Number of found documents: 202
Published from to

Návrh standardizace výměny lisovací formy na pracovišti HTC2 v společnosti Continental Barum, s.r.o.
Grigar, Juraj; Šišková, Veronika; Liška, Zdeněk
2014 - Slovak
Diplomová práce je zaměřena na standardizaci výměny forem na lisovně na pracovišti HTC2 v společnosti Continental Barum, s.r.o. s pomocí metod průmyslového inženýrství a zlepšovatelských iniciativ. Záměrem projektu je snížení času výměny forem, vytvoření jízdních řádů, eliminace plýt-vání v procesu výměny formy a zlepšení pracovních podmínek na daném pracovišti s po-mocí zvýšení bezpečnosti práce. Keywords: průmyslové inženýrství; standardizace; výměna lisovacích forem; SMED; techniky pro řešení příčin a následků; bezpečnost práce; industrial engineering; standardization; exchange compression molds; techniques for solving of causes and effects; safety of work Available in digital repository of UTB.
Návrh standardizace výměny lisovací formy na pracovišti HTC2 v společnosti Continental Barum, s.r.o.

Diplomová práce je zaměřena na standardizaci výměny forem na lisovně na pracovišti HTC2 v společnosti Continental Barum, s.r.o. s pomocí metod průmyslového inženýrství a zlepšovatelských iniciativ. ...

Grigar, Juraj; Šišková, Veronika; Liška, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Systém pro automatické testování správnosti úkolů v kurzech programování
Špaček, František; Dulík, Tomáš; Tišnovský, Pavel
2014 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre automatizáciu hodnotenia študentských úloh. Cieľom práce bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre spúšťanie potencionálne nebezpečných programov. Pre vytvorenie bezpečného behového prostredia(sandbox)bol použitý operačný systém Linux a kontajnerová virtualizácia založená na platforme Docker. Diplomová práca sa mimo iné venuje správe front prichádzajúcich úloh,ich postupnému spracovaniu a mechanizmu pre vyhodnocovanie výstupov testovania.Systém je implementovaný v Java Enterprise Edition 7. Keywords: Automatické vyhodnocovanie programov; Linux; sandbox; Docker; Java EE; Automatic program's grading Available in digital repository of UTB.
Systém pro automatické testování správnosti úkolů v kurzech programování

Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre automatizáciu hodnotenia študentských úloh. Cieľom práce bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre spúšťanie potencionálne nebezpečných programov. ...

Špaček, František; Dulík, Tomáš; Tišnovský, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh klient-server fakturačního systému s podporou exportu účetních dat pomocí standardního přenosového formátu a možností použití na mobilních zařízeních
Nacík, Jakub; Vala, Radek; Bezděk, Václav
2014 - Slovak
Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude fungovať ako nástroj pre generovanie elektronických faktúr smožnosťou vytvorené účtovné dáta následne exportovať. Export dát je do formátov PDF pre tlač, TXT pre účtovný softvér MRP a UBL ako štandardného prenosového formátu. GUI webovej aplikácie je vytvorené s plnou podporou mobilných zariadení a rôznych rozlíšení dipleja. Aplikácia je vytvorená v jazyku PHP s využitím objektového frameworku Nette a prepojením na MySQL databázu. Keywords: fakturácia; webová aplikácia; responzívny webdizajn; PHP; Nette; MySQL; invoicing; web application; responsive webdesign Available in digital repository of UTB.
Návrh klient-server fakturačního systému s podporou exportu účetních dat pomocí standardního přenosového formátu a možností použití na mobilních zařízeních

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude fungovať ako nástroj pre generovanie elektronických faktúr smožnosťou vytvorené účtovné dáta následne exportovať. ...

Nacík, Jakub; Vala, Radek; Bezděk, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh bezpečnostní politiky ve ve vybrané společnosti
Procházková, Lucia; Hromada, Martin; Odstrčilík, Marek
2014 - Slovak
Bezpečnostná politika je základný a významný dokument, ktorý rieši komplexné vnímanie bezpečnosti organizácie, alebo spoločnosti. Teoretická časť by mala pojednávať o postavení a štruktúre bezpečnostnej politiky vo vzťahu ku činnosti organizácie. V uvedenej časti práce dochádza ku prezentovaniu teoretických poznatkov k danej problematike. Praktická časť v úvode prezentuje vybraný podnikateľský subjekt a následne analyzuje a vyhodnocuje súčasný stav vzhľadom k plánom a cieľom organizácie. V nasledujúcej časti dochádza ku návrhu opatrení, ktoré naplňujú ciele bezpečnostnej politiky vybranej spoločnosti. Pri návrhu interných smerníc dochádza ku zohľadňovaniu plánov do budúceho vývoja spoločnosti s cieľov vytvoriť vhodné prostredie pre realizáciu plánov. Záver by mal pojednávať o aplikovateľnosti daných smerníc do chodu organizácie, čím by malo dôjsť k zhodnoteniu celkového prínosu bezpečnostnej politiky pre organizáciu. Keywords: bezpečnostná politika; analýza; interná smernica; bezpečnostná organizácia; Security policy; Analysis; Internal guidelines; Security organization Available in digital repository of UTB.
Návrh bezpečnostní politiky ve ve vybrané společnosti

Bezpečnostná politika je základný a významný dokument, ktorý rieši komplexné vnímanie bezpečnosti organizácie, alebo spoločnosti. Teoretická časť by mala pojednávať o postavení a štruktúre ...

Procházková, Lucia; Hromada, Martin; Odstrčilík, Marek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh a realizácia zabezpečenia business centra
Ostrovský, Patrik; Skočík, Petr; Polášek, David
2014 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh a realizácia zabezpečenia business centra. Zaoberá sa analýzou súčasného stavu business centra a popisuje jeho komplexnú ochranu. Teoretická časť práce obsahuje bližšie určenie prvkov poplachového zabezpečovacieho a tiesňového systému ďalej len PZTS, prístupového a kamerového systému a poukazuje na názorné príklady uvedené k nim. Praktická časť sa venuje návrhom a realizácií PZTS, prístupového a kamerového systému. Taktiež sa zaoberá programovaním týchto systémov a prepojenie medzi nimi. Ďalej sa práca sústreďuje na návrh vylepšenia systémov a lepšiu integráciu. Keywords: poplachový zabezpečovací a tísňový systém; prístupový systém; kamerový systém; Intrusion and hold system; access control system; CCTV system Available in digital repository of UTB.
Návrh a realizácia zabezpečenia business centra

Témou diplomovej práce je návrh a realizácia zabezpečenia business centra. Zaoberá sa analýzou súčasného stavu business centra a popisuje jeho komplexnú ochranu. Teoretická časť práce obsahuje bližšie ...

Ostrovský, Patrik; Skočík, Petr; Polášek, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Průvodce základy práce v Communications System Toolboxu v programu MATLAB
Javor, Peter; Perůtka, Karel; Stránský, Radim
2014 - Slovak
Práca prináša a objasňuje najnovšie poznatky z oblasti používania programu MATLAB a Simulink, ako aj Communications System Toolbox. Vo svojej teoretickej časti sa zameria-va na teoretický popis i charakteristiku týchto programov, ako aj ich možné použitie v re-álnych situáciach. Obsahuje aj stručný manuál k jednotlivým blokom Communications System Toolboxu. Praktická časť popisuje možnosti využitia Communications System Toolbox v predmete Telekomunikačné systémy. Keywords: MATLAB; Simulink; Communications System Toolbox; Telekomunikačné systémy; Telecomunications systems Available in digital repository of UTB.
Průvodce základy práce v Communications System Toolboxu v programu MATLAB

Práca prináša a objasňuje najnovšie poznatky z oblasti používania programu MATLAB a Simulink, ako aj Communications System Toolbox. Vo svojej teoretickej časti sa zameria-va na teoretický popis i ...

Javor, Peter; Perůtka, Karel; Stránský, Radim
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Postavenie simulácie a modelovania v oblasti informačnej podpory krízového riadenia vybraného subjektu
Kašubová, Monika; Hromada, Martin; Kozmíková, Veronika
2014 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na dôležitosť a význam simulácie a modelovania v oblasti krízového riadenia. A to ako v čase vzniku mimoriadnej udalosti, tak ako možnosť prevencie, minimalizácie škôd alebo ako cestu k odvráteniu samotnej neželanej udalosti. Práca pojednáva o možnostiach softwarového riešenia modelovania a simulácie úniku nebezpečných chemických látok, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľstva, zvieratá a životné prostredie. Ďalej sa práca venuje analýze rizík a stručne legislatíve. V praktickej časti je práca zameraná na použitie simulačného a modelovacieho programu T-Soft TerEx v prostredí vybraného subjektu s výstupom vlastnej simulácie. Výstup tejto práce poslúži ako príloha bezpečnostnej dokumentácie vybraného subjektu. Keywords: Krízové riadenie; krízové plánovanie; mimoriadna udalosť; legislatíva; analýza rizík; modelovanie; simulácia; Crisis management; Emergency planning; Incident; Legislation; Risk analysis; Modeling; Simulation Available in digital repository of UTB.
Postavenie simulácie a modelovania v oblasti informačnej podpory krízového riadenia vybraného subjektu

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na dôležitosť a význam simulácie a modelovania v oblasti krízového riadenia. A to ako v čase vzniku mimoriadnej udalosti, tak ako možnosť prevencie, ...

Kašubová, Monika; Hromada, Martin; Kozmíková, Veronika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Elektronické komunikační prostředky soukromého osobního strážce
Kovačovic, Mário; Maláník, Zdeněk; Svoboda, Jiří
2014 - Slovak
Cieľom práce je zoznámenie čitateľa s elektronickými komunikačnými a signalizačnými prostriedkami osobného ochrancu, ktoré využíva v jeho praxi. Práca je zameraná na ukázaní fungovania rádiostaníc, mobilných telefónov a signalizátorov. Hlavným cieľom práce je bezpečná komunikácia medzi osobným ochrancom a jeho klientom, kde používa rádiostanice, mobilné telefóny a tie sú zabezpečené šifrovacími prostriedkami pre utajenú komunikáciu. Keywords: osobný ochranca; klient; rádiostanica; mobilný telefón; šifrovanie; utajená komunikácia; bodyguard; client; radio station; cell phone; cryptography Available in digital repository of UTB.
Elektronické komunikační prostředky soukromého osobního strážce

Cieľom práce je zoznámenie čitateľa s elektronickými komunikačnými a signalizačnými prostriedkami osobného ochrancu, ktoré využíva v jeho praxi. Práca je zameraná na ukázaní fungovania rádiostaníc, ...

Kovačovic, Mário; Maláník, Zdeněk; Svoboda, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh zabezpečení přístupové vrstvy podnikové sítě založené na identitě uživatele
Dupkala, Peter; Matýsek, Miroslav; Mrázek, Petr
2014 - Slovak
Táto práca sa zaoberá návrhom zabezpečenia prístupovej vrstvy podnikovej siete, v ktorom je nosným pilierom štandard 802.1X, ten umožňuje na základe autentizácie užívateľov vykonávať pravidlá definované v bezpečnostnej politike. V úvode sú popísané sieťové pro-tokoly ako aj terminológia, ktoré sú v tejto technológii využívané. V druhá časť práce je venovaná akým spôsobom je možné postupovať pri nasadzovaní tejto technológie bez toho aby to negatívne ovplyvnilo užívateľov. V závere sú spomenuté výhody a nevýhody navrhovaného riešenia. Keywords: 802.1X; RADIUS; TACACS+; EAP; ACS Available in digital repository of UTB.
Návrh zabezpečení přístupové vrstvy podnikové sítě založené na identitě uživatele

Táto práca sa zaoberá návrhom zabezpečenia prístupovej vrstvy podnikovej siete, v ktorom je nosným pilierom štandard 802.1X, ten umožňuje na základe autentizácie užívateľov vykonávať pravidlá ...

Dupkala, Peter; Matýsek, Miroslav; Mrázek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Projektová dokumentácia bezpečnostných systémov z pohľadu investora
Hyža, Lukáš; Adámek, Milan; Velas, Andrej
2014 - Slovak
Táto práca je rozdelená do teoretickej a do praktickej časti. V teoretickej časti sú postupne popísané požiadavky na výrobky používané v stavebnom priemysle, požiadavky na projektovú dokumentáciu a na projektanta, ktorý takúto dokumentáciu vyhotovuje. Tiež sú uvedené a popísané etapy stavby. V praktickej časti je uvedený postup na konkrétnom prípade výstavby Logistického centra, kedy sú vypracované jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a zrealizovanie diela profesií EPS, PR a EZS. Na záver je uvedená kolaudácia objektu spolu s odovzdaním diela objednávateľovi. Keywords: Investor; systémový integrátor; elektrická požiarna signalizácia; požiarny rozhlas; elektrická zabezpečovacia signalizácia; projektová dokumentácia; projekt; projektant; kolaudácia; odovzdanie diela; system integrator; Fire Alarm System; Public Address; Intruder & Hold Up Alarm Systems; project documentation; project; planner; final inspection; work handover; As Built Documentation Available in digital repository of UTB.
Projektová dokumentácia bezpečnostných systémov z pohľadu investora

Táto práca je rozdelená do teoretickej a do praktickej časti. V teoretickej časti sú postupne popísané požiadavky na výrobky používané v stavebnom priemysle, požiadavky na projektovú dokumentáciu a na ...

Hyža, Lukáš; Adámek, Milan; Velas, Andrej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases