Number of found documents: 285480
Published from to

Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení
Hourová, Aneta; Horáček, Tomáš; Flídr, Jan
2023 - Czech
1 Abstract Issues regarding selected conditions for participant exclusion in public procurement proceedings This dissertation deals with issues surrounding specification of conditions for participant exclusion in public procurement proceedings with special focus on the condition contained in section 48(5)(d) of Act No. 134/2016 Coll., on public procurement procedure ("PPP"). The issue presented by the condition for exclusion in section 48(5)(d) PPP, which states that the contracting authority may exclude a participant from the procedure on grounds of unsuitability, relates to how this is achieved in practice according to the rules and principles of the PPP and the regulation of the quality of competition (unfair competition). This dissertation draws attention to the limitations of section 48(5)(d) PPP and its application, and critically analyses and evaluates its subject. According to the current jurisprudence of the Office, the exclusion of a participant can often be unsuccessful due to a confusing interpretation of the rules of its application. The Office for the protection of competition has stated that for a successful exclusion of a participant under section 48(5)(d) PPP, the contracting authority must satisfy an evidential burden and prove that a misconduct by a reliable supplier has occurred. This... Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení Tato diplomová práce je věnována problematice specifik některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení, a to se zaměřením na fakultativní důvod vyloučení, uvedený v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ. Nad fakultativním důvodem vyloučení uvedeném v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, díky němuž může veřejný zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost, vyvstává otázka, jakým způsobem je předmětný úkon v praxi nejlépe proveditelný, když naráží v praktické rovině na střet úpravy (a zásad) ZZVZ a na ustanovení o kvalitativní ochraně soutěže (nekalá soutěž). Tato práce upozorňuje na mantinely ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a jeho aplikace, a je předmětem analytického a kritického posouzení. Současně se dle aktuální rozhodovací praxe ÚOHS stává předmětný úkon též mnohdy neúspěšným z důvodu nejasného výkladu jeho správného využití. Dle ÚOHS je k úspěšnému využití fakultativního důvodu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ nutné unést důkazní břemeno a prokázat pochybení nespolehlivého dodavatele. Tato práce odpovídá na otázku, jaké jsou obecné podmínky a následný postup při vyloučení účastníka z fakultativního důvodu dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ de... Keywords: Veřejná zakázka; zadávací řízení; vyloučení účastníka zadávacího řízení; Public procurement; procurement proceedings; exclusion of a procurement participant Available in a digital repository NRGL
Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení

1 Abstract Issues regarding selected conditions for participant exclusion in public procurement proceedings This dissertation deals with issues surrounding specification of conditions for participant ...

Hourová, Aneta; Horáček, Tomáš; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Expati a "Wall of Czechness": Etnografie expatských prostorů v Praze
Turek, Veronika; Verbuč, David; Jurková, Zuzana
2023 - English
This research project explores the notion of spaces and place-making of expat women living in Prague. Using the metaphor of a "wall of Czechness", this paper identifies why perceptions of living in a given space matter, as these perceptions affect how one interacts with the spaces around them. This metaphorical "wall" thus identifies why expat women find and create their own expat communities for socialization in Prague. As such, online platforms, such as Facebook, aid in creating designated women-only spaces, that facilitate both online and offline interactions. This helps in the creation of place-belongingness, especially for expat women who move to Prague on their own account. This work calls attention to the importance of various spaces associated with place-making in this context: safe spaces, private and public spaces, counter-public spaces and gendered spaces. It also highlights the importance of community- creation, and how communities can be understood and created for these expat women living abroad. The term "expat" itself has specific connotations, and whilst they fall under the category of migrants, the two terms hold very different meanings. This paper adds to existing research on expatriates, as a migrant group, to better understand how they create places, and places of belonging, in... Tento výzkumný projekt zkoumá pojetí prostorů a vytváření míst expatkami žijícími v Praze. Pomocí metafory "wall of Czechness" tato práce zjišťuje, proč je vnímání života v daném prostoru důležité, protože ovlivňuje způsob, jakým člověk interaguje s prostorem kolem sebe. Tato metaforická "zeď" tak identifikuje, proč expatky v Praze nacházejí a vytvářejí vlastní, expatské komunity pro socializaci. Jako takové byly vytvořeny online platformy, jako je Facebook, které byly označeny jako prostory určené pouze pro ženy. To vede k vytváření místního sounáležitosti, zejména pro expatky, které se do Prahy stěhují samy. Tato práce upozorňuje na význam různých prostorů: bezpečných prostorů, soukromých a veřejných prostorů, proti-veřejných prostorů a genderových prostorů. Poukazuje také na význam vytváření komunit a na to, jak mohou být komunity chápány a vytvářeny pro tyto expatriantky žijící v zahraničí. Samotný termín "expat" má specifické konotace, a přestože spadají do kategorie migrantů a migrantek, mají tyto dva termíny velmi odlišný význam. Tento článek doplňuje dosavadní výzkum expatů jako skupiny migrantů, aby bylo možné lépe pochopit, jakým způsobem vytvářejí místa a místa sounáležitosti v dnešním globalizovaném světě. Keywords: expati; migrace; prostory; místa; vytváření míst; domov; komunita; expats; migration; spaces; places; place-making; home; community Available in a digital repository NRGL
Expati a "Wall of Czechness": Etnografie expatských prostorů v Praze

This research project explores the notion of spaces and place-making of expat women living in Prague. Using the metaphor of a "wall of Czechness", this paper identifies why perceptions of living in a ...

Turek, Veronika; Verbuč, David; Jurková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Kriminalita v době nouzového stavu
Novotná, Terezie; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
2023 - Czech
Crime in time of emergency Abstract The subject of this thesis is crime in times of states of emergency declared during the 21st century. The aim of the thesis was to identify the relationship between crime and states of emergency, to present the states of emergency declared in the 21st century and to show their role in the criminal code along with their use in judicial practice. The states of emergency that have been declared can be divided into two categories, namely states of emergency due to natural disasters and states of emergency during the pandemic of the COVID-19 disease. The thesis describes the states of emergency in 2002, 2006 and 2013 that had floods as a cause, the state of emergency during Hurricane Kyrill in 2007 and the states of emergency that were declared in 2020 and 2021 during the pandemic of the COVID-19 disease. The paper also focuses on crime outside of emergencies and there is a comparison with crime during emergencies. Based on police statistics, the evolution of registered crime between 2011 and 2021 is analysed. Subsequently, the focus is on registered crime during times of natural disasters and then during the COVID-19 pandemic. In the Criminal Code, the state of emergency is already found in the three basic facts of criminal offences, and it also occurs as a generally... Kriminalita v době nouzového stavu Abstrakt Předmětem diplomové práce je kriminalita v době nouzových stavů vyhlášených v průběhu 21. století. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je vztah kriminality k nouzovým stavům, přiblížit nouzové stavy vyhlášené ve 21. století a ukázat jejich roli v trestním zákoníku spolu s využitím v soudní praxi. Nouzové stavy, které byly vyhlášeny se dají rozdělit na dvě kategorie, a to nouzové stavy z důvodu živelních pohrom a nouzové stavy při pandemii onemocnění COVID-19. V diplomové práci jsou popsány nouzové stavy z let 2002, 2006 a 2013, které měly jako příčinu povodně, nouzový stav při orkánu Kyrill v roce 2007 a nouzové stavy, které byly vyhlášeny v letech 2020 a 2021 při pandemii onemocnění COVID-19. Práce se zaměřuje i na kriminalitu mimo nouzové stavy a dochází zde k porovnání s kriminalitou během nouzových stavů. Na základě policejních statistik je rozebrán vývoj registrované kriminality v letech 2011 až 2021. Následně je pozornost zaměřena na registrovanou kriminalitu v dobách živelních pohrom a poté v době pandemie COVID-19. V trestním zákoníku se nouzový stav nachází již ve třech základních skutkových podstatách trestných činů, dále se vyskytuje jako obecně přitěžující okolnost a zvlášť přitěžující okolnost. Jako zvlášť přitěžující okolnost je jakožto znak... Keywords: Nouzový stav; COVID-19; kriminalita; přitěžující okolnost; State of emergency; COVID-19; crime; aggravating factor Available in a digital repository NRGL
Kriminalita v době nouzového stavu

Crime in time of emergency Abstract The subject of this thesis is crime in times of states of emergency declared during the 21st century. The aim of the thesis was to identify the relationship between ...

Novotná, Terezie; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

Účast obhájce v přípravném řízení
Francová, Lucie; Heranová, Simona; Tlapák Navrátilová, Jana
2023 - Czech
Participation of the defense attorney in the preliminary proceeding Abstract The right of defense is one of the most important fundamental rights of a person against whom criminal proceedings are conducted. It can be defined as a set of rights which the law gives to a person in order to enable him or her to defend himself or herself effectively against the charges brought against him or her and to protect his or her rights and interests in criminal proceedings. The person against whom criminal proceedings are brought must be clearly informed of his or her rights at every stage of the proceedings and must be able to exercise them fully. The right of defense consists of several components. It includes the right to defend oneself in the proceedings by the means of one's own choice, the right to choose a defense attorney and to consult him on the manner of defence, and the right to require the criminal proceedings authorities to proceed in such a way as to establish the facts of the case beyond reasonable doubt and to the extent necessary for a decision. This diploma thesis is divided into an introduction, three parts and a conclusion. The first part of the diploma thesis deals with the legal regulation of the right of defense and the content of the principle of the right of defense. The second part of the... Účast obhájce v přípravném řízení Abstrakt Právo na obhajobu řadíme k nejdůležitějším základním právům osoby, proti níž se trestní řízení vede. Lze ho definovat jako soubor práv, které zákon dává osobě, aby se mohla účinně bránit proti vznesenému obvinění a aby mohla chránit svá práva a zájmy v trestním řízení. Osoba, proti níž se trestní řízení vede, musí být v každém stádiu řízení srozumitelně poučena o svých právech a musí jí být umožněno jejich plné uplatnění. Právo na obhajobu se skládá z několika složek. Jeho nedílnou součástí je právo hájit se v procesu sám a prostředky dle vlastního rozhodnutí, právo zvolit si obhájce a radit se s ním o způsobu obhajoby a právo vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení takový postup, aby byl zjištěn skutkový stav věci bez důvodných pochybností a v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Tato diplomová práce je rozvržena na úvod, tři části a závěr. První část práce se zabývá právní úpravou práva na obhajobu a obsahem zásady zajištění práva na obhajobu. Druhá část práce se věnuje postavení obhájce v přípravném řízení. Obhájcem v trestním řízení může být podle § 35 odst. 1 trestního řádu pouze advokát. Předpokládá se, že si obviněný obhájce sám zvolí. Pokud si obviněný obhájce nezvolí, ačkoli ho podle zákona mít musí, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody... Keywords: právo na obhajobu; obhájce; přípravné řízení trestní; right of defense; defense attorney; preliminary proceeding Available in a digital repository NRGL
Účast obhájce v přípravném řízení

Participation of the defense attorney in the preliminary proceeding Abstract The right of defense is one of the most important fundamental rights of a person against whom criminal proceedings are ...

Francová, Lucie; Heranová, Simona; Tlapák Navrátilová, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Důkaz znaleckým posudkem
Šváb, Martin; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
2023 - Czech
Expert evidence Abstract This thesis deals with the use of expert opinion as evidence in criminal proceedings, the conditions for its admissibility and possible defects of such expert opinions. Expert opinions play a significant role in criminal proceedings and are often irreplaceable evidence in the process of proof. Despite their irreplaceability, however, they do not carry any greater weight or probative force among other evidence and must therefore, like other evidence, be assessed in accordance with the principle of the free evaluation of evidence. The thesis deals with the basic institutes of the law of evidence, expert activities, the status and conditions of activities of individual subjects of expert activities and expert opinions, the process of their preparation and their taking. It describes the process of preparation and the individual parts of an expert opinion according to the new legal regulation implemented by Act No. 254/2019 Coll., on Experts, Expert Offices and Expert Institutes (Act on Experts) and the related implementing decrees. The thesis describes the basic requirements that an expert opinion must meet in order to be admissible evidence in criminal proceedings, and at the same time describes what defects in expert opinions are recognized by theory and practice using case law... Důkaz znaleckým posudkem Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá využitím znaleckého posudku jako důkazu v trestním řízení, podmínkami jeho přípustnosti a možnými vadami takto předložených znaleckých posudků. Znalecké posudky hrají v rámci dokazování v trestním řízení významnou roli a často jsou v procesu dokazování nenahraditelným důkazem. I přes jejich nezastupitelnost však nemají mezi jinými důkazy vyšší váhu či důkazní sílu, a musí tak být, stejně jako ostatní důkazy, hodnoceny podle zásady volného hodnocení důkazů. Práce se zabývá základními instituty důkazního práva, znalecké činnosti, postavením a podmínkami činnosti jednotlivých subjektů znalecké činnosti a dále znaleckých posudků, procesu jejich přípravy a jejich provádění. Popisuje proces přípravy a jednotlivé části znaleckého posudku podle nové právní úpravy provedené zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon o znalcích) a navazujícími prováděcími vyhláškami. V práci jsou popsány základní náležitosti, které musí znalecký posudek splňovat, aby byl přípustným důkazem v trestním řízení, a současně popisuje, jaké vady u znaleckých posudků rozeznává teorie a praxe na judikatorních příkladech. Jedním z cílů této práce bylo popsat problematiku znalecké činnosti a provádění důkazů znaleckým posudkem v oboru... Keywords: znalecký posudek; trestní řízení; životní cyklus důkazu; expert evidence; criminal procedure; chain of custody Available in a digital repository NRGL
Důkaz znaleckým posudkem

Expert evidence Abstract This thesis deals with the use of expert opinion as evidence in criminal proceedings, the conditions for its admissibility and possible defects of such expert opinions. Expert ...

Šváb, Martin; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Právní omyl
Vodičková, Eliška; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
2023 - Czech
Legal error Abstract The aim of this thesis is to critically analyse the legal regulation of the institute of legal error, which undoubtedly involves a description of legal error and a comparison with the concept of legal error in foreign legal systems. The thesis is divided into an introduction, nine chapters dealing with various aspects of legal error, and a conclusion. The first chapter provides a general definition of error, which the criminal law envisages both on the part of the perpetrator and on the part of the victim. The second chapter deals with the subjective aspect of the offence, focusing on culpability as its obligatory feature, with which legal error is closely related. The third chapter is devoted to the establishment of legal error in our legal system. Sufficient attention is given to the process of adopting the statutory provision as well as to the historical development of the concept of legal error. The fifth chapter deals with the objective and subjective aspects of the possibility of avoiding a legal error. The sixth chapter covers selected issues of legal error that are rather rarely addressed by science. These include, for example, the concurrence between a negative error of fact and a negative legal error, or the question whether an official may commit the offence of abuse of... Právní omyl Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl kriticky analyzovat právní úpravu institutu právního omylu, s čímž se nepochybně pojí i deskripce právního omylu a komparace s pojetím právního omylu v zahraničních právních řádech. Práce je rozčleněna do úvodu, devíti kapitol, které se zabývají jednotlivými aspekty právního omylu, a závěru. V první kapitole je obecně vymezen omyl, se kterým trestní právo počítá jednak na straně pachatele, jednak na straně poškozeného. Druhá kapitola pojednává o subjektivní stránce trestného činu se zaměřením na zavinění jakožto její obligatorní znak, se kterým právní omyl úzce souvisí. Třetí kapitola je věnována zakotvení právního omylu v našem právním řádu. Dostatečná pozornost je zde dedikována procesu přijímání zákonného ustanovení, jakož i historickému vývoji pojetí právního omylu. Čtvrtá kapitola představuje stěžejní část této práce, neboť je zaměřena na kategorizaci právního omylu, zejména podle odborné nauky a judikatury. Pátá kapitola pojednává o objektivním a subjektivním hledisku možnosti vyvarovat se právnímu omylu. Šestá kapitola se týká vybraných otázek právního omylu, kterým nauka věnuje pozornost spíše zřídka. Jedná se např. o konkurenci skutkového omylu negativního a právního omylu negativního nebo o otázku, zda úřední osoba může spáchat... Keywords: omyl v trestním právu; právní omyl; zavinění; error in criminal law; legal error; culpability Available in a digital repository NRGL
Právní omyl

Legal error Abstract The aim of this thesis is to critically analyse the legal regulation of the institute of legal error, which undoubtedly involves a description of legal error and a comparison with ...

Vodičková, Eliška; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2023

Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku
Tomanová, Silvie; Heranová, Simona; Beranová, Andrea
2023 - Czech
101 Criminal offence of fraud under Section 209 of the Criminal Code, abstract, key words Abstract The subject of the thesis is the criminal offense of fraud under Section § 209 of the Criminal Code. The thesis focuses on the analysis of the relevant legal regulation, the systematic classification of the criminal offense of fraud, analysis of the constituent elements of the criminal offense, the comparison of the criminal offense of fraud with other criminal offenses against property, and the presentation of proposals de lege ferenda responding to the current regulation of the criminal offense of fraud. The thesis also examines the criminal offense of fraud from a criminological and forensic perspective and further from the perspective of cybercrime. The thesis is divided into 6 sections and which are further subdivided into individual chapters, sub-chapters, sections, and subsections. In the first section of the thesis, the criminal offense of fraud is systematically incorporated into the Criminal Code among other criminal offenses against property. This section also discusses the relations of property criminality. In the second section of the thesis, the fundamental issues of the criminal offense of fraud are examined, with a particular focus on the analysis of the basic elements of the criminal offense... 99 Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, abstrakt, klíčová slova Abstrakt Tématem diplomové práce je trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku. Diplomová práce se zaměřuje na rozbor relevantní právní úpravy, systematické zařazení trestného činu podvodu, analýzy znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu, komparaci trestného činu podvodu s jinými majetkovými trestnými činy a předestření návrhů de lege ferenda reagující na současnou úpravu trestného činu podvodu. Diplomová práce zároveň rozebírá trestný čin podvodu i z hlediska kriminologického a kriminalistického a dále z hlediska kybernetické kriminality. Diplomová práce je členěna do 6 částí, které jsou dále členěny samostatné kapitoly, případně podkapitoly, body a podbody. V první části diplomové práce je trestný čin podvodu systematicky začleněn do trestního zákoníku mezi trestné činy proti majetku. V této části jsou dále rozebírány vztahy majetkové kriminality. V druhé části diplomové práce je rozebrána stěžejní problematika trestného činu podvodu a dále zejména analýza konstrukce základní skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku. Deskriptivní metoda je doplněna především analýzou judikatury Nejvyššího soudu, kazuistikou a využitím komparativní metody v otázkách znaků skutkových podstat... Keywords: Podvod; podvodné jednání; kybernetická kriminalita; Fraud; fraudulent conduct; cybercrime Available in a digital repository NRGL
Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku

101 Criminal offence of fraud under Section 209 of the Criminal Code, abstract, key words Abstract The subject of the thesis is the criminal offense of fraud under Section § 209 of the Criminal Code. ...

Tomanová, Silvie; Heranová, Simona; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Řízení před samosoudcem
Hassmannová, Valentýna; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2023 - Czech
1 Proceedings before a single judge Abstract The topic of this diploma thesis is criminal proceedings before a single judge and its purpose is to provide a comprehensive interpretation of the legal regulation related to this special type of proceedings, outline problematic questions, answer them and to present own considerations related to possible future legal regulation. The author of this thesis has also focused on the institutes related to proceedings before a single judge, namely the criminal order and the lay element in criminal proceedings. The thesis draws mainly from the literature, commented legal regulations, case law of the courts and professional articles. The thesis is based on the methods of description, analysis and comparison. In the first chapter of the thesis, the author describes the historical development of the proceedings before a single judge and the judicial organization. The historical excursion begins in 1848, when some basic principles of criminal procedure were established, which are still applied today, and therefore meant the beginning of modern criminal procedure. The chapter gradually discusses the most important legal regulation of the time, up to the period of the socialist state, when the legislation of proceedings before a single judge into the Czech legal system was... Řízení před samosoudcem Abstrakt Tématem diplomové práce je trestní řízení před samosoudcem a jejím cílem je podání uceleného výkladu právní úpravy související s tímto zvláštním typem řízení, nastínění problematických otázek, jejich zodpovězení a předložení vlastních úvah, pokud jde o možnou budoucí právní úpravu. Autorka této diplomové práce se rovněž soustředila na instituty související s řízením před samosoudcem, a sice na trestní příkaz a laický prvek v trestním řízení. Diplomová práce čerpá zejména z odborné literatury, komentovaných právních předpisů, judikatury soudů a odborných článků. Diplomová práce vychází z metod deskripce, analýzy a komparace. V první kapitole diplomové práce se autorka věnuje historickému vývoji řízení před samosoudcem a soudní organizace. Historický exkurz začíná rokem 1848, kdy byly zakotveny některé základní zásady trestního řízení, jež jsou uplatňovány i dnes, a nastal tak počátek moderního trestního procesu. V kapitole jsou postupně rozebrány nejvýznamnější právní předpisy své doby, a to až po období socialistického státu, kdy došlo k zavedení řízení před samosoudcem do českého právního řádu tak, jak ho (s jistými změnami) známe dnes. Jádrem diplomové práce je kapitola druhá, která je zaměřena na rozbor zákonných ustanovení týkajících se řízení před samosoudcem a na... Keywords: samosoudce; trestní řízení; trestní příkaz; single judge; criminal procedure; criminal order Available in a digital repository NRGL
Řízení před samosoudcem

1 Proceedings before a single judge Abstract The topic of this diploma thesis is criminal proceedings before a single judge and its purpose is to provide a comprehensive interpretation of the legal ...

Hassmannová, Valentýna; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Časarová, Dominika; Pelc, Vladimír; Mulák, Jiří
2023 - Czech
The topic of the presented thesis is the issue of the victim of crime in criminology and its aim is to present a certain summary of current knowledge from criminal victimology, current legal regulation of victims' rights and also practical possibilities of assistance to victims. The first chapter addresses the scientific field of victimology and clarification of its relationship with criminology. This is followed by a brief overview of the development of victimology from its origins to its modern conception and the changing view of the victim over time. The second chapter then looks in more detail at the victim as such - the definition of the term, its characteristics, or the debunking of the myth of the 'ideal victim', which still largely persists in society and can have an undesirable effect on how victims are treated. The third chapter focuses on victimisation, the process by which an individual becomes a victim. In particular, the focus is on the victim's own behaviour, victimological culpability, and the victim-offender relationship, which is a key factor in terms of victimisation. The fourth chapter focuses on the legal regulation of victim protection in the Czech Republic. The chapter first discusses the distinction between the concept of 'victim' and the 'aggrieved party', which is a... Tématem předložené diplomové práce je problematika oběti trestného činu v kriminologii a jejím cílem je představit určitý souhrn aktuálních poznatků z kriminální viktimologie, současné právní úpravy práv obětí a také praktických možností pomoci obětem. První kapitola je věnována samotnému vědnímu oboru viktimologie a vyjasnění jejího vztahu s kriminologií. Následuje stručný přehled vývoje viktimologie od jejích počátků, až po její moderní pojetí a proměna pohledu na oběť v čase. Druhá kapitola se pak podrobněji věnuje oběti jako takové - vymezení daného pojmu, charakteristice, či vyvracení mýtu o "ideální oběti", který ve společnosti doposud ve velké míře přetrvává a může mít neblahý vliv na to, jak je s obětí zacházeno. Třetí kapitola se věnuje viktimizaci, tedy procesu, ve kterém se z jedince stává oběť. Pozornost je zaměřena zejména na chování samotné oběti, viktimologické zavinění, a vztah oběti a pachatele, který je z hlediska viktimizace klíčovým faktorem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na právní úpravu ochrany oběti v České republice. Kapitola nejprve popisuje odlišení pojmu oběti od poškozeného, jenž je pojmem striktně procesním a jako takovému mu nenáleží mnohá práva, která náleží oběti. Dále je představena mezinárodní úprava ochrany obětí, ze které ta česká v mnoha ohledech vychází a zavádí... Keywords: oběť trestného činu; viktimologie; ochrana oběti; victim of crime; victimology; victim protection Available in a digital repository NRGL
Problematika oběti trestného činu v kriminologii

The topic of the presented thesis is the issue of the victim of crime in criminology and its aim is to present a certain summary of current knowledge from criminal victimology, current legal ...

Časarová, Dominika; Pelc, Vladimír; Mulák, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Zneužití pravomoci úřední osoby
Vydra, Tomáš; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
2023 - Czech
The diploma thesis focuses on a detailed analysis of the criminal offence of abuse of power by a public official. The thesis is divided into two continuous parts. The first part refers to the historical development of the offence of abuse of power by a public official and the process of formation of the concept of a public official on the territory of the Czech state since the second half of the nineteenth century. Within this framework, historical criminal laws are analysed, as well as unsuccessful attempts at codification of substantive criminal law from the period of the First Republic, which included this type of offence. Along with this genesis, the legal-historical context accompanying the formation of the researched offence and the public official is also described. The aim of the first part of the thesis is mainly to identify the specific conceptual features of the analysed institutes, which were gradually transposed into subsequent legal regulations and resulted in the construction of the currently valid and effective form of the offence of abuse of power by a public official. The second part, in direct continuity with the first part, analyses the current concept of the offence of abuse of power by a public official with the related conceptual features. In particular, the current... Diplomová práce je zaměřena na podrobnou analýzu skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Z hlediska struktury je práce rozdělena na dvě kontinuálně navazující části. První část je věnována historickému vývoji skutkové podstaty zneužití pravomoci úřední osoby a procesu utváření pojetí úřední osoby na území českého státu od druhé poloviny devatenáctého století. V tomto rámci jsou analyzovány jednotlivé trestní zákony, jakož i osnovy neúspěšných pokusů o kodifikaci trestního práva hmotného z období první republiky, které předmětnou skutkovou podstatu zahrnovaly. Spolu s touto genezí je zároveň zmapován i právně-historický kontext doprovázející formování zkoumané skutkové podstaty a pojmu úřední osoby coby pachatele daného trestného činu. Cílem této první části diplomové práce je především identifikace konkrétních pojmových znaků analyzovaných institutů, které byly s postupem času přejímány do následujících právních úprav a vyústily v konstruování aktuálně platné a účinné podoby trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Druhá část pak v přímé návaznosti na část první analyzuje nynější pojetí trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby spolu se souvisejícími pojmovými znaky. Kritickému hodnocení je podrobeno zejména současné vymezení úřední osoby a aktuální konstrukce... Keywords: zneužití pravomoci úřední osoby; úřední osoba; zneužití pravomoci; pravomoc; abuse of power by a public official; public official; abuse of power; authority Available in a digital repository NRGL
Zneužití pravomoci úřední osoby

The diploma thesis focuses on a detailed analysis of the criminal offence of abuse of power by a public official. The thesis is divided into two continuous parts. The first part refers to the ...

Vydra, Tomáš; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases