Number of found documents: 7154
Published from to

Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely ve společnosti XY
Majda, Roman; Čada, Jan; Frydrich, Oldřich
2015 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely sportovního klubu MMA ZLín. Teoretická část se věnuje změnám a novým trendům v online marketingu, přičemž se zaměřuje právě na sociální sítě a možnosti jejich využití pro marketingové účely. V praktické části je blíže představen klub MMA Zlín a po té je provedena analýza současného stavu využívání sociálních sítí pro marketingové účely tímto klubem. Praktická část dále obsahuje analýzu a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na využívání sociálních sítí mladými lidmi a jejich vztah k bojovým sportům. Všechny získané informace jsou následně shrnuty ve SWOT analýze. Na základě všech zjištěných skutečností je nakonec navržen samotný projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely, který obsahuje konkrétní doporučení a je podroben také analýze časové náročnosti, nákladů a rizik. Keywords: Internetový marketing; Online marketing; Marketingová komunikace; Sociální média; Sociální sítě; Facebook; Google+; YouTube; Instagram; Twitter; Internet Marketing; Online Marketing; Marketing Communication; Social Media; Social Networks Available in digital repository of UTB.
Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely ve společnosti XY

Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely sportovního klubu MMA ZLín. Teoretická část se věnuje změnám a novým trendům v online marketingu, přičemž ...

Majda, Roman; Čada, Jan; Frydrich, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zlepšení konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý
Veselý, Jakub; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a zlepšením konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý. Práce je rozdělena na 3 části. Teoretická část je pojata jako literární rešerše na téma konkurence, konkurenceschopnost, reklama a její nástroje. Analytická část definuje firmu samotnou a její interní a externí prostředí. V poslední části je vyhotoven projekt, který pomůže zlepšit konkurenceschopnost firmy Autodílna Veselý. Keywords: Marketingová komunikace; komunikační mix služeb; SWOT analýza; PESTLE analýza; SPACE matice; Porterův model pěti konkurenčních sil; časová analýza; nákladová analýza; riziková analýza; Marketing communications; communitaion mix of services; SWOT analysis; PESTLE analysis; SPACE matrix; Porters´s five forces model; time analysis; cost analysis; risk analysis Available in digital repository of UTB.
Zlepšení konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a zlepšením konkurenčního postavení firmy Autodílna Veselý. Práce je rozdělena na 3 části. Teoretická část je pojata jako literární rešerše na téma ...

Veselý, Jakub; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt marketingové komunikace společnosti XYZ
Výchopňová, Lenka; Vaněk, Jiří; Končitíková, Gabriela
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace společnosti XYZ. Důvodem zvolení tohoto tématu, byla nedostačující úroveň marketingových aktivit a potřeba vytvoření nové marketingové koncepce na rok 2015. Cílem je co nejvíce eliminovat definované nedostatky a využít možné výhody a příležitosti, které mají přispět ke zvýšení povědomí o firmě a dosažení firemních cílů. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je stručně charakterizována marketingová komunikace, její členění a nástroje, které jsou teoretickým východiskem pro plán marketingové komunikace. Analytická část se zabývá vnějším a vnitřním prostředím firmy a také shrnuje současný stav komunikačních aktivit společnosti. Na základě získaných poznatků a analýz je sestaven projekt marketingové komunikace, v jehož závěru je projekt podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Keywords: Marketingová komunikace; komunikační mix; SWOT analýza; PESTLE analýza; Porterův model konkurence; GE matice; nákladová analýza; časová analýza; riziková analýza; Marketing communication; communication plan; SWOT analysis; PESTLE analysis; Porter's model competition; GE matrix; cost and time and risk analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt marketingové komunikace společnosti XYZ

Diplomová práce se zabývá současným stavem marketingové komunikace společnosti XYZ. Důvodem zvolení tohoto tématu, byla nedostačující úroveň marketingových aktivit a potřeba vytvoření nové ...

Výchopňová, Lenka; Vaněk, Jiří; Končitíková, Gabriela
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt internetové marketingové komunikace firmy Z-STYLE CZ a.s.
Kresničerová, Kateřina; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá oblastí internetové marketingové komunikace. Cílem této práce je navržení projektu pro zlepšení internetové marketingové komunikace včetně zhodnocení současného stavu společnosti. Teoretická část práce zahrnuje poznatky důležité pro vypracování konkrétního projektu a navržení jednotlivých marketingových nástrojů. V praktické části práce je popsána současná situace společnosti a na základě analýz je zpracován projekt, ve kterém jsou navržena efektivní opatření pro zlepšení aktuální situace společnosti. V závěru celé práce je zpracována časová, nákladová i riziková analýza celého projektu. Keywords: Internet; internetová marketingová komunikace; reklama na internetu; PPC reklama; optimalizace pro vyhledávače; sociální sítě; internet marketing communication; advertising on the internet; PPC advertising; searchengineoptimization; social network Available in digital repository of UTB.
Projekt internetové marketingové komunikace firmy Z-STYLE CZ a.s.

Tato diplomová práce se zabývá oblastí internetové marketingové komunikace. Cílem této práce je navržení projektu pro zlepšení internetové marketingové komunikace včetně zhodnocení současného stavu ...

Kresničerová, Kateřina; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh využití vybraných marketingových aktivit za účelem zvýšení prodeje výrobku X
Sedlářová, Jana; Pilík, Michal; Pernický, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných marketingových a jim příbuzných aktivit pro společnost ABC. Cílem této práce je zanalyzovat dosavadní marketingovou komunikaci u výrobku X a navrhnout možnosti jejího zlepšení. Teoretická část práce obsahuje přehled poznatků získaných z literárních zdrojů zabývají-cích se marketingovou komunikací, jejími nástroji a novodobými trendy.Dále jsou charakterizována specifika trhu s doplňky stravy. Praktická část je nejprve zaměřena na situační analýzu a popis soudobé podnikové praxe. Zbývající část práce zahrnuje vlastní návrhy vybraných aktivit, které podrobuje časové, nákladové a rizikové analýze. Keywords: marketingová komunikace; internetový marketing; doplňky stravy; prodej; distribuce; marketing communications; internet marketing; dietary supplements; sale; distribution Available in digital repository of UTB.
Návrh využití vybraných marketingových aktivit za účelem zvýšení prodeje výrobku X

Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných marketingových a jim příbuzných aktivit pro společnost ABC. Cílem této práce je zanalyzovat dosavadní marketingovou komunikaci u výrobku X a navrhnout ...

Sedlářová, Jana; Pilík, Michal; Pernický, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt založení nové pobočky cestovní kanceláře XY
Brožková, Adéla; Tučková, Zuzana; Novák, Petr
2015 - Czech
Cílem této práce je vytvořit projekt založení nové pobočky pro cestovní kancelář XY. V teoretické části jsou definovány a zpracovány poznatky o subjektech a objektech cestovního ruchu, zejména o cestovních kancelářích, jejích činnostech, povinnostech a historii. Součástí teoretické části je i popis legislativy, která upravuje podnikání cestovních kanceláří v České republice. Analytická část je ve své první kapitole věnována ekonomickému zhodnocení společnosti. Druhá část je zaměřena na kriteriální a makroekonomickou analýzu obsahující údaje o demografii, výkonnosti regionů nebo konkurenci. V projektové části je zpracován podrobný návod na založení nové provozovny v Táboře. Toto město si cestovní kancelář XY na základě analýzy vybrala jako vhodné místo pro rozšíření svých aktivit. Keywords: cestovní kancelář; cestovní ruch; zájezd; provozovna; Tábor; referent prodeje zájezdů; kon-kurence; Travel Agency; Tourism; Package Tour; Business Premises; Salesperson; Competi-tion Available in digital repository of UTB.
Projekt založení nové pobočky cestovní kanceláře XY

Cílem této práce je vytvořit projekt založení nové pobočky pro cestovní kancelář XY. V teoretické části jsou definovány a zpracovány poznatky o subjektech a objektech cestovního ruchu, zejména o ...

Brožková, Adéla; Tučková, Zuzana; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace mezinárodních standardů kvality do SPA hotelu Lanterna
Fardová, Pavlína; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na představení konkrétních návrhů do SPA hotelu Lanterna a s tím spojené implementace mezinárodních standardů kvality. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska zvoleného tématu. První část poskytuje podstatné informace o hotelnictví, kvalitě služeb v cestovním ruchu a mezinárodních standardech kvality. Praktickou část zahajuje stručná charakteristika SPA hotelu Lanterna a následné analyzování stavu současných poskytovaných služeb a výše úrovně spokojenosti zákazníků hotelu. Na základě zjištěných poznatků a vykonaných analýz je navržen nejvhodnější koncept mezinárodních standardů kvality pro následnou implementaci. V závěru jsou pro zákazníky navrženy procedury a nové aktivity zaměřené na Medical SPA. Keywords: standardy kvality; kvalita služeb; hotelnictví; hotel; wellness; přírodní zdroje; Medical SPA; standards of quality; quality of services; hospitality; natural resources Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace mezinárodních standardů kvality do SPA hotelu Lanterna

Diplomová práce je zaměřena na představení konkrétních návrhů do SPA hotelu Lanterna a s tím spojené implementace mezinárodních standardů kvality. V teoretické části jsou vymezena teoretická ...

Fardová, Pavlína; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska
Habartová, Petra; Tučková, Zuzana; Kohoutek, Zdenek
2015 - Czech
Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko jako cíl českých turistů je zkoumáno z hlediska zájmu poptávky a nabídky. V průzkumu nabídky se srovnávají cestovní kanceláře a jejich charakteristiky, v neposlední řadě cena zájezdů. V průzkumu poptávky pak preference turistů, kteří navštívili Skotsko. Pro zhodnocení poptávky sloužily statistické údaje a průzkum provedený v cestovních kancelářích. Potenciál Skotska byl zkoumán formou metody činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu. Následně byla destinace vyhodnocena metodou SWOT analýzy. V projektové části jsem se zaměřila na přípravu zájezdu pro seniory, jelikož tato skupina byla vyhodnocena z výsledků analýz jako zajímavý klient. V projektové části jsem připravila itinerář zájezdu a provedla nákladovou, časovou a rizikovou analýzu. Výsledkem je nabídka sedmidenního poznávacího zájezdu pro skupinu 55+. Keywords: Skotsko; čeští turisté; seniorští turisté; poznávací zájezdy; cestovní kanceláře v ČR; přírodní a kulturní památky Skotska; kalkulace nákladů; itinerář zájezdu; riziková analýza; časová analýza; Scotland; Czech Tourists; Senior Tourism; Excursion Tour; Travel Agencies in the Czech Republic; The Natural and Cultural Heritage of Scotland; Cost Calculation; Tour Itinerary; Risk Analysis; Time Analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska

Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko jako cíl českých turistů je zkoumáno z hlediska zájmu poptávky a nabídky. V průzkumu nabídky se ...

Habartová, Petra; Tučková, Zuzana; Kohoutek, Zdenek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Rozvoj kultury mikroregionu Bílé Karpaty a role neziskových organizací a místních akčních skupin
Fibichrová, Andrea; Bednář, Pavel; Danko, Lukáš
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem kultury mikroregionu Bílé Karpaty a popisuje roli místních akčních skupin, neziskových organizací a obcí, jakožto hlavních aktérů v místní kultuře. Cílem práce je analyzovat kulturní infrastrukturu, kulturní památky a akce, a za pomoci kvalitativního výzkumu, formou řízeného rozhovoru, a také pomocí SWOT analýzy zjistit problémové oblasti vztahující se ke kulturnímu rozvoji mikroregionu. Na základě tohoto výzkumu je navržena strategie dalšího rozvoje kultury mikroregionu Bílé Karpaty. Keywords: mikroregion; kultura; kulturní rozvoj; místní akční skupina; nezisková organizace; micro; culture; cultural development; the local action group; non-profit organizations Available in digital repository of UTB.
Rozvoj kultury mikroregionu Bílé Karpaty a role neziskových organizací a místních akčních skupin

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem kultury mikroregionu Bílé Karpaty a popisuje roli místních akčních skupin, neziskových organizací a obcí, jakožto hlavních aktérů v místní kultuře. Cílem práce ...

Fibichrová, Andrea; Bednář, Pavel; Danko, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu
Husková, Jana; Novák, Petr; Slinták, Karel
2015 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám projektem benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu. Cílem této práce je na základě srovnání vybraných reportingových zpráv každého závodu nalézt optimální řešení. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury definovány pojmy controlling, benchmarking a reporting. V praktické části je charakterizována společnost XY, a.s. a dále je provedena analýza současného stavu vybraných reportů v jednotlivých závodech. Na základě analýzy je zpracována projektová část, která pomocí benchmarkingové metody navrhuje optimální řešení reportingových zpráv. Keywords: Controlling; benchmarking; reporting; zpráva; plánování; odchylka; projekt; report; planning; deviation; project Available in digital repository of UTB.
Projekt benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu

Ve své diplomové práci se zabývám projektem benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu. Cílem této práce je na základě srovnání vybraných reportingových zpráv každého závodu ...

Husková, Jana; Novák, Petr; Slinták, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases