Number of found documents: 15582
Published from to

Výživové zvyklosti, sebepojetí a poruchy příjmu potravy u aktivně sportujících dívek
BZONKOVÁ, Aneta
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výživových zvyklostí a sebepojetím u aktivně sportujících dívek. Teoretická část se zabývá výživou, teorií specifických výživových potřeb u sportovců a popisuje vybrané faktory, které mají vliv na vnímání vlastního těla u těchto dívek. Mezi tyto faktory jsou zahrnuty výživové návyky, rodinné zázemí, aktivita dívek na sociálních médiích a sebehodnotící jídelní psychopatologie. Diplomová práce má za cíl zjistit potencionální výskyt poruch příjmu potravy v souvislosti s výše zmíněnými faktory. Praktická část je koncipována jako kvantitativní dotazníková studie. This thesis focuses on the investigation of nutritional habits and self-concept in active sporting girls. The theoretical part deals with nutrition, the theory of specific nutritional needs in sportsgirls and describes selected factors that influence the perception of their own body by these girls. These factors include nutritional habits, family background, girls' social media activity, and self-bodyimage. This thesis aims to determine the potential occurrence of eating disorders in relation to the mentioned factors. The practical part is designed as a quantitative survey study. Keywords: výživa; sebepojetí; body image; poruchy příjmu potravy; jídelní zvyklosti; nutrition; self-perception; body image; eating disorders; nutritional psychopatology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výživové zvyklosti, sebepojetí a poruchy příjmu potravy u aktivně sportujících dívek

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výživových zvyklostí a sebepojetím u aktivně sportujících dívek. Teoretická část se zabývá výživou, teorií specifických výživových potřeb u sportovců a popisuje ...

BZONKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy
BÁRTŮ, Lucie
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy

BÁRTŮ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Chov hospodářsky užitečných přežvýkavců v ČR - výukový program pro 2. stupeň základních škol
DVOŘÁKOVÁ, Pavla
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chov hospodářsky užitečných přežvýkavců v ČR - výukový program pro 2. stupeň základních škol

DVOŘÁKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Oligomerization state and pigment contents of algal light-harvesting proteins
MALINOVÁ, Kateřina
2023 - English
Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus minutus) were studied. LHCs were extracted and purified using sucrose gradient ultracentrifugation and ion-exchange chromatography. Oligomerization states of LHCs were assessed using two independent methods - CN-PAGE and size-exclusion chromatography. Effects of the purification on LHC pigment composition was assessed using HPLC. Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus minutus) were studied. LHCs were extracted and purified using sucrose gradient ultracentrifugation and ion-exchange chromatography. Oligomerization states of LHCs were assessed using two independent methods - CN-PAGE and size-exclusion chromatography. Effects of the purification on LHC pigment composition was assessed using HPLC. Keywords: pigments; LHC; HPLC; alga; SEC; IEC Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oligomerization state and pigment contents of algal light-harvesting proteins

Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus ...

MALINOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Hranice demokracie jako výzva ve výuce občanské výchovy
JINDRA, Martin Elíša
2023 - Czech
Diplomová práce je věnována didaktické transformaci politologického tématu hranic demokracie aplikované ve výuce výchovy k občanství (VkO). Obsahuje teoretickou (politologickou) a praktickou (didaktickou) část. V teoretické části práce analyzuje populistický přístup vládnutí některých současných politiků, kteří se ve své konkrétní zemi dostali k moci, a následky jejich vlády na demokratické fungování státních institucí. Pro tento účel byly vybrány tři příklady - Andrej Babiš (ANO 2011), Donald J. Trump (Republican Party) a Recep Tayyip Erdo?an (AK PARTi). Text navazuje syntézou získaných poznatků, čímž vytváří profil nedemokratického populisty, mimo to analyzuje průniky tématu s RVP ZV, učebnicemi internetovými materiály. V praktické části jsou politologická data didakticky transformována do výuky tématu ve výchově k občanství v alternativní škole, finálně je tato výuka upravena na dvouhodinovou lekci hranic demokracie. The master's thesis objective is a didactic transformation of the political science theme boundaries of democracy in civic education. It contains a theoretical (political sciences) and a practical (didactic) part. The theoretical part of the work analyses the populist approach to governance of certain current politicians who gained a vast amount of political power in their state. Three examples were chosen for this purpose: Andrej Babiš (ANO 2011), Donald J. Trump (Republican Party), and Recep Tayyip Erdo?an (AK PARTi), their characteristics are merged to make a populist politician dangerous for the democratic establishment. In the practical part, these data are didactically transferred to teaching civic education. It analyses textbooks and internet manuals for teachers. The thesis end with teaching of the given topic in an alternative school and transferring that experience into a methodical lecture for teaching the boundaries of democracy. Keywords: Hranice demokracie; Výchova k občanství; Didaktická transformace; Populismus; Boundaries of democracy; Civic education; Didactic transformation; Populism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hranice demokracie jako výzva ve výuce občanské výchovy

Diplomová práce je věnována didaktické transformaci politologického tématu hranic demokracie aplikované ve výuce výchovy k občanství (VkO). Obsahuje teoretickou (politologickou) a praktickou ...

JINDRA, Martin Elíša
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.
FARKAŠOVÁ, Lucie
2023 - Czech
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá především technickým a technologickým hlediskem dřeva a materiálů na jeho bázi, neboť základní odborné znalosti jsou nezbytné pro práci s jakýmikoliv materiály. Praktická část obsahuje experimentální workshop, který posloužil k ověření teoretických východisek a zároveň jako experiment nových či neobvyklých výtvarných technik práce s danými materiály. Dále obsahuje provedení projektu, jenž byl rozdělen do devíti lekcí. Tyto lekce byly uskutečněny se žáky šesté třídy základní školy Mníšek pod Brdy. Výsledky žákovských prací jsou zdokumentovány a jsou taktéž součástí této kvalifikační práce. This thesis is a theoretical and practical exploration of an art project titled: "The Use of Wood-based Materials". The project was conducted within the framework of art education at the second level of primary school. The theoretical section focuses on the technical and technological aspects of wood, and wooden materials. This knowledge is considered fundamental for working with any material in an artistic context. The practical component of the project involved an experimental workshop that served as a way to test the theoretical background and experiment with new or unusual artistic techniques of working with the given materials. The project was executed over a certain nine of lessons, and these lessons were conducted with pupils of the sixth grade at Mníšek pod Brdy primary school. The results of the pupils' work were documented and are included in this qualification work. Keywords: Dřevo; materiály na bázi dřeva; výtvarná výchova; projektové vyučování.; Wood; wood-based materiáls; art lesson; project-based learning (PBL) Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na ...

FARKAŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6
GRATZL, Sascha
2023 - English
The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. Keywords: structural biology; cryo-EM; x-ray crystallography; autophagy; apoptosis; inhibitor of apoptosis proteins; AlphaFold2; ATG8; ubiquitin; E3 ligase Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6

The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate ...

GRATZL, Sascha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Obranné reakce včel vůči přírodním toxinům
KAINZOVÁ, Klára
2023 - Czech
Cílem této magisterské práce bylo monitorování obranných reakcí včel po aplikaci včelího jedu. To zahrnovalo expresi vitellogeninu v tukovém tělese u trubce a dělnice a hladiny vitellogeninu v jednotlivých orgánech (hemolymfa, Malpighické trubice, střevo, tukové těleso), hladiny biogenních aminů, konkrétně dopaminu v jednotlivých včelích orgánech dělnice a trubce, hladiny adipokinetického hormonu v centrální nervové soustavě (CNS). Tyto biochemické studie byly doplněny analýzami mikrostrukturálních změn ve svalových buňkách pomocí elektronové mikroskopu. Výsledky ukázaly, že hladina AKH nebyla výrazně změněna, exprese vitellogeninu byla snížena v tukovém tělese trubců i dělnic. Tato inhibice byla zaznamenána i u samotné hladiny vitellogeninu v tukovém tělese a hemolymfě. Aktivita katalázy byla stimulována ve střevě včelí dělnice, opačný trend byl pozorován u trubců. Hladina dopaminu byla u všech orgánů (mozek, tukové těleso, Malpighické trubice) mírně zvýšena, ale pouze v tukovém tělese trubců bylo toto zvýšení statisticky průkazné. V neposlední řadě byl sledován efekt včelího jedu na strukturu thorakálních svalů. U dělnic došlo k destrukci svalových vláken a mitochondrií a současná aplikace AKH s jedem dokázala těmto změnám zabránit; situace u trubců zůstává nejasná. The aim of this master thesis was to describe the effect of honeybee venom on several physiological characteristics in the honeybees Apis mellifera themselves. They included the expression and level of vitellogenin in selected organs, AKHs production in CNS, level of dopamine in brain, fat body and Malpighian tubules, oxidative stress (the activity of catalase) and the structure of thoracic muscles in workers and drones. Results showed that the bee venom did not change the AKH level in CNS. However, the envenomation decreased the expression of vitellogenin in fat body, as well as the level of vitellogenin proteins both in fat body and haemolymph. Catalase activity was increased in the gut of workers but decreased in the gut of drones. The venoms application slightly increased dopamine levels in the fat body, brain and Malpighian tubules, but only in the fat body the rise was significant. Honeybee venom damaged the structures of myofibrils and mitochondria in the thoracic muscles of workers, however, co-application of the venom with AKH generally abolished this effect; situation in drones remains unknown. Keywords: včela medonosná; vitellogenin; AKH; včelí jed; dopamin; honeybee; vitellogenin; AKH; venom; dopamin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Obranné reakce včel vůči přírodním toxinům

Cílem této magisterské práce bylo monitorování obranných reakcí včel po aplikaci včelího jedu. To zahrnovalo expresi vitellogeninu v tukovém tělese u trubce a dělnice a hladiny vitellogeninu v ...

KAINZOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech
PETRLÍKOVÁ, Veronika
2023 - Czech
Tato studie se zaměřuje na možnosti rekonstrukce vegetace na základě analýzy zuhelnatělých zbytků dřeva pocházející ze dvou hradišť Prácheň a Netolice. Analyzované uhlíky pocházely jak z hradišť, tak z ploch v podhradí. U souborů byla sledována specifická antrakomasa, relativní podíl velikostních frakcí a použitá část stromu (podle zakřivení letokruhů). Tato data byla porovnávána s výsledky analýzu pylu a rekonstrukční mapou vegetace. Vývoj osídlení oblasti byl popsán na základě archeologické databáze (Archeologická mapa České republiky). This study focuses on the possibility of regional vegetation reconstruction based on anthracological evidence originating from two hillforts Prácheň and Netolice. Charcoals were analyzed from both hillforts and from the areas under the hillfort. Specific anthracomass, the relative proportion of mass fractions and the part of the tree used according to the curvature of the tree rings were monitored for the sets. This data was compared with the results of the pollen analysis and with the reconstruction map of the vegetation. The development of the area's settlement was described on the basis of the archaeological database Archaelogical map of Czech Republic Keywords: Antrakologická analýza; raný středověk; hradiště; rekonstrukce vegetace; Anthracological analysis; early Middle Ages; hillfort; reconstruction of vegetation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech

Tato studie se zaměřuje na možnosti rekonstrukce vegetace na základě analýzy zuhelnatělých zbytků dřeva pocházející ze dvou hradišť Prácheň a Netolice. Analyzované uhlíky pocházely jak z hradišť, tak ...

PETRLÍKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Molekulární detekce bakterií rodu \kur{Helicobacter} u laboratorních myší
FEDOR, Tereza
2023 - Czech
Tato práce se zabývá molekulární detekcí bakterií rodu Helicobacter u laboratorních myší. Bakterie rodu Helicobacter jsou známé svou schopností infikovat gastrointestinální trakt savců. Tento výzkum se zaměřuje na vývoj a optimalizaci metod pro citlivou detekci těchto bakterií z bukálních stěrů myší. Byly použity molekulární metody, jako je TaqMan real-time PCR, konvenční PCR a klonování. Výsledky této práce mohou pomoci určit prevalenci infikovaných myší ve výzkumných laboratořích, což může být užitečné pro vývoj léčby onemocnění gastrointestinálního traktu a souvisejících onemocnění. This study investigates the molecular detection of Helicobacter bacteria in laboratory mice. Bacteria of the genus Helicobacter are known for their ability to infect the gastrointestinal tract of mammals. This research focuses on the development and optimization of methods for the sensitive detection of these bacteria from buccal swabs of mice. Molecular methods such as TaqMan real-time PCR, conventional PCR and cloning have been used. The results of this study may help to determine the prevalence of infected mice in research laboratories, which may be useful for further research in gastrointestinal health, and treatment of related diseases. Keywords: Molekulární detekce; laboratorní myši; Helicobacter; TaqMan real-time PCR; klonování optimalizace; Molecular detection; laboratory mice; Helicobacter; TaqMan real-time PCR; cloning; optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Molekulární detekce bakterií rodu \kur{Helicobacter} u laboratorních myší

Tato práce se zabývá molekulární detekcí bakterií rodu Helicobacter u laboratorních myší. Bakterie rodu Helicobacter jsou známé svou schopností infikovat gastrointestinální trakt savců. Tento výzkum ...

FEDOR, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases