Number of found documents: 636
Published from to

TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING
Vojtěch, Lukáš
2017 - English
This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven textile samples. Drawing on these results, the thesis goes on to determine the electromagnetic shielding efficiency of nonhomogeneous 3D structures using modified approaches and succeeds in finding a new analytical description of the electromagnetic shielding efficiency of electrically conductive woven textiles. The proposed description applies to selected types of conductive woven textiles. The author’s basic observation is that woven textiles are structurally similar to metallic grids. The proposed modelling method was analytically validated for the different conductivity values of the yarns used; experimental validation was performed as well. This led to the identification of a set of usable conductivity values for yarns, for which these approaches are valid within a given error. In view of the new approaches to modelling the electrical conductivity and electromagnetic shielding efficiency of conductive textiles presented in this thesis, it is believed that these findings will significantly contribute to the body of interdisciplinary research and applications at the boundary between electrical engineering and materials science. The thesis describes the experiments performed and the development of applications of the proposed materials that span various branches of electronics and communications technologies and demonstrate application potential. The example and experiments presented here will certainly help the reader appreciate the scope and application potential of these materials, especially in the context of interdisciplinary cooperation. The thesis is also meant to serve as learning material for students and to be used for teaching purposes and scientific education in general.Tato habilitační práce se věnuje nejprve nalezení a odvození teoretického postupu modelování elektrické vodivosti tkaných textilií. Tento návrh je následně experimentálně ověřen, pomocí měření na vyrobených vzorcích. S využitím těchto výsledků práce pokračuje využitím modifikovaných postupů odvození elektromagnetické stínící účinnosti nehomogenních 3D struktur, kdy se podařilo dospět k novému způsobu analytického popisu elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií. Navržený popis platí pro vybrané typy elektricky vodivých textilií, realizovaných technologií tkaní. Základním využitým pozorováním, je podobnost struktur tkaných textilií a mřížkových struktur na bázi kovových prvků. Navržený postup modelování je analyticky ověřen pro různé hodnoty elektrické vodivosti použitých přízí, zároveň je provedeno i ověření v experimentu. Výsledkem je nalezení oboru hodnot použitelných elektrických vodivostí přízí, pro které tyto postupy platí s danou chybou. Z pohledu v této práci publikovaných nových postupů modelování elektrické vodivosti i elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií, se jedná o soubor nových poznatků, které významně přispívají k rozvoji mezioborových znalostí a aplikací na rozhraní elektrotechniky a materiálového inženýrství. V práci jsou uvedeny také realizované experimenty i výsledky výzkumu a vývoje aplikací navrhovaných typů materiálů, které pokrývají různé oblasti elektroniky a komunikační techniky, s potenciálem jejich užití v praxi. Publikované příklady a experimenty jistě pomohou čtenáři lépe pochopit rozsah a potenciál aplikací těchto materiálů, zejména v kontextu mezioborové spolupráce. Práce si zároveň klade za cíl působit i jako didaktická podpora a umožnit další využití textu pro výukové a vědecké účely. Keywords: Electrically conductive textile; Electrical conductivity; Electromagnetic shielding efficiency; Communication engineering; Interdisciplinary research and application; Elektricky vodivé textilní materiály; Elektrická vodivost; Elektromagnetická stínící účinnost; Komunikační technika; Mezioborový výzkum a aplikace Available in digital repository of ČVUT.
TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by ...

Vojtěch, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza faktorů ovlivňujících reprodukci krav
Bezdíček, Jiří
2017 - Czech
Keywords: reprodukce hospodářských zvířat; fyziologie; efekty; gravidita Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza faktorů ovlivňujících reprodukci krav

Bezdíček, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Energy and Economic Efficiency
Bemš, Július
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Energy and Economic Efficiency

Bemš, Július
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Produkce enzymů vybranými kvasinkovými kmeny a jejich aplikace v technologii výroby piva při použití speciálních sladů
Gregor, Tomáš
2017 - Czech
Keywords: enzymy; amyláza; lipázy; kvasinky; pivo; slad Available to registered users in the Library of Mendel University.
Produkce enzymů vybranými kvasinkovými kmeny a jejich aplikace v technologii výroby piva při použití speciálních sladů

Gregor, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Pulsní laserová depozice a přidružené výzkumné činnosti
2017 -
Keywords: publikace; pulsní laserová depozice; laserově indukovaná spektroskopie; konvenční chemická plynná depozice; studium teplotní stability; organometalické reaktanty Available in the ZČU Library.
Pulsní laserová depozice a přidružené výzkumné činnosti

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Posuzování zbytkové životnosti velkostrojů
2017 -
Keywords: životnost; degradační procesy; tenzometrie; experiment Available in the ZČU Library.
Posuzování zbytkové životnosti velkostrojů

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials
Holovský, Jakub
2017 - English
The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, the photovoltaic materials and their technological parameters and also the potential of certain photovoltaic technologies as a renewable source of energy. The materials presented here are either absorbers: amorphous silicon (a-Si:H), microcrystalline silicon, organo-metalhalide perovskites (CH3NH3PbI3) or materials for transparent electrodes: graphene, amorphous InZnO and amorphous ZnSnO. The physical effects studied are related to material preparation methods, ageing, exposure to light, and annealing. The methods employed here for the absorption spectroscopy are photothermal deflection spectroscopy and photocurrent spectroscopy. The two methods are briefly explained and compared. Two main issues related to correct interpretation of these measurements are discussed: effect of surface states and the effects of light scattering. The absorption spectrum in sub-bandgap region is measured to obtain mainly the slope of the absorption edge parametrized by Urbach energy. It is shown here, how theoretically and practically this parameter correlates with the maximum attainable efficiency of solar cell – if the material is used as absorber. If the material is used as transparent electrode, correlation with conductivity is found. The effect of cost evolution in the photovoltaic industry is discussed with the consequence on the efficiency as a most critical parameter dictating the cost of energy. The competitiveness of the solar energy is reviewed for different levels of autonomy. Keywords: solar cells; photovoltaics; photocurrent spectroscopy; photothermal spectroscopy; Urbach energy; sub-bandgap absorption Available in digital repository of ČVUT.
Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials

The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and ...

Holovský, Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vývoj pokročilých materiálů pro bionanotechnologické aplikace
Zítka, Ondřej
2017 - Czech
Keywords: nanotechnologie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vývoj pokročilých materiálů pro bionanotechnologické aplikace

Zítka, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2017

,,Bioplasty" a životní prostředí
Adamcová, Dana
2017 - Czech
Keywords: plasty; životní prostředí; odpad; kompostování; degradace Available to registered users in the Library of Mendel University.
,,Bioplasty" a životní prostředí

Adamcová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Metody měření a hodnocení výstupu přirozeného oxidu uhličitého do atmosféry
Geršl, Milan
2017 - Czech
Keywords: skleníkové plyny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metody měření a hodnocení výstupu přirozeného oxidu uhličitého do atmosféry

Geršl, Milan
Mendelova univerzita v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases