Number of found documents: 6954
Published from to

Chemometrické stanovení překrývajících se disociačních konstant cytostatika Eltrombopag spektroskopicky a potenciometricky
Pilařová, Lucie; Meloun, Milan; Hill, Martin
2017 - Czech
Pro stanovení disociačních konstant multiprotického léčiva Eltrombopag byly porovnány potenciometrické a spektrofotometrické pH-titrace. Eltrombopag slouží k léčbě nízkého počtu krevních destiček u dospělých pacientů s chronickou imunitní idiopatickou trombocytopenií (ITP). Eltrombopag vykazuje pět protonovatelných míst v rozmezí pH od 2 do 10, kde dvě pK jsou vzdálené (pK > 3), zatímco další tři jsou blízké disociační konstanty. Podle predikčního programu MARVIN se v neutrálním prostředí Eltrombopag vyskytuje ve vodě rozpustné formě LH3, která může být protonována na rozpustné molekuly LH4 a LH5. Molekula LH3 může být také disociována na tři obtížně rozpustné molekuly LH2, LH a L. Matice spekter při hodnotách pH od 2 do 10, od 300 do 625 nm vykazuje citlivost chromoforů na změnu pH. Vzhledem k omezené rozpustnosti Eltrombopagu nad pH 9,5 byla protonace studována jen do pH 10. Pět disociačních konstant bylo spolehlivě určeno programy REACTLAB a SQUAD(84), které vedly ke shodným odhadům disociačních konstant. Ze závislosti disociační konstanty na iontové síle byly při teplotách 25°C a 37°C vyčísleny thermodynamické disociační konstanty: pKa1T = 2.69 a 3.38, pKa2T = 6.97 a 5.79, pKa3T = 7.13 a 7.12, pKa4T = 7.65 a 7.54, pKa5T = 8.30 a 9.43. Protože se nad pH 10 a pod pH 5 objevuje v titrovaném roztoku opalescence velmi jemné sraženiny Eltrombopagu, nebyla část potenciometrické pH-titrační křivky nad pH 9 a pod pH 5 brána do regresní analýzy a odhad pouze disociačních konstant pKa2, pKa3, pKa4, pKa5 byl proveden při 25°C programy ESAB a HYPERQUAD. Keywords: disociační konstanty; eltrombopag; spektrofotometrická titrace; potenciometrická titrace; SQUAD(84); REACTLAB; ESAB; HYPERQUAD; dissociation constants; spectrophotometric titration; potentiometric titration Available in digital repository of UPCE.
Chemometrické stanovení překrývajících se disociačních konstant cytostatika Eltrombopag spektroskopicky a potenciometricky

Pro stanovení disociačních konstant multiprotického léčiva Eltrombopag byly porovnány potenciometrické a spektrofotometrické pH-titrace. Eltrombopag slouží k léčbě nízkého počtu krevních destiček u ...

Pilařová, Lucie; Meloun, Milan; Hill, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Technicko-provozní úpravy trati Rakovník Mladotice a jejich vliv na jízdní doby
Loucký, Petr; Matuška, Jaroslav; Janošek, Radek
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá v první části analýzou současného stavu trati Rakovník Mladotice. Zejména se jedná o bezpečnost na přejezdech a jízdní doby v celé trati. V druhé části se práce zabývá zvýšením rychlosti na základě technicko-provozních úprav na provozovaném úseku tratě Rakovník Kralovice. Třetí část se zabývá zprovozněním neprovozovaného úseku Kralovice Mladotice. Dále je řešeno na základě technicko-provozních úprav zvýšení rychlosti. Keywords: jízdní doby; bezpečnost na přejezdech; zvýšení rychlosti; travel time; crossing safety; increase of speed Available in the UPCE Library.
Technicko-provozní úpravy trati Rakovník Mladotice a jejich vliv na jízdní doby

Diplomová práce se zabývá v první části analýzou současného stavu trati Rakovník Mladotice. Zejména se jedná o bezpečnost na přejezdech a jízdní doby v celé trati. V druhé části se práce zabývá ...

Loucký, Petr; Matuška, Jaroslav; Janošek, Radek
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv daně z přidané hodnoty na hospodaření obcí
Štěpánková, Jana; Sejkora, František; Fišerová, Stanislava
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu daně z přidané hodnoty na hospodaření obcí z pozice plátce daně. Pro posouzení byly zvoleny tři obce o různých úrovních rozsahu výkonu státní správy. Práce je členěna na dvě části. První část je věnována teoretickému vymezení právní úpravy daně z přidané hodnoty ve vztahu k obcím se zaměřením na problematické oblasti. Součástí je analýza jednotlivých činností obcí ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Druhá část je určena vlastní práci, ve které je za pomoci rozboru činností vybraných obcí analyzován dopad daně z přidané hodnoty na jejich hospodaření. Na základě zjištěných výsledků jsou formulována příslušná doporučení. Keywords: daň z přidané hodnoty; předmět daně; ekonomická činnost; daňové přiznání; obce; value added tax; subject to tax; economic activity; tax form; municipality Available in digital repository of UPCE.
Vliv daně z přidané hodnoty na hospodaření obcí

Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu daně z přidané hodnoty na hospodaření obcí z pozice plátce daně. Pro posouzení byly zvoleny tři obce o různých úrovních rozsahu výkonu státní správy. ...

Štěpánková, Jana; Sejkora, František; Fišerová, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2017

Optimalizace napájení vedlejších spotřebičů ve dvouzdrojové elektrické regionální jednotce
Skala, Jan; Novák, Jaroslav; Mlynařík, Ladislav
2017 - Czech
V první kapitole se tato práce zabývá obecným rozborem vedlejších spotřeb na železničních vozidlech, se snahou o ucelení problematiky (možné spotřeby). Dále jsou popsány možnosti napájení a nutnost zálohování spotřebičů. Další kapitola popisuje dvouzdrojovou elektrickou trakční jednotku z hlediska výhod při zvolení plně elektrického pohonu a vysvětluje důvody zvolení uvažované konfigurace. V třetí kapitole jsou vypsány jednotlivé spotřebiče umístěné na jednotce. Následně jsou popsány jednotlivé provozní režimy. Ve čtvrté kapitole jsou navrženy různé konfigurace palubních sítí a jejich napájení. Následně je provedeno jejich porovnání. Dále jsou vypočítány parametry jednotlivých použitých měničů. Pátá kapitola se zabývá dimenzováním pomocné baterie z hlediska potřebné energie pro napájení zařízení po určený minimální čas. Poslední kapitola popisuje prostorové uspořádání vozidla, celkové elektrické zapojení a umístění elektrických spotřebičů na jednotce. Keywords: netrakční spotřeba; elektrické jednotky; akumulátory; palubní sítě; non-traction consumption; electric multiple units; accumulators; onboard power lines Available in digital repository of UPCE.
Optimalizace napájení vedlejších spotřebičů ve dvouzdrojové elektrické regionální jednotce

V první kapitole se tato práce zabývá obecným rozborem vedlejších spotřeb na železničních vozidlech, se snahou o ucelení problematiky (možné spotřeby). Dále jsou popsány možnosti napájení a nutnost ...

Skala, Jan; Novák, Jaroslav; Mlynařík, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Regionální dispečerská pracoviště na Moravě
Ponížil, Jiří; Nachtigall, Petr; Štěpánová, Pavla
2017 - Czech
V diplomové práci jsou popsány formy dálkového řízení na síti SŽDC. Na základě současného stavu dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení je navržena nová koncepce dálkového řízení železniční dopravy na nekoridorových tratích a navržena koncepce dálkového řízení z regionálních dispečerských pracovišť. Dále je charakterizováno jedno regionální dispečerské pracoviště včetně výhod a nevýhod této koncepce dálkového řízení. Keywords: Centrální dispečerské pracoviště; regionální dispečerská pracoviště; dispečeři; dálkové řízení; zabezpečovací zařízení; Central dispatcher workplace; regional dispatcher workplaces; dispatchers; remote control; interlocking system Available in digital repository of UPCE.
Regionální dispečerská pracoviště na Moravě

V diplomové práci jsou popsány formy dálkového řízení na síti SŽDC. Na základě současného stavu dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení je navržena nová koncepce dálkového řízení železniční ...

Ponížil, Jiří; Nachtigall, Petr; Štěpánová, Pavla
Univerzita Pardubice, 2017

Analýzy prostředí vzdělávací instituce či její součásti pro strategické rozhodování
Lišková, Adéla; Brodský, Zdeněk; Mandys, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu části vzdělávací instituce, přímo na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy managementu, rozhodování a sběru dat. Praktická část začíná popisem vzdělávacích institucí, který přechází do konkrétního představení Univerzity Pardubice a Fakulty ekonomicko-správní. Následně je analýza zaměřena na dotazníkové šetření absolventů, jejíž cílem je příprava podkladů pro strategické rozhodování dané části vzdělávací instituce. Keywords: management; rozhodování; vzdělávací instituce; Univerzita Pardubice; Fakulta ekonomicko-správní; dotazníkové šetření; management; decision making; educational institutions; University of Pardubice; Faculty of economics and administration; survey Available in digital repository of UPCE.
Analýzy prostředí vzdělávací instituce či její součásti pro strategické rozhodování

Diplomová práce je zaměřena na analýzu části vzdělávací instituce, přímo na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy managementu, rozhodování ...

Lišková, Adéla; Brodský, Zdeněk; Mandys, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region
Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. Keywords: regionální rozvoj; podnikatelská infrastruktura; regionální rozvojová agentura; vědeckotechnický park; podnikatelský inkubátor; regional development; business infrastructure; regional development agency; science and technology park; business incubator Available in digital repository of UPCE.
Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část ...

Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2017

Specifika (re)socializačního působení v azylovém domě pro matky s dětmi
Sahula, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou resocializace se zaměřením na instituci azylový dům pro matky s dětmi. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část se věnuje současné rodině, jejím funkcím i patologickými jevům, jež mohou ohrožovat tuto primární sociální skupinu. Součástí jsou dále vybrané teorie vzniku sociálních deviací. Závěrečná část teoretické části se věnuje systému sociální péče a pomoci osobám ohroženým ztrátou domova, především rizikové skupině, kterou jsou matky s dětmi. Empirická část práce se věnuje reálné práci s klientkami konkrétního azylového domu a jejich resocializaci. Je realizována za pomoci kvalitativních metod výzkumu, zúčastněného pozorování, strukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů. Keywords: resocializace; azylové domy pro matky s dětmi; sociální patologie; rodina; sociální služby; resocialization; shelter for mother with children; social pathology; family; social services Available in digital repository of UPCE.
Specifika (re)socializačního působení v azylovém domě pro matky s dětmi

Diplomová práce se zabývá problematikou resocializace se zaměřením na instituci azylový dům pro matky s dětmi. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část se ...

Sahula, Jan; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj a analýza web-to-print řešení tiskárny
Vobejdová, Alena; Držková, Markéta; Barták, Vojtěch
2017 - Czech
Práce je věnována problematice web-to-print. V teoretické části práce je stanovena definice, vlastnosti a využití web-to-print aplikací v polygrafickém průmyslu. Popisuje jednotlivé dílčí části těchto aplikací a věnuje se technologiím, které jsou pro web-to-print aplikaci důležité, ale nejsou součástí oboru polygrafie. Experimentální část popisuje aplikaci společnosti Key2Print a postup implementace web-to-print aplikace pro společnost Typodesign a shrnuje informace a zkušenosti získané implementací konkrétního řešení. Keywords: web-to-print; cloud computing; e-komerce; workflow; Portable Document Format; eXtensible MarkUp Language; Job Definition Format; Key2Print; web-to-print; cloud computing; e-commerce; workflow; Portable Document Format; eXtensible MarkUp Language; Job Definition Format; Key2Print Available in digital repository of UPCE.
Vývoj a analýza web-to-print řešení tiskárny

Práce je věnována problematice web-to-print. V teoretické části práce je stanovena definice, vlastnosti a využití web-to-print aplikací v polygrafickém průmyslu. Popisuje jednotlivé dílčí části těchto ...

Vobejdová, Alena; Držková, Markéta; Barták, Vojtěch
Univerzita Pardubice, 2017

Automatizovaná expedice motorů
Lakatosová, Monika; Ježek, Jindřich; Hejl, Stanislav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem automatizace ve firmě ŠKODA AUTO. Hlavním důvodem volby automatizace je zefektivnit pohyb motorů od montážní linky až k návěsu nákladního vozidla v rámci vnitropodnikové logistiky. Cílem této práce je návrh vhodné trasy pro automaticky naváděné vozíky a plně automatizovat nakládku do nákladního vozidla, čímž dojde ke zjednodušení současného procesu. Keywords: automatizace; automaticky naváděné vozíky; vnitropodniková logistika; automatizovaná nakládka; automation; automated guided vehicles; internal logistics; automated truck loading Available in the UPCE Library.
Automatizovaná expedice motorů

Tato práce se zabývá návrhem automatizace ve firmě ŠKODA AUTO. Hlavním důvodem volby automatizace je zefektivnit pohyb motorů od montážní linky až k návěsu nákladního vozidla v rámci vnitropodnikové ...

Lakatosová, Monika; Ježek, Jindřich; Hejl, Stanislav
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases