Number of found documents: 15714
Published from to

Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek
Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová Title of Thesis: Surface active compounds and evaluation of its properties The theoretical part of the thesis is focused on the properties of surfactants, their distribution, and their use. In this part, micelles, critical micelle concentration, methods of its determination and factors influencing it are also characterized. In the experimental part, the critical micelle concentration (CMC) of two homologous series of quaternary ammonium salts (benzalkonium chlorides and benzoxonium chlorides) was evaluated by a conductometric method. Several parameters (side chain length, temperature, pH) and their influence on the critical micelle concentration value were monitored. Furthermore, the critical micelle concentration of these substances was measured using a Wilhelmy plate to compare the two methods. The relationship between decreasing critical micelle concentration value and increasing alkyl chain length was verified. At the same time, the dependence of CMC on temperature and pH change was verified. Finally, the conductometric method of CMC determination was compared with the Wilhelmy plate method, and their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Konzultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Posluchač: Heinrichová Jana Název diplomové práce: Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek Teoretická část práce je zaměřena na vlastnosti povrchově aktivních látek, jejich rozdělení a využití. V této části jsou také charakterizovány micely, kritická micelární koncentrace, metody jejího stanovení a faktory, jež ji ovlivňují. V experimentální části byla u dvou homologních řad látek typu kvarterních amoniových solí (benzalkoniumchloridy a benzoxoniumchloridy) hodnocena kritická micelární koncentrace (CMC) konduktometrickou metodou. Bylo sledováno několik parametrů (délka postranního řetězce, teplota, pH) a jejich vliv na hodnotu kritické micelární koncentrace. Dále bylo u těchto látek provedeno měření kritické micelární koncentrace pomocí Wilhelmyho destičky pro porovnání obou metod. Byl ověřen vztah mezi klesající hodnotou kritické micelární koncentrace a narůstající délkou alkylového řetězce. Současně s tím byla ověřena závislost CMC na změně teploty a pH. Na závěr byla porovnána konduktometrická metoda stanovení CMC s Wilhelmyho destičkovou metodou a byly posouzeny jejich výhody a nevýhody. Keywords: Kationické povrchově aktivní látky; micely; kritická micelární koncentrace; Cationic surface-active compounds; micelles; critical micelle concentration Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová ...

Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
Univerzita Karlova, 2024

Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru
Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
2024 - Czech
Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of the human body and serves several key functions, such as protection against external influences and regulation of body temperature. Healthy skin is able to maintain the integrity and stability of the organism due to its complex structure. The skin is composed of several layers of cells, including the stratum corneum (SC), which forms the main protective barrier. Ceramides (CER) are one of the main types of barrier lipids found in the SC. These lipid molecules, along with other lipids, create a hydrophobic matrix that protects the skin from dehydration and other external influences. The lack of CER in the skin barrier leads to the disruption of its function and the worsening of the skin condition. This is associated with many diseases, such as dermatitis, psoriasis, and others. The study of CER in the SC is important to understand the mechanisms of skin protection and to develop new therapeutic approaches for the treatment of skin diseases. Topical administration of barrier lipids, especially CER, is one possible treatment route for skin diseases. Therefore, the aim of this work was to prepare... Autor: M S b , Ph.D. : S í y ý ů š ž í b ůž ě ší s ě í ě í ý í ří ě ř ě ší y b y Z ůž s ž s b organismu í y s x í s ř ůž s ž z ě s b ě stratum corneum (SC), kter ří s í b Ceramidy (CER) s í í y ů b ý ů s í ě SC Ty y y ří s s ší y y b í ci, kter í ž ř ysý í ší ě ší i vlivy. Nedostatek CER v ž í b ř vede k š í ž í b y š í s ž y T s sí s mnoha ě ími, s y s ší Studium CER ve SC je ů ž proto, abychom pochopili mechanismy y žky ý ý ý řís ů bě ž í ě í Jednou z ž ý s by ž í í í b ý ů CER í by ř bs í í CER s jejich vliv ě š SC; ě by y s y CER CER EOS By y ř ě í í ( ří ů) ý by ý s ž CER s b í J ří y by y hodnoceny optic s í b ý ů ě š ž í ň by s s í y (TEWL) s s í V by y y ř í x y ýs y í ž y ý formula í í š SC y TEWL í s s š í b ý s s í b y R ěž by š ě ž y y s s y š í s ř í ý ř ě ů modelech SC. T by bý s s ž í í ř s ě ší í CER š SC T by ř s ě by s ě í y ý sů ž í b ř Keywords: ceramidy; kožní bariéra; formulace; topické podání; ceramides; skin barrier; formulation; topical application Available in a digital repository NRGL
Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru

Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of ...

Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Odstupné
Svatošová, Leontina; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2024 - Czech
Severance pay Abstract The submitted rigorous thesis explores in depth the legal institute of severance pay as a compensation provided to employees under the Labour Code in certain cases of termination of employment. Using the descriptive, analytical and comparative methods and with the help of rich literature and case law, the author provides not only a definition and description of the current labour law regulation of severance pay contained in the provisions of Section 67 (and others) of the Labour Code and its previous historical development after the Velvet Revolution, but also of the related institutes, which include, among others, the termination grounds related to severance pay, i.e. the grounds under Section 52(a) to (d) of the Labour Code, as well as the procedure for termination of employment in connection with the transfer of employment law rights and obligations under the provisions of Section 338 et seq. of the Labour Code. The author also compares the domestic regulation with legal systems relatively close to the Czech Republic, namely the Slovak and Hungarian legal systems. By focusing on the essential aspects of the regulation of severance pay in the respective countries (which the author considers to be, for the purposes of the relevant chapter, the amount of severance pay and the legal... Odstupné Abstrakt Předložená rigorózní práce se do hloubky zabývá právním institutem odstupného jako kompenzace poskytované zaměstnancům podle zákoníku práce v některých případech rozvázání pracovního poměru. Autorka za využití metody deskriptivní, analytické a komparativní a s pomocí bohaté odborné literatury a judikatury podává nejen vymezení a popis současné pracovněprávní úpravy odstupného obsažené v ustanovení § 67 (a dalších) zákoníku práce a jejího předcházejícího historického vývoje po sametové revoluci, ale rovněž souvisejících institutů, kterými jsou mimo jiné výpovědní důvody spjaté s odstupným, tj. důvody podle ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, a dále například postup rozvázání pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 338 a násl. zákoníku práce. V práci se autorka rovněž zabývá komparací s právními řády poměrně blízkými České republice, a to právním řádem slovenským a maďarským. Pomocí zaměření se na zásadní aspekty úpravy odstupného v příslušných zemích (za které autorka považuje pro účely dané kapitoly výši odstupného a zákonné podmínky pro jeho udělení) je poukazováno na podobnosti a odlišnosti daných institutů. Na základě analýzy současné české právní úpravy odstupného a provedené komparace se zahraničními... Keywords: odstupné; kompenzace; rozvázání pracovního poměru; severance pay; compensation; termination of employment Available in a digital repository NRGL
Odstupné

Severance pay Abstract The submitted rigorous thesis explores in depth the legal institute of severance pay as a compensation provided to employees under the Labour Code in certain cases of ...

Svatošová, Leontina; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Hledání nových spinových kapalin - syntéza kagomé a pyrochlór-fluoridových magnetů
Kancko, Andrej; Colman, Ross Harvey
2024 - English
This thesis focuses on the synthesis and characterization of a new AA′ B2F7-type pyrochlore fluoride family, NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predicted by a cal- culated pyrochlore structural tolerance factor, as well as the synthesis of new kagome flu- orides Na3CdCo3AlF14, Rb2SnCo3F12 and Cs2ZrCo3F12, aiming to expand the knowledge about the frustrated pyrochlore and kagome antiferromagnets. The synthesis techniques included solid-state reactions, laser floating zone melting and melt crystallization. All pyrochlore fluorides were successfully synthesized, although only B = Zn, Co, Mn and Ni as phase-pure single crystals. PXRD refinements confirmed the Fd̄3m structure in all synthesized pyrochlores, while SCXRD showed full Na/Cd disorder on the A-site and no A/B intersite mixing in the Co pyrochlore. Magnetization measurements revealed domi- nant antiferromagnetic interactions evidenced by large negative Curie-Weiss temperatures (from -38 K in Mn to -108 K in Co), with a spin-freezing transition below 4 K in B = Co, Mn and Ni, evidenced by further AC susceptibility and heat capacity measurements in Co and Mn. Cu showed no spin freezing down to the lowest-measured temperature, 1.8 K, implying a very large magnetic frustration. Fe has not been measured due to the large impurity content. The... Tato práce se zaměřuje na syntézu a charakterizaci nové skupiny fluoridových py- rochlorů typu AA′ B2F7: NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predikované po- mocí vypočítaného tolerančního faktoru pro pyrochlorovou strukturu, a také na syntézu nových kagomé fluoridů Na3CdCo3AlF14, Rb2SnCo3F12 a Cs2ZrCo3F12 s cílem rozšířit znalosti o frustrovaných pyrochlorových a kagomé antiferomagnetech. Techniky syntézy zahrnovaly reakce v pevné fázi, tavení v laserové peci s plovoucí zónou a pomalou krys- talizaci z taveniny. Všechny pyrochlorfluoridy byly úspěšně syntetizovány, i když pouze B = Zn, Co, Mn a Ni jako fázově čisté monokrystaly. Prášková rentgenová difrakce potvrdila strukturu Fd̄3m ve všech syntetizovaných pyrochlorech, zatímco monokrys- talová rentgenová difrakce prokázala úplnou neuspořádanost Na/Cd na poloze A a žádné A/B mezipolohové míšení v Co pyrochloru. Magnetizační měření odhalila dominantní antiferomagnetické interakce prokázané velkými negativními Curie-Weissovými teplotami (od -38 K v Mn do -108 K v Co), s přechodem do stavu spinového skla pod 4 K v B = Co, Mn a Ni, o čemž svědčí další měření AC susceptibility a tepelné kapacity v Co a Mn. Cu nevykazovalo žádné spinové zmrazení až do nejnižší měřené teploty, 1.8 K, což znamená velmi velkou magnetickou frustraci. Fe nebylo měřeno... Keywords: frustrovaný magnetizmus|kvantová spinová kapalina|pyrochlor|kagome|antiferomagnet; Magnetism|Synthesis|Quantum spin liquid Available in a digital repository NRGL
Hledání nových spinových kapalin - syntéza kagomé a pyrochlór-fluoridových magnetů

This thesis focuses on the synthesis and characterization of a new AA′ B2F7-type pyrochlore fluoride family, NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predicted by a cal- culated pyrochlore structural ...

Kancko, Andrej; Colman, Ross Harvey
Univerzita Karlova, 2024

Subjektivní a psychofyziologické parametry emocí, které vzbuzují různé skupiny zvířat
Peterková, Šárka
2024 - Czech
SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstract The central theme of this dissertation is human evaluation of animals from the perspective of subjectively experienced emotions and their psychophysiological correlates. It deals mainly with the emotion of disgust and its connection with aesthetic evaluation and perception of animal beauty, and, on the other hand, with another negative emotion, fear. It also aims to assess the findings from an evolutionary perspective and to understand the role of emotions evoked by animals in present times. It contains a total of six papers that were part of broader scientific projects, each of which addresses the subject from a slightly different angle. The first paper is a review dealing with negative emotions evoked by animals and is thus part of the theoretical introduction to this dissertation. It provides an overview of the subjective evaluation of animals according to fear and disgust, places the role of negative emotions in an evolutionary context, and finally analyses specific morphological features of representatives of different taxa that influence human perception. The second article details the assessment of emotions evoked by amphibians. In this case, the degree of perceived disgust is so... SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstrakt Ústředním tématem této disertační práce je vztah člověka ke zvířatům z perspektivy subjektivně prožívaných emocí a jejich psychofyziologických korelátů. Zabývá se především pociťovaným znechucením a jeho souvislostí na jedné straně s estetickým hodnocením a vnímáním krásy zvířat, na straně druhé s jinou negativní emocí, strachem. Klade si také za cíl zhodnotit získaná data z evolučního pohledu a porozumět roli emocí vyvolaných zvířaty v dnešní době. Obsahuje celkem šest prací, které byly součástí širších vědeckých projektů, a každá z nich se věnuje dané problematice z trochu jiného úhlu. První práce je review zabývající se negativními emocemi, které vzbuzují zvířata, a je tak součástí teoretického úvodu k této disertaci. Podává přehled o subjektivním hodnocení zvířat z hlediska strachu a znechucení, zasazuje roli negativních emocí do evolučního kontextu a v neposlední řadě analyzuje konkrétní morfologické znaky zástupců různých taxonů, jež lidské vnímání ovlivňují. Druhý článek se detailně věnuje hodnocení emocí vyvolaných obojživelníky. Míra pociťovaného znechucení v tomto případě tak silně negativně koreluje s hodnocením krásy, že vytváří jediný gradient variability. Práce na konkrétním... Keywords: vztah ke zvířatům; strach; znechucení; fobie; estetické preference; psychofyziologie; attitude towards animals; fear; disgust; phobia; aesthetic preferences; psychophysiology Available in a digital repository NRGL
Subjektivní a psychofyziologické parametry emocí, které vzbuzují různé skupiny zvířat

SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstract The central theme of this dissertation is human evaluation of animals from the ...

Peterková, Šárka
Univerzita Karlova, 2024

Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou
Haushalterová, Andrea; Šustek, Petr; Zvára, Michael
2024 - Czech
Security interest and related institutions in comparison with Spanish legislation Abstract The aim of the author of this rigorous thesis was to compare Czech legislation of security interest and institutions related to security interest with Spanish legislation. In the first part of the thesis, the author outlined general and elementary aspects of security interest in the Czech Republic and Spain and then focused on the comparison of these aspects in the context of the historical development of security interest. Following this historical excursus through the regulation of security interest, the author addressed various aspects of security interest, related prohibitions that can be established and functioning of the relevant registers in which security interest can be registered. Emphasis was placed on comparison of the regulation of those aspects which differ from one legislation to another. The first chapter of the second part of this rigorous thesis was dedicated to the regulation of mortgage, i.e. security interest over immovable property. In this chapter, the author focused on the definition of immovable property under both legal systems, the constitutionality of registration of mortgage in the relevant public registers and the voluntary nature of registration of immovable property in the Real Estate... Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou Abstrakt Cílem autorky této rigorózní práce bylo srovnat českou právní úpravu zástavního práva a institutů se zástavním právem souvisejících se španělskou právní úpravou. V první části rigorózní práce autorka načrtla obecné a základní aspekty zástavního práva v České republice a ve Španělsku a dále se zaměřila na srovnání těchto aspektů v kontextu historického vývoje zástavního práva. Po tomto historickém exkursu do úpravy zástavního práva se autorka věnovala jednotlivým aspektům zástavního práva, souvisejícím zákazům, které lze zřídit, a fungování příslušných evidencí, do kterých lze zástavní právo zapsat. Důraz byl kladen na srovnání úpravy těch aspektů, které jsou v jednotlivých právních úpravách odlišné. První kapitola druhé části této rigorózní práce byla věnována úpravě zástavního práva k věcem nemovitým. V rámci této kapitoly se autorka zaměřila na otázky vymezení nemovitých věcí v obou právních řádech, konstitutivnosti zápisu zástavního práva do příslušných veřejných evidencí a dobrovolnosti zápisu nemovité věci do Registru nemovitostí v rámci španělské právní úpravy. Pod tento bod autorka rovněž zařadila otázku deklaratorních účinků zápisu převodu vlastnického práva k nemovité věci a imatrikulaci nemovité věci, totiž... Keywords: zástavní právo; zástavní právo k movitým věcem (španělsky: prenda); zástavní právo k nemovitým věcem (španělsky: hipoteca); security interest; pledge (in Spanish: prenda); mortgage (in Spanish: hipoteca) Available in a digital repository NRGL
Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou

Security interest and related institutions in comparison with Spanish legislation Abstract The aim of the author of this rigorous thesis was to compare Czech legislation of security interest and ...

Haushalterová, Andrea; Šustek, Petr; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele
Hlistová, Květoslava; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
2024 - Czech
1 Responsible public procurement focused on non-monetary performance by the public contracting authority Abstract The aim of this work is, from the point of view of the practical contracting authority and the demand side of the relevant market, to approach the topic of responsible public procurement, which is still the subject of extensive professional but also completely layman's discussion. Above all, through the prism of more than 10 years of practical experience as a public contractor, I respond to the current legislative anchoring of the principles of responsible public procurement in the applicable legislation of the Czech Republic. These are the principles of socially and environmentally responsible public procurement and requirements for innovative solutions in the procurement of commodities. Focusing on my practical positive and negative experiences from the procurement process, I analyze in more detail the specific ways of using the principles of responsible public procurement in the daily activities of public contractors. The application of the principles of responsible procurement is not always only a real benefit for the contracting authority, while the effort must be not to restrict economic competition and preserve the other basic principles of the procurement procedure. The rigorous work is... 1 Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele Abstrakt Cílem této práce je, pohledem praktické zadavatele a poptávkové strany relevantního trhu, přiblížit téma odpovědného zadávání veřejných zakázek, které je stále předmětem rozsáhlé odborné ale i zcela laické diskuse. Především prismatem více než 10letých praktických zkušeností veřejného zadavatele reaguji na aktuální legislativní zakotvení zásad odpovědného veřejného zadávání v recentní právní úpravě České republiky. Jedná se o zásady sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a požadavky na inovativní řešení při pořizování komodit. Fokusováním svých praktických pozitivních ale i negativních zkušeností ze zadávacího procesu blíže rozebírám konkrétní způsoby použití zásad odpovědného veřejného zadávání v denní činnosti veřejných zadavatelů. Aplikace zásad odpovědného zadávání není vždy pro zadavatele pouze skutečným přínosem, přičemž snahou musí být neomezování hospodářské soutěže a zachování ostatních základních zásad zadávacího řízení1 , Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji pojem odpovědného veřejného zadávání a jednotlivé zásady odpovědného veřejného zadávání a jejich vztah k ostatním základním zásadám zadávání veřejných zakázek. Rovněž uvádím historický... Available in a digital repository NRGL
Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele

1 Responsible public procurement focused on non-monetary performance by the public contracting authority Abstract The aim of this work is, from the point of view of the practical contracting authority ...

Hlistová, Květoslava; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Nový zákoník, nebo redakce původního? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Stojan, Marek; Šouša, Jiří
2024 - Czech
This diploma thesis focuses on the comparison of two crucial legal codes of the Bohemian common law of the first half of the 16th century, i.e. Vladislavské zřízení zemské and Zřízení zemské of 1549. The aim is to answer the question whether it is possible to perceive Zemské zřízení of 1549 in the same way as it is understood by the majority of the current historiography, meaning whether Zemské zřízení of 1549 is only the redaction of Vladislavské zřízení zemské. I want to concentrate on the thought if it is necessary to reconsider the general view on this matter. It may be established that these legal codes are relatively independent works due to their dissimilarities as they differ significantly in their origin, authors, historical context, central ideas, and structure. In general, the distribution of power is a key aspect of forming the law, which applies not only to the early modern period, and this idea is reflected in the structure and content of both these codifications. In the first chapter, I focus on the contextualisation of both codes from the point of view of the legal history and discuss the political science thinking of selected classical authors. My next goal is to describe the legal development not only in the Kingdom of Bohemia but in the Moravian Margraviate as well as, this... Tato práce se věnuje porovnání dvou klíčových kodifikací českého zemského práva první poloviny 16. století, a to Vladislavského zřízení zemského a Zemského zřízení z roku 1549. Cílem je zodpovědět na otázku, zda je možné na mladší ze zákoníků pohlížet stejně, jak tak činí dosavadní historiografie. Tedy, že Zemské zřízení z roku 1549 je pouhou redakcí Vladislavovy kodifikace. Rád bych se zamyslel nad tím, jestli rozdíly obou děl nedosahují takové míry, že bychom měli spíše hovořit o dvou relativně samostatných zákonících. Faktem je, že oba právní předpisy vznikaly ve velmi odlišném prostředí a působily na ně různé ideové i personální vlivy. Odlišná je také struktura textu a obsahová stránka obou zákoníků. Pro podobu práva obecně, nejen v rámci raného novověku, je klíčové rozložení moci uvnitř státu, což se samozřejmě podepsalo na výsledné podobě obou kodifikací. V první kapitole se zaměřím na zasazení obou zákoníku do celkového právněhistorického kontextu, s důrazem na okolnosti vzniku, průběhu přípravných prací a reálných dopadů na rozložení moci v rámci zemí Koruny české. Pozornost bude také věnována státoprávnímu myšlení v dílech vybraných klasiků. Dalším mým cílem je zaměřit se i na celkový právní vývoj nejen v rámci Českého království, ale i Markrabství moravského. Jsem toho názoru, že tento... Keywords: Klíčová slova:právní kodifikace; dějiny raného novověku; právní dějiny; komparace; Klíčová slova anglicky:legal codes; history of early modern period; legal history; comparison Available in a digital repository NRGL
Nový zákoník, nebo redakce původního? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549

This diploma thesis focuses on the comparison of two crucial legal codes of the Bohemian common law of the first half of the 16th century, i.e. Vladislavské zřízení zemské and Zřízení zemské of 1549. ...

Stojan, Marek; Šouša, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Emoce a estetické preference vyvolané zvířaty v kontextu ochrany přírody
Janovcová, Markéta
2024 - Czech
People have always seen animals as an important part of their lives. As a result of human activity and other factors, an increasing number of species are becoming endangered. Recently, nature conservation has become increasingly important, but conservation activities cannot do without public support, not only financial. For this reason, it is necessary to understand how people perceive animals and what implications this may have for planning conservation programmes. In this paper, we focused on positive perceptions of animals ascertained through aesthetic preferences (the beauty of the animal) and negative perception through emotions (fear and disgust). It was found that the beauty of the animal and attributed dangerousness have a decisive influence on the support of conservation activities in the preferred group of mammals, while body size and attributed intelligence do not. In contrast, reptiles are an often neglected group of vertebrates, yet they are perceived by humans quite consistently. Humans distinguish reptiles on the basis of external appearance, namely the presence of limbs. Thus, there is a separate group of legless reptiles represented mainly by snakes and legless lizards (e.g. Amphisbaenia), which have their own rules for evaluating beauty and emotions. As it was found in the... Lidé vždy vnímali zvířata jako důležitou součást svého života. Vlivem lidské činnosti a dalších faktorů stále přibývá druhů, které jsou ohrožené. V poslední době získává na významu ochrana přírody, ochranářské aktivity se ovšem neobejdou bez podpory veřejnosti, nejen finanční. Z tohoto důvodu je nutné pochopit, jak lidé zvířata vnímají a jaké důsledky to může mít pro plánování záchranných programů. V této práci jsme se zaměřili na pozitivní vnímání zvířat zjišťované pomocí estetických preferencí (krásy zvířete) a negativní vnímaní skrze emoce (strach a znechucení). Bylo zjištěno, že pro podporu ochranářských aktivit u preferované skupiny savců, má rozhodující vliv krása zvířete a přisuzovaná nebezpečnost, naopak velikost těla a přisuzovaná inteligence vliv nemají. Oproti tomu plazi představují často opomíjenou skupinu obratlovců, přesto jsou lidmi vnímáni poměrně konzistentně. Lidé plazy rozlišují na základě vnějšího vzhledu, a to podle přítomnosti končetin. Vzniká zde tedy samostatná skupina beznohých plazů reprezentovaná zejména hady a beznohými ještěry (např. dvouplazi, Amphisbaenia), u kterých platí vlastní pravidla pro hodnocení krásy i emocí. Jak bylo zjištěno v následujících studiích, hadi netvoří v lidských očích jednu homogenní skupinu, najdeme zde taxony, které vyvolávají zejména strach... Keywords: emoce; krása; plazi; ohrožené druhy; emotion; beauty; reptiles; endangered species Available in a digital repository NRGL
Emoce a estetické preference vyvolané zvířaty v kontextu ochrany přírody

People have always seen animals as an important part of their lives. As a result of human activity and other factors, an increasing number of species are becoming endangered. Recently, nature ...

Janovcová, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

Příprava STAT3-knockoutované buněčné linie glioblastoma multiforme pomocí metody CRISPR-Cas9
Papinčáková, Dominika; Skálová, Lenka; Laštovičková, Lenka
2024 - Czech
Charles University Fakulty of Pharmacy in Hradec Králove Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Papinčáková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Preparation of STAT3-knockout glioblastoma multiforme cell line using CRISPR-Cas9 editing Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most common primary brain tumours in adults and one of the most fatal cancers in humans A key oncogene in GBM development and progression is the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3). It is one of the mediators of tumorigenesis, plays a strong pro-survival role in GBM, and is permanently activated in GBM, leading to increased cell proliferation, invasiveness, and angiogenesis. The aim of this work was to establish a GBM STAT3-knockout (STAT3-KO) cell line. The U87MG cell line and the CRISPR-Cas9 gene knockout method were used for this purpose. In a first step, we investigated the possibility of silencing STAT3 expression by siRNA and the suitability of this cell type to pinpoint the mechanism for CRISPR gene editing into the cell. In the second step, we transfected the cells using the STAT3 gene knockout kit (CRISPR) and tested the knockout success. In the established STAT3-KO GBM cell line, we confirmed STAT3-KO at the DNA, RNA and protein levels. We... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králová Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Dominika Papinčáková Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Príprava STAT3-knockoutovanej bunkovej línie glioblastomu multiforme pomocou metódy CRISPR-Cas9 Glioblastoma multiforme (GBM) je jedným z najčastejších primárnych nádorov mozgu u dospelých a jedným z najfatálnejších nádorových ochorení u ľudí. Kľúčovým onkogénom vo vývoji a progresii GBM je signálny transduktor a aktivátor transkripcie 3 (STAT3), ktorý je jedným z mediátorov tumorgenézy. V GBM je permanentne aktivovaný, čo vedie k zvýšenej bunkovej proliferácii, invazivite a angiogenéze. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť bunkovú líniu GBM STAT3-knockout (STAT3-KO). Na tento účel sa použila bunková línia U87MG a metóda na knockoutovanie génov CRISPR- Cas9. V prvom kroku sme skúmali možnosť tlmenia expresie STAT3 pomocou siRNA a vhodnosť tohto typu buniek na presné dourčenie mechanizmu na editáciu génov CRISPR do bunky. V druhom kroku sme transfekovali bunky pomocou súpravy na knockoutovanie génu STAT3 (CRISPR) a testovali úspešnosť knockoutu. Vo vytvorenej STAT3-KO GBM bunkovej línii sme potvrdili STAT3-KO na úrovni DNA, RNAa proteínu. Následne sme na bunkovú líniu U87MG a U87MG-STAT3-KO pôsobili temozolomidom... Available in a digital repository NRGL
Příprava STAT3-knockoutované buněčné linie glioblastoma multiforme pomocí metody CRISPR-Cas9

Charles University Fakulty of Pharmacy in Hradec Králove Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Papinčáková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Papinčáková, Dominika; Skálová, Lenka; Laštovičková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases