Number of found documents: 7154
Published from to

Britsko-zulská válka
2023 -
Cílem této práce je analýza britsko-zulské války, která probíhala od ledna do července roku 1879. Na začátku práce se autor zaměřuje na dobové vnímání války, stejně tak i na problematiku zkoumání koloniálního konfliktu. Dále autor rozebírá příčiny britsko-zulské války v ekonomické, náboženské, kulturní i politicko-mocenské rovině. Příčiny války je nutné vnímat v rámci soupeření tří civilizací, které se v jihoafrickém regionu setkávaly, a sice Búrů, Britů a Zuluů. Vedle problematiky regionálního charakteru je třeba příčiny zkoumat i s ohledem na mezinárodní dění, přičemž politika ministra pro kolonie lorda Carnarvona s sebou přinášela tvorbu jihoafrické konfederace, která měla iniciovat vzestup samotného Britského impéria vstříc soupeření s Ruskem. Rozhodující roli hrály i osobnosti jako sir Bartle Frere či Theophilius Shepstone, kteří ovládali směr britské politiky v jižní Africe. V hlavní části se autor věnuje jednak otázce vojenství na straně Britů i Zuluů, a především průběhu a analýze první a druhé britské invaze. Britské vojsko rozdělené do tří kolon pod vrchním vedením lorda Chelmsforda postupovalo Zulským královstvím (KwaZulu) bez větších obtíží, nicméně 22. ledna se nechala oslabená britská kolona u Isandlwany od domorodého vojska drtivě porazit. Ve stejný den se však podařilo 150členné posádce ubránit post u Rorke's Drift proti 4000 domorodců. Jižní kolona mezitím zvítězila u řeky Inyezane, ale následně byla až do dubna obležena v pevnosti Eshowe. Severní kolona oproti tomu úspěšně zaútočila na zulskou osadu na hoře Hlobane, ale z důvodu porážky u Isandlwany se musela stáhnout do pevnosti v Kambule. Během března došlo k několika střetům, v bitvě u Intombe byli Britové neúspěšní, v druhé bitvě o Hlobane taktéž, avšak 28. března se podařilo Evropanům zvítězit v bitvě u Kambuly, která se stala bodem obratu celé války. O několik dnů později se Britům podařilo zvítězit i v bitvě u Gingindlovu a osvobodit posádku v Eshowe. První invaze sice skončila de iure selháním, nicméně dobyvatelé do druhé invaze vstoupili se zkušenostmi i novými posilami. Král Kečvajo se snažil za každou cenu dosáhnout míru, nicméně Britové o něj zájem neměli. Dne 4. července definitivně zlomili vojenskou sílu KwaZulu u Ulundi, čímž fakticky válka skončila. Epilog práce rozebírá události po samotné britsko-zulské válce, zajetí zulského krále Kečvaja a s ním související osud zulského národa. Keywords: britové; britsko-zulská válka; búrové; frere; chelmsford; imperialismus; jižní afrika; kečvajo; konfederace; shepstone; zuluové Available in digital repository of ZČU.
Britsko-zulská válka

Cílem této práce je analýza britsko-zulské války, která probíhala od ledna do července roku 1879. Na začátku práce se autor zaměřuje na dobové vnímání války, stejně tak i na problematiku zkoumání ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řešení sporů v rámci sportovní organizace se zaměřením na řešení sporů ve fotbalovém prostředí
2023 -
Práce pojednává o alternativním řešení sporů se zaměřením na fotbalové prostředí. Úvod je historickým exkurzem do vztahu sportu a práva, který přechází do současného pojetí sportu. V kapitole je rovněž obsažena jeho právní úprava s důrazem na zákon o podpoře sportu, jakožto jediného speciálního sportovně právního předpisu u nás. Další část práce nese název ,,Řešení sporů ve fotbalovém prostředí", která počíná výkladem o sportovní organizaci a o její právní formě, kterou je zpravidla spolek. V nejedné z podkapitol je rozebrána organizační struktura ve fotbale, s důrazem na FAČR, jenž je národní úrovní organizace. Podrobně je zde popsán průběh řešení sporů před jeho vnitřními orgány. Na tuto část práce navazuje další kapitola pojednávající o možnosti domáhat se svého práva u Mezinárodního arbitrážního soudu v Lausanne. Rovněž je zde analýza konkrétního případu, kdy dojde k aplikaci psané teorie do praxe. Samotný závěr práce pak pojednává o moci soudní a o tom, kdy je na místě obrátit se na nezávislý a nestranný soud v souvislosti se vzniklým sporem v rámci sportovní organizace. Obsahem kapitoly je zároveň analýza kladů a záporů řešení sporů interně v rámci sportovních spolků namísto řešení sporů podáním žaloby k obecnému soudu a domáháním se spravedlnosti u moci soudní. Keywords: sport; sportovní právo; fačr; fifa; uefa; cas; alternativní řešení sporů; spolek Available in digital repository of ZČU.
Řešení sporů v rámci sportovní organizace se zaměřením na řešení sporů ve fotbalovém prostředí

Práce pojednává o alternativním řešení sporů se zaměřením na fotbalové prostředí. Úvod je historickým exkurzem do vztahu sportu a práva, který přechází do současného pojetí sportu. V kapitole je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vybrané aspekty přeshraniční fúze
2023 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na přeshraniční fúzi. Na přeshraniční fúzi nahlíží směrem dovnitř, tj. nástupnickou společností je česká společnost. Na přeshraniční fúzi pohlíží z právního, daňového a účetního hlediska a probírá její průběh, povinnosti, které jsou s přeshraniční fúzi spojeny. Po představení těchto aspektů se diplomová práce zaměřila na čtyři příklady přeshraniční fúze. Jednou z nich je fúze známé společnosti Kofola, která fúzovala v roce 2016 se svými zahraničními dceřinými společnostmi, kde důvod k fúzi bylo usnadnění struktury skupiny Kofola. Další příklady přeshraniční fúze již ve skutečnosti neproběhly. Jde tedy o smyšlenou přeshraniční fúzi dvou společností ve třech různých variantách, které mohou nastat. Jednou se na společnosti nahlíží jako na mateřskou a dceřinou, dalším pohledem je, že společnosti mají společný jen obor podnikání. Keywords: přeshraniční fúze; zákon o přeměnách; přeměny obchodních korporací; rozhodný den; fúze; projekt přeshraniční fúze Available in digital repository of ZČU.
Vybrané aspekty přeshraniční fúze

Tato diplomová práce se zaměřuje na přeshraniční fúzi. Na přeshraniční fúzi nahlíží směrem dovnitř, tj. nástupnickou společností je česká společnost. Na přeshraniční fúzi pohlíží z právního, daňového ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Verifikace efektivnosti plan-o-gramu prostřednictvím eye trackingu
2023 -
Předložená diplomová práce je zaměřena na verifikaci efektivnosti planogramu prostřednictvím eye trackingu. Cílem práce je pochopení nákupního chování spotřebitele a zjštění, zda je planogram efektivním marketingovým nástrojem. V diplomové práci je zpracován teoretický vstup, který souvisí s tématem behaviorální ekonomie, category managementu, merchandisingu, nákupním chováním spotřebitele a samotným planogramem. Zároveň je v této části popis metody testování oční kamerou (eye tracking). Praktická část obsahuje formulaci výzkumného problému, návrh výzkumu, realizaci, organizaci a výsledky výzkumu. Výzkum byl proveden za pomoci oční kamery a experimentu. Poslední kapitola obsahuje celkové zhodnocení a závěry realizovaného výzkumu. Keywords: behaviorální ekonomie; merchandising; category management; planogram; eye tracking; experiment Available in digital repository of ZČU.
Verifikace efektivnosti plan-o-gramu prostřednictvím eye trackingu

Předložená diplomová práce je zaměřena na verifikaci efektivnosti planogramu prostřednictvím eye trackingu. Cílem práce je pochopení nákupního chování spotřebitele a zjštění, zda je planogram ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Účinnost kontrolního hlášení proti daňovým podvodům
2023 -
Předložená diplomová práce na téma Účinnost kontrolního hlášení proti daňovým podvodům se zaměřuje na zhodnocení účinnosti zavedení kontrolního hlášení v České republice. Nástroj kontrolního hlášení byl zaveden v souvislosti s bojem proti daňovým podvodům. Správcům daně slouží k detekci podezřelých a rizikových obchodů mezi plátci. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení problematiky daně z přidané hodnoty, včetně představení možných podvodů na DPH. V praktické části práce jsou detailně popsány oddíly kontrolního hlášení a následně dochází k propojení s praktickým příkladem vyplnění kontrolního hlášení daňovému subjektu. Dále jsou v praktické části zanalyzovány dopady zavedení kontrolního hlášení na vybrané ukazatele a taktéž judikatury. Závěr práce je věnován osobním doporučením autorky, která byla navržena se záměrem snížit množství daňových podvodů. Keywords: daň z přidané hodnoty; daňový podvod; kontrolní hlášení; správce daně Available in digital repository of ZČU.
Účinnost kontrolního hlášení proti daňovým podvodům

Předložená diplomová práce na téma Účinnost kontrolního hlášení proti daňovým podvodům se zaměřuje na zhodnocení účinnosti zavedení kontrolního hlášení v České republice. Nástroj kontrolního hlášení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Zadluženost domácností
2023 -
Diplomová práce se zabývá problematikou zadluženosti domácností v České republice. V teoretické části je charakterizována zadluženost, sestavování finančního plánu a rozpočtu domácností a dále vybrané makroekonomické faktory působící na zadluženost. Mimo jiné jsou také definovány základní úvěrové produkty, zejména hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, spotřebitelské úvěry a další. V neposlední řadě jsou charakterizovány další pojmy, jako konsolidace, exekuce, insolvence, finanční gramotnost a Milostivé léto. V praktické části je pomocí získaných dat proveden rozbor vývoje a struktury zadluženosti domácností v ČR metodou analýzy a také srovnání zadluženosti domácností v ČR s vybranými zeměmi EU. Na závěr praktické části je provedeno vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření. Keywords: zadluženost domácností; makroekonomické faktory; úvěry; hypoteční úvěr; úvěr ze stavebního spoření; spotřebitelský úvěr; konsolidace; exekuce; insolvence; finanční gramotnost Available in digital repository of ZČU.
Zadluženost domácností

Diplomová práce se zabývá problematikou zadluženosti domácností v České republice. V teoretické části je charakterizována zadluženost, sestavování finančního plánu a rozpočtu domácností a dále vybrané ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Peer to peer půjčky
2023 -
Diplomová práce je zaměřená na peer to peer půjčky, které jsou poskytovány žadatelům od jednotlivých investorů. Celý tento proces probíhá za pomoci P2P platforem. Cílem diplomové práce je analyzovat trh P2P půjček na českém úvěrovém trhu a na základě modelových příkladů doporučit klientovi vhodnou půjčku, která je nabízena ze strany P2P platforem a bankovních institucí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude definována sdílená ekonomika, úvěrové produkty bank, historie P2P půjček, výhody a nevýhody P2P půjček a právní úprava P2P půjček v České republice a v zahraničí. Praktická část je zaměřena na představení vybraných P2P platforem v České republice. Následně jsou zpracovány modelové příklady, které porovnávají P2P půjčky s bankovními úvěry. Hlavním cílem je posoudit, zda je pro klienta výhodnější si vzít půjčku od P2P platformy či od bankovní instituce. Keywords: sdílená ekonomika; p2p platformy; p2p půjčky; investor; investice; bankovní úvěr Available in digital repository of ZČU.
Peer to peer půjčky

Diplomová práce je zaměřená na peer to peer půjčky, které jsou poskytovány žadatelům od jednotlivých investorů. Celý tento proces probíhá za pomoci P2P platforem. Cílem diplomové práce je analyzovat ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Finanční zabezpečení na stáří
2023 -
Diplomová práce "Finanční zabezpečení na stáří" je zaměřena na jednotlivé varianty zabezpečení se na stáří formou tří vybraných finančních produktů, a to doplňkového penzijního spoření, podílových fondů a spořicího účtu. Cílem diplomové práce je identifikovat jednotlivé varianty zabezpečení se na stáří a porovnat je. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny přístupy k problematice financování penzijních systémů, důchodové pojištění jakožto první pilíř důchodového systému, důchodové spoření jakožto druhý pilíř, doplňkové penzijní spoření představující třetí pilíř, jiné možnosti zabezpečení se na stáří a porovnání českého a švédského důchodového systému. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření jednotlivých variant modelových příkladů pro zabezpečení se na stáří formou tří vybraných finančních produktů. V dalších podkapitolách je na jednotlivých modelových příkladech demonstrována doba spoření si na stáří po dobu 30, 10 a 5 let a jejich následné zhodnocení. Keywords: penzijní systémy; důchodové pojištění; důchodové spoření; doplňkové penzijní spoření; stavební spoření; životní pojištění; spořicí účet; švédský důchodový systém Available in digital repository of ZČU.
Finanční zabezpečení na stáří

Diplomová práce "Finanční zabezpečení na stáří" je zaměřena na jednotlivé varianty zabezpečení se na stáří formou tří vybraných finančních produktů, a to doplňkového penzijního spoření, podílových ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Hospodářská činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace
2023 -
Diplomová práce je zaměřena na analýzu hospodářské činnosti vybraného subjektu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Cílem práce je vytvoření návrhu a zavedení nové hospodářské činnosti dané organizace. Smyslem návrhu je zajištění organizace proti současné ekonomické krizi a případným budoucím neočekávaným krizovým opatřením týkající se omezování provozu hospodářské činnosti a zajištění navýšení příjmů z vlastní hospodářské (komerční) činnosti potřebných jako dodatečný zdroj dofinancování činnosti hlavní. Je řešena obecná problematika příspěvkové organizace, její finanční hospodaření a finanční analýza. V praktické části je zpracován návrh konkrétní hospodářské činnosti spolu s nákladovou a výnosovou kalkulací ve zvoleném období 2023 - 2026 a analýzou ekonomických ukazatelů. Spolu s implementací návrhu je vypracována vnitropodnikové směrnice, metodika účtování a analýza rizik v rámci udržitelnosti činnosti. V závěru práce je doporučena optimální varianta efektivity realizace navržené hospodářské činnosti. Keywords: hospodářská činnost; náklady; výnosy; finanční analýza; kalkulace Available in digital repository of ZČU.
Hospodářská činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace

Diplomová práce je zaměřena na analýzu hospodářské činnosti vybraného subjektu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Cílem práce je vytvoření návrhu a zavedení nové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení finanční výkonnosti vybraného podnikatelského subjektu
2023 -
Hlavním cílem diplomové práce "Řízení finanční výkonnosti vybraného podnikatelského subjektu" je srovnání finanční výkonnosti společnosti Shape Corp. Czech Republic s.r.o. se skupinou 7 konkurenčních podniků z automobilového průmyslu v období 2017-2021, a to na základě tradičních metod (ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity), predikčních modelů a indexů (bankrotních a bonitních) a moderního hodnotového ukazatele ekonomické přidané hodnoty, který v sobě zahrnuje standartně nevykazovaný implicitní alternativní náklad vlastního kapitálu. Vyčíslení ukazatele EVA může být přínosné zejména pro vlastníky, kteří tak mohou posoudit adekvátnost své investice, a to pomocí absolutní hodnoty - ekonomického zisku nebo ztráty. Struktura diplomové práce je koncipována tak, aby umožňovala co možná nejkomplexnější zhodnocení finanční výkonnosti a napomohla odhalit silné a slabé stránky společnosti, což jsou dva kritické aspekty efektivního finančního řízení. Keywords: výkonnost; analýza; benchmarking Available in digital repository of ZČU.
Řízení finanční výkonnosti vybraného podnikatelského subjektu

Hlavním cílem diplomové práce "Řízení finanční výkonnosti vybraného podnikatelského subjektu" je srovnání finanční výkonnosti společnosti Shape Corp. Czech Republic s.r.o. se skupinou 7 konkurenčních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases