Number of found documents: 12107
Published from to

Albín Bráf, zakladatel české sociální školy
Volná, Zuzana; Brnula, Peter
2022 - Czech
The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on the solution of pressing social issues of his time. The work captures Braf's professional and intellectual development associated with theoretical literary activity and practical needs of the era in which the attraction to social issues constituted a permanent part of his political and academic career. Furthermore, the thesis focuses on Braf's share in establishing important public institutions and theoretical preparations of social legislation concerning so- called labour issues and social insurance. Finally, the thesis illustrates Braf's academic practice which later resulted in the successful work of Winter, Preiss, Rašín, Engliš, Macek and Gruber, his scholars. In the period of the First Republic, those mentioned above represented the second generation of "Czech social school", with Braf being one of its founders. The following part concentrates on the influence of Rerum Novarum, the first social Papal encyclical, on Braf's social thinking and attitudes concerning the development of social insurance regulations. Historical research using content analysis contributed to achieving the aims of the... Hlavním cílem rigorózní práce je přiblížit osobnost významného národohospodáře, vysokoškolského pedagoga a politika profesora Albína Bráfa (1851-1912) a jeho vliv na řešení palčivých dobových sociálních otázek. V práci je zachycen profesní a myšlenkový vývoj Bráfův spojený s teoretickou literární činností a praktickými potřebami doby, kdy zájem o sociální problematiku byl trvalou součástí jeho politické a akademické kariéry. Dále pak podíl Bráfa na vzniku významných veřejnoprávních institucí a teoretické přípravě sociální legislativy v oblasti tzv. dělnické otázky a sociálního pojištění. A konečně i Bráfova pedagogická činnost, která se posléze zúročila především v úspěšné práci jeho žáků Wintera, Preisse, Rašína, Engliše, Macka a Grubera v období 1. republiky. Všichni z uvedených jsou považováni za představitele druhé generace tzv. české sociální školy, přičemž Bráf patří mezi její zakladatele. Pozornost je rovněž věnována vlivu první sociální papežské encykliky Rerum novarum na Bráfovo sociální myšlení a postoje v oblasti směřování sociálně pojistných zákonů. Pro dosažení cílů práce byl zvolen historický výzkum s využitím obsahové analýzy. Syntézou poznatků byly popsány kroky, které předcházely zavedení soustavy povinného sociálního pojištění v našich zemích. Výsledky práce poslouží k lepšímu... Keywords: Albín Bráf|sociální pojištění|sociální politika|česká sociální škola|dělnická otázka|spravedlivá mzda|Rerum Novarum; Albin Braf|social insurance|social policy|Czech social school|labour issues|fair wage|Rerum Novarum Available in a digital repository NRGL
Albín Bráf, zakladatel české sociální školy

The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on ...

Volná, Zuzana; Brnula, Peter
Univerzita Karlova, 2022

Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů
Janůlková, Iva; Víšek, Petr
2022 - Czech
This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the theoretical level, the thesis is based on a culturally determined construction of masculinity, which is primarily based on hegemonic masculinity according to Connell (2005). Methodologically, the research is conducted qualitatively with the aim of exploring how masculine roles are constructed in the Roma family in a context of social exclusion, where there appears to be little hope of developing hegemonic masculinity. The research has been conducted from July to October 2021, through narrative interviews with Roma men living in socially excluded settings. Seven respondents living in two localities participated in the research. There are thirteen socially excluded localities in Ostrava according to ASZ (2018). The respondents were interviewed about events in their lives, including their experiences and attitudes. Results of my research suggest that Roma men, who are living in socially excluded settings show signs of marginalised masculinity and that their masculinity is fundamentally influenced by two factors: the socially excluded environment and the family, which I defined in the theoretical part of the... Tato rigorózní práci se zabývá konstrukcí mužské role v romských rodinách žijících v českých sociálně vyloučených lokalitách, k čemuž využívá odbornou literaturu a data z narativních rozhovorů. V teoretické rovině se práce opírá o kulturně determinovanou konstrukci maskulinity, která je založena především na hegemonní maskulinitě podle Connell (2005). Metodologicky je výzkum veden kvalitativně s cílem zjistit, jak se konstruuje mužská role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, kde se zdá být malá naděje na rozvíjení hegemonní mužnosti. Výzkum se uskutečnil v období července až října 2021 pomocí narativních rozhovorů s romskými muži, kteří žijí v sociálně vyloučeném prostředí. Výzkumu se zúčastnilo sedm respondentů žijících ve dvou lokalitách z celkového počtu třinácti sociálně vyloučených lokalit v Ostravě (ASZ 2018). S respondenty byly vedeny rozhovory o událostech v jejich životě včetně zkušeností a postojů. Výzkumné výsledky naznačují, že romští muži žijící v sociálně vyloučeném prostředí vykazují známky marginalizované maskulinity a jejich maskulinitu zásadně ovlivňují dva faktory: sociálně vyloučené prostředí a rodina, které jsem definovala v teoretické části práce. Dalšími aspekty ovlivňujícími konstrukci jejich maskulinity jsou škola a média. Výzkum odhalil, že mezi znaky, které... Keywords: Mužství|marginalizovaná maskulinita|sociální vyloučení|romská rodina|kvalitativní výzkum|narativní analýza; Masculinity|marginalized masculinity|social exclusion|Romani family|qualitative research|narrative analysis Available in a digital repository NRGL
Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů

This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the ...

Janůlková, Iva; Víšek, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Analýza nefrotoxického působení látek in vitro
Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
2022 - Czech
2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The doctoral thesis deals with in vitro testing of nephrotoxic effects of substances in immortalized human proximal tubular cells HK-2. The basic aim of the thesis was to introduce and optimize the cultivation of HK-2 cells under different culture conditions, to characterize the cultivation and growth stability of HK-2 cells and last but not least to characterize the nephrotoxic effect of cadmium in HK-2 cell line using bioanalytical and biochemical methods. The introduction summarizes the basic rules and conditions for long-term cultivation of cell lines. Furthermore, HK-2 cells and their importance in nephrotoxicity testing are characterized in detail. The thesis also mentions methods for monitoring toxic effects of substances with focus on measuring cell viability and oxidative stress. The outcomes of the thesis are characterizing nephrotoxic effects of CdCl2 in HK-2 cells. The results part describes obtained findings and the discussions follows. Keywords Nephrotoxicity; In vitro cultivation; HK-2 cell line; Cell viability; Cadmium. 2020 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Disertační práce: ANALÝZA NEFROTOXICKÉHO PŮSOBENÍ LÁTEK IN VITRO Autor práce: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Školitel: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstrakt Disertační práce pojednává o charakterizaci nefrotoxického působení látek in vitro u imortalizovaných lidských proximálních tubulárních buněk HK-2. Základním cílem práce bylo zavést a optimalizovat kultivaci HK-2 buněk za různých kultivačních podmínek, charakterizovat kultivační a růstovou stabilitu HK-2 buněk a v neposlední řadě charakterizovat nefrotoxické působení kadmia u HK-2 buněčné linie pomocí bioanalytických a biochemických metod. V úvodní části práce jsou shrnuta základní pravidla a podmínky pro dlouhodobou kultivaci buněčných linií. Dále jsou podrobně charakterizovány buňky HK-2 a jejich význam v testování nefrotoxického působení. V práci jsou také zmíněny způsoby monitorování a analýzy toxického působení látek se zaměřením na stanovení buněčné viability a míry oxidačního stresu. Ve výsledkové části disertační práce jsou uvedeny výsledky získané při testování nefrotoxického působení CdCl2 u HK-2 buněk. V závěrečné části práce jsou pak naměřené výsledky shrnuty a diskutovány. Klíčová slova Nefrotoxicita; in vitro kultivace; HK-2 buněčná linie; buněčná viabilita; kadmium. Available in a digital repository NRGL
Analýza nefrotoxického působení látek in vitro

2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The ...

Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA
Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of the diploma thesis: Determination of creatinine in urine using on-line SPE in SIA The aim of the diploma thesis was to determine creatinine in urine by a method whose results would be comparable to the routinely used method based on the Jaffé reaction. Three urine samples were used, the resulting values were statistically compared with the values measured on a clinical analyzer according to the Jaffé protocol. Urine creatinine was determined by online solid phase extraction (SPE) in sequence injection analysis (SIA). The column in the SIA system was filled with sorbent for extraction, a sorbent was used in the Plexa PCX material. The standard addition method was used to determine creatinine, each sample was measured twice and the average of the given values was used for evaluation. The experimental conditions were first optimized on standard solutions in dilute acetic acid, then applied to real urine samples. The method was evaluated for linearity, yield, repeatability and robustness. According to the value of the correlation coefficient, good linearity was achieved, yield around 100%. Repeatability was... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Eva Semerádová Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA Cílem diplomové práce bylo stanovit kreatinin v moči metodou, jejíž výsledky by byly srovnatelné s rutinně používanou metodou na bázi Jaffého reakce. Byly použity tři vzorky moči, výsledné hodnoty byly statisticky porovnány s hodnotami naměřenými na klinickém analyzátoru dle Jaffého protokolu. Kreatinin v moči byl stanoven pomocí online extrakce na tuhé fázi (SPE) v sekvenční injekční analýze (SIA). Kolona v systému SIA byla naplněna sorbentem pro extrakci, byl použit sorbent do materiálu Plexa PCX. Pro stanovení kreatininu byla použita metoda standartního přídavku, každý vzorek byl změřen dvakrát a pro hodnocení byl využit průměr daných hodnot. Podmínky experimentu byly nejprve optimalizovány na roztocích standardu ve zředěné kyselině octové, poté byly aplikovány i na reálné vzorky moči. V metodě byla hodnocena linearita, výtěžnost, opakovatelnost a robustnost. Dle hodnoty korelačního koeficientu bylo dosaženo dobré linearity, výtěžnosti kolem 100 %. Opakovatelnost byla zhodnocena dle RSD, která se pohybovala vždy kolem 2-3 %, což je považováno za velmi... Available in a digital repository NRGL
Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of ...

Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie
Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the powers of its bodies and closer cooperation between the Member States in many areas - brings about various new challenges and urges many subjects to deal with issues yet unresolved. This also applies to the field of criminal law and to the subjects active in criminal matters. A substantial progress has been made recently at the European Union level on the way towards the harmonization of certain criminal law standards and major steps have been taken leading to the reform of the system of the institutions and bodies active in criminal matters which include criminal offences against these standards. These harmonization and reform steps have reached furthest in the area of criminal law protection of the financial interests of the European Union against acts of a fraudulent nature. However, not everything has been achieved completely in the rapid development. It still remains open - and undefined - what really belongs among those protected financial interests of the European Union. Its normative efforts came up with the concept of criminal offences of a fraudulent nature substantially exceeding the framework of what... Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie Daniella Sarah Sotolářová Abstrakt Postupující integrace Evropské unie - a s ní spojené rozšiřování pravomocí jejích orgánů a užší spolupráce členských států v řadě oblastí - s sebou nese různé nové výzvy a staví řadu subjektů před řešení dosud nezodpovězených otázek. To platí i o trestněprávní oblasti a o subjektech činných v trestních věcech. V posledním období bylo na úrovni Evropské unie dosaženo zásadního pokroku na cestě k harmonizaci určitých trestněprávních norem a byly podniknuty zásadní kroky vedoucí k reformě soustavy institucí a orgánů aktivních v trestních věcech, v nichž jde o trestněprávně postižitelná porušení těchto norem. Nejdále se tyto harmonizační a reformní kroky dostaly v oblasti trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie před jednáními podvodné povahy. Ne všechno však bylo v daném překotném vývoji dotaženo. Otevřené - a nedefinované - zůstalo už to co vůbec patří do oněch chráněných finančních zájmů Evropské unie. Její normotvorba přišla s pojetím trestněprávně postižitelných jednání podvodné povahy zásadně překračujícím rámec toho co je běžně v právní teorii i praxi považováno za charakteristické pro činy dané povahy a vyšetřování těchto činů svěřila prvnímu nadnárodnímu justičnímu orgánu činnému... Keywords: Evropská unie; finanční zájmy Evropské unie; poškození a ohrožení finančních zájmů Evropské unie; podvody poškozující finanční zájmy Evropské unie; trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie; Úřad evropského veřejného žalobce; trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie; European Union; financial interests of the European Union; damage and threat to the financial interests of the European Union; frauds damaging the financial interests of the European Union; criminal law protection of the financial interests of the European Union; European Public Prosecutor's Office; criminal acts against the financial interests of the European Union Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie

Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the ...

Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev
Podzimková, Alena; Šnejdrová, Eva; Miletín, Miroslav
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Alena Podzimková Title of Thesis: Characterization of silicone scar treatment gels Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. This diploma thesis deals with characterization of silicone gels by various methods, specifically measurement of rheological properties, overall characterization of the composition by infrared spectroscopy, identification of volatile compounds by gas chromatography and determination of molecular weight distribution of polymers by gel permeation chromatography. The theoretical part provides information about scars and their treatment options and describes the principles and the evaluation of tests performed in the experimental part. Five commercial gels and three newly formulated scar healing gels were evaluated. Analysis of viscosity curves confirmed newtonian type of flow in commercial gels Scar Gel Dr. Max and Stratamed and in the newly formulated gels. Strataderm, RejuvaSil and ScarEsthetique show a decrease in viscosity under stress. Oscillation tests have shown a gel structure only with the commercial ScarEsthetique and RejuvaSil. Scar Gel Dr. Max, Strataderm, the newly formulated gels and Stratamed contain polymeric polydimethylsiloxane. In case of Scar... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autorka: Alena Podzimková Název práce: Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá charakterizací silikonových gelů různými metodami, konkrétně měřením reologických vlastností, celkovou charakterizací složení pomocí infračervené spektroskopie, identifikací těkavých látek plynovou chromatografií a stanovením distribuce molárních hmotností polymerů metodou gelové permeační chromatografie. V teoretické části jsou uvedeny informace o jizvách a možnostech jejich léčby a jsou popsány principy a vyhodnocení testů realizovaných v experimentální části. Hodnoceno bylo pět komerčních gelů a tři nově formulované gely k hojení jizev. Analýza viskozitních křivek potvrdila newtonský typ toku u komerčních gelů Scar Gel Dr. Max a Stratamed a u gelů ve stadiu formulace. Strataderm, RejuvaSil a ScarEsthetique vykazují pokles viskozity při namáhání. Oscilační testy prokázaly gelovou strukturu pouze u komerčních přípravků ScarEsthetique a RejuvaSil. Scar Gel Dr. Max, Strataderm, nově formulované gely a Stratamed obsahují polymerní polydimethylsiloxan. V případě Scar Gelu, Stratadermu a Stratamedu doplněný o polydimethylsiloxan nížemolekulární s... Keywords: silikonový gel; hojení jizev; GC; MS; oscilační testy; DSC; morfologie; silicone gel; scar treatment; GC; MS; oscillation tests; DSC; morphology Available in a digital repository NRGL
Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Alena Podzimková Title of Thesis: Characterization of silicone scar treatment gels ...

Podzimková, Alena; Šnejdrová, Eva; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Revize vybraných spodnokarbonských členovců z Moravského krasu
Rak, Štěpán
2022 - Czech
In my dissertation thesis I made a revision of two selected groups of Lower Carboniferous arthropds from the Moravian Karst: trilobites and thylacocephalans. I studied their systematics, autecology as well as taxonomy. In the first part I mapped an occurrence of an atheloptic trilobite association in the Březina village vicinity. Based on a study the new trilobite association is erected. The second part is focused on the very first discovery of Lower Carboniferous thylacocephalan outside of US. Its specific carapace structure is studied. New species Paraconcavicaris viktoryni (Broda et al. 2020) is determined and compared to known species. V disertační práci se věnuji revizi vybraných skupin spodnokarbonských členovců z Moravského krasu: trilobitům a thylacocephalům, jejich systematice, autekologii a taxonomii. V první části práce analyzuji výskyt atheloptického trilobitového společenstva v okolí obce Březina v Moravském krasu, společenstvo srovnávám s podobnými výskyty ze světa. Je stanovena nová trilobitová asociace. V druhé části je popsán první výskyt karbonského thylacocephala mimo území USA. Deatilně je studována jeho specifická struktura karapaxu a na jejím základě stanoven nový druh Paraconcavicaris viktoryni (Broda et al., 2020). Keywords: trilobitove asociace; thylacocephala; ekologie; pokrocile mikroskopicke techniky; spodni karbon; trilobite association; thylacocephala; ecology; advanced microscopic techniques; Lower Carboniferous Available in a digital repository NRGL
Revize vybraných spodnokarbonských členovců z Moravského krasu

In my dissertation thesis I made a revision of two selected groups of Lower Carboniferous arthropds from the Moravian Karst: trilobites and thylacocephalans. I studied their systematics, autecology as ...

Rak, Štěpán
Univerzita Karlova, 2022

Trestné činy v silniční dopravě
Kotrnoch, Filip; Vokoun, Rudolf; Říha, Jiří
2022 - Czech
v anglickém jazyce This rigorous thesis deals with the legal regulation of road traffic offences in the Czech Republic. It is a specific criminal activity. The perpetrators are usually persons with a good repute, who live an orderly life and are not inclined to criminal activity. Criminal liability is often incurred by causing a traffic accident with serious consequences. Yet, driving a motor vehicle is an everyday part of life for most of the adult population. This issue can therefore affect any of us. There is no separate title in the Special Part of the Criminal Code which contains specific legislation on road traffic offences. Conduct that undermines road safety is punishable under the general offences, which can be committed in other than road transport-related circumstances. The aim of this thesis is to provide the reader with an analysis of the legal regulation of road traffic offences from the perspective of substantive criminal law, to highlight current practical problems and to offer de lege ferenda considerations on possible solutions to the shortcomings of the current legislation. This should be achieved by analysing legal literature and case law. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of road transport offences. It then analyses the legal... v českém jazyce Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou trestných činů v silniční dopravě v České republice. Jedná se o specifickou trestní činnost. Pachatelé jsou zpravidla dosud bezúhonné osoby, které žijí řádným životem a nemají sklony k trestné činnosti. Trestní odpovědnost mnohdy vzniká zaviněním dopravní nehody se závažnými následky. Řízení motorového vozidla je přitom každodenní součástí života většiny dospělé populace. Tato problematika se proto může dotknout kohokoliv z nás. Ve zvláštní části trestního zákoníku není vyčleněna samostatná hlava, která by obsahovala specifickou právní úpravu trestných činů v silniční dopravě. Jednání, které narušuje bezpečnost silničního provozu, je postihováno podle obecných trestných činů, kterých se lze dopustit i jinak než v souvislosti se silniční dopravou. Cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenáři rozbor právní úpravy trestných činů v silniční dopravě z hlediska trestního práva hmotného, upozornit na aktuální praktické problémy a případně nabídnout úvahy de lege ferenda o možném řešení nedostatků současné právní úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením trestných činů v silniční dopravě. Dále rozebírá zákonné znaky trestných... Keywords: trestné činy v silniční dopravě; silniční dopravní nehoda; návyková látka; road traffic offences; road traffic accident; addictive substance Available in a digital repository NRGL
Trestné činy v silniční dopravě

v anglickém jazyce This rigorous thesis deals with the legal regulation of road traffic offences in the Czech Republic. It is a specific criminal activity. The perpetrators are usually persons with a ...

Kotrnoch, Filip; Vokoun, Rudolf; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení
Mohelský, Michal; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
ABSTRACT, KEY WORDS Seizing digital tracks for the purpose of a criminal proceeding This thesis analyzes procedural institutes of law that serve to seize digital traces on the Internet to investigate cybercrime. This document also deals with a selected procedural institute of the Convention on Cybercrime, which serves to secure digital traces. Furthermore, an assessment is made as to whether the Czech legislation meets these requirements. Data retention analysis provided information on what traffic and location data are and describes the extent of their retention. The issue of identification of offenders based on seized IP addresses was explained and anonymization methods were explained. The main goal of the thesis is an extensive elaboration of some relevant procedural institutes of the Code of criminal procedure no. 141/1961 Sb., through which digital traces are seized. This data may lead to the identification of the offender, and also for conviction of guilt during criminal proceedings. The thesis elaborates institutes: a record of telecommunication traffic, monitoring digital communication, data freeze, and physical provision of devices. This work compares individual institutes with the requirements of the Convention on CyberCrime. The author of this thesis describes in detail the conditions defined by... ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení Tato rigorózní práce analyzuje procesně právní instituty, které slouží k zajišťování digitálních stop v síti Internet za účelem vyšetřování trestné činnosti, spáchané v kyberprostoru. Práce pojednává o vybraných procesních ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě, které slouží k zajišťování digitálních stop. Dále je provedeno posouzení, zda česká právní úprava těmto požadavkům vyhovuje. Analýza právní úpravy data retention poskytla informace o tom, co jsou to provozní a lokalizační údaje a popsala rozsah jejich uchovávání. Pominuta není ani aktuální judikatura. Došlo k rozvedení problematiky identifikace pachatelů na základě zajištěných IP adres a vysvětlení anonymizačních metod. Nejpodstatnějším cílem práce je rozsáhlé rozvedení zajišťovacích institutů dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostřednictvím kterých dochází k zajišťování digitálních stop, vedoucích ke zjištění pachatele a využití těchto údajů pro účely trestního řízení. Práce rozvádí záznam o uskuteční telekomunikačního provozu, odposlech datového toku, sledování prováděné technickým prostředkem, data freeze a fyzické zajišťování důkazů. Jednotlivé instituty tato práce komparuje s požadavky Úmluvy o počítačové kriminalitě. Tato práce dále detailně popisuje... Keywords: Kybernetická kriminalita; provozní a lokalizační údaje; digitální stopy; Cybercrime; operational and location data; digital traces Available in a digital repository NRGL
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení

ABSTRACT, KEY WORDS Seizing digital tracks for the purpose of a criminal proceeding This thesis analyzes procedural institutes of law that serve to seize digital traces on the Internet to investigate ...

Mohelský, Michal; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených
Moudrý, Petr; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
The problem of resocialization of convicts and the effect of particular penalties on this process is a subject rather relatively neglected, but at the same time socially and legally fundamental. The success of the resocialization of offenders affects not only the entire criminal policy but also society as a whole. However, the view on this social dilemma is evolving over time. We do not longer examine the punishment as mere retribution, rather we expect it to protect society and have a positive effect on the convict. We also realize that most of the sentencing does not mean permanent exclusion from society. Therefore, the consequences of any sentence also affect us, the society. This phenomenon led me to analyze the three most severe sentences: imprisonment, house arrest, and community service. Gradually, I tried to investigate the outcome of the effects of these sentences on the offender's personality. During the analysis, I decided not to only benefit from the secondary data consisting of acknowledged publications, articles, studies, and concepts, but I also acquired findings from several interviews with experts within the sphere and convicts themselves. This allowed deep penetration into the topic not only from a theoretical point of view but also from a practical one. In the thesis, I critically... Problém resocializace odsouzených a vlivu jednotlivých trestů na tento proces je téma, které je poměrně opomíjené, a přitom sociálně i právně zásadní. Úspěšnost resocializace pachatelů ovlivňuje nejen celou trestní politiku, ale také společnost jako celek. Pohled na tento společenský problém se přitom vyvíjí s časem. Nyní na trest již nehledíme jako na pouhou odplatu. Od trestní sankce očekáváme ochranu společnosti spolu s pozitivním vlivem na samotného pachatele. Uvědomujeme si, že pro většinu pachatelů uložení trestu neznamená trvalé vyloučení ze společnosti, a proto se následky výkonu trestu na jejich osobnosti dotýkají také nás. Z toho důvodu jsem ve své práci rozebral tři tresty nejpřísnější - trest odnětí svobody, trest domácího vězení a trest obecně prospěšných prací. Postupně jsem se snažil přijít na konkrétní důsledky působení těchto trestů na osobnost pachatele. Během své analýzy jsem se rozhodl nesetrvat pouze u velkého množství sekundárních dat skládajících se z odborných publikací, článků, studií či koncepcí, ale podstoupil jsem množství rozhovorů s osobami z řad expertů a samotných odsouzených. To mi umožnilo proniknout do tématu nikoli jen z hlediska teoretického, ale také z pohledu praxe. V textu jsem kriticky pohlížel na veškeré části péče penitenciární, ale také péče postpenitenciární a... Keywords: Resocializace; odnětí svobody; domácí vězení; obecně prospěšné práce; Resocialization; imprisonment; house arrest; community service Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených

The problem of resocialization of convicts and the effect of particular penalties on this process is a subject rather relatively neglected, but at the same time socially and legally fundamental. The ...

Moudrý, Petr; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases