Number of found documents: 12243
Published from to

Vliv chemické modifikace na vybrané vlastnosti dřevěné pružiny
Novák, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vlivem chemické modifikace na vlastnosti dřevěné pružiny. Pružina byla vyrobena z hranolku dřeva buku lesního (Fagus sylvatica, L.). Ohybový poměr byl zvolen v poměru 1:4 tloušťky ku poloměru (kružnice ohybu). Účinnost chemické modifikace anhydridem kyseliny octové byla měřena pomocí hmotnostního přírůstku (WPG) v procentech. Acetylace byla provedena s účinností 18 % WPG (při plné acetylaci 25 % WPG bylo pozorováno porušení ohýbaného prvku, především tlakovým namáháním). Vybrané vlastnosti pružiny byly hodnoceny ve čtyřech vlhkostních stavech (suché, v prostředí s 65 %, 85 % a 99 % rovnovážné vlhkosti vzduchu a 20 °C). Vliv acetylace na mechanické vlastnosti byl prokázán. Ve vlhkých podmínkách prokázaly acetylované vzorky vyšší smykový modul pružnosti a vyšší tuhost pružiny. V suchých podmínkách prokázaly acetylované vzorky nižší smykový modul pružnosti a nižší tuhost pružiny. Vliv acetylace na rozměrovou stabilitu byl prokázán. Acetylované vzorky prokázaly snížení rovnovážné vlhkosti dřeva o polovinu (46-56 %) v porovnání s referenčními vzorky. Acetylované vzorky prokázaly snížení bobtnání o polovinu u radiálního (41-56 %) a o polovinu u tangenciálního (46-59 %). Bylo pozorováno stejnoměrnější bobtnání (poměr radiálního a tangenciálního bobtnání) acetylovaných vzorků. Vliv acetylace na stabilizaci tvaru byl prokázán. Tvarová stabilita acetylované pružiny byla hodnocena změnou průměru pružiny v různých vlhkostních stavech. Se stoupající vlhkostí bylo pozorováno zvětšení průměru acetylované pružiny (5-16 %) a zvětšení průměru referenční pružiny (10-40 %). Redukce rozměrových změn průměru byla pozorována (57-75 %). This thesis focuses on the influence of chemical modification on a wooden spring.The spring was made of beech wood (Fagus sylvatica, L.). Bending ratio was chosen 1:4 thickness to radius. The effectiveness of the chemical modification with acetic anhydride was measured by weight percentage gain (WPG). Acetylation was made with 18 % WPG (at full acetylation 25 % WPG was observed damage of bent wood mostly by compression stress). Chosen spring properties was evaluated in four moisture states (dry, in condition of 65 %, 85 % and 99 % relative humidity and temperature 20 °C). Influence of acetylation on mechanical properties was proven. In wet condition acetylated samples proved higher shear modulus of elasticity a higher rigidity of spring. In dry condition acetylated samples proved lower shear modulus of elasticity a lower rigidity of spring. Influence of acetylation on dimension stability was proven. Acetylated samples proved reduction of equilibrium moisture content (46-56 %) in comparison to reference samples. Acetylated samples proved swelling reduction in radial direction (41-56 %) and in tengential direction (46-59 %). More regular swelling (ratio of radial and rangential) was observed at acetylated samples. Influence of acetylation on shape stability was proven. Shape stability of acetylated spring was evaluated by change in diameter of spring in different moisture states. Wet conditions caused enlargement of acetylated spring diameter (5-16 %) and of reference spring diameter (10-40 %). Reduction of shape changes was observed (57-75 %). Keywords: acetylace; bobtnání; buk lesní; chemická modifikace; ohýbání dřeva; pružina; rovnovážná vlhkost dřeva (RVD); smykový modul pružnosti; tvarová stabilita; acetylation; equilibrium moisture content (EMC); european beech; chemical modification; shape stability; shear elastic modulus; spring; swelling; wood bending Available in digital repository of Mendel University.
Vliv chemické modifikace na vybrané vlastnosti dřevěné pružiny

Tato diplomová práce se zabývá vlivem chemické modifikace na vlastnosti dřevěné pružiny. Pružina byla vyrobena z hranolku dřeva buku lesního (Fagus sylvatica, L.). Ohybový poměr byl zvolen v poměru ...

Novák, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o.
Macík, Zdeněk
2023 - Czech
Diplomová práce pojednává o analýze parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o. V rámci diplomové práce bylo vybráno 25 lokalit, které vlastní a obhospodařují Dřevo Střílky s.r.o. Na těchto lokalitách byly zjišťovány parametry, kterými jsou: nadmořská výška a sklon, výška ponechaných pařezů, způsob zpracování klestu, způsob zalesnění, výběr dřevin při výsadbě, měření výšky a přírůstů sazenic, spon sazenic, ztráty na sazenicích, druhy buřeně. Cílem práce je vytvoření kritické rešerše nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa v tuzemsku. This diploma thesis discusses the analysis of parameters and perspectives of the use of non-mechanized and mechanized technological procedures in the process of forest restoration on the forest property of Dřevo Střílky s.r.o. As part of the diploma thesis, 25 locations owned and managed by Dřevo Střílky s.r.o. were selected. At these locations, the following parameters were determined: altitude and slope, height of left stumps, method of processing the brushwood, method of afforestation, selection of tree species when planting, measurement of height and growth of seedlings, sapling clamps, loss of seedlings, weed species. The aim of this thesis is to create a critical research of non-mechanized and mechanized technological procedures in the process of forest restoration in the country. Keywords: Dřevo Střílky s.r.o.; obnova porostů; přírůsty sazenic; technologie; zajištění porostů; growth of seedlings; restoration of stands; securing of stands; technology Available in digital repository of Mendel University.
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o.

Diplomová práce pojednává o analýze parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa na lesním majetku Dřevo Střílky s.r.o. V rámci ...

Macík, Zdeněk
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Posouzení ohroženosti zájmového území větrnou erozí
Zálešák, Petr
2023 - Czech
Diplomová práce posuzuje ohroženost zájmové lokality větrnou erozí. Zájmová lokalita je tvořena obcemi Sudoměřice, Petrov a Strážnice. Práce poskytuje přehled o problematice větrné eroze půdy, včetně jejího stanovení a o protierozních opatření. Stanovení ohroženosti půdy větrnou erozí proběhlo modelováním v geoinformačním systému ArcGIS Pro. Součástí práce je provedení laboratorních rozborů vzorků půdy zájmové lokality sloužící pro stanovení ohroženosti půd a k jejich komplexnejší charakteristice. Stanovení potenciálního odnosu půdy větrnou erozí proběhlo ve čtyřech variantách, a to bez ochranného účinku stávajících bariér, s ochranným účinkem stávajících bariér a s ochranným účinkem stávajících bariér včetně návrhů nových protierozních opatření, jež byly vyhotoveny v komplexním a nízkonákladovém provedení. Největšího snížení erozní ohroženosti půd v zájmové lokalitě bylo dosaženo komplexním provedením protierozních opatření. The diploma thesis assesses the vulnerability of the area of interest to wind erosion. The area of interest consists of the municipalities of Sudoměřice, Petrov, and Strážnice. The thesis provides an overview of the issue of wind erosion of soil, including its determination and erosion control measures. Determination of soil vulnerability to wind erosion was carried out by modelling in the ArcGIS Pro geoinformation system. The work includes laboratory analyses of soil samples from the area of interest used to determine the vulnerability of soils and their more complex characteristics. The determination of the potential soil loss by wind erosion was carried out through the use of four variants, namely without the protective effect of existing barriers, with the protective effect of existing barriers, and with the protective effect of existing barriers, including proposals for new erosion control measures, which were prepared in both a comprehensive design and a low-cost design. The greatest reduction in soil erosion threat in the area of interest was achieved by the comprehensive implementation of erosion control measures. Keywords: ArcGIS Pro; Petrov; Strážnice; Sudoměřice; větrolamy; WEQ; windbreaks Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení ohroženosti zájmového území větrnou erozí

Diplomová práce posuzuje ohroženost zájmové lokality větrnou erozí. Zájmová lokalita je tvořena obcemi Sudoměřice, Petrov a Strážnice. Práce poskytuje přehled o problematice větrné eroze půdy, včetně ...

Zálešák, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza délky struků u českého strakatého skotu
Sečkař, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné užitkovosti ve vybrané skupině prvotelek. V práci jsou taktéž porovnány hodnoty naměřených délek struků s odhadovanými hodnotami bonitéra z oficiálního hodnocení exteriéru prvotelek. V souvislosti s délkou struků je zde provedena analýza využívaných býků a linií v plemenitbě. Měřeno bylo 121 prvotelek. Průměrná délka zadních struků byla 3,4 cm a předních struků 4,52 cm. Naměřené hodnoty byly statisticky průkazně odlišné oproti oficiálnímu odhadu délky struků, bonitérem uváděné délky struků byly v průměru o 0,24 cm vyšší. Taktéž lze konstatovat, že přední struky byly v průměru o 1,2 cm delší než zadní struky. Korelace mezi délkou předních a délkou zadních struků byla 0,73. Nebyl pozorován statisticky průkazný vliv výše mléčné užitkovosti na délku předních i zadních struků. Na druhou stranu byl pozorován statisticky průkazný vliv efektu otce (p <0,01) na délku předních struků. Také obvod hrudníku měl statisticky průkazný (p <0,05) vliv na délku předních i zadních struků. Dojnice s větším obvodem hrudníku měly delší struky. Závěrem lze konstatovat, že mléčná užitkovost nesouvisí s délkou struků, jako zásadní se ukazuje vliv otce, tedy farmář může řešit problematiku krátkých struků ve svém stádě zejména využitím vhodných býků s ohledem na plemennou hodnotu pro délku struků. This diploma thesis deals with the analysis of teat length in first-calf heifers of Czech Fleckvieh cattle. The measured teat length is here evaluated and related to other selected indicators of exterior and milk yield in the selected group of first-calf heifers. The work also compares the values of the measured teat lengths with the estimated values of the exterior evaluator from the official evaluation of the exterior of first-calf heifers. In connection with teat length, an analysis of the used bulls and lines in breeding is carried out here. In this experiment were measured 121 first-calf heifers. The average length of hind teats was 3.4 cm and fore teats 4.52 cm. The measured values were statistically significantly different from the official teat length estimate, the teat lengths indicated by the exterior evaluator were on average 0.24 cm higher. It can also be stated that the front teats were on average 1.2 cm longer than the rear teats. The correlation between fore and hind teat length was 0.73. No statistically significant influence of the level of milk yield on the length of the front and back teats was observed. On the other hand, a statistically significant influence of the sire effect (p <0.01) on the length of the front teats was observed. Chest circumference also had a statistically significant (p <0.05) effect on the length of the front and back teats. Dairy cows with a larger chest circumference had longer teats. In conclusion, it can be stated that milk productivity is not related to the length of the teats, the father's influence appears to be essential, so the farmer can solve the problem of short teats in his herd especially by using suitable bulls with regard to the breeding value for teat length. Keywords: český strakatý skot; délka struků; exteriér; mléčná užitkovost; šlechtění; teat length; breeding; Czech Fleckvieh cattle; exterior; milk yield Available in digital repository of Mendel University.
Analýza délky struků u českého strakatého skotu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné ...

Sečkař, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy
Zimek, Ondřej
2023 - Czech
Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, které mají a v budoucnosti budou mít významný vliv na pěstování cukrové řepy v České republice. Data z provozních ploch poskytla společnost Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data z maloparcelních pokusů poskytnul Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU z vlastní Polní pokusné stanice. Hodnoceny byly roky 2021 a 2022. Pozorování bylo zaměřeno na trend vývoje výnosu kořene a cukernatosti v tzv. "předkampaňovém" vzorkování. Hlavním cílem bylo vyhodnotit vliv faktorů na konečný výnos daných lokalit na konci cukrovarnické kampaně. Zde byl hodnocen vliv odrůdy a zpracování půdy na cukernatost (%), výnos bulev (t/ha) a výnos polarizačního cukru (t/ha). U vlivu odrůd, bylo zjištěno, že klasický typ dosahuje stále mírně lepších výsledků než Conviso Smart odrůdy. Vliv zpracování půdy ukazuje na hodnocených lokalitách, že při využití orby dosáhla cukrovka lepších výsledků ve všech parametrech, nežli při minimalizačmí technologii. The aim of this diploma thesis on the topic „Influence of selected agrotechnical factors on yield and its qualiny in sugar beet“ is to focus on selected agrotechnical factors (varieties and tillage, factors that have and will have significant infuelnce on sugar beet growing in Czech republic. Data from farm trials were provided by Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data from small-plot experiments were provided by The Institute of Agrosystems and Bioclimatology of AF MENDELU from its own Field experiment station. The years 2021 and 2022 were evaluated. The observation was focuse on the trend of yield and sugar content in (pre-campaing“ sampling. The main goal was to evaluate the influence of factors on the final yield of the given locations at the end of campaign. Here the effect of variety and tillage on sugar content (%), yield (t/ha) and polarization sugar yield (t/ha) was evaluated. Regarding the infuelnce of varieties, it was found that the classic type still achieves slightly better results than the Conviso Smart variety. The influence of tillage shows at the evaluated locations that when plowing was used, sugar beet achieved better results in all parameters than when using minimalization technology. Keywords: cukernatost; cukrová řepa; odrůda; výnos; zpracování půdy; soil tillage; sugar beet; sugar content; variety; yield Available in digital repository of Mendel University.
Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy

Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, ...

Zimek, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků
Navrátilová, Eliška
2023 - Czech
Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou základní krmnou dávkou. Pokusná skupina měla tuto dávku obohacenou o přídavek vitamínu E a selenu. Celý experiment trval po dobu 90 dní. Býčci byli váženi v měsíčních intervalech. Po ukončení experimentu byli býčci poraženi na jatkách. Ze svalu byly odebrány vzorky, které byly zabaleny a uloženy do lednice. Jednotlivé analýzy probíhaly celkem 4 týdny, od 0. týdne po 4. týden zrání. Analýza na obsah selenu a senzorické vlastnosti masa byla provedena na začátku a na konci zrání. Z výsledků vyplývá, že přídavek selenu a vitamínu E do krmné dávky neměl vliv na hmotnost a přírůstky. Obsah selenu v mase u pokusné skupiny byl vyšší a v průběhu zrání vzrůstal, zatímco u skupiny kontrolní byl nižší a postupně klesal. S růstem obsahu selenu v mase se zlepšovaly i hodnocené senzorické parametry, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky v 1. a 4. týdnu zrání podobné. A control and an experimental group of bulls were set up for the experiment. The bulls were fed the same total mixed ration. The experimental group had this total mixed ration by the addition of vitamin E and selenium. The whole experiment lasted for 90 days. The bulls were weighed at monthly intervals. At the end of the experiment, the bulls were slaughtered at the slaughterhouse. Samples were taken from the muscle, which were wrapped and stored in a refrigerator. Individual analyses were conducted for a total of 4 weeks, from week 0 to week 4 of maturation. Analysis for selenium content and sensory properties of the meat was carried out at the beginning and at the end of maturation. The result showed that the addition of selenium and vitamin E to the total mixed ration did not affect weight and gain. The selenium content in the meat of the experimental group was higher and increased during maturation, while that of the control group was lower and gradually decreased. As the selenium content of the meat increased, the sensory parameters evaluated also improved, whereas the results of the control group were similar at weeks 1 and 4 of maturation. Keywords: maso; metabolismus; selen; skot; vitamín E; cattle; meat; metabolism; selenium; vitamin E Available in digital repository of Mendel University.
Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků

Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou ...

Navrátilová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku
Stříbrná, Veronika
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její přínosy pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Zároveň jsou zde představeny odlišnosti oproti lineárnímu modelu ekonomiky. Práce dále popisuje nové strategie a programy Irska a České republiky, které zemím pomáhají při zavádění cirkulární ekonomiky. Analytická část práce je věnovaná analýze vývoje cirkulární ekonomiky v České republice a v Irsku. Nejdříve jsou v analýze použity obecné ukazatele na vývoj cirkularity, poté jsou vybrány ty, které jsou zaměřené na úroveň podniků. Hlavním cílem práce bylo představit cirkulární ekonomiku a vyhodnotit její vývoj v obou zemích a jejich podnicích. This diploma thesis deals with the circular economy and its implementation in Ireland and the Czech Republic. The theoretical part describes the starting points from which the concept of the environment and its benefits for life and sustainable development are based. At the same time, the differences compared to the linear model of the economy are presented here. The work also describes the new strategies and programs of Ireland and the Czech Republic, which help the countries in implementing the circular economy. The analytical part of the work is devoted to the analysis of the development of the circular economy in the Czech Republic and Ireland. First, general indicators for the development of circularity are included in the analysis, then those focused on the level of enterprises are selected. The main goal of the work was to present the circular economy and evaluate its development in both countries and their companies. Keywords: cirkulární ekonomika; Česká republika; Irsko; podniková úroveň; recyklace; udržitelný rozvoj; životní prostředí; businesses; circular economy; Czech Republic; environment; Ireland; recycling; sustainable development Available in digital repository of Mendel University.
Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku

Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její ...

Stříbrná, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice
Prokešová, Denisa
2023 - Czech
Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. První část práce je zaměřena na teorii. Popisuje motivaci, formy motivace, základní motivační teorie, motivační nástroje a práci z domova. Druhá část práce je věnována výzkumu ve vybraném podniku a zároveň také cíli práce. Tímto cílem je navrhnout vhodné motivační nástroje, které by mohli podniky využívat v případě, že zaměstnávají zaměstnance, kteří pracují z domova. Prokešová, D. Motivation of employees when working in homeoffice mode. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis deals with the motivation of employees when working in homeoffice mode. The first part of the thesis is focused on theory. It describes motivation, forms of motivation, basic motivational theories, motivation tools and working from home. The second part of the thesis is devoted to research in a selected company and also to the aim of the thesis. This aim is to suggest appropriate motivational tools that enterprises could use when they employ employees who work from home. Keywords: homeoffice; motivace; motivační nástroje; práce z domu; home working; motivation; motivational tools Available in digital repository of Mendel University.
Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice

Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu ...

Prokešová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky
Háp, Matěj
2023 - Czech
V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i tato diplomová práce, která se specializuje na využití mikroinjektáže jako obranné metody proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus (Karst.) L.). Šetření se uskutečnilo v roce 2022, kdy před začátkem jarního rojení proběhla injektáž 25 stromů na 5 lokalitách. Na každé lokalitě bylo dále vybráno 5 kontrolních stromů a došlo k navnadění lýkožrouta syntetickým feromonem. Hodnocení účinnosti této metody následně probíhalo na základě porovnání délek matečných a larválních chodeb na odkorněných pásech kůry a pomocí experimentu ve fotoeklektorech. Data byla následně statisticky hodnocena pomocí Kruskal-Wallisova testu, který prokázal, že kůrovci na stromech ošetřených injektáží měli signifikantně kratší délku matečných i larválních chodeb. Z fotoeklektorového šetření vyplývá, že počet I. typographus z výřezů, které pocházely z injektáží ošetřených stromů, tvořil pouze 10,88 % z celkového počtu zachycených imág. Tato hodnota prokazuje, že mikroinjektáž není účinnou metodou pouze proti minujícímu a skeletujícímu hmyzu na listnatých dřevinách, ale její uplatnění může být také v managmentu proti kůrovcům na smrku. Many technologies are currently used in practice for pest management and control. One technology that is becoming more widely used is the microinjection method. This method is the focus of this thesis, which specializes in the use of microinjection as a defensive method against the European spruce bark beetle (Ips typographus (Karst.) L.). The investigation took place in 2022, when 25 trees were injected at 5 sites before the start of spring swarming. In addition, 5 control trees were selected at each site and I. typographus was baited with a synthetic pheromone. The effectiveness of this method was then evaluated by comparing the lengths of the mother galleries and larval galleries on the debarked bark strips and by means of a photo-eclector experiment. The data were then statistically evaluated using the Kruskal-Wallis test, which showed that bark beetles on trees treated with injection had significantly shorter mother and larval galleries. The photo-eclector survey showed that the number of I. typographus from logs that came from injection-treated trees accounted for only 10.88% of the total number of imagoes captured. This value demonstrates that microinjection is not only an effective method against leaf miners and skeletonizing insects on deciduous trees, but its application can also be in the management of bark beetles on spruce. Keywords: insekticid; larvální chodba; matečná chodba; mikroinjektáž; smrk ztepilý (Picea abies L.); insecticide; larvae gallery; microinjection; mother gallery; Norway spruce (Picea abies L.) Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky

V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i ...

Háp, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích
Macháčková, Kateřina
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ovlivněna. V praktické části je prostřednictvím volumetrické metody vyhodnoceno celkem devět žaludků u ulovených nebo uhynulých jedinců bobra pocházejících z různých období sezóny. Výsledky naznačují, že poměry hlavních složek se během ročního období mění. V zimních měsících je dle očekávání zastoupena dřevinná složka, zatímco ve vegetačním období je složení různorodé. V letním období je, mimo jiné zajímavé zastoupení polních plodin. V jarním a podzimním období dochází k přechodům mezi dřevinnou složkou a zelenou biomasou. This thesis deals with the evaluation of Eurasian beaver foraging in cultural landscapes. The theoretical part is devoted to the existing knowledge concerning the selection of food by beavers and the factors influencing it. In the practical part, a total of nine stomachs of hunted or dead beaver individuals from different seasons are evaluated by means of the volumetric method. The results indicate that the ratios of the major constituents change during the seasons. As expected, the woody component is represented in the winter months, while its composition varies during the growing season. In summer, among other things, the representation of field crops is interesting. In spring and autumn there are transitions between woody and green biomass. Keywords: bobr evropský; potravní chování; sezónnost; volumetrie; Eurasian beaver; feeding behavior; seasonality Available in digital repository of Mendel University.
Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ...

Macháčková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases