Number of found documents: 588
Published from to

Sex education of adolescents in Ghana
Ashamatey, Felicia Natacha
2023 - English
Hlavním tématem diplomové práce je studium sexuální výchovy na ghanských státních školách. Systém lékařských a vzdělávacích postupů zvaný komplexní sexuální výchova pomáhá lidem poznávat širokou škálu aspektů lidské sexuality. Materiály výzkumu byly získány během srpna a září 2022, kdy měli studenti prodloužené letní prázdniny. Odpovědi všech 109 účastníků byly analyzovány pomocí statistického softwaru. Závěry studie ukazují široce rozšířený názor na nutnost zavést více kontextuální (81 % účastníků průzkumu) absolvovanou sexuální výchovu. Klade velký důraz na to, jak rodiče a učitelé formují teenagery. Podle 31 % studentů je primárním vzdělávacím trendem abstinence jako prostředek prevence sexuálně přenosných nemocí. Navíc se ukázalo, že existuje vztah mezi pohlavím a způsobem výuky dětí; ženy se učí o abstinenci více než muži a 37 % žen nevědělo o žádné jiné formě antikoncepce kromě abstinence. Bylo zjištěno, že neexistuje žádná korelace mezi sexuálním povědomím a religiozitou. Studie také odhaluje, že většina respondentů (98 %) si je jistá ve svých rozhodnutích ohledně sexuality a má vyhraněné názory na své sexuální chování. The study of sexuality education in Ghana's public schools is the main topic of the Diploma Thesis. A system of medical and educational techniques called comprehensive sexuality education helps people learn a wide range of aspects of human sexuality. The research materials were obtained during August and September 2022, when students had extended breaks. All 109 participants' responses were analysed using statistical software. The study's findings demonstrate a widespread viewpoint on the necessity of introducing more context-sensitive (81% of survey participants) received sexuality education. It places a strong emphasis on how parents and teachers shape teenagers. According to 31% of the students, the primary educational trend is toward abstinence as a means of preventing sexually transmitted illnesses. Additionally, it was shown that there is a relationship between gender and the way children are taught; women are taught about abstinence more than males, and 37% of women were unaware of any other forms of contraception save abstinence. While it is unimportant, there is no correlation between sexual awareness and religiosity. The study also reveals that the majority of respondents (98%) are assured in their decisions regarding sexuality and have strong opinions about their sexual behaviour. Keywords: abstinence; místní dialekt Twi; mladé matky; neúmyslná těhotenství; rodina; rozhodovací proces; sexuální chování; studenti; decision-making process; family; local dialect Twi; sexual behaviour; students; unintentional pregnancies; young mothers Available in digital repository of Mendel University.
Sex education of adolescents in Ghana

Hlavním tématem diplomové práce je studium sexuální výchovy na ghanských státních školách. Systém lékařských a vzdělávacích postupů zvaný komplexní sexuální výchova pomáhá lidem poznávat širokou škálu ...

Ashamatey, Felicia Natacha
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Nature-based solutions and biomimicry for urban sustainability and climate change mitigation and adaptation: a case studies analysis
Hreljic, Aziz
2023 - English
Tato práce zkoumá roli přírodních a biomimetických řešení při zlepšování rozměrů městské udržitelnosti a jejich účinnost při řešení rostoucích tlaků spojených se změnou klimatu prostřednictvím zmírnění a adaptace. Pět případových studií provedených v pěti městech na pěti kontinentech naznačuje, že využití přírodních řešení v městském prostředí přináší výhody pro všechny tři rozměry udržitelnosti, i když v různé míře, navzdory absenci politik, které by záměrně zahrnovaly přírodní a biomimetická řešení do městské infrastruktury. Studie dále odhalila nižší úroveň využívání těchto řešení při zmírnění a adaptaci na změnu klimatu, ačkoli byly pozorovány některé související přínosy v oblasti zmírnění a adaptace. Ekonomický rozměr rozvoje je nezpochybnitelný a z tohoto hlediska stále chybí dostatečné údaje, které by umožnily plně pochopit důsledky a skutečnou hodnotu přírodních a biomimetických řešení. To platí také o kvantitativních datech o účincích analyzovaných přírodních a biomimetických řešení v oblasti čištění vzduchu nebo energetické účinnosti. Existují však některé údaje, které naznačují, že tato řešení podporují energetickou účinnost a přinášejí uživatelům environmentální a zdravotní přínosy. Něco, co by města mohla a měla udělat, je vypracovat politiky, které podporují využívání a monitorování přírodních řešení a biomimetických řešení ve městských oblastech, aby byla jejich infrastruktura připravena na budoucnost a aby se mohly těšit ze sociálních a ekonomických přínosů. This thesis reviews the role of nature-based and biomimetic solutions in improving the dimensions of urban sustainability and their effectiveness in addressing the growing pressures of climate change through mitigation and adaptation. The five case studies conducted on solutions in five cities from five continents suggest that the utilization of nature-based solutions in urban contexts creates benefits for all three dimensions of sustainability, albeit to different extents, despite the lack of policies that purposefully incorporate nature-based and biomimetic solutions in urban infrastructure. The study further revealed a lower level of usage of the solutions in climate change mitigation and adaptation, although there are some mitigation and adaptation co-benefits observed with some solutions. The economic dimension of development is undeniable, and from this perspective, there is still insufficient data that could be used to fully understand the implications and true value of nature-based and biomimetic solutions. This can also be said about quantitative data about the effects of the analyzed nature-based and biomimetic solutions in terms of air purification or energy efficiency. However, there is some data that implies these solutions support both energy efficiency, as well as bring environmental and health benefits to their users. Something that cities can and should do is develop policies that will promote the usage and monitoring of nature-based and biomimetic solutions in urban areas, in order to future-proof their infrastructure and to reap their social and economic benefits. Keywords: biomimikry; městská infrastruktura; řešení založená na přírodě; udržitelnost; změna klimatu; biomimicry; climate change; nature-based solutions; sustainability; urban infrastructure Available in digital repository of Mendel University.
Nature-based solutions and biomimicry for urban sustainability and climate change mitigation and adaptation: a case studies analysis

Tato práce zkoumá roli přírodních a biomimetických řešení při zlepšování rozměrů městské udržitelnosti a jejich účinnost při řešení rostoucích tlaků spojených se změnou klimatu prostřednictvím ...

Hreljic, Aziz
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Remote sensing as a forest management tool in Sub-Himalayan area in India
Kunwar, Haruhit
2023 - English
Lesy indických Himalájí jsou domovem velmi význačné himálajské flóry a fauny, a místní obyvatelstvo a hospodářská zvířata se na lesy spoléhají kvůli agrární ekonomice a pastevectví. Implementace nástrojů dálkového průzkumu Země a geotechnologických nástrojů v lesnictví (precizní lesnictví) prokázala podporu lesního hospodářství Subhimalájská oblast v Indii je jednou z takových oblastí, která je z velké části zalesněná a vyžaduje aplikaci dálkového průzkumu Země v lesním hospodářství. Tato práce zahrnuje několik geotechnologických nástrojů, pomocí kterých byly zpracovány a analyzovány satelitní snímky, aby měly výstupy, které pomohou lesníkům a lesním správcům porozumět kritickým oblastem a implementovat lesní hospodářský plán s přesností a precizností a zároveň ušetřit spoustu času. The Himalayan forests in India are home to very distinguished Himalayan flora and fauna, and the local population and livestock rely on forests because of the agrarian economy and pastoralism. The implementation of Remote Sensing and geotechnology tools in Forestry (precise forestry), has proved to support forest management. The sub-Himalayan area in India is one such region, that is largely forested and needs an application of Remote Sensing in Forest Management. This work has incorporated several geotechnology tools through which satellite imagery was processed and analyzed to have the outputs that will aid the foresters and forest managers with understanding the critical areas and implementing forest management plan with accuracy and precision, along with saving a lot of time. Keywords: geomorfologie; klasifikace lesa; lesní požár; NDMI; NDVI; povodí; sucho; drought; forest classification; forest fire; geomorphology; watershed Available in digital repository of Mendel University.
Remote sensing as a forest management tool in Sub-Himalayan area in India

Lesy indických Himalájí jsou domovem velmi význačné himálajské flóry a fauny, a místní obyvatelstvo a hospodářská zvířata se na lesy spoléhají kvůli agrární ekonomice a pastevectví. Implementace ...

Kunwar, Haruhit
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Effect of real exchange rate to productivity and trade of Kenyan tea industry
Mwangi, Speranza Njeri
2023 - English
Konečný cíl této práce je porozumět efektu reálného směnného kurzu na produkivita čaje v Keni. Studie byla zakotvena v Keynesiánském modelu otevřených ekonomik, Gravitačním modelu, Porterově konkurenčním modelu, Solowově modelu růstu a Hecksher-Ohlinově modelu. Studie se zaměřovala na období 1993 – 2022 a využívala sérií časových dat. Konečný cíl teze byl uskutečněn evaluací dvou specifických cílů. Prvním specifickým cílem bylo určit efekt reálného směnného kurzu na produkci čaje v Keni. Nezávislé proměnné zahrnovaly skutečný efektivní směnný kurz, srážkové úhrny a stupeň otevřenosti. Bylo zjištěno, že skutečný efektivní směnný kurz a srážkové úhrny měly pozitivní a statisticky vznamný efekt na produkci. Bylo zjištěno, že stupeň otevřenosti má negativní a statisticky nevýznamný efekt na produkci. Druhým specifickým cílem studie bylo zjistit efekt směnného kurzu na Keňský čaj. Studie ukázala, že skutečný efektivní směnný kurz má poztivní, ale statisticky nevýznamný vliv na obchodování Keňského čaje. Studie ukázala, že obchodování s konkurenčním čajem měl pozitivní a statisticky významný efekt na obchodování keňského čaje. Studie také prokázala, že relativní ceny měly negativní a statisticky významný vliv na obchodování s keňským čajem. Na základě těchto zjištění bylo doporučeno, že keňská vláda pracuje na zachování hodnoty keňského šilinku na úrovních, které stimulují produktivitu a nařizují opatření pro zvýšení kvality a brandingu keňského čaje pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti keňského čaje. The aim of this thesis was to understand the relationship between real exchange rates and tea productivity in Kenya. The study was anchored by the Keynesian model of open economies, the Gravity model, the Porters Competitive Model, the Solow Growth Model and the Heckscher-Ohlin model. The study focused on the period 1993 -2022. The study used time series data. The overall objective of the thesis was done through the evaluation of two specific objectives. The first specific objective was to determine the effect of the real exchange rate on the productivity of tea in Kenya. The independent variables included real effective exchange rate, precipitation, and degree of openness. It was found that the real effective exchange rate and the precipitation had a positive and statistically significant effect on productivity. The degree of openness was found to have a negative and statistically insignificant effect on productivity. The second objective of the study was to determine the effect of the exchange rate on the of Kenyan tea. The study established that the real effective exchange rate had a positive but statistically insignificant effect on the trade in Kenyan tea. The study established that the trade of competitor’s tea had a positive and statistically significant effect on trade in Kenyan tea. The study also established that relative prices had a negative and statistically significant effect on the trade in Kenyan tea. Based on the findings, it was recommended that the government of Kenya work to maintain the shilling at levels that stimulate productivity and enact measures to increase the quality and branding of Kenya tea to increase the international competitiveness of Kenyan tea. Keywords: obchodování; produktivita; relativní ceny; směnný kurz; exchange rate; productivity; relative prices; exports; trade Available in digital repository of Mendel University.
Effect of real exchange rate to productivity and trade of Kenyan tea industry

Konečný cíl této práce je porozumět efektu reálného směnného kurzu na produkivita čaje v Keni. Studie byla zakotvena v Keynesiánském modelu otevřených ekonomik, Gravitačním modelu, Porterově ...

Mwangi, Speranza Njeri
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Leadership in the era of digitalization and its effect on the employee performance
Kimeridze, Nika
2023 - English
Předkládaná práce navazuje na studium charakteristik transformačního vedení v éře digitalizace, jeho uplatnění v digitalizovaném podniku a vlivu praktik transformačního vedení na výkonnost zaměstnanců. V dnešní době se svět stává stále více digitálním, a proto je potřeba transformovat služby a/nebo produkty poskytované firmami tak, aby vyhovovaly novým požadavkům firem, které se na trhu vytvářejí. Vzhledem k výše uvedeným požadavkům a ochotě firem stát se více digitálními při zachování maximální úrovně výkonnosti zaměstnanců byl proveden tento výzkum, jehož důrazem je poskytnout vhled do praktik digitalizovaného vedení firem aplikovaných v reálných scénářích a zároveň zkoumat posun ve výkonnosti zaměstnanců v důsledku těchto implementovaných atributů vedení. Je třeba poznamenat, že zkoumání činností transformačního vedení bylo spojeno s rozsáhlým literárním přehledem a převládajícími teoriemi transformačního vedení a kritéria pro hodnocení byla definována podle stejných teoretických východisek. V rámci této vědecké práce byly provedeny dvě fáze sběru výzkumných dat: nejprve byla shromážděna kvalitativní data prostřednictvím administrace rozhovorů se sedmi lídry digitalizovaných společností a druhá fáze sjednotila odpovědi poskytnuté lídry digitalizovaných společností s teoretickým základem a na základě kvantitativních dat získaných rozesláním dotazníku více než 200 osobám, které jsou podporovány dotazovanými lídry. Data byla zpracována a s cílem zlepšit stávající chování vedoucích pracovníků v digitalizovaných společnostech a pochopit, jak tato zlepšení ovlivňují výkonnost talentovaných zaměstnanců, byla poskytnuta určitá doporučení vedoucím pracovníkům digitalizovaných společností a společnosti samotné. S vědomím omezení existujících ve výzkumu je práce určena ke zlepšení transformačního vedení a s ním spojeného výkonu zaměstnanců v digitalizované společnosti, což je jedním z hlavních kontibucí této předkládané vědecké práce. Slouží jako dobrý příklad pro podobné digitalizované společnosti a otevírá dveře současnému i budoucímu výzkumu. The work presented is connected to the studies of the transformational leadership characteristics in the era of digitalization, its appliance in the digitalized company and the effect of the transformational leadership practices on the employee performance. Nowadays, the world is becoming more and more digital and therefore there is a need to transform the services and/or products provided by the companies to be suitable for the new business requirements created on the market. Due to the abovementioned requirements and the willingness of the companies to become more digital while keeping the employee performance level to the maximum, this research has been conducted and its emphasis is to provide the insight on the digitalized company’s leadership practices applied in the real life scenatios and at the same time examine the shift in the employee performance due to these implemented leadership attributes. It is to be noted that the examination of the transformational leadership activities has been linked to the extensive literatiture review and the prevailing transformational leadership theories and the criteria for the assessment have been defined according to the same theoretical background. Two phases of the research data gathering have been performed within this scientific work: first, qualitative data has been gathered by administering the interviews with seven leaders of digitalized companies, and the second phase has unified the answers provided by the leaders of digitalized companies with the theoretical foundation and based on the quantitative data obtained by sending the questionnaire to more than 200 people who are supported by the leaders interviewed. Data has been processed and in order to improve the existing leadership behavior in the digitalized companies and understand how these improvements affect the talent’s employee performance, certain recommendations have been provided to the leaders of the digitalized companies and the company itself. Understanding the limitations existing in the research, the work is intended for improving the transformational leadership and employee performance associated with it in the digitalized company, which is one of the main contributions of this present scientific work. It serves as a good example for the similar digitalized companies and opens the doors to the current and future research. Keywords: digitalizovaná společnost; management; podniky; transformační vedení; vedení; výkonnost zaměstnanců; digitalized company; employee performance; enterprises; leadership; transformational leadership Available in digital repository of Mendel University.
Leadership in the era of digitalization and its effect on the employee performance

Předkládaná práce navazuje na studium charakteristik transformačního vedení v éře digitalizace, jeho uplatnění v digitalizovaném podniku a vlivu praktik transformačního vedení na výkonnost ...

Kimeridze, Nika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analysis of ponies bred for sports performance based on results in international dressage competitions
Havlíčková, Kristina
2023 - English
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkonnost sportovních pony na mezinárodní drezurní úrovni na základě analýzy faktorů: rok startu, věk, pohlaví a plemeno. Podkladem analyzované databáze byl drezurní pony žebříček Mezinárodní jezdecké federace z let 2014 až 2020. Byly provedeny dvě analýzy. Jedna pro celou populaci pony a druhá pro 10% nejlepších pony každého ročníku žebříčku. V celé populaci byl zjištěn statisticky průkazný vliv roku startu (p ≤ 0.05) a vysoce průkazný vliv věku a plemene (p ≤ 0.01). Pohlaví jako jediné nemělo průkazný vliv (p > 0.05). Nejlepších průměrných výsledků dosahovali pony v roce 2019 (983.72 bodů). Nejúspěšnější byli v průměru pony ve věku 9-12 let (968.91 bodů) a ve věku 13-16 let (968.90 bodů). Nejvýkonnější byli hřebci (975.28 bodů). Nejlepší bodové ohodnocení dosahovali pony nizozemské plemenné knihy jezdecký koní a pony (1 040.70 bodů) a dánského sportovního ponyho (1 039.50 bodů). U 10% nejlepších pony se prokázal statistický vliv pouze u faktorů rok startu a plemeno (p ≤ 0.05). Nejvyšší průměrné bodové ohodnocení získali pony v roce 2020 (1 873.80 bodů). Nejlepší výkony podávali pony ve věku 17 a více let (1 899.00 bodů), avšak tato kategorie obsahovala pouze dva jedince. Hřebci získávali nejvíce výkonnostních bodů (1 842.70 bodů) a nejlepším plemenem byl německý jezdecký pony (1 828.20 bodů). This thesis aimed to evaluate the performance of sports ponies at the international dressage level based on the following factors: sports season, age, sex and breed. The basis of the database was the dressage pony ranking of the International Equestrian Federation from 2014 to 2020. Two analyses were performed, one for the whole population and the second for the top 10% of ponies of each season. Statistically significant impact was found in the sports season (p ≤ 0.05) and high statistical significance in age and breed (p ≤ 0.01). Sex was the only factor with no statistical significance (p > 0.05). Ponies achieved the best average results in the year 2019 (983.72 points). On average, the best age categories were 9-12 (968.91 points) and 13-16 (968.90 points). Stallions were the best-performing sex (975.28 points). Ponies of Dutch Riding Horse and Pony Studbook (1 040.70 points) and Danish Sports Pony (1 039.50 points) achieved the best point results. Only the sports season and breed in the top 10% of ponies showed statistical significance (p ≤ 0.05). Ponies earned the highest number of points on average in the year 2020 (1 873.80 points). The best performance was given by ponies aged 17 and higher (1 899.00 points), although this category contained only two specimens. Stallions earned the highest number of performance points (1 842.70 points), and the best breed was the German Riding Pony (1 828.20 points). Keywords: equine; kůň; Mezinárodní jezdecká federace; plemeno; pohlaví; rok startu; sport; věk; žebříček; age; breed; horse; International Equestrian Federation; ranking; sex; sports season Available in digital repository of Mendel University.
Analysis of ponies bred for sports performance based on results in international dressage competitions

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkonnost sportovních pony na mezinárodní drezurní úrovni na základě analýzy faktorů: rok startu, věk, pohlaví a plemeno. Podkladem analyzované databáze byl ...

Havlíčková, Kristina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Economic determinants of gender employment gap in Europe: emphasis on Visegrad countries
Frimpomah Wereko, Jennifer
2023 - English
Přítomnost genderové diskriminace na trhu práce přitahuje v posledních letech velkou pozornost. Větší nerovnováha na trhu práce nevede pouze k ekonomickým ztrátám, ale má také velký vlivna blahobyt žen a kvalitu naší společnosti. Studie zkoumá ekonomické determinanty rozdílů vzaměstnanosti žen a mužů se zaměřením na země Visegrádské skupiny: Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko, kde se v posledních letech věnovala genderové zaměstnanosti malá pozornost. sekundární data pro studii byla získána z repozitáře světové banky. Data pro každou z visegrádských zemí byla stažena a sloučena do jednoho souboru dat a následněanalyzována pomocí odhadu metodou obyčejných nejmenších čtverců. analýza odhalila, že celkem 8 proměnných z původních 16 proměnných bylo významnými prediktory rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů na trhu práce. Téměř veškerá variabilita závislé proměnné je take vysvětlena 8 prediktory v modelu. Svědčí o tom 98,7% hodnota koeficientu determinace. Studie doporučuje, že vzhledem k tomu, že se snižováním rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů se zvyšuje poměr zaměstnanosti žen k počtu obyvatel, mělo by se vytvářet více pracovních příležitostí pro ženy, včetně zapojení žen do podnikání. Kromě toho flexibilní pracovní úvazky usnadňují ženám sladit různé povinnosti a vytvořit lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pokud budou mít rodiče přístup k levným možnostem péče o děti a rodičovské dovolené, bude ve vyspělých ekonomikách pracovat více žen. Podíl žen, které po porodu opouštějí zaměstnání, by se mohl snížit s pomocí lepších zařízení péče o děti, delších předpisů o dovolené a flexibilnějšího pracovního prostředí. ABSTRACT IN ENGLISH The presence of gender discrimination in the labou market has attracted a lot of attention in recent years. A greater in balance in the labou market does not only lead to economic loss but also has a high effect on the well being of women and quality of our society. The study investigates the economic determinants of gender employment gap with a focus on Visegrad Countries; Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, where little attention has being given to gender employment in the past years. The secondary data for the study was obtained from the world bank database. All Visegrad country's data was downloaded, combined into one dataset, and then examined using ordinary least squares estimation. The analysis revealed that a total of 8 variables out of the initial 16 variables were significant predictors of gender employment gap. Also, almost all the variability in the dependent variable is being explained by the 8 predictors in the model. This is evidenced by a 98.7% coefficient of determination value. The study recommends that since female employment to population ratio increases whiles gender employment gap decreases, more job opportunities for women should be created including engaging women in entrepreneurship. Additionally, flexible work schedules make it easier for women to balance their various obligations and create a better work-life balance. If parents have access to inexpensive childcare options and parental leave, more women will work in advanced economies. The proportion of women who leave the employment after giving birth might be decreased with the aid of improved child care facilities, lengthier leave regulations, and more flexible work environments. Keywords: Česká republika; Maďarsko; mezera v zaměstnanosti; Polsko; Slovensko; Czech Republic; employment gap; Hungary; Poland; Slovakia Available in digital repository of Mendel University.
Economic determinants of gender employment gap in Europe: emphasis on Visegrad countries

Přítomnost genderové diskriminace na trhu práce přitahuje v posledních letech velkou pozornost. Větší nerovnováha na trhu práce nevede pouze k ekonomickým ztrátám, ale má také velký vlivna blahobyt ...

Frimpomah Wereko, Jennifer
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Determination of Factors Affecting Wage Differentiation in the EU Countries
Kocurová, Tamara
2023 - English
Cílem této práce je identifikovat faktory, které se podílejí na mzdové diferenciaci mezi krajinami EU pomocí analýzy panelových dat. Přehled literatury poskytuje shrnutí teoretických základů k tématu mezd a předchozích studií o mzdových rozdílech, jako i rozbor současné situace v EU, potenciálních determinantů a důsledků diferenciace mezd. Analýza ukázala, že mzdy jsou ovlivněné různými potenciálními proměnnými. Avšak, použití faktorové analýzy vedlo k identifikaci významných faktorů – ekonomická síla krajiny, úroveň digitalizace a pracovní podmínky, investice a míra nezaměstnanosti. Tyto výsledky jsou v souladu s existujícími studiemi. Závěr obsahuje doporučení vedoucí k vyšším mzdám na základě výsledků. This thesis aims to identify the determinants of wage differentiation in the EU countries using panel data analysis. The literature review provides an overview of the theoretical background of the topic, previous studies on wage differences, the current situation of wage differentiation in the European Union, and the potential determinants and consequences of wage differentiation. The analysis reveals that wages are influenced by various potential variables. However, the application of factor analysis led to the identification of significant factors, namely the economic strength of a country, the level of digitization and working conditions, investment, and the unemployment rate. These findings are consistent with the existing literature. The conclusion offers recommendations for increasing wages based on the research results. Keywords: analýza hlavních komponent; faktorová analýza; země EU; mzdová diferenciace; panelová data; regresní analýza; EU countries; factor analysis; panel data; principal component analysis; regression analysis; wage differentiation Available in digital repository of Mendel University.
Determination of Factors Affecting Wage Differentiation in the EU Countries

Cílem této práce je identifikovat faktory, které se podílejí na mzdové diferenciaci mezi krajinami EU pomocí analýzy panelových dat. Přehled literatury poskytuje shrnutí teoretických základů k tématu ...

Kocurová, Tamara
Mendelova univerzita v Brně, 2023

An analysis of effective tax reforms for developing economies in the past 20 years to increase tax system efficiency : A case for Zimbabwe
Mwanza, Tapiwa Allen
2023 - English
Daňový systém a jeho efektivita je stále dalším relevantním tématem k diskusi. Řádné daňové reformy jsou zásadní pro vytvoření stabilního makroekonomického prostředí, růst ekonomiky, přilákání investic, vytváření pracovních míst a podporu snižování chudoby. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit daňové reformy používané v období od roku 2000 do roku 2020 a poskytnout budoucí doporučení pro rozvoj efektivních daňových systémů pro zimbabwskou ekonomiku. Studie použila regresní analýzu a předpokládala, že daň jako procento hrubého domácího produktu je ovlivněna nebo vysvětlena mírou inflace, indexem korupce, vládním dluhem jako procentem hrubého domácího produktu, mírou nezaměstnanosti a daní z příjmu fyzických osob. Studie zjistila, že míra inflace a index korupce má pozitivní vliv na daňové příjmy, zatímco vládní dluh jako procento míry nezaměstnanosti hrubého domácího produktu a daň z příjmu fyzických osob ovlivnily daňové příjmy negativně. Závislá proměnná byla vysvětlena nezávislými proměnnými na 98 %. Empirické důkazy z této studie také ukázaly, že míra nezaměstnanosti nejvíce ovlivnila daňové příjmy ve srovnání s ostatními nezávislými proměnnými. Dokument se také zabýval některými problémy při výběru daní v Zimbabwe, jako jsou stínové ekonomiky, daňové úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, korupce, daňová morálka, přímé zahraniční investice, poměr vládního rozpočtu k hrubému domácímu produktu a otevřenost obchodu. The tax system and its efficiency it’s still a further pertinent topic for discussion. Sound tax reforms are critical to creating a stable macroeconomic environment, growing the economy, attracting investments, creating employment, and fostering poverty reduction. The aim of this paper is to analyze and evaluate tax reforms used throughout the period from the year 2000 to 2020 and give future recommendations for developing efficient tax systems for the Zimbabwean economy. The study employed regression analysis and assumed that tax as a percentage of gross domestic product was being influenced or explained by inflation rate, corruption index, government debt as a percentage of gross domestic product, unemployment rate, and personal income tax. The study found out that the inflation rate and corruption index have a positive effect to tax revenues, while government debt as a percentage of gross domestic product unemployment rate, and the personal income tax affected tax revenues negatively. The dependent variable was explained by the independent variables at 98 %. Empirical evidence from this study also revealed that unemployment rate influenced the tax revenues the most compared to the other independent variables. The paper also looked at some of the issues in tax collection in Zimbabwe such as shadow economies, tax evasion, tax avoidance, corruption, tax morale, foreign direct investments, government budget deficit to GDP ratio, and trade openness. Keywords: daňové výnosy; regresní analýza; Zimbabwe; regression analysis; tax revenues Available in digital repository of Mendel University.
An analysis of effective tax reforms for developing economies in the past 20 years to increase tax system efficiency : A case for Zimbabwe

Daňový systém a jeho efektivita je stále dalším relevantním tématem k diskusi. Řádné daňové reformy jsou zásadní pro vytvoření stabilního makroekonomického prostředí, růst ekonomiky, přilákání ...

Mwanza, Tapiwa Allen
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of government expenditure on economic growth in Kenya
Gitonga, Betty Muthoni
2023 - English
Tato teze hledá porozumění efektu vládních výdajů na ekonomický růst v Keni. Tato teze byla zkotvena v teoriích ekonomického růstu. Stávní výdaje byly rozčleněny na vládní investice a vládní spotřebu. Odhad také zahrnoval vontrolní proměnné, které určují ekonomický růst, kterými byly práce, která ukazuje úroveň kapitálu v ekonomice, inflace, která ukazuje makroekonomické podmínky, hrubý počet zapsaných na střední školy, který ukazuje lidský kapitál a politická stailita, která znázorňuje institucionálí kvalitu. Analýza byla provedena pomocí autoregresního distribuovaného modelu zpoždění (ARDL). Zkoumané období teze bylo 1980-2022. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu bylo zjištěno, že spotřeba vlády má na ekonomický růst nevýznamný vliv. Bylo zjištěno, že vládní investice mají pozitivní a statisticky významný vliv na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Investice měly pozitivní a významný vliv v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Z krátkodobého hlediska mělo druhé zpoždění práce negativní a statisticky významný efekt, zatímco v dlouhodobém horizontu byl efekt pozitivní a statisticky významný. Bylo shledáno, že inflace má negativní a statisticky významný efekt na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Politická stabilita a lidský kapitál měly na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu nevýznamný vliv. This thesis sought to understand the effect of government expenditure on economic growth in Kenya. The thesis was anchored by the theories of economic growth. Government expenditure was disaggregated into government investment and government consumption spending. The estimation also included control variables that determine economic growth these were labour force participation rate which captured labour, investment which captures the level of capital in the economy, inflation which indicates the macroeconomic conditions, gross secondary school enrolment to indicate the human capital, and political instability which indicates the institutional quality. The analysis was done using autoregressive distributed lag (ARDL). The thesis period was 1980 – 2022. In both the short-run and the long-run government consumption was found to have an insignificant effect on economic growth. Government investment was found to have a positive and statistically significant effect on economic growth in both the short-run and long-run. Investment had a positive and significant effect in both the short-run and long-run. In the short-run, the second lag of labour had a negative and statistically significant effect while in the long-run, the effect on economic growth was positive and statistically significant. Inflation was found to have a negative and statistically significant effect on economic growth both in the short-run and long-run. Political stability and human capital had an insignificant effect on economic growth both in the short-run and long-run during the period of the study. Keywords: spotřeba; ekonomický růst; hrubý domácí produkt; Keňa; vláda; vládní investice; economic growth; government consumption; government investment; GDP; Kenya Available in digital repository of Mendel University.
The impact of government expenditure on economic growth in Kenya

Tato teze hledá porozumění efektu vládních výdajů na ekonomický růst v Keni. Tato teze byla zkotvena v teoriích ekonomického růstu. Stávní výdaje byly rozčleněny na vládní investice a vládní spotřebu. ...

Gitonga, Betty Muthoni
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases