Number of found documents: 2012
Published from to

Úloha úřadů práce při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti
Lundáková, Barbora; Světlíková, Daniela; Pavla, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá úlohou Úřadu práce ČR při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. V teoretické části práce je analyzována platná právní úprava a související právní předpisy, které se vztahují ke státní politice zaměstnanosti. Dále je charakterizován Úřad práce ČR, Evropský sociální fond a jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část je tematicky zaměřená na problematiku nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti používané Úřady práce ve Středočeském kraji. Pozornost je věnována hlavně nástroji veřejně prospěšné práce, kde je navržené nejlepší možné řešení daného problému. Jsou posuzovány finanční prostředky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji z hlediska efektivnosti. Za účelem zjištění úspěšnosti monitoringu při navazovaní spolupráce mezi Úřady práce a zaměstnavateli je proveden výzkum kvantitativní metodou formou vyhodnocení dotazníkového šetření. V závěru práce jsou vyhodnocené zjištěné poznatky. This diploma thesis focuses on the role of the Labour Office in the implementation of active labour market policies. The theoretical part analyses the existing legislation and related legal regulations pertaining to the state employment policy. Next, the thesis examines the Labour Office, the European Social Fund and the individual active labour market policies. The practical part deals with the active labour market policies implemented by the Labour Offices in the Central Bohemian Region. In particular, it concentrates on the community service and suggests the best possible solution to the problem. The thesis assesses the funding of individual active labour market policies in the Central Bohemian Region in terms of efficiency. A quantitative research method using evaluation of a questionnaire survey was carried out in order to determine the success rate of monitoring when establishing cooperation between Labour Offices and employers. The conclusion of the thesis assesses the obtained results. Keywords: trh práce; aktivní politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; úřad práce; uchazeč o zaměstnání; veřejně prospěšné práce; společensky účelná pracovní místa dostupnost_czu
Úloha úřadů práce při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti

Diplomová práce se zabývá úlohou Úřadu práce ČR při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. V teoretické části práce je analyzována platná právní úprava a související právní předpisy, které se ...

Lundáková, Barbora; Světlíková, Daniela; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Insolvenční řízení v právní teorii a praxi v České republice
Zelníček, David; Pikola, Pavel; Pavla, Pavla
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce Insolvenční řízení v právní teorii a praxi je zaměřena primárně na insolvenční řízení, zejména na principy a podmínky insolvenčního řízení jako celku, v teoretickém a praktickém pojetí. Část práce se zaměřuje na jeden z tzv. sanačních nelikvidačních způsobů řešení úpadku a to oddlužení. Tato práce vychází z formálních pramenů uvedených v seznamu použité literatury, z právních předpisů, odborných časopisových článků a internetových zdrojů. Práce je koncipovaná také částečně z praktického pohledu, kdy je zde rozpracován konkrétní případ insolvenčního řízení, poukázáno na úskalí tohoto řízení a navržen možný koncept zefektivnění řízení, spočívající v rozhodovací soudní praxi. This diploma thesis "Insolvency proceedings in legal theory and practice" is focused primarily on insolvency proceedings, in particular the principles and conditions of insolvency proceedings as a whole, the theoretical and practical concepts. Part of the work is focused so-called remediation of non-liquidation means of resolving insolvency and debt relief. This work is based on formal sources listed in the bibliography, legislation, professional journal articles and Internet resources. Work is also conceived partly from a practical point of view, when there is elaborated the specific case of insolvency proceedings, pointed out the difficulties of the procedure and the possible concept designed to streamline management, consisting of the decision of judicial practice. Keywords: insolvenční řízení; insolvenční soud; insolvenční správce; insolvenční rejstřík; dlužník; věřitel; úpadek; platební neschopnost; majetková podstata; splátkový kalendář dostupnost_czu
Insolvenční řízení v právní teorii a praxi v České republice

Předkládaná diplomová práce Insolvenční řízení v právní teorii a praxi je zaměřena primárně na insolvenční řízení, zejména na principy a podmínky insolvenčního řízení jako celku, v teoretickém ...

Zelníček, David; Pikola, Pavel; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Ekonomické aspekty vzdělávání na jazykových školách v ČR
Dvořáková, Miroslava; Šrédl, Karel; Hana, Hana
2017 - Czech
Práce je zaměřena na finanční zdroje vložené do vzdělávání na jazykových školách v České republice. V teoretické části jsou shromážděna data vztahující se k tématu, která vychází zejména ze studia odborné literatury. Z charakteristiky jazykových společností je zřejmé, že dle typu vzdělávání se řadí do vzdělávání neformálního. Podle úrovně mezinárodní klasifikace vzdělání patří do postsekundárního neterciárního vzdělání. Informace získané v teoretické části jsou zásadní k tvorbě části analytické. Tato prakticky zaměřená část popisuje především jazykové školy, podrobněji se zabývá jejich nabídkou jazykových kurzů pro veřejnost. Jsou porovnávány jak ekonomické, tak i jiné aspekty, které s výukou souvisí. Ze závěru práce, obsahující shrnutí a vyhodnocení předchozích částí, je zřejmé, že konkurence na daném trhu práce je silná, a proto je nutné, aby každá společnost disponovala určitou konkurenční výhodou. Co se týče výběru vhodného jazykového kurzu z pohledu studenta, měl by se zájemce zaměřit na několik faktorů, které mohou jeho rozhodnutí ovlivnit. Obecně je prokázáno, že investice do jakékoliv podoby vzdělávání je vždy považována za dobrou investici. The Master´s thesis is focused on financial sources invested in education at language schools in the Czech Republic. The theoretical part gathers data associated with the topic and is based primarily on the specialized literature. From the characterization of linguistic companies, it is obvious that this type can be described as a non-formal type of education. According to the international classification it belongs to the post-secondary non-tertiary education. Information obtained in the theoretical part will be important for the analytical part of the thesis. The practical section describes mostly language schools, analyses their offer of linguistic classes for public in detail. Both economic and non-economic criteria will be analysed and compared. The conclusion of the thesis presents evaluation of the previous parts. It is clear that the competition in the particular market is strong, and therefore it is necessary for every company to strive for some kind of competitive advantage. Regarding the choice of a suitable linguistic course from the point of view of a student, we suggest several factors that one should consider. Generally, it has been proven that investment in any kind of education is always considered a good investment. Keywords: vzdělávání; lidský kapitál; jazykové školy; ekonomické aspekty; mezinárodní klasifikace vzdělávání; jazykové kurzy; fondy EU v ČR dostupnost_czu
Ekonomické aspekty vzdělávání na jazykových školách v ČR

Práce je zaměřena na finanční zdroje vložené do vzdělávání na jazykových školách v České republice. V teoretické části jsou shromážděna data vztahující se k tématu, která vychází zejména ze studia ...

Dvořáková, Miroslava; Šrédl, Karel; Hana, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zhodnocení podnikatelského záměru při výrobě piva
Uhl, Daniel; Kovářová, Kateřina; Jaroslav, Jaroslav
2017 - Czech
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení inovačního záměru vybraného podniku na trhu s pivem v České republice po prvních dvou letech od uvedení do provozu. Inovace spočívala v modernizaci stáčecí linky plechovek. V první části práce byla zhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období před modernizací stáčecí linky. Zabývá se spotřebitelskými preferencemi obalových materiálů při nákupu piva v obchodech v letech 2010 až 2013 se zaměřením na plechovky a analýzou rizik souvisejících s modernizací, která by mohla ohrozit podnikatelský záměr. V druhé části byly posouzeny metody a výsledky finanční analýzy, kalkulované na základě předpokládaného vývoje prodejů piva a míchaných nápojů z piva v plechovkách, které společnost použila při investičním rozhodování. V závěrečné části byla vyhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období po modernizaci stáčecí linky. Byl vyhodnocen vývoj prodejů piva ve spotřebitelských obalech v letech 2010 až 2015 a aktualizovaná finanční analýza na základě dosažených provozních výsledků. This diploma thesis is focused on evaluation of innovative plan after two years from start up in selected company in beer market in the Czech Republic. The innovation consisted in upgrade of can line. Evaluation of the situation in domestic market with beer in period before upgrade of the filling line was done in the first part of the thesis. The part deals with consumer preferences buying beer in different packaging types in off - trade in years 2010 - 2013 with focus on can segment. And with risk analysis associated with the modernization, which could jeopardize the business plan. In the second part were evaluated methods and results of financial analysis used by company when made the investment decision. The financial analysis was calculated based on estimated sales of beer and beermixes sold in cans. In the final part was evaluated situation in domestic market with beer in period after the modernization of filling line. Beer sales in consumer's packaging in the years 2010 - 2015 was evaluated and financial analysis was actualised based on achieved operating results. Keywords: pivo; inovace; finanční analýza; obal; obchod; plechovka; trh dostupnost_czu
Zhodnocení podnikatelského záměru při výrobě piva

Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení inovačního záměru vybraného podniku na trhu s pivem v České republice po prvních dvou letech od uvedení do provozu. Inovace spočívala v modernizaci ...

Uhl, Daniel; Kovářová, Kateřina; Jaroslav, Jaroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Poprojektová analýza řešení silničního obchvatu Vamberka
Muchová, Kamila; Martiš, Miroslav; Jaroslav, Jaroslav
2017 - Czech
Doprava je fenomén, který v současné době prochází obrovským rozvojem. Při realizaci dopravních staveb a následném provozu však dochází k dopadům na různé složky životního prostředí. Tato diplomová práce se zabývá poprojektovou analýzou silničního řešení obchvatu Vamberka z hlediska srovnání predikce vlivu výstavby na životní prostředí uvedené v dokumentaci EIA a stavu po realizaci projektu. Dílčím cílem práce je vyhodnocení EIA procesu a analýza opatření vyplývajících z dokumentace EIA. Dále, v návaznosti na data o dopravních intenzitách, posouzení řešení silniční situace ve Vamberku. V obecné části práce jsou vysvětleny pojmy spojené s výše uvedenou problematikou. Dále je popsáno zkoumané území - Vamberk a okolí. V metodické části práce je popsán průběh poprojektové analýzy. Je zhodnocen proces dokumentace EIA, analýza plnění podmínek vyplývajících z dokumentace EIA a dopravní vytíženost zkoumaného území. Získané zkušenosti jsou zobecněny pro metodické doporučení ke zpracování dalších poprojektových analýz obchvatů sídel. V současné době není jednotný rámec poprojektové analýzy dán. Transportation is a sector that is currently experiencing a great deal of development. Project realization and subsequent operations on a newly built structures may impact various parts of environment. This thesis is inspecting the post-project analysis of the Vamberk motorway bypass. It is focused mainly on the comparison of the EIA pre-project impact predictions and the actual post-project aftermaths. The objective is to examine the EIA process and the assessment of the EIA documentation. Furthermore, the road situation of the Vamberk is evaluated based on the traffic intensity data. The first part of this thesis explains the general concepts associated with the aforementioned issue. The second part describes the characteristics of the examided area - Vamberk and sorroundings. Finally, the process of post-project analysis is described in the methodical section. This section describes the process used in EIA documentation assessment, means by which EIA-based condition performance is evaluated and lastly it presents the statements of subjects involved. Gathered data were compiled into a generalized methodical recommendations for use in further post-project analyses, as no uniform framework for this purpose exists Keywords: EIA; poprojektová analýza; silnice dostupnost_czu
Poprojektová analýza řešení silničního obchvatu Vamberka

Doprava je fenomén, který v současné době prochází obrovským rozvojem. Při realizaci dopravních staveb a následném provozu však dochází k dopadům na různé složky životního prostředí. Tato diplomová ...

Muchová, Kamila; Martiš, Miroslav; Jaroslav, Jaroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení ohrožení vybraných EVL invazními druhy rostlin
Janošková, Romana; Berchová, Kateřina; Martin, Martin
2017 - Czech
Problematika šíření invazních druhů rostlin a živočichů je stále aktuálnější. Bez vhodných zásahů a omezení není možné šíření invazních druhů regulovat. Tato práce se zabývá výzkumem ohrožení evropsky významných lokalit vybranými invazními druhy rostlin, jejichž výskyt byl monitorován v sezoně roku 2015. V práci je porovnáván výskyt invazních rostlin v závislosti na nadmořské výšce a ploše invaze ve vybraných EVL V práci je uvažováno také nad vhodným návrhem omezení rozšíření invazních druhů rostlin. Pomocí statistických analýz je zjišťována míra ohrožení EVL a zda funguje ochrana biotopů, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality. The issue of spreading invasive plant and animal species is becoming increasingly topical. It is not possible to control the spread of invasive species without appropriate interventions and restrictions. This thesis researches endangering of SCI by selected invasive plant species whose presence was monitored in 2015. An occurrence of invasive plants, depending on the altitude and the area of the invasion in the selected SCI, is compared in this thesis. A suitable proposal limiting the spread of invasive plant species is also considered in this work. Using statistical analyzes the level of threat of the SCI is monitored and also found out whether the protection of habitats that are subjected to protection of the SCI. Keywords: celík; křídlatka; bolševník; biotop; NATURA 2000 dostupnost_czu
Vyhodnocení ohrožení vybraných EVL invazními druhy rostlin

Problematika šíření invazních druhů rostlin a živočichů je stále aktuálnější. Bez vhodných zásahů a omezení není možné šíření invazních druhů regulovat. Tato práce se zabývá výzkumem ohrožení evropsky ...

Janošková, Romana; Berchová, Kateřina; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza odtoku ve vybraném urbanizovaném povodí
Kučera, Vít; Máca, Petr; Petr, Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá schematizací území s kanalizační sítí ve srážkovo-odtokovém modelu urbanizovaného povodí a modelováním změn v Manningova drsnostního součinitele potrubí na hlavní stoce, která odvádí většinu odpadních vod. Porovnání bylo provedeno na dvou schematizacích povodí Bohnického sběrače, kmenové stoky F v Hl. m. Praze. Pro simulace byl využit program Mike URBAN společnosti DHI a.s. Hlavní sledovanou veličinou byl hydrogram odtoku na zvoleném uzávěrném profilu povodí a jeho vývoj v závislosti na schematizaci a změně Manningova drsnostního součinitele. The work deals with schematization area with sewage networks in the Rainfalls-runoff model urbanized watershed modeling and changes in the Manning roughness coefficient of the pipe to the main sewer, which drains most of the wastewater. The comparison was made on two schematization basin Bohnice collector the main sewer F in the city. Prague. For the simulation program was used Mike URBAN DHI Inc. The main variable was observed outflow hydrograph on the selected sealing profile watershed and its development depending on schematization and change the Manning roughness coefficient. Keywords: odtok; urbanizované povodí; schematizace modelu; Manningův drsnostní součinitel dostupnost_czu
Analýza odtoku ve vybraném urbanizovaném povodí

Práce se zabývá schematizací území s kanalizační sítí ve srážkovo-odtokovém modelu urbanizovaného povodí a modelováním změn v Manningova drsnostního součinitele potrubí na hlavní stoce, která odvádí ...

Kučera, Vít; Máca, Petr; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům
Pospíšilová, Kateřina; Malec, Karel; Michal, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům shrnuje řešení podnikatelského plánu a projektového managementu v praxi. Teoretická část této práce se věnuje základní struktuře podnikatelského plánu, hlouběji finanční části a stručně pojednává o právní problematice pronajímání nemovitostí v České republice. Vše je aplikováno v praktické části, kde je projekt představen, následně jsou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, poté je podrobně popsány předpoklady pro realizaci marketingové strategie. Poslední část práce se věnuje finančnímu plánování, kde je uvažováno několik scénářů podnikatelské myšlenky a možná rizika tohoto projektu. Vlastní zpracování plánu je zaměřené na praktickou aplikaci a je koncipováno jako návod jak začít podnikat v této oblasti. This diploma thesis Business plan: Flats for rent to foreign tourists shows the reader the solution of business plan and project management in the real world. Theoretical part of this thesis focuses on the basic structure of a business plan, financial part of this diploma thesis and shortly describes the legal issues of rent the flat in the Czech Republic. Everything is applied in the practical part of this thesis, where the project is described, after that analysis of the inner and outer environment are made. The next chapter describes in detail the conditions for the implementation of marketing strategy. The last chapter of this thesis is devoted to financial plan, in which are calculated few scenarios of the business idea and possible risks of this project. The processing of the business plan is focused on practical application and is designed as instructions on how to start a business in this subject. Keywords: Airbnb; cestovní ruch; investice; nemovitost; podnikatelský plán; pronájem; sdílená ekonomika; turisté; ubytování dostupnost_czu
Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům

Diplomová práce Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům shrnuje řešení podnikatelského plánu a projektového managementu v praxi. Teoretická část této práce se věnuje ...

Pospíšilová, Kateřina; Malec, Karel; Michal, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení propagace vybraného produktu v rámci obchodní strategie podniku
Hakenová, Markéta; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá obchodní strategií vybraného kamenolomu v rámci propagace jednoho vybraného kamenného výrobku. Závěrečná práce je složena z části teoretické a posléze z druhé části, a to praktické. Teoretická část představuje literární rešerši, zabývající se vysvětlení definice a rozdělení kamenolomu, granitu a jeho těžby, podniku jako pojmu, následně vysvětlení si strategií v rámci obchodu, strategického myšlení a řízení v podniku. V poslední části literární rešerše se práce zabývá produktem a jeho distribucí společně s propagací. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na vybraný kamenolom v České republice, který se v práci představí s jedním ze svých produktů. Na základě dotazníkového šetření bude navržena propagace, která by měla zajistit lepší prodejnost výrobku a tím i ziskovost podniku. The diploma thesis deals with the business strategy of a chosen quarry within the scope of promotion of one concrete chosen stone product. The thesis consists of two parts - a theoretical and a practical one. The theoretical part introduces the linear information research focusing on the explanation of a definition and dividing of the quarry, granite and its mining, the concept of the company and afterwards the explanation of business strategies, strategical thinking and the company management. In the final part of the linear research the thesis deals with the product itself, its distribution and promotion. The second, practical part focuses on the chosen quarry in the Czech Republic, which is presenting one of its products. On the grounds of a questionnaire research a concrete type of promotion which should lead to better selling of the product and therefore better profitability of the company will be suggested. Keywords: reklama; strategie; výrobek; podnik; propagace dostupnost_czu
Vyhodnocení propagace vybraného produktu v rámci obchodní strategie podniku

Diplomová práce se zabývá obchodní strategií vybraného kamenolomu v rámci propagace jednoho vybraného kamenného výrobku. Závěrečná práce je složena z části teoretické a posléze z druhé části, a to ...

Hakenová, Markéta; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Determinace velikosti rodiny bobra pomocí fotopastí
Pivrnec, Ondřej; Vorel, Aleš; Lenka, Lenka
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá metodologií a následnou analýzou počtu bobrů evropských (Castor fiber) uvnitř bobří rodiny. Data byla získávána pomocí fotopastí. Sběr probíhal od srpna 2015 do srpna 2016 ve dvou oblastech a to v Českém lese a na Šumavě. Šumava i Český les mají odlišnou míru saturace bobří populace. Hlavním cílem této práco bylo odhadnout průměrnou velikost bobří rodiny ve dvou modelových oblastech s využitím fotopastí. Jako vhodné oblasti byly Český les a Šumava. Podcílem práce bylo navrhnout a ověřit metodiku aplikace fotopastí a způsob vyhodnocení dat z pořízených snímků. This diploma thesis concerns the methodology and subsequent analysis of the quantity of European beaver (Castor fiber) inside a beaver family. These data were collected by using camera-traps. Collection was conducted from August 2015 to August 2016 in two areas. The first area was the Czech forest and the second area was Šumava. In these areas is a different degree of saturation of the beaver population. The main objective of this study was to estimate the average size of a beaver family in two model areas using camera-traps. Suitable areas were Czech Forest and Šumava. Secondary objective was to design and test methodology and application of the camera-traps and design a way to evaluate data from the captured images. Keywords: bobr evropský; fotopast; počet členů rodiny; saturace území dostupnost_czu
Determinace velikosti rodiny bobra pomocí fotopastí

Tato diplomová práce se zabývá metodologií a následnou analýzou počtu bobrů evropských (Castor fiber) uvnitř bobří rodiny. Data byla získávána pomocí fotopastí. Sběr probíhal od srpna 2015 do srpna ...

Pivrnec, Ondřej; Vorel, Aleš; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases