Number of found documents: 979
Published from to

Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře
Čejka Tomáš; Ernekerová Jana; Černý Viktor
2019 - English
Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v reálném čase. V analytické části práce jsou nejprve představeny relevantní části standardu 802.11, na které je útok zaměřen. Poté je popsán princip útoku, jeho praktické dopady a protiopatření. Jsou zmapovány dostupné nástroje pro detekci zranitelnosti zařízení k tomuto útoku. Práce se zvlášť zaměřuje na útok proti čtyřcestnému handshaku a analyzuje provoz generovaný během tohoto útoku. Ten je poté srovnán se standardním provozem na síti během čtyřcestného handshaku. Na základě monitorovaného provozu a také analytické části práce jsou pak navrženy charakteristiky k detekci útoků KRACK. Systém pro detekci útoku proti čtyřcestnému handshaku je navržen, implementován a úspěšně otestován.This thesis analyzes the KRACK attack principle and proposes methods of its detection. Also, it deals with the design, implementation, and testing of a system for detection of the KRACK attack against the 4-way handshake in real-time. In the analytical part of the thesis, first, there are introduced relevant parts of the 802.11 standard which are the target of the attack. Then, the principle of the attack is described, its practical impact and countermeasures. Besides, we map available tools for the detection of device vulnerability to this attack. The thesis is mainly focused on the attack on the 4-way handshake and analyzes the traffic generated during this attack. This malicious traffic is then compared to the standard traffic generated during the 4-way handshake. Based on the monitored traffic and analysis part of the thesis, characteristics for detection of the KRACK attacks are proposed. A system for detection of the 4-way handshake is designed, implemented and successfully tested. Keywords: KRACK,WPA2,802.11,bezpečnostní protokoly,CCMP,GCMP,TKIP,čtyřcestný handshake,detekce,útok,Wi-Fi,bezpečnost; KRACK,WPA2,802.11,security protocols,CCMP,GCMP,TKIP,4-way handshake,attack detection,Wi-Fi,security Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře

Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v ...

Čejka Tomáš; Ernekerová Jana; Černý Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce
Petr Ivo; Holec Martin; Jureček Martin
2019 - English
Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch nejaktuálnějších. Vygeneroval jsem náhodné křivky ve Weierstrassově, Edwardsově a Montgomeryho formě a porovnával jejich výkon v několika různých variantách BSGS. Došel jsem k závěru, že některé parametry eliptických křivek a forma křivek mají zásadní vliv na výkon jednotlivých algoritmůOne of the standard methods of solution of the discrete logarithm problem (DLP) in a group of points of an elliptic curve is the Baby-Step Giant-Step algorithm (BSGS). There are many variants of this algorithm and this work aims to investigate the state-of-the-art of the algorithm. I generated random elliptic curves in Weierstrass, Edwards and Montgomery form and compared their performance over different variants of BSGS. I came to a conclusion that some properties of elliptic curves and the form of the elliptic curve got a huge impact on the performance of the algorithms. Keywords: problém diskrétního logaritmu,eliptická křivka,baby-step giant-step,grumpy giants,generování eliptické křivky,Montgomeryho křivka,Edwardsova křivka; discrete logarithm problem,elliptic curve,baby-step giant-step,grumpy giants,elliptic curve generation,Montgomery curve,Edwards curve Available in digital repository of ČVUT.
Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce

Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na ...

Petr Ivo; Holec Martin; Jureček Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči
Holeňa Martin; Kožusznik Jiří; Flusser Martin
2019 - English
Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich výsledky jsou v práci shrnuty.This thesis deals with the problem of sentiment analysis from utterances by using LSTM networks. These are compared with some more widespread classification methods. Several approaches are proposed, implemented and compared to each other. The results are summarized. Keywords: Analýza sentimentu,audio,LSTM,EmoDB,SDT,klasifikace; Sentiment analysis,audio,LSTM,EmoDB,SDT,classification Available in digital repository of ČVUT.
Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči

Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich ...

Holeňa Martin; Kožusznik Jiří; Flusser Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sémantické porozumění konverzaci
Šedivý Jan; Lorenc Petr; Kuznetsov Stanislav
2019 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení nejlepšího algoritmu pro sémantické porozumění přirozených konverzací. Výsledný algoritmus lze použít například u chatbotů. Součástí práce je dataset, který vznikl pro potřeby chatovací aplikace Alquist a který byl vytvořen na základě skutečných konverzací. Práce prozkoumává sekvenční algoritmy strojového učení pro rozpoznávání intentu a určování entit. Výsledkem práce je detailní porovnání přesnosti, požadavků na paměť a rychlosti konvergence vybraných algoritmů. Na základě porovnání algoritmů je v práci navrhnut nový model, který se zakládá na propojení rozpoznávání intentu a určování jmenných entit.This master's thesis aims to find the best algorithm for semantic understanding of natural dialogs. The result can be used in a conversation AI. A part of the thesis is also a dataset, based on needs for a chatbot application Alquist and which was based on real conversations. The thesis also identifies and examines sequential machine learning algorithms for intent and entity recognition. The result of the thesis is a detailed comparison of the selected algorithms regarding accuracy, memory requirements and computational complexity. Based on the results, a new model which joins intent and entity recognition together is created. Keywords: klasifikace intentu,určování entit,strojové učení,zpracování přirozeného jazyka; intent recognition,entity recognition,machine learning,natural language processing Available in digital repository of ČVUT.
Sémantické porozumění konverzaci

Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení nejlepšího algoritmu pro sémantické porozumění přirozených konverzací. Výsledný algoritmus lze použít například u chatbotů. Součástí práce je dataset, ...

Šedivý Jan; Lorenc Petr; Kuznetsov Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Únavová analýza bloku spalovacího motoru
Nesládek Martin; Loshkarev Kirill; Bárta Jiří
2019 - English
Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude čtenář seznámen s únavovými post-procesory FE-safe a FEMFAT během řešení jednoduchého ukázkového příkladu. Následně je proveden výpočet modelu spalovacího motoru pomocí metody konečných prvků v programu Abaqus a jeho rozbor s identifikací kritických míst z hlediska únavy. Dalším krokem je tvorba submodelu, který tato kritická místa obsahuje. Nakonec je provedena únavová analýza submodelu v FEMFAT a FE-safe a diskuse jejích výsledků.The work deals with fatigue analysis of a combustion engine block. First of all, a short research of material fatigue with focus on lifetime prediction (especially using multiaxial approaches) is provided. Then a brief overview of fatigue post-processors FE-safe and FEMFAT follows where its functionality is described on an easy sample problem. Afterwards, Finite Element Analysis of an engine block is conducted in Abaqus software and its critical places are identified with respect to fatigue. The next step is creation of a submodel which contains these critical places. Finally, fatigue analysis of the submodel is carried out in FEMFAT and FE-safe and the conclusions are drawn. Keywords: multiaxiální únava,metoda konečných prvků,únavový post-procesor,Abaqus,FE-safe,FEMFAT; multiaxial fatigue,finite element method,fatigue post-processor,Abaqus,FE-safe,FEMFAT Available in digital repository of ČVUT.
Únavová analýza bloku spalovacího motoru

Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude ...

Nesládek Martin; Loshkarev Kirill; Bárta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Reverzní inženýrství kódu pro expandéry Normalizovaných systémů
Pergl Robert; Larionova Veronika; Verelst Jan
2019 - English
Daná práce se zabýva průzkumem možností, jak lze z legacy kódu získat vstupy pro NS expandery, za účelem jeho modernizace a reimplementace do normalizované podoby. Práce zkouma existující přístupy reverzního inženýrsví pro oblast extrakce byznys pravidel z již existujicích systému. Následně se evaluují možnosti použití existujicích nástrojů pro experimentální ověření, zda lze docílit generické automatizace extrakce dat z kódu. Na základě této fáze se formulují závěry a možná doporučení pro následné kroky.This thesis is meant as an exploration of possible usages of reverse engineering techniques and tools for purpose of obtaining the inputs for Normalized Systems expanders to re-engineer the legacy software system into its normalized version. During the exploration, the attention is to be paid to the techniques of reverse engineering and its application in already existing case studies. Additionally, the survey of the existing solutions and tools is provided. Moreover, the thesis includes the experimental part, where the reverse engineering tool (namely Moose) is used to gain the overview on the code and see the possibility of using in for acclimatization of the process. Finally, the work is concluded with the advice for future work. Keywords: Reverse engineering,Normalizované softwarové systémy,extrahování byznys logiky,legacy kód,re-engineering; Reverse engineering,Normalized software systems,business logicextraction,legacy code,re-engineering Available in digital repository of ČVUT.
Reverzní inženýrství kódu pro expandéry Normalizovaných systémů

Daná práce se zabýva průzkumem možností, jak lze z legacy kódu získat vstupy pro NS expandery, za účelem jeho modernizace a reimplementace do normalizované podoby. Práce zkouma existující přístupy ...

Pergl Robert; Larionova Veronika; Verelst Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza dotazů v distribuované grafové databázi
Valenta Michal; Svitáková Lucie; Hermann Lukáš
2019 - English
Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace dat. Tato práce analyzuje současné praktiky ukládání dat v distribuovaných grafových databázích. Podle této analýzy práce navrhuje a implementuje nový modul pro grafový výpočetní framework TinkerPop, který loguje provoz vygenerovaný dotazy uživatelů. Je rovněž naimplementována samostatná aplikace pro ukládání takovýchto logovaných dat do databáze JanusGraph. Tento program rovněž spouští redistribuční algoritmus navrhující efektivnější uložení dat v clusteru. Existující algoritmus od Vaquera a spol., kompatibilní se systémem Pregel, je aplikován s podstatnými rozšířeními. Výsledkem je návrh reorganizace dat s 70-80% zlepšením komunikace mezi uzly clusteru. Takovýto výsledek je porovnatelný s jinou známou metodou Ja-be-Ja, která však vyžaduje výrazně vyšší výpočetní prostředky. Na druhou stranu metoda v této práci zavádí malou disbalanci na uzlech clusteru. Nakonec tato práce uvádí doporučení pro možná budoucí rozšíření a vylepšení.Although products of graph databases intended for distributed environments already exist, the data are usually distributed randomly on particular physical hosts without any subsequent load examination and possible data reorganization. This thesis analyses the current practices of data storage in distributed graph databases. According to this analysis, it designs and implements a new module of the general graph computing framework TinkerPop for logging the traffic generated with user queries. A separate implementation for storage of such logged data in the JanusGraph database is provided. It also executes a redistribution algorithm proposing a more efficient distribution of data. An existing Pregel-compliant algorithm of Vaquero et al. with substantial enhancements is applied. Results with 70-80% improvement of communication among physical hosts of the cluster are obtained, which is comparable to another well-known method Ja-be-Ja with much higher computational demands. On the other hand, the method in this thesis imposes a necessary slight imbalance of the cluster nodes. Finally, this thesis introduces suggestions for future extensions and enhancements. Keywords: grafové databáze,rozdělení grafu,redistribuce,NoSQL,JanusGraph,TinkerPop,Pregel; graph databases,graph partitioning,redistribution,NoSQL,JanusGraph,TinkerPop,Pregel Available in digital repository of ČVUT.
Analýza dotazů v distribuované grafové databázi

Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení ...

Valenta Michal; Svitáková Lucie; Hermann Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel
Haniš Tomáš; Lászlo Marek; Madarás Juraj
2019 - English
Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. Cieľom tejto práce je vylepšenie charakteristík jazdnej dynamiky študentskej elektrickej formule použitím aktívneho prerozdeľovania hnacieho momentu a s pomocou ďaľších riadiacích systémov. Implementovaný bol tlmič uhlovej rýchlosti zatáčania a riadenie na referenčnú uhlovú rýchlost zatáčania. Systém bol vyvinutý prístupom model-based designu a overený virtuálnými jazdnými skúškami, restbus simuláciou a experimentálnymi jazdnými skúškami.Development of electric vehicles gives new possibilities for vehicle dynamics control by the introduction of the individual-wheel driven platforms. A fast response time of electric powertrain also allows for further progress in existing solutions. The goal of this thesis is to improve electric formula student handling characteristics with the introduction of active torque vectoring and additional control systems. Namely yaw rate tracking and yaw damper were implemented. The system is developed using a modelbased design approach and tested by virtual test drives, restbus simulation, and experimental drive tests. Keywords: dynamika vozidla,stabilita vozidla,elektrické vozidlá,riadiace systémy,systém prerozdeľovania hnacieho momentu,pretáčavosť,nedotáčavosť,IPG Carmaker,4WD,študentská elektrická formula,testy dynamiky vozidla,restbus,model-based design,riadenie preklzu,trakčná kontrola; vehicle dynamics,vehicle stability,electric vehicles control systems,torque vectoring system,driver assistance system,oversteer,understeer,IPG Carmaker,4WD,formula student electric,vehicle dynamics tests,restbus,model-based design,slip ratio control system,traction control Available in digital repository of ČVUT.
Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel

Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už ...

Haniš Tomáš; Lászlo Marek; Madarás Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro architekturu mikroslužeb
Pergl Robert; Kolařík Vincenc; Skotnica Marek
2019 - English
Práce se zabývá schopností evolvability aplikací postavených na architektuře mikroslužeb. Aplikuje pravidla definovaná teorií Normalizovaných systémů a diskutuje jejich dopad. Práce zevrubně zkoumá doménu architektury mikroslužeb a identifikuje klíčové architektonické aspekty. Aspekty jsou dále zkoumány pomocí teorie Normalizovaných systémů a výsledkem je soubor pravidel pro dosažení evolvability aplikací využívajících mikroslužeb. Navrhovaná pravidla jsou poté diskutována.The thesis is engaged in evolvability of applications build using microservice architecture. It applies the rules defined by the Normalized Systems theory and discusses its impacts. The thesis thoroughly analyses the domain of microservice architecture and identifies the key architectural aspects. The aspects are examined using the Normalized Systems theory and results in a set of guidelines to achieve evolvability of the microservice applications. The viability of proposed guidelines is then discussed. Keywords: architektura mikroslužeb,evolvabilita,mikroslužby,softwarová architektura,teorie normalizovaných systémů; evolvability,microservice architecture,microservices,normalized systems theory,software architecture Available in digital repository of ČVUT.
Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro architekturu mikroslužeb

Práce se zabývá schopností evolvability aplikací postavených na architektuře mikroslužeb. Aplikuje pravidla definovaná teorií Normalizovaných systémů a diskutuje jejich dopad. Práce zevrubně zkoumá ...

Pergl Robert; Kolařík Vincenc; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integerové datové struktury
Valla Tomáš; Brožek Miloslav; Mareš Martin
2019 - English
Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku aplikujeme pro zlepšení asymptotické složitost vybraných algoritmů a struktur. Studujeme zejména datové struktury, které se zaměřují na segmentové operace, kterými jsou například počet prvků na intervalu či maximum na intervalu. Algoritmy, na které se práce zaměřuje jsou pak největší společný dělitel, Sparse Table a Number Theoretic Transform.This thesis focuses on speedup and design of algorithms and data structures on RAM model with the limited size of integer. We use effective bitwise operations to achieve the speedup. The thesis shows the impact of such operations on the asymptotic complexity of selected algorithms and data structures. The data structures which are being speeded up focuses on segmental operations such as the number of elements on interval or biggest value on an interval. This thesis also focusing on greatest common divisor algorithm, Sparse Table and Number Theoretic Transform. Keywords: Integer,Datové Struktury,Algoritmy,Segmentový Strom,NTT,NSD,Bity,Paralelismus,RAM; Integer,Data Structure,Algorithm,Segment Tree,NTT,GCD,Bits,Parallelism,RAM Available in digital repository of ČVUT.
Integerové datové struktury

Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku ...

Valla Tomáš; Brožek Miloslav; Mareš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases