Number of found documents: 138
Published from to

Okrajové úlohy pro singulární a degenerované diferenciální rovnice - jejich spektrální vlastnosti, řešitelnost, bifurkace, aproximace řešení
Kotrla, Lukáš
2014 - English
Diplomová práce je zaměřena na studování nelineární diferenciální rovnice s p-Laplacovým operátorem, ve které závisí funkce zdroje na parametru, prostorové proměnné, neznámé funkci a její derivaci. Dále se předpokládá, že zdrojová funkce je rozložitelná na (p-1)-homogenní část a omezenou perturbaci. Pro danou rovnici je v práci dokázána Krasnoselského nutnou podmínku pro první vlastní číslo záporného p-Laplaciánu. V další části jsou úvahy omezené na jednodimenzionální případ a je zde dokázán klíčový odhad pro analogii k Dancerově větě pro studovanou úlohu. Zbytek práce tvoří komentáře k člákům autora napsaným společně s vedoucím práce doc. ing. Petrem Girgem, Ph.D. V prvním z nich se studuje diferencovatelnost funkce sin_p a možnost jejího rozvoje v Maclaurinovu řadu. Druhý je zaměřený na rozšíření funkce sin_p do komplexního oboru pro sudá p. This diploma thesis is focused on study of nonlinear differential equation involving p-Laplace operater, in which source term depend on parameter, space variable, unknown function and its derivative. We also assume that source term can be decompose on (p-1)-homogeneous part and bounded perturbation. For given equation, we prove Krasnoselskii type necessary condition for the first eigenvalue of negative p-Laplacian. Then we restrict our attention to one-dimensional case and we prove the key estimate of analogy of Dancer's Theorem. The rest of this thesis is devoted to brief comments of author's papers, which were written in cooperation with author's mentor doc. ing. Petr Girg, Ph.D. The first paper is focused on the differentiability of function sin_p and the possibility of its expression as the convergent Maclaurin series. In the second paper we generalize sin_p to complex domain for p be an even integer. Keywords: p-Laplacián; bifurkace; Krasnoselského nutná podmínka; p-trigonometrické funkce; diferencovatelnost; spojitost; komplexní proměnná; p-Laplacian; bifurcations; Krasnoselskii type necessary condition; p-trigonometric functions; differentiability; continuity; complex domain Available in digital repository of ZČU.
Okrajové úlohy pro singulární a degenerované diferenciální rovnice - jejich spektrální vlastnosti, řešitelnost, bifurkace, aproximace řešení

Diplomová práce je zaměřena na studování nelineární diferenciální rovnice s p-Laplacovým operátorem, ve které závisí funkce zdroje na parametru, prostorové proměnné, neznámé funkci a její derivaci. ...

Kotrla, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
Pecka, Aleš
2014 - English
Transportní rovnice elektromagnetického záření popisuje přenos elektromagnetické energie médiem, které záření absorbuje, rozptyluje a samo i vyzařuje. Nejdříve jsou v této práci popsány tři zmíněné vlastnosti média a následně odvozena transportní rovnice elektromagnetického záření. Tato rovnice je integro-diferenciální rovnicí s neznámou, která závisí na prostorové, časové i směrové proměnné. V této práci jsou směr i prostor diskretizovány metodou konečných objemů pro nestrukturované sítě ve dvoudimenzionálním případě. Největší pozornost je kladena na neobvyklou diskretizaci směrové proměnné. Tuto proměnnou je třeba rozdělit na konečný počet úhlů, na kterých se uvažuje konstantní řešení. Na hraně prvku prostorové sítě se pak stává, že numerický tok na části úhlu vtéká do prvku a na jiné z něj vytéká. Toto se nejčastěji zjednodušuje tak, že se přepokládá, že numerický tok bud' vtéká nebo vytéká na celých oblastech jednotlivých úhlů (tedy i na těch hraničních). V této práci je každý hraniční úhel rozdělen na část vtékající a vytékající, což dává přesnější výsledky. Odvozené schéma je prověřeno na několika počátečně-okrajových úlohách. Je zde také proveden numerický test konvergence. The equation of radiative transfer describes the transfer of energy in the form of electromagnetic radiation through absorbing, emitting and scattering medium. First of all, a derivation of the equation along with a description of the related physical processes is provided. The equation of radiative transfer is a space-time-direction-dependent integro-differential equation. In this thesis, both space and direction are discretised by the finite volume method. More specifically, a finite volume scheme for the two-dimensional case is derived using unstructured grid systems. The main focus of the present thesis is the more atypical directional discretisation. The directional variable is discretised into a finite number of control angles, where the solution is approximated by constants. When evaluating the numerical flux on the boundary of a control volume, the problem that arises is that the flux might be incoming in one part of a control angle and outgoing in the other. Usually, the flux is approximated such that it is assumed to be either incoming or outgoing in the whole control angle. This is called the bold approximation. Here, a thorough manipulation of control angle overlap was chosen instead of the more common and less accurate bold approximation. The derived scheme is tested on a few exemplary initial-boundary value problems. A numerical test of convergence is also preformed here. Keywords: přenos tepelné radiace; transportní rovnice elektromagnetického záření; metoda konečných objemů; diskretizace směrové proměnné; radiative heat transfer; equation of radiative transfer; finite volume method; directional discretisation; exact treatment of control angle overlap Available in digital repository of ZČU.
Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací

Transportní rovnice elektromagnetického záření popisuje přenos elektromagnetické energie médiem, které záření absorbuje, rozptyluje a samo i vyzařuje. Nejdříve jsou v této práci popsány tři zmíněné ...

Pecka, Aleš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Návrh řídicí jednotky pro elektrickou pec
Bláha, Štěpán
2014 - English
Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce řídící jednotky pro elektrickou pec. Navržený systém využívá procesor AVR. Společně s periferními integrovanými obvody tvoří malý ale výkonný řídící systém pro použití v celé řadě tepelných procesů. Tato práce ukazuje kompletní řetězec designu, který začíná od konstrukce hardwarových částí, pokračuje přes návrh softwarové části a završuje úvodním měřením a simulacemi. Celý návrhový řetězec poté končí u měření a testování regulačního algoritmu. Motivace ke vzniku této práce vyšla ze snahy o propojení teoretických a praktických znalostí o systémech a jak lze tyto systémy regulovat. Aim of this diploma thesis is to design and build a control system for electric kiln. Proposed design uses low cost microprocessor AVR. Together with a peripheral integrated circuit it creates small but powerful control system with usage also in various temperature controlled processes. This thesis shows a complete chain of design. It starts from construction of hardware and software then it shows design of electric kiln controller, that is based on mathematical model. It ends with measurements and verifications of the regulation processes. Motivation for this thesis comes from effort to interconnect a theoretical and practical knowledge about systems and how these systems can be regulated. Keywords: AVR; SSR; termočlánek; regulace; měření; AVR; SSR; thermocouple; regulation; measurement Available in digital repository of ZČU.
Návrh řídicí jednotky pro elektrickou pec

Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce řídící jednotky pro elektrickou pec. Navržený systém využívá procesor AVR. Společně s periferními integrovanými obvody tvoří malý ale výkonný řídící ...

Bláha, Štěpán
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Road-Vehicle Navigation
Kubička, Matěj
2014 - English
Cílem této diplomové práce je vyvinout navigační systém pro pozemní vozidla cestující po předem známé síti cest. Jedná se o část většího systému, který řeší problém optimálního plánování cesty s ohledem na stav sítě cest a stav různých zdrojů energie uvnitř hybridního vozidla. V kontextu tohoto projektu je třeba mít navigační systém schopný určit polohu vozidla podél sítě cest s vysokou přesností. První část této práce je věnována analýze problému, který řeší. Satelitní navigace, inerciální navigace a další techniky jsou nejprve prozkoumány odděleně a poté jsou zkoumány možnosti jejich integrace v jednom navigačním systému. Výstupem této analýzy je nástin optimálního řešení, ke kterému tato i následující práce budou směřovat. V dalších částech této právce se věnuji vývoji kritických součástí navigačního systému v kontextu provedené analýzy. Nejprve je navržena deska plošných spojů s přijímačem pro satelitní navigaci, s inerciální navigací, OBD-II rozhranním a dalšími senzory. Poté je představen nový algoritmus pro párování navigačních dat se známou sítí cest a otestován v simulaci s reálnými daty. Finální část této práce popisuje aplikaci pro systém Android která realizuje prototyp "road-vehicle" navigačního systému za pomoci párovacího algoritmu a zmíněné desky plošných spojů. Aim of this diploma thesis is to develop navigation system for terrestrial vehicles traveling on known routing network. It is but one part of larger project that deals with next-generation optimal routing. In context of this project the navigation system is required to provide precise positioning information on a road-network map, hence the name "road-vehicle navigation". The thesis starts with thorough analysis of the problem. Satellite navigation, inertial navigation and other navigation aids are analyzed. Then, solution proposal is drafted from this analysis. It reflects performance benefits versus factors such as availability, price and complexity. With the proposal at hand the thesis continues by solving major cornerstones of the road-vehicle navigation problem. First, embedded system with various sensors is presented. Its printed circuit board design and microcontroller software is described in detail. Then, novel map-matching algorithm is proposed and tested with simulations on real data. Finally, an application for Android smart devices that implements Road-vehicle navigation system prototype is presented. Keywords: integrovaný navigační systém; satelitní navigace; inerciální navigace; odometrie; map-matching; feature matching; mapa sítě cest; OBD-II; bluetooth; GNSS; GPS; GLONASS; INS; MEMS; akcelerometr; gyroskop; magnetometr; barometrický měřič nadmořské výšky; integrated navigation system; satellite navigation; inertial navigation; odometers; map-matching; road network; OBD-II; bluetooth; GNSS; GPS; GLONASS; INS; MEMS; accelerometers; gyroscope; magnetometer; barometric pressure sensor; feature matching Available in digital repository of ZČU.
Road-Vehicle Navigation

Cílem této diplomové práce je vyvinout navigační systém pro pozemní vozidla cestující po předem známé síti cest. Jedná se o část většího systému, který řeší problém optimálního plánování cesty s ...

Kubička, Matěj
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Využití doplňkových textů při výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Stoklasová, Radka
2014 - English
Diplomová práce se zabývá technikami rychlého čtení ve výuce angličtiny na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem práce je vyhodnotit do jaké míry žáci na základních školách tyto techniky ovládají. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která uvádí důležité termíny vztahující se ke čtení a část praktickou, která zpracovává výsledky experimentu z různých úhlů a vyvozuje závěry. The thesis deals with the topic of skimming and scanning reading techniques in upper primary school. Its main goal is to find out how fast students can read within a given limit of time. The thesis includes theoretical part where the basic terms connected to reading are explained and the practical part dealing with the experiment. The thesis further treats the results from various points of view and presents the major findings. Keywords: čtení; rychlé čtení; techniky rychlého čtení; experiment; proces čtení; reading; extensive reading; intensive reading; skimming; scanning; experiment; reading skills; reading strategies; reading process Available in digital repository of ZČU.
Využití doplňkových textů při výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá technikami rychlého čtení ve výuce angličtiny na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem práce je vyhodnotit do jaké míry žáci na základních školách tyto techniky ovládají. ...

Stoklasová, Radka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Porovnání děl Harry Potter od J.K. Rowling a The Worst Witch od Jill Murphy
Baláková, Lucie
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním díla " Harry Potter and the Philosopher's Stone" od J.K. Rowling s dílem "The Worst Witch" od Jill Murphy. Teoretická část se zabývá porovnáním výše zmíněných děl s ohledem na jejich dějiště, postavy a zápletku. Praktická část byla rozdělena na dvě části. Cílem první části bylo zjistit, kolik studentů je obeznámeno s dílem " Harry Potter and the Philosopher's Stone", a kolik z nich je obeznámeno s dílem "The Worst Witch". Cílem druhé části bylo zjistit, co se studentům líbí a nelíbí na dvou hlavních postavách, kterými jsou Harry Potter a Mildred Hubble. Výsledky obou částí byly zaznamenány v grafech/tabulkách a okomentovány. This graduate thesis deals with comparison of two literary works, namely "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by J.K. Rowling and "The Worst Witch" by Jill Murphy. The theoretical part deals with comparison of both works with respect to the settings, characters and plot. The research was divided into two parts. The aim of the first part was to find out students' familiarity with both the works and their authors.The aim of the second part of the research was to find out what students like and dislike about main protagonists of given works. The results are demonstrated in graphs/tables and interpreted in text. Keywords: Harry Potter a kámen mudrců; The Worst Witch; J. K. Rowling; Jill Murphy; porovnání literárních děl; Harry Potter; Mildred Hubble; Harry Potter and the Philosopher's Stone; The Worst Witch; J. K. Rowling; Jill Murphy; comparison of literary works; Harry Potter; Mildred Hubble Available in digital repository of ZČU.
Porovnání děl Harry Potter od J.K. Rowling a The Worst Witch od Jill Murphy

Tato diplomová práce se zabývá srovnáním díla " Harry Potter and the Philosopher's Stone" od J.K. Rowling s dílem "The Worst Witch" od Jill Murphy. Teoretická část se zabývá porovnáním výše zmíněných ...

Baláková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Sirotci v anglické dětské literatuře
Kadlecová, Tereza
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka prostřednictvým úryvků z anglické dětské literatury se zaměřením na osiřelé literární hrdiny. Teoretická část představuje základní informace o této problematice a popisuje, jaké vlivy má čtení na život lidí a proč je rozvíjení této schopnosti tak postatné. Dále jsou zde uvedeny ty nejdůležitější pojmy spojené s výukou literatury v praxi. Praktická část práce je představena na základě analýzy provedeného výzkumu, jenž byl založen na využití knih o sirotcích při výuce jazyka jakožto zdroji pro rozvoj schopnosti čtení a pro rozvoj kritického myšlení u žáků. This graduate thesis deals with teaching English language through the extracts from the children's literature with an emphasis on orphaned literary heroes. The theoretical part introduces the essential information about the subject-matter and it describes, what influences on every person's life do the reading have and why is this skill so important to develop. Furthermore, the most substantial issues connected with teaching literature in the classroom are presented. The practical part of this thesis is represented by an analysis of the conducted research, which was based on application of books about orphans in language lessons as sources for developing reading skills and for developing critical thinking of the pupils. Keywords: sirotci; dětská literatura; vlivy četby; identifikace s literárními postavami; Harry Potter; Tom Sawyer; Harry Potter; Secret Garden; Mary Lennox; orphans; children's literature; influences of reading; identification with literary characters; teaching literature Harry Potter; Tom Sawyer; Secret Garden; Mary Lennox Available in digital repository of ZČU.
Sirotci v anglické dětské literatuře

Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka prostřednictvým úryvků z anglické dětské literatury se zaměřením na osiřelé literární hrdiny. Teoretická část představuje základní informace o ...

Kadlecová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Tvorba "task based activities" pro studenty středních škol
Streckerová, Michaela
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou "task based" aktivit pro studenty středních škol. Zkoumá hlavní fakta o výuce a studiu jazyků formou "task based", její typy, vlastnosti a použití ve výuce. Dále práce informuje o výhodách těchto aktivit a jejich zahrnutí do výuky, především ve vztahu k jazykovým dovednostem. Praktická část zahrnuje výzkum uskutečněný na střední škole prostřednictvím pozorování. Tento výzkum zkoumá různé aktivity zaměřené především na procvičování jazykových dovedností využívané dvěma učiteli anglického jazyka a jejich celkový přístup k výuce. Výsledky výzkumu, zohledňující význam přípravy studentů na maturitní zkoušku, jsou prezentovány prostřednictvím grafů a komentářů. Dále následuje podrobné srovnání způsobu výuky obou učitelů spolu s faktory ovlivňujícími samotný výzkum. V závěru práce jsou zmíněny návrhy pro další výzkum. This thesis deals with designing task based activities for secondary school students. It provides essential information about task based teaching and learning, its types, features and application in teaching practice. The thesis also informs about advantages of task based activities and their implementation into teaching, in particular in relation to language skills. The research part of the thesis involves the research realized at a secondary school by means of observations. This research investigates various activities aimed in particular at practicing language skills used by two different English teachers and their overall approach to teaching. The results of the research considering the importance of students' preparation for the graduation exam are presented by means of graphs and commentaries. Detailed comparison of teaching methods of both teachers along with factors influencing the research itself is also presented. Finally, suggestions for further research are mentioned. Keywords: task based; vyučování; aktivity; jazykové dovednosti; pozorování; anglický jazyk; studenti středních škol; task based; teaching; activities; language skills; observation; english language; secondary school students Available in digital repository of ZČU.
Tvorba "task based activities" pro studenty středních škol

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou "task based" aktivit pro studenty středních škol. Zkoumá hlavní fakta o výuce a studiu jazyků formou "task based", její typy, vlastnosti a použití ve výuce. Dále ...

Streckerová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Procvičování slovní zásoby na interaktivní tabuli
Sýkorová, Helena
2014 - English
Diplomová práce popisuje výzkum, jak může být využita interaktivní tabule v hodinách výuky anglického jazyka, a to především se zaměřením na procvičování slovní zásoby. Výzkum se zaměřuje na procvičování pravopisu a významu slov. Výzkum zároveň odpovídá na výzkumné otázky, jestli procvičování prostřednictvím interaktivní tabule je pro žáky efektivní, a zda-li je také u žáků oblíbené. Tyto odpovědi nalézá prostřednictvím dvou nástrojů - testů a dotazníků. Nabízí také další návrhy, jak výzkum rozšířit a případně více obohatit hodiny anglického jazyka na základní škole. The thesis describes research based on the use of the Interactive whiteboard in English lessons, with the aim of practising spelling and meaning of the focused vocabulary. The research questions are answered through the research tools - test and questionnaire, which prove whether the activities used on the IWB are effective enough to bring improvement to pupils; also the research compares the activities in order to show which are popular with pupils. The research bring some suggestion how to study this topic further and enrich English lesson at elementary schools. Keywords: interaktivní tabule; pero pro interaktivní tabuli; úkoly na interaktivní tabuli; effekty; rozetmívání; clona; spelovací míče; místa v Londýně; video v hodinách angličtiny; efektivní a oblíbené úkoly; interactive whiteboard; interactive whiteboard pen; activities on interactive whiteboard; interactive whiteboard effects; fade; covering; spelling balls; place names in London; video in english lessons; effective and popular activities Available in digital repository of ZČU.
Procvičování slovní zásoby na interaktivní tabuli

Diplomová práce popisuje výzkum, jak může být využita interaktivní tabule v hodinách výuky anglického jazyka, a to především se zaměřením na procvičování slovní zásoby. Výzkum se zaměřuje na ...

Sýkorová, Helena
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vyučování gramatiky- různé přístupy
Šebová, Lenka
2014 - English
Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky a různými přístupy k její výuce. První kapitola poskytuje teoretické pozadí diplomové práce. Zabývá se důležitou rolí gramatiky v osvojování si druhého jazyka, konkrétně ve výuce anglického jazyka. Také poskytuje definici gramatiky a různých přístupu k její výuce. Jsou zde prezentovány dva hlavní přístupy k výuce gramatiky, induktivní a deduktivní. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, který z přístupů je více využíván v učebnicích, které jsou obvykle užívány na druhém stupni základních škol. Z tohoto důvodu teoretická část diplomové práce také nabízí obecný popis materiálů, které jsou v hodinách využívány, a také se zabývá výukou žáků na druhém stupni základních škol. Samotný výzkum je popsán v druhé části diplomové práce. Výzkum byl proveden pomocí dotazníků a analýzy učebnic. Na základě tohoto výzkumu je vyvozeno, které učebnice jsou obvykle užívány v Plzni a jejím okolí, a který přístup je zpravidla v těchto učebnicích používán. Dle výzkumu, učebnice, které jsou typicky užívány ve zmíněné oblasti, jsou Projecty od Toma Hutchinsona, vydané nakladatelstvím Oxford University Press. V těchto učebnicích je častěji využíván induktivní přístup. The thesis deals with teaching grammar and different approaches how to teach it. The first chapter offers a theoretical background of the thesis. It deals with the important role of the grammar in the second language acquisition, namely in English language teaching. It also provides the definition of the grammar and different approaches to teaching it. Two main approaches to teaching grammar are presented there, the inductive and the deductive one. The main goal of the thesis is to find which of the approaches prevails in the course books used at the lower secondary schools. Because of this the theoretical part of the thesis also offers the general description of the materials which are used in courses and it deals also with the education of pupils at the lower secondary schools. The research is described in the second part of the thesis. It was done through the questionnaires and the analysis of the course books. Based on the research, it is concluded which course books are usually used in Pilsen and its surroundings and which approach prevails in those course books. According to the research, the course books which are used typically in mentioned area are Projects by Tom Hutchinson, Oxford University Press. In these course books the inductive approach is used more frequently. Keywords: gramatika; vyučování gramatiky; induktivní přístup; deduktivní přístup; učebnice; analýza učebnic; přístupy v učebnicích; grammar; teaching grammar; inductive approach; deductive approach; course books; analysis of the course books; approaches in the course books Available in digital repository of ZČU.
Vyučování gramatiky- různé přístupy

Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky a různými přístupy k její výuce. První kapitola poskytuje teoretické pozadí diplomové práce. Zabývá se důležitou rolí gramatiky v osvojování si druhého ...

Šebová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases