Number of found documents: 85447
Published from to

Regionální rozdíly v tělesném vývoji u předškolních dětí v kontextu sekulárních změn
Ferris, Stáňa; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
2023 - Czech
Testing of regional differences in the growth and development of preschool children is a neglected topic in the history of anthropometry. In this work, we focused on the differences between the current population of Prague, Olomouc and Bratislava. Given the very similar living conditions and socioeconomic maturity of all three regions, we did not anticipate their presence. However, the results of this work showed significant differences, especially in skeletal robustness. Furthermore, we tested the presence of secular differences in the growth and development of preschool children between the current population of Prague, Olomouc and Bratislava and the reference data from 1990 for Czechia and 1989 for Slovakia. We expected changes in height, length and width body parameters, gracility of skeletal robustness, and, on the contrary, an increase in adiposity markers. In the case of the Prague population, this hypothesis was confirmed except for changes in the width parameters of the pelvis, where a negative secular trend was demonstrated. The results of the Olomouc and Bratislava populations do not agree with European trends and the established hypothesis. Secular trends in growth and development are mostly positive. Key words Regional differences, secular trend, preschool age, growth and developement Testování regionálních rozdílů v růstu a vývoji předškolních dětí je v historii antropometrie opomíjeným tématem. V této práci jsme se věnovali rozdílům mezi současnou populací Prahy, Olomouce a Bratislavy. Vzhledem k velmi podobným životním podmínkám a socio-ekonomické vyspělosti všech tří regionů jsme nepředpokládali jejich přítomnost. Výsledky práce však prokázaly signifikantní rozdíly především ve skeletální robustnosti. Dále jsme testovali přítomnost sekulárních rozdílů v růstu a vývoji předškolních dětí mezi současným souborem z Prahy, Olomouce a Bratislavy a referenčními soubory Bláhy (1990) pro Česko a Slovákové (1989) pro Slovensko. Předpokládali jsme vyznívání změn výškových, délkových a šířkových tělesných parametrů, gracilizaci skeletální robustnosti, a naopak nárůst markerů adipozity. U pražského souboru se tato hypotéza potvrdila až na vyznívání změn šířkových parametrů pánve, u kterých byl prokázán negativní sekulární trend. Výsledky olomouckého a bratislavského souboru s evropskými trendy a stanovenou hypotézou nesouhlasí. Sekulární trendy růstu a vývoje jsou převážně pozitivní. Klíčová slova Regionální rozdíly, sekulární trend, předškolní věk, růst a vývoj Keywords: Regionální rozdíly; sekulární trend; předškolní věk; růst a vývoj; Regional differences; secular trend; preschool age; growth and developement Available in a digital repository NRGL
Regionální rozdíly v tělesném vývoji u předškolních dětí v kontextu sekulárních změn

Testing of regional differences in the growth and development of preschool children is a neglected topic in the history of anthropometry. In this work, we focused on the differences between the ...

Ferris, Stáňa; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů
Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
2023 - English
A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the same size as A satisfying Ai,j ≤ P′ i,j for all possible indices i and j. Two quasi-permutation matrices A and B are partially Wilf-equivalent if, for every n ∈ N, the number of permutation matrices of order n partially avoiding A is the same as the number of permutation matrices of order n partially avoiding B. This generalizes the well-known concept of avoidance and Wilf equivalence of permutations. One of the central topics in this area is the classification of permutations of order k into Wilf equivalence classes. The complete classification is known for k = 1, 2, . . . , 7. In our thesis, we study the same problem for quasi-permutation matrices. Namely, we classify all 371 quasi-permutation matrices of size at most 4 × 4 into partial Wilf equivalence classes (two quasi-permutation matrices belong to the same class if and only if they are partially Wilf-equivalent). Along the way, we prove several general results showing how to construct from one or two quasi-permutation matrices more quasi-permutation matrices that are pairwise partially Wilf-equivalent. 1 Permutační matice P částečné vynechává kvazi-permutační matici A (jinými slovy, 01- matici takovou, že každý sloupec a řádek matice A obsahuje nejvýše jednu nenulovou hod- notu), pokud neexistuje podmatice P′ matice P stejné velikosti jako A splňující Ai,j ≤ P′ i,j pro každé indexy i a j. Kvazi-permutační matice A a B jsou částečně Wilf-ekvivalentní, pokud pro každé n ∈ N počet permutačních matic řádu n částečné vynechávajících A je stejný jako počet permutačních matic řádu n částečně vynechávajících B. Tyto pojmy zobecňují známý koncept vynechávání permutací a Wilfovy ekvivalence permutací. Stě- žejní oblast výzkumu je klasifikace permutací řádu k do tříd Wilfovy ekvivalence. Tato klasifikace je známa pro k = 1, 2, . . . , 7. V naší práci studujeme stejný problém pro kvazi- permutační matice. Konkrétně, klasifikujeme všech 371 kvazi-permutačních matic veli- kosti nejvýše 4×4 do říd částečné Wilfovy ekvivalence (dvě kvazi-permutační matice patří do stejné třídy právě tehdy, když jsou částečně Wilf-ekvivalentní). V průběhu odvodíme několik obecných výsledků o tom, jak zkonstruovat z jedné či dvou kvazi-permutačních matic více kvazi-permutačních matic, které jsou po dvou částečně Wilf-ekvivalentní. 1 Keywords: zakázané vzory|matice|permutace|Wilfova ekvivalence; forbidden patterns|matrices|permutations|Wilf equivalence Available in a digital repository NRGL
Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů

A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the ...

Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Studium retence a separace peptidů v HPLC
Boudová, Hana; Kalíková, Květa; Kubíčková, Anna
2023 - Czech
This diploma thesis deals with the study of retention and separation of structurally different peptides and digest products of cytochrome c using reverse phase and mixed modes of liquid chromatography. As the model peptides, five unmodified dipeptides, nine dipeptides containing a protective benzoyl group on the N-terminal amino acid and eight therapeutic peptides containing five to ten amino acids were selected. The chromatographic behaviour of the model peptides was tested on three different columns: XBridge C18, XSelect CSH C18 and Atlantis Premier BEH C18 AX under different conditions. The influence of the pH of the aqueous part of the mobile phase, i.e. 2,1; 3,0; 4,7 and 6,8, and the amount of acetonitrile in the mobile phase on retention and separation of model peptides was tested. The effect of the concentration of ammonium acetate buffer, pH = 6,8 in the mobile phase on the retention and peak symmetry in the concentration range of 10-50 mmol L-1 was assessed. The chromatographic conditions for the baseline separation of 20 different model peptides were optimized. The conditions were as follows: XSelect CSH C18 column, mobile phase composed of acetonitrile/10mM ammonium acetate, pH = 6,8 (v/v) under gradient elution. The suitable chromatographic conditions for the analysis and identification... Tato diplomová práce se zabývá studiem retence a separace strukturně odlišných peptidů a štěpných produktů cytochromu c pomocí kapalinové chromatografie v reverzním a smíšeném (mix) módu. Mezi modelové peptidy bylo vybráno pět nemodifikovaných dipeptidů, devět dipeptidů obsahující chránicí benzoylovou skupinu na N-koncové aminokyselině a osm terapeutických peptidů (penta- až dekapeptidy). Chromatografické chování modelových peptidů bylo testováno na třech různých kolonách: XBridge C18, XSelect CSH C18 a Atlantis Premier BEH C18 AX za různých podmínek. Byl testován vliv pH vodné složky mobilní fáze, tj. 2,1; 3,0; 4,7 a 6,8, a množství acetonitrilu v mobilní fázi na retenci a separaci vybraných peptidů. Dále byl sledován vliv koncentrace octanu amonného o pH = 6,8 v mobilní fázi na retenci a symetrii píků peptidů v koncentračním rozmezí 10-50 mmol l-1 . Byly optimalizovány chromatografické podmínky pro separaci 20 modelových peptidů na základní linii na koloně XSelect CSH C18 v mobilní fázi acetonitril/10mM octan amonný, pH = 6,8, (v/v) za použití gradientové eluce. V rámci této práce byly také optimalizovány chromatografické podmínky pro analýzu a identifikaci fragmentů trypticky naštěpeného cytochromu c. Mix mód kolona Atlantis Premier BEH C18 AX vykazovala nejvyšší selektivitu pro sledované... Keywords: peptid; retence; stacionární fáze; cytochrom c; separační mód; vysokoúčinná kapalinová chromatografie; peptide; retention; stationary phase; cytochrome c; separation mode; high performance liquid chromatography Available in a digital repository NRGL
Studium retence a separace peptidů v HPLC

This diploma thesis deals with the study of retention and separation of structurally different peptides and digest products of cytochrome c using reverse phase and mixed modes of liquid ...

Boudová, Hana; Kalíková, Květa; Kubíčková, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Analýza diskurzu pandemie Covid-19 na Taiwanu
Weisová, Karla; Dluhošová, Táňa; Hudeček, Jiří
2023 - Czech
The aim of the thesis is to analyze different discourses about the COVID-19 pandemic in Taiwan in the period from the outbreak of the virus at the end of 2019 to the end of 2021. During this period, the virus was discovered in chinese Wuhan (Wuhan 武汉) and turned into a global pandemic and caused reactions of states and their governments. Taiwan has long been cited as an example of good practice with zero-case policy, introducing strict controls and measures that many world governments have admired. But how was the pandemic perceived and presented by Taiwanese political leaders? How did the individual political parties react to the pandemic? And how was it all communicated by Taiwanese newspapers? To answer these question, the theses - in addition to secondary literature - will utilize discourse analysis of selected Chinese-language newspaper articles related to the pandemic from the two largest Taiwanese periodicals (up to several hundred item): 1) Ziyou shibao (自由 時報) close to the Democratic Progressive Party, and 2) Lianhe bao (聯合 報) leaning towards the National Party, the Kuomintang. At the same time, the thesis will focus on how the situation was presented - usually in English-language to international audience - by prominent political actors on the Twitter platform, specifically President... Název práce: Analýza diskurzu pandemie COVID-19 na Taiwanu Autor: Karla Weisová Katedra (ústav): Katedra sinologie, FF UK Vedoucí diplomové práce: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce si dává za cíl analyzovat odlišné diskurzy o pandemii COVID-19 na Taiwanu v období od propuknutí nemoci na konci roku 2019 až do konce roku 2021. V této době došlo k objevení viru v čínském Wuhanu (Wuhan 武汉), zamlčování závažnosti situace čínskou vládou, rozšíření viru do podoby světové pandemie a k následné reakci států a jejich vlád. Taiwan byl dlouhou dobu dáván za příklad zvládnutí pandemie nulovou tolerancí, zavedením přísných kontrol a opatření, které mnohé světové vlády obdivovaly. Jak však byla pandemie vnímána a prezentována taiwanskými politickými špičkami? Jak se jednotlivé politické strany k pandemii postavily? A jak to vše bylo podáváno taiwanskými novinami? K odpovědi na tyto otázky bude kromě sekundární literatury použita také diskurzivní analýza vybraných čínsky psaných textů (vyšší stovky článků) týkajících se pandemie ze dvou největších taiwanských periodik: 1) noviny Ziyou shibao ( 自 由 時 報 ), které se přiklání k Demokratické pokrokové straně a 2) Lianhe bao (聯合報), které se přiklání k Národní straně, Kuomintangu. Zároveň se práce zaměří na to, jak situaci prezentují v anglickém jazyce... Keywords: Analýza diskurzu|diplomacie|pandemie Covid-19|politická rétorika|Taiwan; Discourse analysis|diplomacy|Covid-19 pandemic|political rhetoric|Taiwan Available in a digital repository NRGL
Analýza diskurzu pandemie Covid-19 na Taiwanu

The aim of the thesis is to analyze different discourses about the COVID-19 pandemic in Taiwan in the period from the outbreak of the virus at the end of 2019 to the end of 2021. During this period, ...

Weisová, Karla; Dluhošová, Táňa; Hudeček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Dílo Mahášvety Debí v zrcadle postkoloniální kritiky
Zikmundová, Tereza; Hříbek, Martin; Špicová, Zuzana
2023 - Czech
The ambition of this text is to introduce a bengali author Mahasweta Debi whose prose often depicts subaltern and marginalized and as well as the context of academic writings she tends to appear in. Specifically texts of the Subaltern study collective, a neomarxist academic project. Therefore postcolonial critique and it's crucial texts will be discussed. Subsequently, three modern bengali literary texts representing adivasi characters will be analyzed. Furthermore by discussing relevant literature we will get a firmer understanding of the way a discourse of the aboriginal other made it's way into bengali literary milieu. The aim is to answer the question whether one can in fact reflect productively on Mahasweta Debi's work through reading of postcolonial theory and then apply it onto other modern bengali literary texts. Ambicí této práce je představit bengálskou autorku Mahášvetu Debí, v jejíž próze jsou prominentní subalterní a marginalizované postavy, a kontext akademické literatury, v němž se Debí objevuje. Zvláště texty Subalterní studijní skupiny, neomarxistického akademického projektu. Za tímto účelem se práce bude zabývat postkoloniální kritikou a jejími stěžejními díly. Posléze se budou diskutovány tři moderní bengálské literární texty reprezentující domorodé obyvatelstvo. Dále skrze relevantní literaturu získáme představu o tom, jak se se diskurz o domorodém jiném mohl dostat do bengálského literárního prostředí. Cílem je si odpovědět na otázku, jestli je možné dílo Debí produktivně reflektovat skrze postkoloniální teorii a dále ji aplikovat na literární okruh moderní bengálské literatury. Keywords: Postkoloniální kritika|subalterní studia|feminismus|Mahášveta Debí|marginalizace; Postcolonial Critique|Subaltern Studies|Feminism|Mahasweta Devi|Marginalisation Available in a digital repository NRGL
Dílo Mahášvety Debí v zrcadle postkoloniální kritiky

The ambition of this text is to introduce a bengali author Mahasweta Debi whose prose often depicts subaltern and marginalized and as well as the context of academic writings she tends to appear in. ...

Zikmundová, Tereza; Hříbek, Martin; Špicová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Tateova-Šafarevičova grupa eliptické křivky
Zvěřina, Adam; Šťovíček, Jan; Příhoda, Pavel
2023 - Czech
This thesis deals with the Tate-Shafarevich group and its relation to rational points on the curve and its rank. We first define the notion of profinite groups and characterize them as Galois groups of field extensions. Then we define the Tate-Shafarevich group using Galois cohomology and explain its relation to the rational points on the curve. Finally, we formulate the Birch-Swinnerton-Dyer conjecture, which relates the rank of an elliptic curve and the order of its Tate-Shafarevich group. 1 Tato práce se zabývá Tateovou-Šafarevičovou grupou a jejím vztahem k racionál- ním bodům na křivce a jejímu ranku. Napřed definujeme pojem profinitní grupy a cha- rakterizujeme je jako Galoisovy grupy tělesových rozšíření. Potom definujeme Tateovu- Šafarevičovu grupu pomocí Galoisovy kohomologie a vysvětlíme její vztah k racionálním bodům křivky. Nakonec zformulujeme Birchovu-Swinnerton-Dyerovu domněnku, která dává do souvislosti rank eliptické křivky a řád její Tateovy-Šafarevičovy grupy. 1 Keywords: Tateova-Šafarevičova grupa|Selmerova grupa|Birchova-Swinnerton-Dyerova domněnka|profinitní grupy|rank eliptické křivky; Tate-Shafarevich group|Selmer group|Birch-Swinnerton-Dyer conjecture|profinite groups|rank of an elliptic curve Available in a digital repository NRGL
Tateova-Šafarevičova grupa eliptické křivky

This thesis deals with the Tate-Shafarevich group and its relation to rational points on the curve and its rank. We first define the notion of profinite groups and characterize them as Galois groups ...

Zvěřina, Adam; Šťovíček, Jan; Příhoda, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Sociální a psychologické poradenství poskytované lidem užívajícím návykové látky a pobývajícím ve věznicích prostřednictvím videohovorů
Meňhert, Mária; Hradcová, Dana; Šoltésová, Denisa
2023 - Czech
1 Abstract The spring 2020 Covid-19 pandemic outbreak in the Czech Republic brought many challenges and new opportunities for (not only) social services. This also applies to services working with clients in prisons. The entry bans for external subjects onto prison premises made personal consultations with clients impossible. The staff of these services have connected with their clients remotely via video calls. This use of technology created a new tool for providing social and psychological counselling - video consultations. The aim of this thesis is to document this experience and to evaluate the suitability of providing video consultations after the cancellation of anti-pandemic measures. This thesis also aims to evaluate the possibility of introducing video consultations as a standard service offered by social services and thus obtain a new tool for working with clients in prisons. The focus of the research question lies on the possibility of establishing a trust-based relationship between the social service worker and the client during video consultations. The sub-questions focus on three bodies that have a direct influence on the video consultations: the social services of non-governmental, non-profit organisations; Prison Service of the Czech Republic; and the convicted person - the client and... 1 Abstrakt Pandemická situace, která nastala v České republice na jaře 2020, přinesla (nejenom) sociálním službám spoustu výzev a nových možností. To se týká i služeb, které pracují s klienty ve věznicích. Zákaz vstupu externích subjektů do prostor věznic znamenal zamezení možnosti osobních konzultací s klienty. Pracovníci těchto služeb proto využili moderní technologie a spojili se se svými klienty na dálku prostřednictvím videohovorů. Vznikl tak nový nástroj poskytování sociálního a psychologického poradenství - videokonzultace. Cílem diplomové práce je tuto zkušenost zachytit a zhodnotit vhodnost poskytování videokonzultací i po skončení protipandemických opatření - zhodnotit možnost zavést videokonzultace jako standardní nabídku sociálních služeb a získat tak nový nástroj pro práci s klienty ve věznicích. Výzkumné otázky se zaměřují na možnost vytvoření kvalitního vztahu důvěry mezi pracovníkem a klientem služby při videokonzultacích. Dílčí otázky se zaměřují na tři objekty, které přímo ovlivňují průběh videokonzultací - sociální služby nestátních neziskových organizací, Vězeňskou službu České republiky a odsouzenou osobu - klienta sociální služby, který je příjemcem sociálního a psychologického poradenství. Výzkum probíhal formou analýzy záznamů autorky z videokonzultací s klienty sociální služby, ve... Keywords: videohovory; videokonzultace; Skype konzultace; poradenství s klienty ve věznicích; sociální práce s lidmi užívajícími návykové látky; nestátní neziskové organizace a Vězeňská služba České republiky; video calls; video consultations; Skype consultations; counselling with clients in prisons; social work with people using addictive substances; NGOs and the Prison Service of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Sociální a psychologické poradenství poskytované lidem užívajícím návykové látky a pobývajícím ve věznicích prostřednictvím videohovorů

1 Abstract The spring 2020 Covid-19 pandemic outbreak in the Czech Republic brought many challenges and new opportunities for (not only) social services. This also applies to services working with ...

Meňhert, Mária; Hradcová, Dana; Šoltésová, Denisa
Univerzita Karlova, 2023

Čínská žena z nejnižší společenské vrstvy na konci císařství a počátku moderní doby
Kutílková, Klára; Lomová, Olga; Hudeček, Jiří
2023 - Czech
The diploma thesis focuses on how the lives of women of the underprivileged social class transformed during the fall of the empire and after the accession of the Republic of China and its modernization endeavors. The main source is the "autobiography" of old Mrs. Ning, which was recorded by the American missionary Ida Pruitt. Based on this source, it presents the way of life of a "traditional" woman in Beijing, her job, the values she professes, her view of the world, including meetings with various employers, and also her view of the emancipation of younger women. These facts are set in the historical context (the role of women in traditional society, in that period of time contemporary social changes in the perspective of the status of women) and especially in the context of the discourse of the May Fourth Movement. In addition to secondary literature, this part of the thesis also takes into account Lu Xun's short story New Year's Sacrifice (Zhufu 祝福). The thesis also includes a presentation of the author of the analyzed autobiography, the circumstances of the origin of her work and reflections on the authenticity of this unique source. Key words: Gender issues in Traditional China, Ida Pruitt, working women, Women's emancipation, May Fourth Movement, missionaries in China Diplomová práce se zaměřuje na to, jak se změnil život žen nejnižší společenské vrstvy v době pádu císařství a po nástupu Čínské republiky a jejích modernizačních snah. Hlavním pramenem je "autobiografie" staré paní Ning, kterou zaznamenala americká misionářka Ida Pruitt. Na základě toho pramene je představen způsob života "tradiční" ženy v Pekingu, její zaměstnání, hodnoty, které vyznává, pohled na svět, včetně setkávání s různými zaměstnavateli, a také její pohled na emancipaci žen mladší generace. Tyto skutečnosti jsou vsazeny do historického kontextu (role ženy v tradiční společnosti, dobové společenské změny v perspektivě postavení žen) a zejména do kontextu diskurzu Májového hnutí. Vedle sekundární literatury je v této části práce zohledněna také Lu Xunovu povídka Novoroční oběť (Zhufu 祝福). Součástí práce je rovněž představení autorky analyzované biografie, okolnosti vzniku jejího díla a zamyšlení nad autentičností tohoto ojedinělého pramene. Cílem práce je analyzovat, jak biografie zobrazuje život pracující ženy v Číně a změny v mladších generacích. Klíčová slova: Genderové problémy v tradiční Číně, Ida Pruitt, pracující ženy, emancipace žen, Májové hnutí, misionáři v Číně Keywords: genderové problémy|Ida Pruitt|pracující ženy|emancipace žen|Májové hnutí|misionáři|Čína; gender issues|Ida Pruitt|working women|women's emancipation|May Fourth Movement|missionaries|China Available in a digital repository NRGL
Čínská žena z nejnižší společenské vrstvy na konci císařství a počátku moderní doby

The diploma thesis focuses on how the lives of women of the underprivileged social class transformed during the fall of the empire and after the accession of the Republic of China and its ...

Kutílková, Klára; Lomová, Olga; Hudeček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Vliv intramolekulární vibračních módů na přenos excitační energie v molekulárních agregátech
Herman, Daniel; Mančal, Tomáš; Zamastil, Jaroslav
2023 - English
The energy transfer in molecular aggregates is generally hard to describe in a simple yet effective manner. There is often a trade-off between the accuracy of simulated results and the level of understanding of the underlying physics. To understand the evolution of a system with electronic degrees of freedom, understanding the influence of the system's evolution on the evolution of the bath is also required. To obtain an insight into the bath evolution, we introduce an exact factorization of the density matrix elements representing an entangled state of the bath and the system. We leverage this factorization to derive iterative quantum master equations. Iterative treatment of bath evolution is then used to derive corrected memory kernel with correlation functions in a local basis with the assumption of linear harmonic oscillators as modes of the bath. This approach attempts to improve existing perturbative master equations in a regime of weak interaction between the system and the bath. To judge the improvement achieved, we apply the theory to systems with the finite bath of small size. 1 Přenos energie v molekulárních agregátech je obecně obtížné popsat jednoduchým, ale účinným způsobem. Často dochází ke kompromisu mezi přesností simulovaných výsledků a úrovní pochopení odpovídajících fyzikálních procesů. Pro pochopení vývoje systému s elektronovými stupni volnosti je také nutné porozumět vlivu systému na vývoj lázně. K získání vhledu do vývoje lázně zavádíme exaktní faktorizaci elementů matice hustoty reprezentující provázaný stav lázně a systému. Této faktorizace využijeme k odvození it- erativních řídících rovnic. Iterativní popis vývoje lázně pak použijeme k odvození korigov- aného paměťového jádra s korelačními funkcemi v lokální bázi s předpokladem lineárních harmonických oscilátorů jako módů lázně. Tento přístup se pokouší vylepšit stávající poruchové řídící rovnice v režimu slabé interakce mezi systémem a lázní. K posouzení dosaženého vylepšení použijeme teorii na systémy s konečnou lázní malé velikosti. 1 Keywords: otevřené kvantové systémy|kvantová řídicí rovnice|vibrační módy|přenos energie|molekulární agregáty; open quantum systems|quantum master equation|vibrational modes|energy transfer|molecular aggregates Available in a digital repository NRGL
Vliv intramolekulární vibračních módů na přenos excitační energie v molekulárních agregátech

The energy transfer in molecular aggregates is generally hard to describe in a simple yet effective manner. There is often a trade-off between the accuracy of simulated results and the level of ...

Herman, Daniel; Mančal, Tomáš; Zamastil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Evaluační nástroj pro práci se sexualitou klientek a klientů v pobytových sociálních službách pro seniory
Frühbauerová, Martina; Lejsal, Matěj; Bosá, Monika
2023 - Czech
Sexuality and intimacy of the elderly have been the focus of increasing attention of international research and everyday care in recent years, and as such it more commonly appears even in Czech institutionalized aged care. This thesis aims to create a tool that may be used for the evaluation of the as-is state regarding sexuality the of the elderly. It focuses mainly on the attitudes, and competencies of the staff of aged care, and their support in the organizational structure. The tool is based on factors identified in the literature review and may be used by different organizations providing aged care to evaluate itself and identify possible interventions regarding the sexuality of its clients. Key words: active ageing, aged care, evaluation tool, person-centered approach, quality of life, sexuality of the elderly Se snahou o deinstitucionalizaci a zkvalitnění poskytované péče přichází téma sexuality i do prostředí českých pobytových sociálních služeb. Stále častěji prorůstá do odborných diskuzí a po malých krůčcích i do reality péče v některých pečujících organizacích. Cílem předpokládané diplomové práce je tvorba evaluačního nástroje pro práci se sexualitou seniorek a seniorů v pobytových sociálních službách v oblasti kompetencí zaměstnanců a jejich opory v organizačních strukturách. Vznikne tak soubor indikátorů stěžejních v práci se sexualitou klientů, které svou přenositelností umožňují dalším organizacím toto téma evaluovat a identifikovat tak prostor pro rozvoj. Klíčová slova: aktivní stárnutí, evaluační nástroj, kvalita života, pobytové sociální služby, přístup zaměřený na člověka, sexualita seniorů Keywords: aktivní stárnutí; evaluační nástroj; kvalita života; pobytové sociální služby; přístup zaměřený na člověka; sexualita seniorů; active ageing; aged care; evaluation tool; person-centered approach; quality of life; sexuality of the elderly Available in a digital repository NRGL
Evaluační nástroj pro práci se sexualitou klientek a klientů v pobytových sociálních službách pro seniory

Sexuality and intimacy of the elderly have been the focus of increasing attention of international research and everyday care in recent years, and as such it more commonly appears even in Czech ...

Frühbauerová, Martina; Lejsal, Matěj; Bosá, Monika
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases