Number of found documents: 89410
Published from to

Společná obranná politika v kontextu práva EU
Syruček, Václav; Říha, Michal; Svoboda, Pavel
2024 - Czech
178 Common defence policy in the context of EU law Abstract: This thesis deals with the common defence policy in the context of EU law. The common defence policy is an undefined area of the EU's common defence and security policy. The first part of the work is devoted to the necessary theory of security policy, the theoretical concept of grand strategy, deterrence strategy and a brief history of the security integration of Europe, up to the establishment of the European Union and the increasingly extensive legal regulation of the area of common security and defence policy. Special emphasis is placed on the presentation of less well-known concepts in the Czech Republic, such as the theory of grand strategy, the theoretical approach to the formation of an ends-ways-means strategy and peace research. Peace is seen in the work as an ideal state, which itself, however, needs wider theoretical research. An understanding of peace theory is important for understanding the steps the European Union must take towards potential allies and systemic adversaries in order to ensure the security of its sovereignty, democracy and the lives, health and property of its citizens and residents. Positive peace is built using soft power and international cooperation. Negative peace is maintained through hard power and a strategy... 177 Společná obranná politika v kontextu práva EU Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá společnou obrannou politikou v kontextu práva EU. Společná obranná politika je zatím nevytyčená oblast společné obranné a bezpečnostní politiky EU. První část práce je věnována nutné teorii bezpečnostní politiky, teoretickému konceptu grand strategy, strategii odstrašování a stručným dějinám bezpečnostní integrace Evropy, až po vznik Evropské unie, a čím dál extenzivnější právní úpravě oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky. Zvláštní důraz je kladen na představení v České republice méně známých konceptů, jako je teorie grand strategy, teoretický přístup k formování strategie ends-ways-means, a výzkumu míru. Mír je v práci nazírán jako ideální stav, který ale sám o sobě potřebuje širší teoretický výzkum. Pochopení teorie míru je důležité pro chápání kroků, které Evropská unie musí podnikat směrem k potenciálním spojencům a systémovým protivníkům, aby zabezpečila svou suverenitu, demokracii a život, zdraví a majetek svých občanů a obyvatel. Pozitivní mír je budován pomocí soft power a mezinárodní kooperace. Negativní mír je udržován pomocí hard power a strategie odstrašování. Následující části práce jsou věnovány úpravě společné bezpečnostní a obranné politiky v primárním právu EU, zejména Smlouvě o Evropské... Keywords: Evropská unie; Evropský obranný fond; Společná zahraniční a bezpečnostní politika; Společná bezpečnostní a obranná politika; European Union; European defence fund; Common foreign and security policy; Common security and defence policy Available in a digital repository NRGL
Společná obranná politika v kontextu práva EU

178 Common defence policy in the context of EU law Abstract: This thesis deals with the common defence policy in the context of EU law. The common defence policy is an undefined area of the EU's ...

Syruček, Václav; Říha, Michal; Svoboda, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava nakládání s komunálním odpadem
Vrbová, Aneta; Sobotka, Michal; Svoboda, Petr
2024 - Czech
The topic of the thesis is the legal regulation of municipal waste management in the Czech Republic. It introduces the readers to the individual legal regulations at the national and European level, tracing the development of the legal regulation of waste management since its inception in the 1970's and its gradual completion. The work introduces the various instruments that have been developed to regulate individual practices and activities and which, at the same time, make it possible to achieve the stated objectives. It also presents the various principles that set the basic direction for the current legislation. Attention is paid to the elementary concepts on the basis of which the whole system of obligations and responsibilities for waste management is built - these are the concepts of 'waste', 'municipal waste', 'hazardous waste' and 'waste management', and the thesis also traces how their content has evolved over time. The thesis also introduces the basic subjects of waste law, which are the waste producer and the operator of a waste management facility. It pays most attention to the municipality, which it considers to be a specific entity, and further examines its obligations in relation to the collection of waste from individual entities. The law entrusts the municipality with a legal... Tématem diplomové práce je právní úprava nakládání s komunálním odpadem v České republice. Představuje čtenářům jednotlivé právní předpisy na národní i evropské úrovni, přičemž sleduje vývoj, jakým se právní úprava odpadového hospodářství od svého vzniku v 70. letech minulého století ubírala a postupně dotvářela. Práce představuje jednotlivé nástroje, které jsou vytvořeny za účelem regulace jednotlivých postupů a činností a které zároveň umožňují dosažení stanovených cílů. Představovány jsou také jednotlivé principy, jež nastavují platné právní úpravě základní směr. Pozornost je věnována elementárním pojmům, na jejichž základě je celý systém povinností a odpovědnosti za nakládání s odpadem vystavěn - jedná se o pojmy "odpad", "komunální odpad", "nebezpečný odpad" a "nakládání s odpadem", přičemž diplomová práce rovněž sleduje, jakým způsobem se jejich obsah vyvíjel v čase. Práce seznamuje také se základními subjekty odpadového práva, jimiž jsou původce odpadu a provozovatel zařízení určeného k nakládání s odpadem. Největší pozornost ze všech subjektů věnuje obci, kterou považuje za specifický subjekt a dále zkoumá její povinnosti ve vztahu k přebírání odpadu od jednotlivých subjektů. Zákon obci svěřuje právní nástroj k zajištění nakládání s odpadem na svém území - tím je tzv. obecní systém... Keywords: životní prostředí; odpadové hospodářství; komunální odpad; environment; waste management; municipal waste Available in a digital repository NRGL
Právní úprava nakládání s komunálním odpadem

The topic of the thesis is the legal regulation of municipal waste management in the Czech Republic. It introduces the readers to the individual legal regulations at the national and European level, ...

Vrbová, Aneta; Sobotka, Michal; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Oprávnění k provozování hazardních her
Hubálková, Zuzana; Rajchl, Jiří; Staša, Josef
2024 - Czech
PERMISSION TO THE OPERATION OF GAMBLING - ABSTRACT This diploma thesis deals with the legal regulation of the obtainment of a permission to the operation of gambling in the Czech Republic. Gambling and the conditions for their operation are currently regulated by the Act No. 186/2016 Coll., on gambling, which was significantly amended with effect from 1 January 2024. The most fundamental changes include the introduction of an initial licence, simplification of the blocking of unauthorised online games and the introduction of other measures for responsible gaming. The introductory part of this diploma thesis deals with gambling operators, individual gambling types, their operation via the Internet, as well as the general legal requirements that gambling operators must fulfil for the legal operation of gambling. The permission to the operation of gambling and the procedures of its obtainment are examined in more detail in the next part of this diploma thesis. In the Gambling Act, the licencing procedure is used in particular, while for some gambling types, the notification procedure is used; none of that applies to the raffle with the game receipts not exceeding CZK 200 000. In order to obtain a permission to the operation of a lottery, an odds bet, a totalizator game, bingo, a technical game and a live game,... OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER - ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vzniku oprávnění k provozování hazardních her v České republice. Hazardní hry a podmínky jejich provozování jsou v současné době regulovány zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který byl s účinností od 1. 1. 2024 významně novelizován. Mezi nejzásadnější změny patří zavedení úvodního povolení, zjednodušení blokace nepovolených internetových her a zavedení dalších opatření pro zodpovědné hraní. Úvodní část této diplomové práce se zabývá provozovateli hazardních her, jednotlivými druhy hazardních her, jejich provozování prostřednictvím internetu a také obecnými zákonnými požadavky, které musejí provozovatelé pro legální provozování hazardních her plnit. Oprávnění k provozování hazardních her a režimy jeho vzniku jsou blíže zkoumány v další části této diplomové práce. V zákoně o hazardních hrách je využit zejména režim povolovací, přičemž pro některé druhy hazardních her jsou využity režimy ohlašovací a volný. Pro vznik oprávnění k provozování loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry a živé hry je nutné získat úvodní povolení a základní povolení, pro land-based provozování technické hry, živé hry a binga je třeba zároveň získat i povolení k umístění herního prostoru. Všechna tato... Keywords: hazardní hry; provozovatelé hazardních her; úvodní a základní povolení; gambling; gambling operators; initial and basic licence Available in a digital repository NRGL
Oprávnění k provozování hazardních her

PERMISSION TO THE OPERATION OF GAMBLING - ABSTRACT This diploma thesis deals with the legal regulation of the obtainment of a permission to the operation of gambling in the Czech Republic. Gambling ...

Hubálková, Zuzana; Rajchl, Jiří; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)
Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of the environment and the whole society. Besides mitigation, adaptation is a key response to climate change. This diploma thesis deals with the issue of how (especially Czech) law approaches to adaptation to climate change. Particular legal instruments related to adaptation to climate change are discussed, especially conceptual, administrative and economic instruments, in the fields of protection of water resources, forest, agricultural land and nature and landscape. Selected non-law instruments related to adaptation to climate change are also mentioned. The thesis has several related research inquiries. The first question is what is actually a climate change and whether it is (or will be) its course unprecedented in the Holocene and the related question what climate is expected in the next decades. This is followed by other research questions, particularly how the political-legal approach to the question of climate change (especially adaptation) has evolved and what is the current legal level of adaptation to climate change, i.e. whether it is satisfactory or has some imperfections. And if it has some... Adaptace na změnu klimatu z pohledu práva (České republiky) Abstrakt Klíčová slova: změna klimatu, adaptace, právo ČR Změna klimatu je aktuálním tématem, mající dopad na jednotlivé složky životního prostředí a celou společnost. Adaptace je vedle mitigace klíčovou reakcí na změnu klimatu. Tato práce se zaměřuje na otázku ohledně toho, jak k adaptaci na změnu klimatu přistupuje právo, a to především právo České republiky. Probrány jsou jednotlivé právní nástroje, které se dotýkají adaptace na změnu klimatu, zejména nástroje koncepční, administrativní a ekonomické, a to na úseku ochrany vody, zemědělské půdy, lesa a přírody a krajiny. Zmíněny jsou též vybrané mimoprávní nástroje, které se podílí na adaptaci. Práce má několik vzájemně souvisejících výzkumných otázek. První otázkou je to, co je vlastně změna klimatu a zdali je (resp. bude) její průběh bezprecedentní v holocénu a s tím související otázka po tom, jaké klima nás v dalších desetiletích čeká. Na toto navazují další výzkumné otázky, a to, jak se vyvíjel politicko-právní přístup k otázce změny klimatu (zejména adaptaci) a jaký je současný právní stav ochrany klimatu (resp. adaptace na ni), tj. zda je vyhovující anebo má své nedostatky. A pokud má nedostatky, jak by se právní úprava mohla (či měla) změnit, aby napomohla adaptaci na změnu klimatu.... Keywords: změna klimatu; adaptace; právo ČR; climate change; adaptation; Czech law Available in a digital repository NRGL
Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)

Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of ...

Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích
Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2024 - Czech
1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of freedom of movement embedded it the Act on the Protection of Nature and Landscape are examined. The timeliness of this topic lies in the consequences of the Covid-19 epidemic, the media conveying ideas and trends to visit attractive territories and technological progress that provide easy access to inaccessible places for a wide range of people. The aim of the thesis is the analysis of the current legal regulation of Special Protection Areas and the assessment of the adequacy and fulfillment of the purpose of the limitation of fundamental freedom of movement by this legislation. This thesis provides an explanation of the fundamental freedom of movement, the legal regulation of the right of public use of nature and landscape and Special Protection Areas, the organization of nature and landscape protection and the instruments of nature and landscape protection. The thesis covers conceptual tools. In detail are discussed administrative instruments of protection, restrictions on freedom of movement provided ex lege and ex actu, also with specific examples protecting Special Protection Areas from the unresponsible... Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou svobody pohybu ve zvláště chráněných územích, zejména jsou tedy zkoumána omezení svobody pohybu zákonem o ochraně přírody a krajiny. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v důsledcích epidemie Covidu-19, médiím zprostředkovávajícím nápady a trendy navštěvovat lákavá území a technologickému pokroku, který dělá těžko dostupná místa snadněji dostupnými pro širší okruh osob. Cílem práce je rozbor aktuální právní úpravy zvláště chráněných území a zhodnocení přiměřenosti a naplňování účelu omezení základní svobody pohybu touto legislativou. Diplomová práce podává výklad o základní svobodě pohybu, právní úpravě práva obecného užívání přírody a krajiny a zvláště chráněných území, organizaci ochrany přírody a krajiny a nástrojích ochrany přírody a krajiny. Práce se zabývá koncepčními nástroji. Blíže jsou rozebrány administrativní nástroje ochrany, omezení svobody pohybu zákonná i správním aktem, také s uvedením konkrétních příkladů chránících zvláště chráněná území před nešetrným pohybem osob, dále ekonomické a sankční nástroje ochrany, zaměřené zejména na vybírání poplatků za vstup a na odpovědnost za spáchaný přestupek. Co do stanovených cílů této diplomové práce bylo dospěno k závěrům, že ochrana zvláště... Keywords: Svoboda pohybu; Zvláště chráněná území; Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody; Freedom of movement; Special Protection Areas; Limitations of freedom of movement for the purpose of protecting nature Available in a digital repository NRGL
Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích

1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of ...

Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu
Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
2024 - Czech
Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a number of persecutory instruments were enacted in order to suppress any disagreement with the established regime and to eliminate opponents of the socialist establishment. The thesis focuses on the period of the 1960s and 1980s, when the persecutions did not reach the level and cruelty they had in the 1950s, but they were still a very significant part of the repressive component of the government regime. The main focus of the work is on the persecution in the period before the so called Prague Spring, it follows the period of social relaxation in 1968 and the re-introduction of persecution mechanisms in the period after August 1968. In the first chapters, the work describes and analyzes legal developments after the Second World War with an emphasis on the 1960s and 1980s and subsequently concentrates on specific forms of enforcement, whether it is criminal prosecution, persecution in the field of citizenship, persecution in the field of property law or labor law. Klíčová slova: legal forms, persecution, Czechoslovakia Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu Abstrakt Po roce 1948, kdy byl v Československu nastolen komunistický režim, došlo k uzákonění řady perzekučních nástrojů tak, aby byl potlačen jakýkoliv nesouhlas s nastoleným režimem a odpůrci socialistického zřízení byli eliminováni. Diplomová práce se soustředí na období 60. a 80. let 20. století, kdy perzekuce sice nedosáhly takové míry a krutosti, jakou měly v 50. letech 20. století, ale přesto byly velmi významnou součástí represivní složky vládního režimu. Hlavní pozornost práce se soustředí na perzekuce v době před pražským jarem, sleduje období společenského uvolnění v roce 1968 a opětné zavedení perzekučních mechanismů v období po srpnu 1968. Práce v prvních kapitolách popisuje a analyzuje právních vývoj po druhé světové válce s důrazem na 60. a 80. léta 20. století a následně se soustředí na konkrétní formy exekuce, ať už se jedná o perzekuce trestněprávní, perzekuce na poli státního občanství, perzekuce v oblasti majetkového práva nebo pracovního práva. Klíčová slova: právní forma, persekuce, Československo Keywords: právní forma; persekuce; Československo; legal forms; persecution; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu

Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a ...

Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.
Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
2024 - Czech
1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the first one, I describe the right to property, the limits of the right to property, expropriation for environmental protection, the ownership of individual components of the environment, environmental protection and the conflict between the right to property and the protection of the environment. In it, I deal specifically with the ownership of waters, wildlife, mineral wealth and caves. The second part focuses on the types of restrictions on property rights for environmental protection and their typology. It is a division into internal and external, according to the method of origin and according to the obligations imposed on the addressee. In it, I also define the public and general interest. In the third part, I discuss the limitations for the protection of agricultural land, forest protection, water protection, and the protection of nature and landscape. I deal with the principles of protection of agricultural land and the obligations of the owner in its management, change in the type of agricultural land, forest management, general use of forests, restrictions and prohibitions in forest protection and... Ochrana životního prostředí a vlastnické právo V této diplomové práci se zabývám vztahem ochrany životního prostředí a vlastnického práva. Člením ji do čtyř částí. V první popisuji vlastnické právo, meze vlastnického práva, vyvlastnění pro ochranu životního prostředí, vlastnictví jednotlivých složek životního prostředí, ochranu životního prostředí a střet mezi vlastnickým právem a ochranou životního prostředí. Zabývám se v ní konkrétně vlastnictvím vod, volně žijících živočichů, nerostného bohatství a jeskyň. Druhá část se soustředí na druhy omezení vlastnického práva pro ochranu životního prostředí a jejich typologii. Jedná se o dělení na vnitřní a vnější, podle způsobu vzniku a podle povinností uložených adresátu. Vymezuji v ní také veřejný a obecný zájem. Ve třetí části rozebírám omezení pro ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, ochranu vod a přírody a krajiny. Zabývám se principy ochrany zemědělského půdního fondu a povinnostmi vlastníka při hospodařením na něm, změnou druhu zemědělské půdy, hospodařením v lese, obecným užíváním lesů, omezeními a zákazy při ochraně lesů a úpravou náhrad v lesním zákoně. V ochraně vod rozebírám plošnou ochranu vod, náhrady v zákonu o vodách, práva a povinnosti vlastníků koryta, ochranu před povodněmi a omezení související s prováděním nápravných... Keywords: vlastnictví; ochrana životního prostředí; omezení vlastnického práva; Property right; Environmental protection; Restriction of property right Available in a digital repository NRGL
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.

1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the ...

Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší
Filípek, Zdeněk; Stejskal, Vojtěch; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Legal Regulation of the Special Instruments of the Air Protection The topic of this diploma thesis is special instruments of the air protection. In the first chapter the author deals with air protection from a more general point of view. First, he places air protection legislation in the system of Czech law and then mentions the history of this legislation in the Czech territory. This history goes back to the 1950s. The importance of air protection and its perception in society has changed considerably over the years. At the end of the first chapter, the author also mentions the protection of the Earth's ozone layer and the protection of the Earth's climate system, topics that are also related to the release of pollutants into the air. The next chapter focuses on the National Emissions Reduction Programme of the Czech Republic. The National Emission Reduction Programme has its origins in European law. It consists of an analysis of pollution and pollution levels, scenarios for the development of the situation, the objectives of the programme, a description of specific measures and their expected benefits, the responsible authorities and indicators for assessing the implementation of the programme. Air quality improvement programmes are the subject of the third chapter. Theoretically, they should... Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší Tématem této diplomové práce jsou zvláštní nástroje ochrany ovzduší. V první kapitole se autor věnuje ochraně ovzduší z obecnějšího hlediska. Nejprve zařazuje právní úpravu ochrany ovzduší do systému českého práva a poté zmiňuje historii této právní úpravy na českém území. Tato historie sahá zhruba do padesátých let dvacátého století. Důležitost ochrany ovzduší a její vnímání se ve společnosti v průběhu let podstatně změnilo. Na závěr první kapitoly autor zmiňuje i ochranu ozonové vrstvy Země a ochranu klimatického systému Země, což jsou témata, která s vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší také souvisí. Další kapitola se zaměřuje na Národní program snižování emisí České republiky. Národní program snižování emisí má svůj původ v evropském právu. Je tvořen analýzou úrovní znečištění a znečišťování, scénáři vývoje situace, cíli programu, popisem konkrétních opatření a jejich předpokládaným přínosem, uvedením odpovědných orgánů a indikátorů pro hodnocení plnění programu. Tématem třetí kapitoly jsou programy zlepšování kvality ovzduší. Teoreticky by měly být zpracovány pouze pro zóny a aglomerace, kde došlo k překročení imisního limitu. Prakticky však v minulosti došlo k překročení imisních limitů ve všech zónách a aglomeracích na území České... Keywords: Ochrana ovzduší; nízkoemisní zóna; smogová situace; Air protection; low emission zone; smog situation Available in a digital repository NRGL
Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší

Legal Regulation of the Special Instruments of the Air Protection The topic of this diploma thesis is special instruments of the air protection. In the first chapter the author deals with air ...

Filípek, Zdeněk; Stejskal, Vojtěch; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii
Škopková, Andrea; Urban, Michal; Agha, Petr
2024 - Czech
67 Visualisation of crime in the Normalization cinema Abstract The thesis deals with the question to what extent and in what way the Czechoslovak Normalisation through state-controlled cinema influenced the portrayal of crime/criminality in crime and detective films. The present work attempts to capture the schemes and boundaries within which the dramaturgy of Czech film genre production moved during the so-called Normalisation. The work is based on comparing available data and studies on real crime with its filmic portrayal. The thesis includes a chapter devoted to interdisciplinary, especially sociological, contexts of researching crime and its reflection in society. Another part of the text includes the historical and legal-historical context of the topic under study and the transformations of criminal law. Together with a description of some selected motifs of the film narratives and with an assessment of the extent to which and in what ways selected criminological topics (e.g. recidivism, the problem of social pathologies) are reflected in contemporary professional literature (or statistics) and film, the thesis illustrates with specific examples the ways in which the ideology of Normalization may manifested itself in film productions primarily for the entertainment of the audience (the public). The... 66 Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii Abstrakt Práce se zabývá otázkou, nakolik a jakým způsobem se normalizace prostřednictvím státem řízené kinematografie podepsala na podobě zobrazování zločinu a zločinnosti ve snímcích kriminálního a detektivního žánru. Předkládaná práce se pokouší zachytit schémata a mantinely, ve kterých se pohybovala dramaturgie české filmové žánrové produkce během tzv. normalizace. Práce vychází z možností porovnání dostupných dat a studií o reálné kriminalitě s jejím filmovým obrazem. Součástí práce je kapitola věnovaná mezioborovým, zejména sociologickým souvislostem zkoumání zločinu a jeho reflektování společností. Další část textu zahrnuje historický a právně-historický kontext zkoumaného tématu, resp. proměn trestního práva. Společně s popisem některých vybraných motivů filmového vyprávění a zhodnocením, nakolik a jakým způsobem jsou vybraná kriminologická témata (např. recidiva, problém sociálních patologií) reflektována dobovou odbornou literaturou (případně statistikami) a filmem, ilustruje práce na konkrétních příkladech, jakými způsoby se normalizační ideologie mohla projevit ve filmové produkci sloužící primárně k zábavě diváků (veřejnosti). Dovětkem práce zhodnocuje i další možnosti analýzy takového souboru, včetně nastínění některých limitů, které jsou jí... Keywords: zločin; trestní právo; film; obraz zločinu ve filmu; kriminální film; mediální analýza; normalizace; právní historie; sociologie práva; crime; criminal law; cinema; image of crime in cinema; crime cinema; media analysis; normalization; legal history; sociology of law Available in a digital repository NRGL
Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii

67 Visualisation of crime in the Normalization cinema Abstract The thesis deals with the question to what extent and in what way the Czechoslovak Normalisation through state-controlled cinema ...

Škopková, Andrea; Urban, Michal; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Postavení vedoucích zaměstnanců
Horáková, Karolína; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2024 - Czech
Status of senior employees This thesis deals with a special category of employees who have the task of managing, organising and checking the work of subordinate employees. It is often crucial for the employer's operations to have these senior employees in the company, especially to better ensure the organisation of work, where the employer may not have sufficient overview of all their employees, especially if it employs a large number of people. Managers thus act as a necessary link between employers and rank-and-file employees, fulfilling the employer's will through their activities, thus facilitating the performance of the employer's activities, but also making it easier to manage a larger number of employees, which can also lead to greater success of the company. Since this is a significant part of (almost) every work group, it can be considered more than appropriate to define as much knowledge as possible regarding the position of senior employees within one specific job type, where for this purpose not only various professional articles in periodicals, the authors of which are used with senior employees have dealt with in the past, but above all in this work, court jurisprudence is processed, with regard to insight into employment relations in practice. Due to the nature of the chosen topic,... Postavení vedoucích zaměstnanců Diplomová práce se zabývá zvláštní kategorií zaměstnanců, která má za úkol řídit, organizovat a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců. Pro činnost zaměstnavatele je mnohdy klíčové tyto vedoucí zaměstnance v podniku obsazovat, a to především pro lepší zajištění organizace práce, kdy zaměstnavatel nemusí mít dostatečný přehled o všech jeho zaměstnancích, zvlášť pokud zaměstnává velký počet osob. Vedoucí zaměstnanci tak plní funkci nezbytného článku mezi zaměstnavateli a řadovými zaměstnanci, kdy prostřednictvím svých činností naplňují vůli zaměstnavatele, a tím dochází jak k ulehčení výkonu činnosti zaměstnavatele, tak ale i k snazšímu vedení početnějšího množství zaměstnanců, což zároveň může vést k větší prosperitě daného podniku. Protože se jedná o významnou součást (téměř) každého pracovního kolektivu, lze považovat za více než vhodné vymezit co nejvíce poznatků ohledně postavení vedoucích zaměstnanců v rámci jedné konkrétní práce, kdy za tímto účelem jsou využívány nejenom různé odborné články v periodicích, jejichž autoři se vedoucími zaměstnanci v minulosti zabývali, především však v této práci je zpracována soudní judikatura, a to s ohledem na vhled do pracovněprávní praxe. Kvůli povaze zvoleného tématu bylo zapotřebí pracovat zejména s deskriptivní... Keywords: vedoucí zaměstnanec; odvolání z pracovního místa; souběh funkcí; senior employee; dismissal; concurrence of functions Available in a digital repository NRGL
Postavení vedoucích zaměstnanců

Status of senior employees This thesis deals with a special category of employees who have the task of managing, organising and checking the work of subordinate employees. It is often crucial for the ...

Horáková, Karolína; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases