Number of found documents: 758
Published from to

Complex Benefactive Constructions: a Comparative Study
ŠEFČOVIČ, Timotej; EMONDS, Joseph; KRATOCHVÍL, František
2019 - English
Tato práce se zabývá syntaktickými a lexikálními prvky tzv. benefaktivních konstrukcí. Tyto struktury lze nalézt ve všech jazycích, obvykle jsou rozděleny do dvou skupin. První typ zahrnuje jedno lexikální sloveso (např. u angličtiny,). Druhý typ vyžaduje použití slovesa dávání spolu s jedním dalším lexikálním slovesem (např. u japonštiny nebo korejštiny). Cílem práce je tyto struktury nejprve rozeznat na základě jejich syntaktických a lexikálních vlastností. Práce se dále podrobněji zaměřujeme na druhou skupinu typů konstrukcí, zejména na japonské a korejské komplexní verbální benefaktivní konstrukce. Pozornost je věnována vztahu mezi sémantickými rolemi v tomto verbálním komplexu. Práce se zaměřuje i na omezení a pravidla, které tyto vztahy vytvářejí vůči nepřímým předmětům. Posléze zjišťujeme, že japonština má dva odlišné typy benefaktivních konstrukcí. Tyto konstrukce je nutné navzájem odlišovat. This thesis deals with syntactic, lexical and pragmatic properties of Benefactive Constructions. These structures may be found across all languages, typically divided into two groups. The former involves double object constructions with single verb predicates (commonly found in head-initial languages), the latter involves Verbs of Giving used together with an additional lexical verb in complex verb predicates (structures typical for Japanese and Korean). The objective of this thesis is to first distinguish these structures based on syntactic and lexical properties. A closer look is taken on Benefactive Constructions found in head-initial languages with TO-Datives and FOR-datives structures. Secondly, we will focus on the Japanese and Korean, after which we propose a unifying cross-linguistic theory of Benefactive Constructions. Attention is also paid to pragmatic properties of Verbs of Giving and Receiving which are used to form Complex Verb Benefactive Constructions. We analyze the relationship between Semantic Roles in these verbal complexes and indicate what type of restrictions they impose on Indirect Objects. Lastly, the Japanese V-te V found in the Benefactive Constructions will be discussed from a syntactic point of view. Keywords: benefaktivní konstrukce; slovesa dávání; příjemce; nepřímý předmět; komplexní verbální konstrukce; TO-dativy; FOR-dativy; Benefactive Constructions; Verbs of Giving; Verbs of Receiving; Beneficiary; Indirect Object; Complex Verbal Constructions; TO-Datives; FOR-Datives Available in digital repository of UPOL.
Complex Benefactive Constructions: a Comparative Study

Tato práce se zabývá syntaktickými a lexikálními prvky tzv. benefaktivních konstrukcí. Tyto struktury lze nalézt ve všech jazycích, obvykle jsou rozděleny do dvou skupin. První typ zahrnuje jedno ...

ŠEFČOVIČ, Timotej; EMONDS, Joseph; KRATOCHVÍL, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting
KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; MARTINKOVÁ, Michaela; JANEBOVÁ, Markéta
2019 - English
Cieľom teoretickej časti práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež popísať najvýznamnejšie teórie, ktoré sa zaoberajú funkciami "hedžov" či zosilňujúcich výrazov. Prvá, teoretická časť, tiež vysvetľuje spojitosť medzi spomínanými javmi. Praktická časť práce, ktorá je založená na klasifikácii skúmaných výrazov vypracovanej v súlade s literatúrou použitou v teoretickej časti, obsahuje analýzu "hedžov" a zosilňujúcich výrazov v politickom diskurze. Analýza sa zameriava na výskyt spomínaných výrazov v prezidentských debatách so zameraním na nepravdivé výroky. Práca skúma nielen výskyt a typológiu skúmaných výrazov, ale aj charakter nepravdivých výrokov a ich zmenu z diachronického hľadiska. Práca sa snaží zodpovedať otázku, či existuje spojitosť medzi "hedžmi", zosilňujúcimi výrazmi a bullshittingom a či výskyt v reči môže predznamenávať snahu o bullshitting zo strany rečníka. Práca tiež vysvetľuje, prečo je bullshitting považovaný za fenomén takzvanej "post-truth doby", v ktorej sa podľa mnohých žijeme od roku 2016 . The aim of this thesis is to provide an overview of the literature covering the cooperative principle, lying, deceiving and bullshitting, as well as the literature describing the functions and importance of hedges and reinforcing elements. The theoretical part also explains the connections between these terms. The practical part is based on the classification of the examined expressions, which was made in accordance with the literature used in the theoretical part. The thesis seeks to answer the question, whether hedges and reinforcing elements can belong to defining features of bullshitting or not. The thesis demonstrates why bullshitting is believed to be an essential part of the "post-truth age", which supposedly started in 2016. Keywords: kooperačný princíp; klamstvo; lož; nepravdivý výrok; bullshitting; "hedž"; zosilňujúce výrazy"; "post-truth"; the cooperative principle; lying; deceiving; bullshitting; hedge; reinforcing expressions; "post-truth" Available in digital repository of UPOL.
The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting

Cieľom teoretickej časti práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež popísať najvýznamnejšie teórie, ktoré sa zaoberajú ...

KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; MARTINKOVÁ, Michaela; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Type Nouns Kind of and Sort of and Their Translations Equivalents
GREBEŇ, Michal; JANEBOVÁ, Markéta; MARTINKOVÁ, Michaela
2019 - English
Tato kvalifikační práce se zabývá anglickými typovými podstatnými jmény kind a sort, která jsou součástí jmenné fráze. První teoretická kapitola se zabývá použitím anglických typových podstatných jmen v různých typech diskursu. V druhé teoretické kapitole jsou popsána anglická similativa a similativní demonstrativa, přičemž zvláštní důraz je kladen na jejich propojení s typovými podstatnými jmény. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají metodologií výzkumu. Ve třetí kapitole je popsáno, jak se anglická typová podstatná jména projevují v českém překladu. Čtvrtá kapitola se zabývá propojením typových podstatných jmen, similativem such a jeho přímým překladovým protějškem takový. Dále je zkoumán rozdíl mezi such a takový z hlediska jejich diskursních funkcí. Všechna data pocházejí z paralelního korpusu InterCorp. This thesis focuses on the English type nouns kind and sort which are a part of a noun phrase. The first chapter provides a theoretical insight into how the English type nouns are used in different types of discourse. The second chapter addresses English similatives and similarity demonstratives with a special emphasis on their connection with the type noun constructions. The third and fourth chapters are methodological. The former deals with the English type nouns and their manifestation in translation. The latter explores the connection between the English type noun constructions, the similative such and its Czech counterpart takový. It also focuses on the difference between such and takový with respect to their discourse functions. All the data come from the parallel corpus InterCorp. Keywords: Anglická typová podstatná jména; similativa; similativní demonstrativa; nadužívání překladových ekvivalentů; identifikační funkce; intenzifikační funkce; English type nouns; similatives; similarity demonstratives; translation effect; identifying use; intensifying use Available in digital repository of UPOL.
The Type Nouns Kind of and Sort of and Their Translations Equivalents

Tato kvalifikační práce se zabývá anglickými typovými podstatnými jmény kind a sort, která jsou součástí jmenné fráze. První teoretická kapitola se zabývá použitím anglických typových podstatných jmen ...

GREBEŇ, Michal; JANEBOVÁ, Markéta; MARTINKOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Focus Sensitive Particles: Comparison of English Even and French Meme. A Corpus-Based Study.
KOKOŠKOVÁ, Marie; MARTINKOVÁ, Michaela; JANEBOVÁ, Markéta
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem fokalizačních, či rhématizujících částic v angličtině a ve francouzštině. Konkrétně se jedná o komparativní studii anglické částice even a francouzské částice meme, které jsou mnohdy považovány za ekvivalenty. V první části práci je nastíněna problematika informační struktury textu, s důrazem na pozici rhématu. Následně autorka rozebírá obecnou definici fokalizačních částic, uvádí její typologii a představuje všeobecné charakteristické rysy této kategorie. Autorka se dále zaměřuje na konkrétní situaci v angličtině a francouzštině, a představuje teoretickou základnu pro even a meme. V třetí, analytické, části, se autorka soustřední na korpusovou studii, na základě které provádí komparaci obou fokalizačních částic. Autorka se především soustředí na výběr argumentů těchto fokalizačních částic a zkoumá typické prostředí, ve kterém se tyto částice objevují. Na základě dat získaných korpusovým výzkumem je autorce umožněna diskuze ohledně míry ekvivalence těchto částic. This thesis deals with the phenomenon of focus sensitive particles in English and French. Specifically, it is a comparative study of the English particle even and the French particle meme. These particles are often considered being equivalents. In the first part of the thesis, the framework of information structure of text is outlined, with an emphasis on the category of focus. Subsequently, the author analyses the general definition of focus sensitive particles, she presents the typology and the general characteristics of this category. The author further focuses on the specific situation in English and French, and introduces a theoretical basis for even and meme. In the third, analytical, part, the author concentrates on the corpus study, where she aims to compare both of the focus sensitive particles. Above all, the author focuses on the selection of arguments of these particles and she explores the typical environment in which these particles appear. Based on the acquired corpus data, the author is able to discuss the extent of the equivalence of these particles. Keywords: rhéma; fokalizační částice; even; meme; komparativní studie; korpusová studie; focus; focus sensitive particles; even; meme; comparative study; corpus-based study Available in digital repository of UPOL.
Focus Sensitive Particles: Comparison of English Even and French Meme. A Corpus-Based Study.

Tato diplomová práce se zabývá fenoménem fokalizačních, či rhématizujících částic v angličtině a ve francouzštině. Konkrétně se jedná o komparativní studii anglické částice even a francouzské částice ...

KOKOŠKOVÁ, Marie; MARTINKOVÁ, Michaela; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Failure of the Peace Process with the Turkish Kurds: A Rational Choice Approach
BUČEK, Matěj; BAČIK, Gökhan; LACH, Jiří
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá Turecko-Kurdským mírovým procesem, který probíhal mezi lety 2013-2015. Hlavním cílem této práce je vysvětlit selhání Tureckého mírového procesu skrze teorii racionální volby. Značná část této práce je věnována dlouhodobé i krátkodobé historii Kurdské otázky v Turecku za účelem identifikace klíčových aspektů konfliktu a základních východisek aktérů. Teorie racionální volby je použita k určení podmínek, které zásadním způsobem ovlivnily výsledky vyjednávání a jako teoretický nástroj vysvětlující rozhodovací procesy aktérů. Na základě provedeného výzkumu by mělo být možné identifikovat hlavní důvody, které přivedly Tureckou vládu ke konečnému rozhodnutí ukončit mírový proces a pokračovat ve vojenském konfliktu. This master's thesis deals with the Turkish-Kurdish peace process which took place between the years 2013-2015. The aim of the thesis is to explain the failure of the peace process through the use of rational choice theory. This thesis places great emphasis on both the long-term and short-term history of the Kurdish issue in Turkey in order to identify the key aspects of the conflict and the main preferences of the actors involved. Rational choice theory is used to establish a set of conditions determining the likely outcome of the negotiations and as a theoretical tool explaining the decision-making processes of the actors. Based on the conducted analysis, it should be possible to identify the main reasons which led the Turkish government to the final decision to end the peace process and continue the military conflict. Keywords: Kurdové; Turecko; mírový proces; vyjednávání; teorie racionální volby; řešení konfliktů; AKP; PKK; Abdullah Öcalan; Recep Tayyip Erdogan; Kurds; Turkey; peace process; negotiations; rational choice theory; conflict resolution; AKP; PKK; Abdullah Öcalan; Recep Tayyip Erdogan Available in digital repository of UPOL.
The Failure of the Peace Process with the Turkish Kurds: A Rational Choice Approach

Tato diplomová práce se zabývá Turecko-Kurdským mírovým procesem, který probíhal mezi lety 2013-2015. Hlavním cílem této práce je vysvětlit selhání Tureckého mírového procesu skrze teorii racionální ...

BUČEK, Matěj; BAČIK, Gökhan; LACH, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants
ŠEDRLOVÁ, Zuzana; KUBEŠ, Martin; SCHÄFER, Patrick
2019 - English
Účinkem auxinových herbicidů na endogenní auxinovou rovnováhu rostlin se doposud detailněji nikdo nezabýval. Tato diplomová práce si proto klade za cíl rozkrýt auxinové pozadí modelové rostliny A. thaliana po aplikaci pěti auxinových herbicidů v různých koncentracích. Experimenty byly prováděny na klíčních rostlinách rostoucích na médiu obsahující příslušný herbicid, ale také na dospělých rostlinách, které byly herbicidy sprejovány. V testovaných rostlinách se pak pomocí kapalinové chromatografie sdružené s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) podařilo stanovit celkové auxinové metabolické profily. V návaznosti na zaznamenané změny auxinových profilů byly vytipovány kandidátní geny, které byly testování pomocí RT-qPCR metody. Po ošetření auxinovými herbicidy byly pozorovány jak změny na urovni genové exprese tak i změny auxinových profilů, zejména pak snižování endogenní hladiny IAA, změny hladin prekurzorů biosyntézy IAA a nárůst produktů konjugace a degradace IAA The effect of auxin herbicides on endogenous auxin homeostasis have not been studied detailly yet. The aim of this master thesis is to reveal the auxin background of model plant Arabidopsis thaliana after application of five herbicides in different concentrations. The experiments were made on seedlings growing on medium with chosen herbicides and on mature plants which were sprayed with the herbicides. The auxin profiles were established using liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). According to changing auxin profiles the target genes were selected and tested using real time - quantitative PCR (RT-qPCR). After auxin herbicide treatment the changes in gene expression were observed and changes in auxin profiles were observed as well, especially decreasing of endogenous IAA levels, changes in IAA precursor levels and increase of auxin conjugates and degradation products. Keywords: auxin; auxinové herbicidy; auxinová homeostáze; auxinový metabolismus; A. thaliana; RT-qPCR; kapalinová chromatografie sdružená s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS); auxin; auxin herbicides; auxin conjugates; auxin homeostasis; A. thaliana; RT-qPCR; liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) Available in the UPOL Library.
The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants

Účinkem auxinových herbicidů na endogenní auxinovou rovnováhu rostlin se doposud detailněji nikdo nezabýval. Tato diplomová práce si proto klade za cíl rozkrýt auxinové pozadí modelové rostliny A. ...

ŠEDRLOVÁ, Zuzana; KUBEŠ, Martin; SCHÄFER, Patrick
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interpreting Strategies of Novice Interpreters
SAZIMA, Radim; SEJKOROVÁ, Veronika; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
2019 - English
Předkládaná diplomová práce se zabývá tlumočnickými strategiemi, které užívají začínající tlumočníci jako reakci na rychlost mluvního tempa řečníka. Cílem práce je zjistit, jaké strategie používají studenti tlumočení v reakci na rychlost mluvního tempa řečníka. V teoretické části práce je představeno simultánní tlumočení a jeho typologie. Dále je nastíněna problematika tlumočnických strategií, teoretický a pedagogický význam tlumočnických strategií a jsou popsány tlumočnické strategie jako aspekt odbornosti tlumočníků. Dále se tato část věnuje problematice mluvního tempa a jsou zde klasifikovány tlumočnické strategie použité při analýze korpusu. Praktická část práce se věnuje metodologii výzkumu, věnuje se výpočtu mluvního tempa jak řečníka, tak tlumočníků. Dále popisuje subjekty výzkumu, využité vybavení, řečníka a jeho projev a segmentaci textů. Poslední kapitola této části uvádí výsledky analýzy dvoujazyčného korpusu. This diploma focuses on interpreting strategies used by novice interpreters as a response to the speaker's speech tempo. The aim of this thesis is to detect which interpreting strategies are used by novice interpreters and whether the speech tempo is an important criterion for using interpreting strategies. The theoretical part of this thesis introduces simultaneous interpreting and its typology. It presents the issue of interpreting strategies and outlines the theoretical and pedagogical value of interpreting strategies and defines interpreting strategies as an aspect of interpreting expertise. It defines the speech tempo and classifies interpreting strategies used in the analysis. The practical part introduces the methodology of the research and defines the calculation of the speech tempo. In this section are classified the subjects of the research, equipment, the speaker and segmentation. The last chapter is devoted to the results of the corpus analysis. Keywords: tlumočnické strategie; tempo řeči; simultánní tlumočení; začínající tlumočníci; interpreting strategies; speech tempo; simultaneous interpreting; novice interpreters Available in digital repository of UPOL.
Interpreting Strategies of Novice Interpreters

Předkládaná diplomová práce se zabývá tlumočnickými strategiemi, které užívají začínající tlumočníci jako reakci na rychlost mluvního tempa řečníka. Cílem práce je zjistit, jaké strategie používají ...

SAZIMA, Radim; SEJKOROVÁ, Veronika; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kolektivní spinové operátory
BRÄUER, Šimon; OPATRNÝ, Tomáš; MAREK, Petr
2019 - English
Cílem této práce je prozkoumat možnosti implementace hamiltoniánů působících na kolektivní symetrické spinové stavy mnohaatomových souborů. Pokud experiment umožňuje konstruovat lineární a kvadratické funkce složek operátoru kolektivného spinu $\hat{J}$, úkolem je zjistit, do jaké míry lze emulovat působení vyšších mocnin těchto operátorů na zkoumaný systém. Motivací je zejména příprava a transformace kvantových stavů pro účely zpracování kvantové informace. V úvodní části diplomové práce bude proveden rozbor vlastností operátoru J a prodiskutují se některá důležitá experimentální uspořádání s ohledem na zpracování kvantové informace. V hlavní části pak budou vlastní výzkumné výsledky zaměřené na možnosti konstrukce hamiltoniánů vyšších řádů a jejich optimalizace s ohledem na počet kroků a požadovanou přesnost. The aim of this thesis is to explore the possibilities of implementing Hamiltonians acting on collective symmetric spin states of multiatomic sets. If the experiment allows to construct the linear and quadratic functions of the components of the collective spin operator J, the task is to find out to what extent it is possible to emulate the effects of higher powers of these operators on the system under investigation. In particular, the motivation is the preparation and transformation of quantum states for the purposes of quantum information processing. In the introductory part of the thesis we will analyze the properties of the operator $\hat{J}$ and discuss some important experimental arrangements with regard to the processing of quantum information. In the main part there will be research results focused on possibilities of construction of higher order Hamiltonians and their optimization with respect to number of steps and required accuracy. Keywords: kolektivní spinové operátory; kubická nelinearita; Q-funkce; koherentní stav; stlačený; emulace; optimalizace; quasi-Newtonova metoda; BFGS; asymetrie; unitární operátor; unitární evoluce; kvantové počítání; qubit; komutační identity; collective spin operators; cubic nonlinearity; Q-function; coherent state; squeezed state; emulation; optimization; quasi-Newton method; BFGS; asymmetry; unitary operator; unitary evolution; quantum computing; qubit; commutator identities Available in digital repository of UPOL.
Kolektivní spinové operátory

Cílem této práce je prozkoumat možnosti implementace hamiltoniánů působících na kolektivní symetrické spinové stavy mnohaatomových souborů. Pokud experiment umožňuje konstruovat lineární a ...

BRÄUER, Šimon; OPATRNÝ, Tomáš; MAREK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Factors Affecting a Foreign Accent in a Second Language: A Study into the Accent of Czech Students of Japanese
HAVLOVÁ, Tereza; BAREŠOVÁ, Ivona; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími cizí přízvuk v japonštině u studentů japonské filologie Univerzity Palackého v Olomouci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se soustřeďuje na vymezení pojmu "cizí přízvuk" v rámci japonského jazyka, popisuje zásadní rozdíly mezi českou a japonskou fonetikou a fonologií a shrnuje předchozí výzkum zaměřený na hodnocení cizího přízvuku v druhém jazyce. Praktická část popisuje metody, průběh a výsledky výzkumu provedeného na studentech bakalářského a magisterského studia japonštiny s různou úrovní jazyka. Cílem této práce je zhodnocení výslovnosti japonštiny u zúčastněných studentů a nalezení faktorů, které zásadně ovlivňují jejich cizí přízvuk. This diploma thesis deals with the factors affecting the degree of a foreign accent of Czech students learning Japanese. It is divided into two main parts - a theoretical part and a research part. The theoretical part first defines the term accent in the context of the Japanese language. It further outlines the differences between Czech and Japanese phonetics and phonology and it provides a review of existing literature on the topic of phonetic and phonological attainment in a second language. The second part of the thesis describes an experiment conducted with undergraduate and graduate students of Japanese philology at Palacký University in Olomouc. The aim of this thesis is to assess the degree of the foreign accent of the participants and to investigate which factors have a significant impact on the degree of foreign accent in their speech. Keywords: cizí přízvuk; rodilí mluvčí; čeští studenti japonštiny; faktory; hodnocení cizího přízvuku; foreign accent; native speakers; Czech students of Japanese; factors; foreign accent rating Available in digital repository of UPOL.
Factors Affecting a Foreign Accent in a Second Language: A Study into the Accent of Czech Students of Japanese

Tato diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími cizí přízvuk v japonštině u studentů japonské filologie Univerzity Palackého v Olomouci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. ...

HAVLOVÁ, Tereza; BAREŠOVÁ, Ivona; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Structural and chemical properties of boron and nitrogen dopants in graphene by means of STM/AFM in UHV at 5 K
MALLADA FAES, Benjamin Jose; JELÍNEK, Pavel
2019 - English
During the last decade, graphene has emerged as one of the most researched material with promising applications in photocatalysis, molecular sensing, nanoelectronics, and energy storage. Here we show the incorporation of substitutional dopants significantly affects the graphene chemical reactivity. B and N dopants locally reduce and increase respectively the interaction of graphene to individual CO molecules attached to the apex of metallic tip, used for performing scanning probe microscopy and atomic force microscopy. The interaction is driven by weak electrostatic forces between seated charges induced by dopants in graphene and the molecule. The doping is accompanied by a sharp redistribution of graphene electron density at the B-C and N-C bonds observed in high-resolution AFM images and subsequent variation of the work function. Our observations provide further insight into the non-covalent interactions of boron and nitrogen dopants in graphene with relevant molecules for potential applications in molecular sensing. During the last decade, graphene has emerged as one of the most researched material with promising applications in photocatalysis, molecular sensing, nanoelectronics, and energy storage. Here we show the incorporation of substitutional dopants significantly affects the graphene chemical reactivity. B and N dopants locally reduce and increase respectively the interaction of graphene to individual CO molecules attached to the apex of metallic tip, used for performing scanning probe microscopy and atomic force microscopy. The interaction is driven by weak electrostatic forces between seated charges induced by dopants in graphene and the molecule. The doping is accompanied by a sharp redistribution of graphene electron density at the B-C and N-C bonds observed in high-resolution AFM images and subsequent variation of the work function. Our observations provide further insight into the non-covalent interactions of boron and nitrogen dopants in graphene with relevant molecules for potential applications in molecular sensing. Keywords: STM; AFM; KPFM; doped graphene; nitrogen doped graphene; boron doped graphene; graphene reactivity with CO.; STM; AFM; KPFM; doped graphene; nitrogen doped graphene; boron doped graphene; graphene reactivity with CO. Available in digital repository of UPOL.
Structural and chemical properties of boron and nitrogen dopants in graphene by means of STM/AFM in UHV at 5 K

During the last decade, graphene has emerged as one of the most researched material with promising applications in photocatalysis, molecular sensing, nanoelectronics, and energy storage. Here we show ...

MALLADA FAES, Benjamin Jose; JELÍNEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases