Number of found documents: 12124
Published from to

Numerická předpěťová modální analýza kmene
Skokan, Vojtěch
2023 - Czech
Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního kmitání. Cílem práce je vytvoření věrohodných numerických modelů kmenů a pomocí předpětí vyvolat takovou změnu průměru kmene, která se vyskytuje na stromech během denního cyklu, a simulovat tak transpirační napětí v kmeni. Během práce jsou zkoumány tři rozdílné metody vyvolání předpětí v kmeni a posuzován je jejich dopad na hodnoty pozorovaných frekvencí modelů. Mimo umělého předpětí se v práci posuzují také dopady spoluúčinku gravitace na hodnoty vlastních frekvencí. Tato práce je jedním z prvních pokusů o zkoumání vlivu mechanického napětí způsobeného transpiračním proudem pomocí numerické simulace a může tak být základem pro budoucí výzkum v této oblasti. This work is investigating the effect of prestress on the results of the numerical modal analysis of tree stem and the effects of the degree of simplification of the geometry of the numerical model on the values of natural frequencies and modes of natural oscillation. The work aims to create credible numerical models of trunks and to use prestress to induce such a change in the diameter of the trunk that occurs in trees during the diumal cycle, thus simulating the transpiration stress in the trunk. During the work, three different methods of inducing prestress in the trunk are investigated and their impact on the values of the observed frequencies of strain models is assessed. In addition to artificial prestress, the work also assesses the impacts of the co-effect of gravity on the values of natural frequencies. This work is one of the first attempts to investigate the effect of mechanical stress caused by the transpiration flow using numerical simulation and can thus lay the foundation for future research in this field. Keywords: ANSYS; gravitace; metoda konečných prvků; modální analýza; předpětí; transpirační proud; vlastní frekvence; vnitřní napětí; finite element method; gravity; inner stress; modal analysis; natural frequencies; prestress; transpiration flow Available in digital repository of Mendel University.
Numerická předpěťová modální analýza kmene

Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního ...

Skokan, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.
Vítová, Jana
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým rozborem, kdy se stanovovaly významné skupiny mikroorganismů. Detekoval se celkový počet mikroorganismů, psychrotrofní mikroorganismy, koliformní bakterie včetně Escherichia coli, bakterie mléčného kvašení a mikromycety, která zahrnují kvasinky a plísně. Mikroorganismy se zjišťovaly u čerstvých sýrů balených v krabičkách, balených ve vakuu skladovaných 14 dní a skladovaných 21 dní. Čerstvé sýry byly vyrobeny v mlékařském poloprovoze Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a obsahovaly čtyři různé koncentrace smetanového zákysu. U polotvrdých sýrů byl mikrobiologický rozbor proveden při dodání sýrů do laboratoře a následně s časovým odstupem buď 14 dnů nebo 8 týdnů. Polotvrdé sýry pocházely z tržní sítě. U čerstvých sýrů balených byly zjištěny velmi nízké počty koliformních bakterií a plísní. Naopak kvůli delší době skladování došlo k významnému poklesu bakterií mléčného kvašení. Při delší době skladování došlo k vyšší detekci kvasinek a psychrotrofních mikroorganismů. U polotvrdých sýrů analyzovaných po 8 týdnech došlo k poklesu celkového počtu mikroorganismů a bakterií mléčného kvašení. U polotvrdých sýrů, analyzovaných po 14 dnech, byl zjištěn vyšší celkový počet mikroorganismů, vyšší počty psychrotrofních bakterií i plísní. U žádného polotvrdého sýra nebyly detekovány koliformní bakterie, včetně Escherichia coli. Z výsledků práce vyplynulo, že vakuové balení u čerstvých sýrů může prodloužit jejich trvanlivost. Při delší době skladování však dochází ke snížení bakterií mléčného kvašení. The aim of the thesis was to find out whether the numbers of important groups of microorganisms in fresh and semi-hard cheeses change during storage. Changes in the number of microorganisms were detected by microbiological analysis, where significant groups of microorganisms were determined. The total number of microorganisms, psychrotrophic microorganisms, coliforms including Escherichia coli, lactic acid bacteria and micromycetes including yeasts and molds were detected. The microorganisms were detected in fresh cheeses packed in boxes, vacuum packed stored for 14 days and stored for 21 days. The fresh cheeses were produced in the dairy manufactory of the Faculty of AgriSciences at Mendel University and contained four different concentrations of cream starter. For the semi-hard cheeses microbiological analysis was carried out on delivery of the cheeses to the laboratory and subsequently at an interval of either 14 days or 8 weeks. The semi-hard cheeses were obtained from the market. Very low numbers of coliforms and moulds were detected in packaged fresg cheeses. On the other hand, due to the longer storage time, there was a significant decrease in lactic acid bacteria. Longer storage period resulted in higher detection of yeast and psychrotrophic microorganisms. As for semi-hard cheeses that were analysed after 8 weeks, there was a decrease in the total number of microorganisms and lactic acid bacteria. For semi-hard cheeses analysed after 14 days, higher total numbers of microorganisms, psychrotrophic bacteria and moulds were detected. No coliforms were detected in any of the semi-hard cheeses, including Escherichia coli. The results of the work showed that vacuum packaging of fresh cheeses can extend their shelf life. However, longer storage times reduce lactic acid bacteria. Keywords: čerstvý sýr; mikroorganismy; polotvrdý sýr; vakuové balení; fresh cheese; microorganisms; semi-hard cheese; vacuum packaging Available in digital repository of Mendel University.
Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým ...

Vítová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh stolu pro hraní počítačových her
Tomaňová, Vendula
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto specifické odvětví na trhu, tak i požadavky konkrétní skupiny uživatelů. Finálně překládá výsledek práce, jímž je herní počítačový stůl. The thesis deals with user research and the subsequent design and implementation of a product, which is a gaming desk. The thesis aims to get inspired by the current representation of furniture for this specific sector on the market, as well as the requirements of a particular user group. Finally, it translates the result of the work, which is a gaming computer desk. Keywords: doplňky; esport; hráči; hraní; nábytek; stůl; accessories; desk; furniture; gaming; players Available in digital repository of Mendel University.
Návrh stolu pro hraní počítačových her

Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto ...

Tomaňová, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mendel University performance analysis through data mining
Panggam, Osunam
2023 - English
Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data o univerzitách v průběhu let a jejich dopad na pověst a hodnocení univerzity. Metodologie výzkumu zahrnuje webové seškrabování zpravodajských článků a recenzí souvisejících s Mendelovou univerzitou a používání technik dolování dat a NLP k analýze jejich sentimentu a distribuce témat. Kromě toho budou kvalitativní data shromážděná z novinových článků a recenzí online studentů korelována s údaji o hodnocení univerzity za období minulého roku, aby bylo možné identifikovat jakékoli vzorce nebo vztahy. Závěry studie se pokusí najít vhled do vlivu mediálního pokrytí na hodnocení a pověst univerzity. Osvětlí také techniky dolování dat pro analýzu textových dat souvisejících s univerzitou na zajímavé vzory. This thesis explores the Mendel University performance analysis and the connection between the University ranking with the news articles and reviews. The study aims to analyze media coverage and review data on the universities over the years and their impact on the university's reputation and ranking. The research methodology involves web scraping news articles and reviews related to Mendel University and using data mining and NLP techniques to analyze their sentiment and topic distribution. Further, the qualitative data collected from news articles, online students’ reviews will be correlated with the University's ranking scores data over a past-years period to identify any patterns or relationships. The findings of the study will try to find insight into the impact of media coverage on university ranking and reputation. It will also shed light on the data mining techniques to analyze textual data related to the university for interesting patterns. Keywords: analýza výkonnosti univerzity; data mining; dolování textu; NLP; sentiment analýza; tématické modelování; correlation analysis; ranking of universities; sentiment analysis; text mining; topic modelling; university performance analysis Available in digital repository of Mendel University.
Mendel University performance analysis through data mining

Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data ...

Panggam, Osunam
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice
Šplíchal, Šimon
2023 - Czech
Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl redukující faktor, a to výskyt patogenů na porostu hrachu setého (Pisum sativum subsp. sativum) a hrachu rolního (Pisum sativum subsp. arvense). Vyhodnocovány byly patogeny Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum a Erysiphe pisi var. pisi. Část pokusu probíhala na lokalitách Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou a Zálesí roku 2022, druhá část probíhala v laboratoři ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovi univerzity v Brně. Do polních pokusů byly zařazeny odrůdy Arkta a Salamanca, v laboratorních pokusech byly hodnoceny odrůdy Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca a Turnia. U porostů hrachu setého oproti porostům hrachu rolního byl stanoven nižší index napadení patogenem B. cinerea. Ošetřením porostu fungicidem Cantus nebylo dosaženo požadovaného snížení výskytu patogena v porostu. Výrazně vyšší výskyt padlí E. pisi byl zaznamenán v porostu hrachu rolního. V laboratorních pokusech, po umělé inokulaci klíčních rostlin patogeny F. solani f.sp. pisi a F. oxysporum, byl nejnižší průměrný stupeň napadení stanoven u odrůda Salamanca, nejvyšší u odrůdy Impuls. Pea (Pisum sativum L.) is the most cultivated legume in the Czech Republic. The quantity and quality of harvested seeds are influenced by determining, limiting and reducing production factors. The focus of the thesis was on the reducing factor, namely the occurrence of pathogens in the crop of sown pea (Pisum sativum subsp. sativum) and field pea (Pisum sativum subsp. arvense). The pathogens evaluated were Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum and Erysiphe pisi var. pisi. Part of the experiment took place in locations Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, and Zálesí in 2022; the other part was conducted in the laboratory of the Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University. In the field trials were the varieties Arkta and Salamanca. And in the laboratory trials were the varieties Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca and Turnia. In the laboratory experiments with the pathogens F. solani f.sp. pisi and F. oxysporum, the variety Salamanca had the lowest average degree of infestation and Impuls the highest. Sown pea had a lower index of infection by the pathogen B. cinerea compared to field pea. Cantus had no significant effect on the disease incidence. For the pathogen E. pisi, the infestation of field pea was significantly higher. Keywords: Botrytis cinerea; Erysiphe pisi var. pisi; Fusarium oxysporum; Fusarium solani f.sp. pisi; hrách rolní; hrách setý; peluška; field pea; Sown pea Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice

Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl ...

Šplíchal, Šimon
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny
Mišurec, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti problematiky oceňování movitého majetku včetně oceňování strojů. Práce se zaměřuje na hydraulické kinematické štípače, obsahuje jejich rozdělení do skupin a definici jejich jednotlivých pracovních prvků. Na základě rešerše jsou vytvořeny postupy kontrol jednotlivých prvků, u kterých je zjišťován jejich technický stav. Diplomová práce dále uvažuje celý soubor štípačů, jehož poškození vyhodnocuje matematicko-statistickou metodou. Výstupem vytvořené metodiky je využitelnost při hodnocení technického stavu štípače dřevní kulatiny, případně obdobných strojů, dále také statistické vyjádření míry poškození souboru strojů vzniklé při jejich přepravě. The diploma thesis is focused on the creation of a methodology for the general procedure of determining the technical condition of hydraulic wood splitters and the detection of damage to a set of wood splitters. The work contains a research of the current state of knowledge in the area of valuation of movable property, including valuation of machines. In addition, the thesis focuses on hydraulic kinetic splitters, contains their division into groups and defines their individual working elements. Based on the research, procedures for checking individual elements are created, during which their technical condition is ascertained. The diploma thesis further considers the entire set of splitters, whose damage is evaluated using a mathematical-statistical method. The output of the created methodology is its applicability in the evaluation of the technical condition of the log splitter, or similar machines, as well as the statistical expression of the degree of damage to a set of machines caused during their transport. Keywords: hodnocení technického stavu; hydraulický obvod; kinematický dřevní štípač; poškození; stroj; damage; hydraulic circuit; kinetic wood splitter; machine; technical condition assessment Available in digital repository of Mendel University.
Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše ...

Mišurec, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vitalita a růst smrku ztepilého ve vertikálním gradientu České republiky
Kovačević, Vuk
2023 - Czech
Dlouhá období sucha a nerovnoměrnost srážek jsou častými jevy v 21. století, které spolu s hospodařením se smrkem ztepilým (Picea abies (L.) Karst.) mimo jeho přirozený areál v Evropě vedly k fyziologickému slábnutí a odumírání celých smrkových porostů. Sucho má velký vliv na růst a vitalitu stromu a tyto negativní vlivy lze dobře sledovat pomocí obsahu vody ve stromu, tj vodního deficitu stromu (TWD z angl. Tree Water Deficit). Tato práce je zaměřena na sledování a analýzu korelace mezi radiálním přírůstem kmene a klimatickými změnami v nadmořských výškách od 380 do 972 m n. m. v ČR. Růst byl sledován automatickými dendrometry během 5 let (2016–2020). Negativní dopad klimatických změn na radiální přírůst je největší v nižších polohách do 650 m n. m., kde docházelo k největšímu TWD. To znamená, že hospodaření se smrkem v nižších polohách je riskantní a nelze zaručit jeho dopěstování do mýtní zralost. Long periods of drought and irregular precipitation are common phenomena in the 21st century, which, along with the management of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) outside its natural range in Europe, have led to the physiological decline and mortality of entire spruce stands. Drought significantly impacts tree growth and vitality, and these adverse effects are better monitored through tree water deficit (TWD) or water content in the tree. This study focuses on monitoring and analyzing the correlation between radial stem growth and climate changes at altitudes ranging from 380 to 972 meters in the Czech Republic. Growth was monitored using automatic dendrometers for five years (2016–2020). The negative impact of climate changes on radial growth is more significant at lower elevations below 650 meters above sea level, where the highest TWD occurred. This means that managing Norway spruce at lower elevations is risky and requires a change in management practices. Keywords: klima; nadmořská výška; páskový automatický dendrometr; stres suchem; zero growth (ZG); band dendrometer; climate; drought stress; elevation Available in digital repository of Mendel University.
Vitalita a růst smrku ztepilého ve vertikálním gradientu České republiky

Dlouhá období sucha a nerovnoměrnost srážek jsou častými jevy v 21. století, které spolu s hospodařením se smrkem ztepilým (Picea abies (L.) Karst.) mimo jeho přirozený areál v Evropě vedly k ...

Kovačević, Vuk
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv chemické modifikace na vybrané vlastnosti dřevěné pružiny
Novák, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vlivem chemické modifikace na vlastnosti dřevěné pružiny. Pružina byla vyrobena z hranolku dřeva buku lesního (Fagus sylvatica, L.). Ohybový poměr byl zvolen v poměru 1:4 tloušťky ku poloměru (kružnice ohybu). Účinnost chemické modifikace anhydridem kyseliny octové byla měřena pomocí hmotnostního přírůstku (WPG) v procentech. Acetylace byla provedena s účinností 18 % WPG (při plné acetylaci 25 % WPG bylo pozorováno porušení ohýbaného prvku, především tlakovým namáháním). Vybrané vlastnosti pružiny byly hodnoceny ve čtyřech vlhkostních stavech (suché, v prostředí s 65 %, 85 % a 99 % rovnovážné vlhkosti vzduchu a 20 °C). Vliv acetylace na mechanické vlastnosti byl prokázán. Ve vlhkých podmínkách prokázaly acetylované vzorky vyšší smykový modul pružnosti a vyšší tuhost pružiny. V suchých podmínkách prokázaly acetylované vzorky nižší smykový modul pružnosti a nižší tuhost pružiny. Vliv acetylace na rozměrovou stabilitu byl prokázán. Acetylované vzorky prokázaly snížení rovnovážné vlhkosti dřeva o polovinu (46-56 %) v porovnání s referenčními vzorky. Acetylované vzorky prokázaly snížení bobtnání o polovinu u radiálního (41-56 %) a o polovinu u tangenciálního (46-59 %). Bylo pozorováno stejnoměrnější bobtnání (poměr radiálního a tangenciálního bobtnání) acetylovaných vzorků. Vliv acetylace na stabilizaci tvaru byl prokázán. Tvarová stabilita acetylované pružiny byla hodnocena změnou průměru pružiny v různých vlhkostních stavech. Se stoupající vlhkostí bylo pozorováno zvětšení průměru acetylované pružiny (5-16 %) a zvětšení průměru referenční pružiny (10-40 %). Redukce rozměrových změn průměru byla pozorována (57-75 %). This thesis focuses on the influence of chemical modification on a wooden spring.The spring was made of beech wood (Fagus sylvatica, L.). Bending ratio was chosen 1:4 thickness to radius. The effectiveness of the chemical modification with acetic anhydride was measured by weight percentage gain (WPG). Acetylation was made with 18 % WPG (at full acetylation 25 % WPG was observed damage of bent wood mostly by compression stress). Chosen spring properties was evaluated in four moisture states (dry, in condition of 65 %, 85 % and 99 % relative humidity and temperature 20 °C). Influence of acetylation on mechanical properties was proven. In wet condition acetylated samples proved higher shear modulus of elasticity a higher rigidity of spring. In dry condition acetylated samples proved lower shear modulus of elasticity a lower rigidity of spring. Influence of acetylation on dimension stability was proven. Acetylated samples proved reduction of equilibrium moisture content (46-56 %) in comparison to reference samples. Acetylated samples proved swelling reduction in radial direction (41-56 %) and in tengential direction (46-59 %). More regular swelling (ratio of radial and rangential) was observed at acetylated samples. Influence of acetylation on shape stability was proven. Shape stability of acetylated spring was evaluated by change in diameter of spring in different moisture states. Wet conditions caused enlargement of acetylated spring diameter (5-16 %) and of reference spring diameter (10-40 %). Reduction of shape changes was observed (57-75 %). Keywords: acetylace; bobtnání; buk lesní; chemická modifikace; ohýbání dřeva; pružina; rovnovážná vlhkost dřeva (RVD); smykový modul pružnosti; tvarová stabilita; acetylation; equilibrium moisture content (EMC); european beech; chemical modification; shape stability; shear elastic modulus; spring; swelling; wood bending Available in digital repository of Mendel University.
Vliv chemické modifikace na vybrané vlastnosti dřevěné pružiny

Tato diplomová práce se zabývá vlivem chemické modifikace na vlastnosti dřevěné pružiny. Pružina byla vyrobena z hranolku dřeva buku lesního (Fagus sylvatica, L.). Ohybový poměr byl zvolen v poměru ...

Novák, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o.
Macík, Zdeněk
2023 - Czech
Diplomová práce pojednává o analýze parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o. V rámci diplomové práce bylo vybráno 25 lokalit, které vlastní a obhospodařují Dřevo Střílky s.r.o. Na těchto lokalitách byly zjišťovány parametry, kterými jsou: nadmořská výška a sklon, výška ponechaných pařezů, způsob zpracování klestu, způsob zalesnění, výběr dřevin při výsadbě, měření výšky a přírůstů sazenic, spon sazenic, ztráty na sazenicích, druhy buřeně. Cílem práce je vytvoření kritické rešerše nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa v tuzemsku. This diploma thesis discusses the analysis of parameters and perspectives of the use of non-mechanized and mechanized technological procedures in the process of forest restoration on the forest property of Dřevo Střílky s.r.o. As part of the diploma thesis, 25 locations owned and managed by Dřevo Střílky s.r.o. were selected. At these locations, the following parameters were determined: altitude and slope, height of left stumps, method of processing the brushwood, method of afforestation, selection of tree species when planting, measurement of height and growth of seedlings, sapling clamps, loss of seedlings, weed species. The aim of this thesis is to create a critical research of non-mechanized and mechanized technological procedures in the process of forest restoration in the country. Keywords: Dřevo Střílky s.r.o.; obnova porostů; přírůsty sazenic; technologie; zajištění porostů; growth of seedlings; restoration of stands; securing of stands; technology Available in digital repository of Mendel University.
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o.

Diplomová práce pojednává o analýze parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o. V rámci ...

Macík, Zdeněk
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Posouzení ohroženosti zájmového území větrnou erozí
Zálešák, Petr
2023 - Czech
Diplomová práce posuzuje ohroženost zájmové lokality větrnou erozí. Zájmová lokalita je tvořena obcemi Sudoměřice, Petrov a Strážnice. Práce poskytuje přehled o problematice větrné eroze půdy, včetně jejího stanovení a o protierozních opatření. Stanovení ohroženosti půdy větrnou erozí proběhlo modelováním v geoinformačním systému ArcGIS Pro. Součástí práce je provedení laboratorních rozborů vzorků půdy zájmové lokality sloužící pro stanovení ohroženosti půd a k jejich komplexnejší charakteristice. Stanovení potenciálního odnosu půdy větrnou erozí proběhlo ve čtyřech variantách, a to bez ochranného účinku stávajících bariér, s ochranným účinkem stávajících bariér a s ochranným účinkem stávajících bariér včetně návrhů nových protierozních opatření, jež byly vyhotoveny v komplexním a nízkonákladovém provedení. Největšího snížení erozní ohroženosti půd v zájmové lokalitě bylo dosaženo komplexním provedením protierozních opatření. The diploma thesis assesses the vulnerability of the area of interest to wind erosion. The area of interest consists of the municipalities of Sudoměřice, Petrov, and Strážnice. The thesis provides an overview of the issue of wind erosion of soil, including its determination and erosion control measures. Determination of soil vulnerability to wind erosion was carried out by modelling in the ArcGIS Pro geoinformation system. The work includes laboratory analyses of soil samples from the area of interest used to determine the vulnerability of soils and their more complex characteristics. The determination of the potential soil loss by wind erosion was carried out through the use of four variants, namely without the protective effect of existing barriers, with the protective effect of existing barriers, and with the protective effect of existing barriers, including proposals for new erosion control measures, which were prepared in both a comprehensive design and a low-cost design. The greatest reduction in soil erosion threat in the area of interest was achieved by the comprehensive implementation of erosion control measures. Keywords: ArcGIS Pro; Petrov; Strážnice; Sudoměřice; větrolamy; WEQ; windbreaks Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení ohroženosti zájmového území větrnou erozí

Diplomová práce posuzuje ohroženost zájmové lokality větrnou erozí. Zájmová lokalita je tvořena obcemi Sudoměřice, Petrov a Strážnice. Práce poskytuje přehled o problematice větrné eroze půdy, včetně ...

Zálešák, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases