Number of found documents: 256467
Published from to

Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století
Bullová, Veronika; Kühn, Zdeněk; Maršálek, Pavel
2024 - Czech
Islam and the legal system of the Czech republic in the context of changes at the beginning of the twenty first century Abstract The theme of this diploma thesis is Islam and the Czech law in the context of the changes at the beginning of the 21st century. The aim of the thesis is to evaluate the mutual compatibility of Islamic and Czech law. The introduction points out the fact that Islam is the fastest growing religion in the world. The first chapter introduces Islamic law, investigates its main characteristics and roots. The following chapter compares the chosen legal branches. The thesis tries to identify the points of conflict between Islamic and Czech law and cites concrete examples. In the realm of religious freedom, the thesis concludes that by the reason of the determination of punishment for apostasy from faith and the absence of equal access to persons of different religious beliefs, or to persons without faith, the Islamic legal legislation is not compatible with the Czech legal legislation. The thesis also examines from both views the area of private law legislation, concretely the family law legislation, the inheritance law, and the law of obligations. In the area of family law, the thesis concludes that the Islamic legal legislation is not compatible for the reason of the unequal status of... Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století Abstrakt Tématem této diplomové práce je islám a český právní řád v kontextu proměn na počátku 21. století. Cílem práce je zhodnotit vzájemnou kompatibilitu islámského a českého práva. Úvodem je poukázáno na skutečnost, že islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. První kapitola seznamuje s islámským právem, zkoumá jeho hlavní charakteristiky a prameny. V další kapitole je provedeno srovnání vybraných právních odvětví. Práce se snaží identifikovat body konfliktu mezi islámským a českým právem a uvádí konkrétní příklady.V oblasti náboženské svobody práce dospívá k závěru, že z důvodu stanovení trestu za odpadlictví od víry a absence rovného přístupu k osobám jiného náboženského vyznání či k osobám bez vyznání, kompatibilita islámského práva s českým právem nenastává. Dále práce rovněž z obou pohledů zkoumá oblast soukromého práva, a to konkrétně právo rodinné, dědické a závazkové. V oblasti rodinného práva práce uzavírá, že z důvodu nerovného postavení žen v islámském právu kompatibilita nenastává. Rovněž islámské dědické právo je rozporné se zásadou rovnosti, a proto ani zde kompatibilita nenastává. Práce však připouští, že některé účinky islámského práva by mohly být českým právem hodnoceny jako přípustné.V oblasti závazkového... Keywords: Islámské právo; Kompatibilita; Islamgesetz; Islamic law; Compatibility; Islamgesetz Available in a digital repository NRGL
Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století

Islam and the legal system of the Czech republic in the context of changes at the beginning of the twenty first century Abstract The theme of this diploma thesis is Islam and the Czech law in the ...

Bullová, Veronika; Kühn, Zdeněk; Maršálek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů
Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
2024 - Czech
Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background and presentation of selected foreign legislation, along with the author's own proposed solutions. The first chapter defines labour disputes and explores different ways to categorize them. The second chapter provides a historical overview of how individual labour disputes were handled in the Austro-Hungarian Empire, the first Czechoslovak Republic, the Protectorate, and the early post-war years. It covers the trade courts, the specialized Czechoslovak labour courts, and their disappearance due to the adoption of soviet doctrinal Law on the Humanization of the Judiciary. The third chapter discusses the period of turbulent changes in labour dispute arbitration after the communist takeover in 1948 and during the period of normalisation after the "Prague Spring" in 1968. It examines different methods used of resolving individual labour disputes, analyses their instruments, and explains the differences between the applied institutes. The fourth chapter focuses on the current international, European, and Czech legal regulations for individual labour disputes. It looks into the detail at the lay judge as a lay element... Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozhodování individuálních pracovněprávních sporů. Cílem autora je poskytnout základní vhled do této problematiky, včetně historického exkurzu a prezentace vybrané zahraniční úpravy a vlastních návrhů řešení. První kapitola se zabývá vymezením a možnými hledisky dělení pracovněprávních sporů. V druhé kapitole je poskytnout historický exkurz do rozhodovací praxe individuálních sporů v období Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu a v poválečném období. Od živnostenských soudů starého a nového typu, přes specializované československé pracovní soudy až po zánik pracovního soudnictví v důsledku přijetí zákona o zlidovění soudnictví. Třetí kapitola je věnována období turbulentních změn v rozhodování pracovněprávních sporů po vítězném únoru 1948 a v průběhu normalizace. Autor popisuje jednotlivé způsoby řešení individuálních sporů, rozebírá jejich nástroje a vysvětluje rozdíly aplikovaných institutů. Čtvrtá kapitola je věnována současné mezinárodní, evropské a české právní úpravě rozhodování individuálních pracovněprávních sporů, se zaměřením na jejich soudní řešení. Autor se zde blíže věnuje přísedícímu jako laickému prvku v rozhodování pracovněprávních sporů, zkoumá jeho roli, systémové ukotvení a... Keywords: laický prvek; pracovní soudy; individuální pracovněprávní spory; Lay element; Labour courts; Individual labour disputes Available in a digital repository NRGL
Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů

Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background ...

Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti
Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
2024 - Czech
RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by rental housing. Firstly, it aims to find out how sufficient is the valid law. Secondly, it tries and answer the question of whether there is a change in housing - from owning a house or a flat to renting one instead. In the first chapter, housing as one of the fundamental human needs is outlined and is pointed out to the importance of this subject not only in law but also in human life in general. In the second chapter, I describe the basics of the law most relevant to the explored object, including filling the topic into public (international and constitutional) law context. Followed by the explanation of the key parts of the Czech Civil Code. What is more, the state housing policy as a tool for housing development and the availability of flats is not left behind. I consider that policy as one of the results of the fundamental human right to housing. Although one is not entitled to housing, there are state duties resulting from that fundamental right. Thus, the state is required to establish (legal) conditions for people to be able to aim at fulfilling their right to housing. The third chapter deals with a few... NÁJEMNÍ BYDLENÍ JAKO ZPŮSOB USPOKOJOVÁNÍ PRÁVA NA BYDLENÍ A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY JEHO DOSTUPNOSTI Abstrakt Tato práce pojednává o několika aktuálních problémech uspokojování práva na bydlení pomocí nájmů bytů, a to s cílem zjistit, jak dostatečná je z tohoto hlediska platná právní úprava. Sekundárně se snaží zodpovědět, zda nastává přechod od vlastnického bydlení k nájemnímu. V práci je nejdříve představeno bydlení jako jedna ze základních lidských potřeb a je poukázáno na obecnou důležitost tohoto tématu nejen v právu, ale pro život člověka jako takový. Dále se text zabývá základní právní úpravou pro zvolené téma, včetně zasazení tématu do veřejnoprávního (mezinárodního a ústavního) kontextu a následně jsou objasněny nejdůležitější pasáže občanského zákoníku. Stranou pozornosti není ponechána také bytová politika státu jako strategický nástroj rozvoje bydlení a jeho dostupnosti. Tuto politiku považuji za jeden z důsledků základního práva na bydlení, které ač není nárokem, klade na stát určité požadavky co do vytvoření takových podmínek, aby se jednotlivci vůbec mohli o bydlení brát. Ve třetí kapitole je pojednáno o několika hlavních příčinách stavu, který dnes nazýváme bytovou krizí. Primárně se zabývám hledisky jako jsou vývoj cen nemovitostí, a to i v posledních letech po vypuknutí pandemie COVID-19 (viz... Keywords: právo na bydlení; nájemní bydlení; bytová krize; Right to Housing; Rental Housing; Housing Crisis Available in a digital repository NRGL
Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti

RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by ...

Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Prevence v občanském zákoníku
Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2024 - Czech
Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the provision of general rules of mutual coexistence in our main legal code. Prevention is not only understood here as an effort to prevent illegal actions, but is extended to a broader concept of preventing damage or injury to the health and life of individuals in society, when its essence goes beyond the concept of law. The work reflects the development of the concept of prevention and its anchoring in the Civil Code, with an emphasis on various historical concepts and the development of legal regulations. The first chapter of the thesis analyzes various concepts of prevention mainly in a general sense, focusing on its importance in various fields, including medicine, social sciences and criminology. The content of other types of prevention such as primary and secondary or general and specific is also defined here. The second chapter is devoted to a brief summary of the development of the Civil Code as a legal code, with an emphasis on its development in Roman society, the Middle Ages and modern times. This part of the work also traces the transformation of the prevention institute itself in these individual... Prevence v občanském zákoníku Téma mé diplomové práce je prevence v občanském zákoníku. Tato práce zkoumá vymezení pojmu prevence v rámci občanského zákoníku jako klíčového aspektu v ustanovení obecných pravidel vzájemného soužití v našem hlavním právním kodexu. Prevence zde není chápána pouze jako snaha zabránit protiprávnímu jednání, nýbrž je rozšířena na širší pojetí zabránění vzniku škody či újmy na zdraví a životě jednotlivců ve společnosti, kdy její podstata přesahuje pojetí práva. Práce reflektuje vývoj pojmu prevence a jeho zakotvení v občanském zákoníku, s důrazem na různá historická pojetí a vývoj právních předpisů. První kapitola práce analyzuje různá pojetí prevence především v obecném smyslu, přičemž se zaměřuje na jeho význam v různých oblastech, včetně medicíny, sociálních věd a kriminologie. Je zde také vymezen obsah dalších druhů prevence jako primární a sekundární či generální a specifická. Druhá kapitola se již věnuje stručnému shrnutí vývoje občanského zákoníku jako právního kodexu, s důrazem na jeho vývoj v římské společnosti, středověku a moderních dobách. Tato část práce sleduje také proměnu samotného institutu prevence v těchto jednotlivých částech historie. Stěžejní část práce (kapitoly tři až pět) se zaměřuje na aktuální pojetí prevence v NOZ, který pojem prevence již... Keywords: Prevence; obecná prevenční povinnost; nový občanský zákoník; škoda; odpovědnost; Prevention; general preventive duty; new Civil Code; damage; liability Available in a digital repository NRGL
Prevence v občanském zákoníku

Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the ...

Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji
Přibyl, Jakub; Kohout, David; Svatoš, Martin
2024 - Czech
Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which is to analyze the subject of individual player contracts. In order to achieve this, however, it was necessary to first set out the smaller sub- objectives of the thesis. These minor objectives will help to introduce the subject in a sufficient manner and also serve as a basis for the subsequent analysis of the problematic provisions of the players' contracts. The minor objectives were to set out the concept of "sport" and its division, to point out the insufficient legal regulation of professional sport in the Czech Republic and to compare activities of a professional hockey player with employment status and with entrepreneurship. In the las and main chapter, I aimed to analyze in detail the professional player contracts in ice hockey, their individual arrangements and to point out the problems caused mainly by the absence of legal regulation of professional sport and the autonomy of the will of the parties, especially the stronger party, the ice hockey club. Key words: player contract, professional sport, ice hockey Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji Abstrakt Tématem této práce jsou profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji. Jedná se o velmi konkrétně zvolené téma práce, jejímž hlavním cílem je rozebrat předmět jednotlivých hráčských smluv. Abych tohoto mohl dosáhnout, bylo však zapotřebí si nejprve vytyčit menší dílčí cíle práce. Tyto menší cíle napomohou uvést toto téma dostatečným způsobem a zároveň slouží jako podklad pro následný rozbor problematických ustanovení hráčských smluv. Menšími cíli bylo vytyčení pojmu "sport" a jeho dělení, poukázání na nedostatečnou právní úpravu profesionálního sportu v České republice a srovnání činnosti profesionálního hokejisty se závislou prací a s podnikáním. V poslední a hlavní kapitole jsem si dal za cíl podrobně rozebrat profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji, jejich jednotlivá ujednání a poukázat na problematiku, která je způsobena zejména absencí právní úpravy profesionálního sportu a autonomií vůle stran, tedy zejména silnější strany, hokejového klubu. Klíčová slova: hráčská smlouva, profesionální sport, lední hokej Keywords: hráčská smlouva; profesionální sport; lední hokej; player contract; professional sport; ice hockey Available in a digital repository NRGL
Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji

Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which ...

Přibyl, Jakub; Kohout, David; Svatoš, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů
Kalová, Adéla; Scheu, Harald Christian; Exner, Jan
2024 - Czech
EU legal instruments for the protection of whistleblowers Abstract This thesis deals with the issue of protection of whistleblowers within the European Union, with a particular emphasis on the view of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. In the context of the issue, the thesis also analyses the approach of the European Court of Human Rights, which has commented on the protection of whistleblowers many times in the past through its case law. The Court has looked at the issue from the perspective of the European Convention for the Protection of Human Rights, its decisions are nevertheless a relevant source of information for finding answers to the questions of effective provision of legal protection to whistleblowers. The thesis further analyses the transposition of the Directive into the Czech legal system in the form of Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers. In order to draw conclusions about the compatibility of the transposed Czech legislation with the EU legislation, a comparative analysis with the Austrian, German and Slovak legal systems was carried out as well. The analysis reveals partial differences in the approach to transposition and implementation between these... Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany oznamovatelů v rámci Evropské unie, se zvláštním důrazem na pohled Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V kontextu dané problematiky provádí práce též analýzu přístupu Evropského soudu pro lidská práva, který se k ochraně oznamovatelů v minulosti prostřednictvím své judikatury mnohokrát vyjadřoval. Ten na danou problematiku pohlíží z pohledu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, pro hledání odpovědí na otázky efektivního poskytování právní ochrany oznamovatelů jsou však jeho rozhodnutí relevantním zdrojem informací. V dalším diplomová práce analyzuje provedenou transpozici směrnice do českého právního řádu zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. K vyvození závěrů o souladnosti transponované právní úpravy České republiky s unijní úpravou byla provedena komparativní analýza s rakouským, německým a slovenským právním řádem. Provedená analýza odhaluje dílčí rozdíly v přístupu k transpozici a implementaci mezi těmito členskými státy Evropské unie. Cílem práce je pak přinést objektivní pohled na efektivitu právních nástrojů zvolených k zajištění ochrany oznamovatelů v kontextu právních řádů... Keywords: Whistleblowing; ochrana oznamovatelů; Evropská unie; směrnice; transpozice; Whistleblowing; whistleblower protection; European Union; Directive; transposition Available in a digital repository NRGL
Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů

EU legal instruments for the protection of whistleblowers Abstract This thesis deals with the issue of protection of whistleblowers within the European Union, with a particular emphasis on the view of ...

Kalová, Adéla; Scheu, Harald Christian; Exner, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ
Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
2024 - Czech
The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. According to the new revision, primary schools are supposed to start teaching at ISCED 2 from September 2024 at the latest, however, they face a lack of suitable teaching materials on this topic for this students' age group. Therefore, this work addresses this gap by creating four model lessons and materials for students and teachers of the lower secondary school at two different levels of difficulty (grades 6-7 and grades 8-9). The aim of the lessons is to explain the structure and basic principles of the Internet. The content of the lessons is based on known student preconceptions. The theoretical background of the work is based on the constructivist perspective "Knowledge in Pieces", ERR framework and the model of teaching by analogy. The lesson plans and corresponding materials for both levels of difficulty were created and tested through the combination of action and design-based research in six schools (13 classes, 258-271 students in total). The students' knowledge was examined by means of pre-post testing. The results indicate a significant positive effect of our lessons immediately after the lessons (d =... V roce 2021 byl v České republice revidován rámcový vzdělávací program, v němž bylo do výuky informatiky pro 2. stupeň ZŠ zařazeno téma základních principů fungo- vání internetu a počítačových sítí. Základní školy mají na 2. stupni dle nové revize začít učit nejpozději od září 2024, ovšem potýkají se s nedostatkem vhodných výukových ma- teriálů na toto téma pro danou věkovou kategorii žáků. Výsledkem této práce je proto návrh čtyř modelových vyučovacích hodin a materiálů pro žáky i učitele 2. stupně ve dvou úrovních obtížnosti (6.-7. ročník, 8.-9. ročník). Obsah hodin cílí na vysvětlení struktury a základních principů fungování internetu a odvíjí se od známých žákovských prekoncepcí. Teoretické pozadí práce vychází z konstruktivistického přístupu "Knowledge in Pieces", modelu E-U-R a z modelu výuky prostřednictvím analogií. Hodiny v obou úrovních a pří- slušné materiály byly vytvořeny a testovány kombinací akčního a konstrukčního výzkumu na 6 školách (13 třídách, celkem na 258-271 žácích). Znalosti žáků byly ověřeny pomocí dvojice znalostních dotazníků (před a po výuce). Výsledky svědčí o velkém pozitivním účinku našich hodin bezprostředně po výuce (d = 1, 76, p < 0, 001, n = 207) i s několika měsíčním odstupem (d = 1, 06, p < 0, 001, n = 61). Metodiky a materiály v příloze práce jsou zpracované do takové... Keywords: informatika|digitální zařízení|digitální technologie|internet|didaktický materiál|2. stupeň ZŠ; informatics|digital devices|digital technologies|internet|didactic material|lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ

The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. ...

Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy
Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
2024 - Czech
One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the candidates when the number of canidates can be in the or- der of thousands or millions. However, it turns out that relevance alone is not enough. Therefore, this work focuses on multi-objective recommender systems using the beyond- relevance objectives. The aim of the thesis is to find out new knowledge about this specific type of recommendation, especially in the connection with the field of HCI, i.e. user and computer interaction that has not been explored much so far. The software output of the work is a web application and a modified recommender system. These two components were used in a user study, where, among other things, we investigated whether users were willing to explicitly set the parameters for a multi- objective recommender system by assigning weights to each of the objectives, compared different variants of metrics for these objectives, mechanisms for assigning weights and different level of detail of texts and visualization of the explanations of the recommen- dations. The results of our experiment show that users perceive the benefit of setting weights for objectives to improve recommendations.... Jednou z nejvíce rozvíjejících se oblastí information retrieval (vyhledávání informací) jsou doporučovací systémy. Ty se typicky snaží o doporučení několika málo nejrelevantněj- ších neboli nejvhodnějších položek uživateli ze všech kandidátů, jejichž počet se může po- hybovat i v řádu milionů. Ukazuje se ale, že samotná relevance nestačí. Proto se tato práce zaměřuje na multi-objective doporučovací systémy využívající i tzv. beyond-relevance kri- téria kvality doporučování. Cílem práce je zjištění nových poznatků o tomto specifickém typu doporučování, a to především v dosud ne příliš prozkoumaném propojení s oblastí interakcí uživatele se systémem. Softwarovým výstupem práce je webová aplikace a upravený doporučovací systém. Tyto dvě komponenty byly použity v uživatelské studii, kde jsme mimo jiné zkoumali, zda uživatelé stojí o explicitní nastavení parametrů multi-objective doporučovacího sys- tému pomocí přidělení vah ke každému z kritérií, porovnávali různé varianty metrik pro tato kritéria a mechanismů pro nastavení vah, rozdílnou detailnost textů a vizualizace explanations. Z výsledků našeho experimentu plyne, že uživatelé vnímají přínos nastavení vah pro kritéria kvality doporučování k vylepšení doporučování. Zároveň se nám také podařilo zjistit, že nejvhodnějším mechanismem pro přidělení vah jsou... Keywords: Doporučovací systémy|HCI|Multi-objective doporučovací systémy; Recommender systems|HCI|Multi-objective recommender systems Available in a digital repository NRGL
HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy

One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the ...

Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Biofyzikální charakterizace inhibice koronavirové nsp14 malými molekulami
Trembulaková, Pavla; Bouřa, Evžen; Dejmek, Milan
2024 - Czech
RNA virus SARS-CoV-2 caused worldwide pandemic of severe disease COVID-19 which lasted more than a year. Repair mechanisms of this virus during replication process significantly reduce efficiency of nucleotide analog drugs, eg. remdesivir. Nonstructural protein (nsp) 14 and nsp10 form a complex which acts as an exonuclease enzyme and will be furthrer referred to as an ExoN complex. This complex can probably cause lower efficiency of incorporation of nucleotide analogs compared to viruses without exonuclease enzymes. The two-protein complex with active site on nsp14 containing two magensium ions seems like a good target for testing potent inhobitors. Among possible inhibitors of SARS-CoV-2 exonuclease complex are isobavachalcone and sofalcone. According to published studies, those small organic molecules chelate magensium ions in active site of exonulease part in nsp14. This results in inactivation of ExoN complex active site in nsp14 structure and disables the catalytic function which acts as repairing element in RNA synthesis process. This tesis focuses on characterization of inhibition of protein complex nsp14 and nsp10 in presence of small selected molecules, isobavachalcone and sofalcone. Exonuclease activity assays in presence of various RNA substrates were performed. Furthermore, there have been... RNA virus SARS-CoV-2 způsobil celosvětovou pandemii závažné nemoci COVID-19, která trvala více než rok. Opravné mechanismy tohoto viru během replikace výrazně snižují účinnost běžně používaných léků z kategorie nukleotidových analog jako je například remdesivir. Nestrukturální protein (nsp) 14 a nsp10 tvoří komplex, který plní exonukleázovou (ExoN) funkci a dále bude nazýván jako ExoN komplex. Nsp14 obsahuje aktivní místo komplexu, nsp10 je kofaktorem. Tento ExoN komplex a je pravděpodobně důvodem nižší účinnosti inkorporace nukleotidových analog v porovnání s viry bez exonukleáz. Tento komplex dvou proteinů s aktivním místem ve struktuře nsp14 obsahujícím dva hořečnté ionty se jeví jako dobrý cíl pro potenciální inhibitory ExoN aktivity a následného znemožnění vzniku dalších životaschopných generací viru. Mezi potenciální inhibitory tohoto ExoN komplexu patří isobavachalcon a sofalcon. Podle publikovaných studií tyto malé molekuly chelatují hořečnaté ionty v aktivním centru exonukleázové části nsp14, čímž inaktivují aktivní centrum ExoN komplexu a znemožní mu fungovat jako opravný prvek syntézy nové RNA. Tato práce se zaměřuje na charakterizaci chování proteinového komplexu nsp10 a nsp14 viru SARS-CoV-2 za přítomnosti malých vybraných molekul, isobavachalconu a sofalconu. Rovněž byly provedeny testy... Keywords: SARS-CoV-2; exonukleáza; nsp14; nsp10; inhibice enzymu; RNA; isobavachalcon; sofalcon; SARS-CoV-2; exonuclease; nsp14; nsop10; enzymatic inhibition; RNA; isobavachalcone; sofalcone Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální charakterizace inhibice koronavirové nsp14 malými molekulami

RNA virus SARS-CoV-2 caused worldwide pandemic of severe disease COVID-19 which lasted more than a year. Repair mechanisms of this virus during replication process significantly reduce efficiency of ...

Trembulaková, Pavla; Bouřa, Evžen; Dejmek, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, Praxe a budoucí směřování
Bartošík, Lukáš; Exner, Jan; Šmejkal, Václav
2024 - Czech
Title of the writing: Analysis of the institute of extraordinary circumstances or abbreviation of air passenger rights: Theory, practice and future directions Abstract Air passengers have a number of rights against air carriers under EU law. One of these rights is the right to a flat-rate compensation in the event of cancellation or significant delay of a flight. Cancellations or significant delays can be caused by a wide variety of circumstances. If these circumstances are extraordinary and could not have been prevented by the carrier using all reasonable measures, passengers are not entitled to compensation and the carrier is thus relieved of its obligation. Extraordinary circumstances in air transport are very often applied in practice as a means of relieving the carrier of its obligation to pay damages to air passengers. Unfortunately, this remedy is enshrined in the legislation in a very vague and indeterminate manner, in the form of vague legal terms. It can therefore be abused in practice to the detriment of passengers. The Court of Justice of the European Union, in the context of the preliminary ruling procedure, does interpret the institute, but again using general and vague terms, which requires further specification by means of further preliminary questions. This paper aims to explain the meaning... Název práce v českém jazyce: Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, praxe a budoucí směřování Abstrakt Letečtí cestující mají na základě unijního práva řadu práv vůči leteckým dopravcům. Jedním z těchto práv je i právo na paušalizovanou náhradu škody v případě zrušení či významného zpoždění letu. Zrušení či významné zpoždění letu mohou být způsobeny velkou škálou různých okolností. Jsou-li tyto okolnosti mimořádné, kterým dopravce nemohl za použití všech přiměřených opatření zabránit, nemají cestující právo na náhradu a dopravce je tak ze své povinnosti liberován. Mimořádné okolnosti v letecké dopravě jsou velice často v praxi aplikovaným institutem sloužícím k liberaci dopravce z jeho povinnosti zaplatit leteckým cestujícím škodu. Bohužel, tento právní prostředek je v právní úpravě zakotven velmi nejasně, neurčitě, a to formou neurčitých právních pojmů. Proto jej může být v praxi zneužíváno v neprospěch cestujících. Soudní dvůr Evropské unie v rámci řízení o předběžných otázkách sice institut vykládá, ale opět s použitím obecných a vágních termínů, což si žádá další konkretizaci prostřednictvím dalších předběžných otázek. Tato práce si klade za cíl přiblížit smysl a význam mimořádných okolností a nastínit, co se pod tímto neurčitým právním pojmem skrývá.... Keywords: letecká doprava; práva leteckých cestujících; mimořádné okolnosti; přiměřená opatření; právo na náhradu škody; liberace dopravce; air transport; air passenger rights; extraordinary circumstances; reasonable measures; right to compensation; liberation of the carrier Available in a digital repository NRGL
Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, Praxe a budoucí směřování

Title of the writing: Analysis of the institute of extraordinary circumstances or abbreviation of air passenger rights: Theory, practice and future directions Abstract Air passengers have a number of ...

Bartošík, Lukáš; Exner, Jan; Šmejkal, Václav
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases