Number of found documents: 92
Published from to

Mezikulturní pohled na filozofii mediálních a propagačních studií
Zezulková, Markéta; Jurášková, Olga; Zavřelová, Veronika
2011 - English
Tato studie je inspirována filosofii vzdělávání a ptá se, co je a co by měl být cíl vysokoškolského vzdělávání v oblasti médií a propagace ve 21. století, a jak se teorie filosofie vzdělávání promítají do pedagogické praxe. Primární výzkum této studie je kvalitativní povahy. Jako výzkumnou strategii autor aplikuje zakotvenou teorii a metodikou je mezikulturní případová studie. Autor podnikl několik zúčastněných pozorování a rozhovorů s magisterskými absolventy a menším počtem pedagogů v letech 2008 až 2011 v České republice, Francii, Anglii a Rakousku, avšak probandi výzkumu pocházejí z 32 různých zemí světa. Výzkum opřený o přehled literatury objevil, že utilitární filosofie typická pro prakticky zaměřené vzdělávání dominuje mediálním a propagačním studiím. Nicméně, pozorování a rozhovory se studenty odhalily, že studenti touží po osobním růstu a oceňují sociální dovednosti získané během vysokoškolských let. Proto studie navrhuje novou filosofii, vyvažující utilitární vzdělávání s filosofií liberální výchovy, která zdůrazňuje vzdělávání studenta nejen jako praktikanta, ale celistvě jako sociální bytost a občana. Keywords: Filosofie; Mediální a Propagační Studia; Utilitární a Liberální Vysokoškolské Vzdělávání; Philosophy; Media and Promotional Studies; Utilitarian and Liberal Higher Education Available in digital repository of UTB.
Mezikulturní pohled na filozofii mediálních a propagačních studií

Tato studie je inspirována filosofii vzdělávání a ptá se, co je a co by měl být cíl vysokoškolského vzdělávání v oblasti médií a propagace ve 21. století, a jak se teorie filosofie vzdělávání ...

Zezulková, Markéta; Jurášková, Olga; Zavřelová, Veronika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Mezinárodní konkurenceschopnost rychlé módy
Fojtů, Miroslava; Štarchoň, Peter; Zavřelová, Veronika
2011 - English
Diplomová práce popisuje téma konkurenceschopnosti globálních firem na trhu s obleče-ním, známé pod termínem rychlá móda. Jde o globální firmy, které využívají levných do-davatelů z rozvojových zemí a staví svůj obchodní model na rychlosti a dokonalosti svého logistického systému. Práce popisuje tento model podnikání a kriticky jej konfrontuje s filosofií udržitelného rozvoje a etiky podnikání. V teoretické části jsou obsažena výcho-diska nutná pro pochopení dané problematiky, které jsou v analytické části aplikované na konkrétním případě skupiny Inditex se zaměřením na značku Zara. Cílem práce je upozornit na nadbytečnou výrobu textilu a podpořit myšlenku efektivní recyklace oděvů. Keywords: oděvní průmysl; marketing oděvního průmyslu; mezinárodní marketing; globalizace; společenská zodpovědnost firem; etické podnikání; udržitelný rozvoj; logistika; odpadové hospodářství; spotřební chování; Inditex; Zara; etická móda; fashion business; fashion marketing; international marketing; globalization; corporate social responsibility; environmental and business ethics; supply chain management; waste management; consumer behavior; ethical fashion Available in digital repository of UTB.
Mezinárodní konkurenceschopnost rychlé módy

Diplomová práce popisuje téma konkurenceschopnosti globálních firem na trhu s obleče-ním, známé pod termínem rychlá móda. Jde o globální firmy, které využívají levných do-davatelů z rozvojových zemí a ...

Fojtů, Miroslava; Štarchoň, Peter; Zavřelová, Veronika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

The Concept of Use of PR in the Internal Communication of Deloitte Luxembourg
Forétová, Alexandra; Jurášková, Olga; Štarchoň, Peter
2011 - English
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu interních PR společnosti Deloitte S.A. Luxembourg. Cílem práce je zjistit současný stav interní komunikace v dané firmě a míru spokojenosti zaměstnanců s tím, jak je interní komunikace implementována do běžného pracovního života. Dosažením tohoto cíle budu schopna samostatně podat návrhy na zlepšení interní komunikace ve zvolené firmě. Zvolenými pracovními metodami jsou analýza, dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. V teoretické části se zabývám teoretickými poznatky o odvětví public relations se zaměřením na interní PR, marketingovém výzkumu a definici poradenských služeb jakožto odvětví, kterým se společnost Deloitte zabývá. Praktická část bakalářské práce potom rozšiřuje teoretické poznatky o analýzu interních PR zvolené firmy z hlediska používaných nástrojů, v praktické části bylo také provedeno dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců s interní komunikací ve firmě a hloubkové rozhovory s partnery firmy. Na základě výsledků z tohoto šetření byla zpracována projektová část, ve které jsou zpracovány konkrétní návrhy na zlepšení interní komunikace. Keywords: Deloitte; Interní komunikace; Public Relations; Zaměstnanecké vztahy; Marketingový výzkum; Dotazníkové šetření; Výzkum spokojenosti zaměstnanců; Benchmarking; Internal communication; Employee relations; Internal PR; Marketing research; Staff satisfaction survey Available in digital repository of UTB.
The Concept of Use of PR in the Internal Communication of Deloitte Luxembourg

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu interních PR společnosti Deloitte S.A. Luxembourg. Cílem práce je zjistit současný stav interní komunikace v dané firmě a míru spokojenosti zaměstnanců s tím, ...

Forétová, Alexandra; Jurášková, Olga; Štarchoň, Peter
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt marketingové komunikace značek luxusních automobilů
Nguyen Thanh, Hieu; Chovancová, Miloslava; Vaněk, Jiří
2011 - English
V diplomové práci se zabývám marketingovou komunikací luxusních automobilových znáček. Jejím cílem je vypracovat projekt marketingové komunikace pro společnost BMW v České republice. V teoretické části se nejprve zaměřuji na marketingovou komunikaci obecně a její definice. Další část jsem věnoval jednotlivým nástrojům komunikačního mi-xu. Poté se v samostatné kapitole zaměřuji na proces vytvoření komunikačního plánu. V analytické části zkoumám marketingovou strategii luxusních podniků jako je BMW, Audi a Mercedes a jejich finanční výsledky. Projektová část obsahuje návrhy pro promo akci, jejichž cílem je zvýšit image společnosti, získat nové zákazníky a zároveň udržet stávající. Diplomovou práci uzavírám časovou, nákladovou a rizikovou analýzou toho projektu. Keywords: marketingová komunikace; luxusní auto; BMW; Audi; Mercedes - Benz; marketing communication; luxury car Available in digital repository of UTB.
Projekt marketingové komunikace značek luxusních automobilů

V diplomové práci se zabývám marketingovou komunikací luxusních automobilových znáček. Jejím cílem je vypracovat projekt marketingové komunikace pro společnost BMW v České republice. V teoretické ...

Nguyen Thanh, Hieu; Chovancová, Miloslava; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt firemního vzdělávaní ve Vietnamu
Tran, Dinh Thanh; Chovancová, Miloslava; Muchová, Simona
2011 - English
Tato diplomová práce navrhuje projekt vzdělávací model společnosti ve Vietnamu, základy na trhu a SWOT analýza vzdělávacích potřeb a požadavků trhu ve Vietnamu, důležité aspekty této práce se zaměřuje na spolupráci mezi školami a průmyslem na vytvoření sítě relevantních subjektů vzdělávání a využívání sítí pro generování zisku prostřednictvím služby nabíjezící. V teoretické části se snažím poskytnout základní pozadí na školství stra-tegii spolupráce a vytváření sítí. Pak jsem prováděl různé analýzy na trhu, a mapování sce-náře modelu společnosti dohromady s provozními náklady, analýza rizik. Keywords: vzdělávání; Vietnam školství; síť; spolupracují; Education; Vietnam education; network; cooperate Available in digital repository of UTB.
Projekt firemního vzdělávaní ve Vietnamu

Tato diplomová práce navrhuje projekt vzdělávací model společnosti ve Vietnamu, základy na trhu a SWOT analýza vzdělávacích potřeb a požadavků trhu ve Vietnamu, důležité aspekty této práce se zaměřuje ...

Tran, Dinh Thanh; Chovancová, Miloslava; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Spotřeba datových center
Zlámal, Jiří; Vlček, Karel; Fekiač, Jozef
2011 - English
V této práci jsou shrnuty nejpoužívanější metody zvýšení efektivity provozu datových center u největších přispěvatelů spotřeby energie. Pro pochopení problematiky efektivity a způsobů jejího měření jsou vysvětleny používané parametry. Úrovně Tier klasifikace jsou vysvětleny společně s konstrukcemi datových center. Dvě části této práce jsou věnovány řízení spotřeby a jejich možnostech v síťové a serverové infrasktruktuře. Následně je zpracováno srovnání tradiční a modulárních (kontejnerových a hybridních) datových center. Srovnání starších a novějších technologíí je provedeno ve spojení s výkonem a efektivitou těchto systémů. Keywords: data centers; efficiency; energy consumption and management; traditional and modular data centers; datová centra; efektivita; spotřeba energií; tradiční a modulární datová centra Available in digital repository of UTB.
Spotřeba datových center

V této práci jsou shrnuty nejpoužívanější metody zvýšení efektivity provozu datových center u největších přispěvatelů spotřeby energie. Pro pochopení problematiky efektivity a způsobů jejího měření ...

Zlámal, Jiří; Vlček, Karel; Fekiač, Jozef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Simulators in security applications
Vlach, Jiří; Křesálek, Vojtěch; Vévoda, Vilém
2011 - English
V této diplomové práci jsem popsal ucelenou řadu simulátorů vozidel Pandur právě dodávaných do AČR za účelem efektivního vyškolení bezpečnostních odborníků, kteří budou zajišťovat bezpečnost konvojů na zahraničních misích, v současné době především v Afghánistánu. Keywords: Simulator; Pandur; CBT; Security; Simulátor; KBVP; Bezpečnost Available in digital repository of UTB.
Simulators in security applications

V této diplomové práci jsem popsal ucelenou řadu simulátorů vozidel Pandur právě dodávaných do AČR za účelem efektivního vyškolení bezpečnostních odborníků, kteří budou zajišťovat bezpečnost konvojů ...

Vlach, Jiří; Křesálek, Vojtěch; Vévoda, Vilém
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

1. Teoretická část: Adaptace literárního díla do animované tvorby 2. Prakltická část: Otto Wichterle - 2D animovaný film
Bahulová, Zuzana; Slivka, Ondrej; Gregor, Lukáš
2011 - English
Tato diplomová práce se zabývá adaptací literárního díla do filmu a animace. V úvodní části popisuje pojem adaptace v obecném slova smyslu, dále pak z pohledu filmového a animačního zpracování. Pro srovnání adaptačních zpracování různými filmovými a ani-mačními technikami byla vybrána Shakespearova komedie ?Sen noci svatojánské?. Ve druhé části je popsán důvod výběru knihy, techniky a postup při zpracování adaptace do animované podoby. Keywords: animace; animovaná tvorba; literatura; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Fakulta multimediálních komunikací; adaptace; kontaktní čočky; hydrogely; Otto Wichterle; William Shakespeare; Zlín; animation; animated production; literature; Tomas Bata University in Zlin; Faculty of Multimedia Communications; adaptation; contact lenses; hydrogels; Zlin Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Adaptace literárního díla do animované tvorby 2. Prakltická část: Otto Wichterle - 2D animovaný film

Tato diplomová práce se zabývá adaptací literárního díla do filmu a animace. V úvodní části popisuje pojem adaptace v obecném slova smyslu, dále pak z pohledu filmového a animačního zpracování. Pro ...

Bahulová, Zuzana; Slivka, Ondrej; Gregor, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Vzdálené řízení a monitoring měřících přístrojů
Trbušek, Josef; Bližňák, Michal; Stružka, Petr
2011 - English
Práce se zabývá vytvořením programu pro řízení a monitorování měřících přístrojů, jako je oscliloskop nebo generátor, připojených přes USB nebo TCP/IP. Keywords: measuring instruments; oscilloscope; generator; USB; TCP/IP; wxWidgets; měřící přístroj; osciloskop; generátor Available in digital repository of UTB.
Vzdálené řízení a monitoring měřících přístrojů

Práce se zabývá vytvořením programu pro řízení a monitorování měřících přístrojů, jako je oscliloskop nebo generátor, připojených přes USB nebo TCP/IP.

Trbušek, Josef; Bližňák, Michal; Stružka, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Extension of Group Leader Office information system to indirect manpower in the TPCA Czech s.r.o.
Husa, Jakub; Briš, Petr; Fuksa, Radim
2011 - English
Účelem této práce je vytvořit zadání pro rozšíření informačního systému Group Leader Office na nevýrobní sekce firmy TPCA Czech s.r.o. Toto zadání je vytvořeno na základě analýzy administrativních procesů v nevýrobních sekcích firmy, především v rámci údržby a offline support týmů. Zadání pro rozšíření system tvoří projektovou část práce a popisuje jednotlivé změny, které budou do systému začleněny, aby mohl být efektivně využíván nepřímými pracovníky v TPCA Czech s.r.o. Keywords: Informační systém; rozšíření IS; řízení nepřímých pracovníků; administativní systém; IS projekt; Information system; extension; management of indirect manpower; administrative system; IS project Available in digital repository of UTB.
Extension of Group Leader Office information system to indirect manpower in the TPCA Czech s.r.o.

Účelem této práce je vytvořit zadání pro rozšíření informačního systému Group Leader Office na nevýrobní sekce firmy TPCA Czech s.r.o. Toto zadání je vytvořeno na základě analýzy administrativních ...

Husa, Jakub; Briš, Petr; Fuksa, Radim
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases