Number of found documents: 12949
Published from to

Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání
Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
2024 - Czech
The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in six selected cases, which are the devolved parliaments and the parliaments of Crown dependencies. The thesis aims to determine whether the position of the Speaker of the parliament in the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, and the parliaments of Crown dependencies, namely the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, is derived from the British model. The first part of the thesis introduces the institution of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom and its significant position within the Westminster Parliament. The thesis then examines the position of the Speakers of the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, which were established as part of the devolution process in 1998. It then analyses the position of the Speakers in the parliaments of the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, which have been Crown dependencies of the United Kingdom since 1801. The last part of the thesis compares the selected cases with the case of the United Kingdom, identifying the shared and different aspects of the position of the Speakers of the parliaments. The... Diplomová práce se zabývá postavením předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a analýzou postavení předsedů parlamentů v šesti vybraných případech, kterými jsou devoluční parlamenty a parlamenty korunních dependencí. Záměrem práce je zjistit, zda se postavení předsedy parlamentu v devolučních parlamentech Skotska, Walesu, Severního Irska a parlamentech korunních dependencí, kterými jsou Ostrov Man, Jersey a Guernsey, odvíjí od britského modelu. První část práce představuje institut předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království a jeho signifikantní postavení v rámci Westminsterského parlamentu. Následně práce zkoumá postavení předsedů parlamentů Skotska, Walesu a Severního Irska, jejichž funkce byla ustanovena v rámci devolučního procesu v roce 1998 a poté jsou analyzována postavení předsedů v parlamentech Ostrova Man, Jersey a Guernsey. Poslední část práce provádí komparaci vybraných případů s případem Spojeného království a jsou identifikovány shodné a odlišné rysy v postavení předsedů parlamentů. Práce by měla zodpovědět otázku, zda je pozice předsedy parlamentu ve vybraných případech ustanovena podobným způsobem jako je tomu v případě britského speakera. Keywords: Speaker; House of Commons; Britské ostrovy; New Labour; Speaker; House of Commons; British Isles; New Labour Available in a digital repository NRGL
Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání

The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in ...

Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie
Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2024 - Czech
Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the democratic political system's axiological core. Firstly, the thesis illustrates the problem via three tales narrated by Carl Schmitt, Hannah Arendt and Leo Strauss, who in a very similar manner critically analyzed the "axiological leap" leading to the disintegration of fundamental values and principles of democracy. Secondly, the thesis offers a new methodological approach combining empirical functional analysis of the individual values constituting democracy's axiological core (i.e. equality, liberty, justice and dignity) with a teleological approach focusing on the original purposes and functions of these values. Using functional analysis, the thesis examines possible interpretations and functions of the aforementioned values and shows that all of them evince a high degree of vagueness and ambiguity, which makes them so-called "empty shells" that can be filled with almost any content, meaning or function. This is also the main cause of the disintegration of the democracy's axiological core. Thirdly, the thesis theoretically reconstructs the original and stable axiological core using teleological approach.... Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie - Abstrakt JUDr. Bc. Filip Horák Cílem této práce je pojednat o problému postupného rozmělňování axiologického jádra demokratického politického systému. Práce nejprve ilustruje tento problém prostřednictvím tří příběhů z pera Carla Schmitta, Hannah Arendt a Leo Strausse, kteří velmi podobným způsobem kriticky analyzovali "axiologický skok", vedoucí k rozvolňování hodnotových a principiálních základů demokracie. Následně práce nabízí nový metodologický přístup propojující empirickou funkcionální analýzu jednotlivých hodnot tvořících axiologické jádro demokracie (tj. rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti) s teleologickým přístupem zaměřujícím se na původní účely a funkce těchto hodnot. Prostřednictvím funkcionální analýzy práce zkoumá možné významy a funkce uvedených hodnot, a ukazuje, že všechny vykazují vysoký stupeň vágnosti a mnohoznačnosti, což z nich činí tzv. "prázdné skořápky" naplnitelné takřka jakýmkoli obsahem, významem či funkcí. Právě v tom je spatřována příčina rozvolňování celého axiologického jádra demokracie. Práce následně prostřednictvím teleologického přístupu teoreticky rekonstruuje původní a stabilní axiologické jádro. Konečně, takto vytvořenou teorii axiologického jádra práce ověřuje prostřednictvím... Keywords: krize hodnot; axiologie; funkcionální analýza; prázdné skořápky; crisis of values; axiology; functional analysis; empty shells Available in a digital repository NRGL
Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie

Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the ...

Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2024

Osadní výbory v České republice: případová studie
Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
2024 - Czech
This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large municipalities. It is a topic that has so far been studied only at the level of individual states and in a very limited way, despite the fact that units are found in many European countries. The paper provides an overview of the types of submunicipal units in Europe with their basic characteristics, and outlines a possible typology according to which submunicipal units in Europe could be categorised. The next part of the thesis deals with the situation in the Czech Republic. The units that represent submunicipal democracy in the Czech Republic are called submunicipal or local councils. These are established by municipal councils in local parts of towns and municipalities. The thesis establishes how submunicipal councils in the Czech Republic are established and how they are set in a historical context. Due to the previous unexplored nature of the topic, a multi-case study of submunicipal councils was carried out to find out how Czech municipalities approach the establishment of submunicipal councils and what position submunicipal councils have in the political system of towns and municipalities. It also... Tato práce se věnuje submunicipální demokracii v České republice a v evropském kontextu. Submunicipální demokracie a její jednotky tvoří nejnižší úroveň politických systémů v malých i velkých municipalitách. Jedná se o téma, které dosud bylo prozkoumáno jen na úrovni jednotlivých států a velmi omezeně, přitom se tyto jednotky vyskytují v mnoha zemích Evropy. Součástí práce je přehled typů subkomunálních jednotek v Evropě s jejich základními charakteristikami a dle nich je nastíněna možná typologie, dle které by se subkomunální jednotky v Evropě mohly kategorizovat. Další část práce se věnuje situaci v České republice. Jednotky, které představují submunicipální demokracii v České republice se nazývají osadní nebo místní výbory. Ty jsou zřizovány zastupitelstvy municipalit v místních částech měst a obcí. V práci je zjištěno, jak jsou osadní výbory v České republice legislativně zakotveny, a jsou zasazeny do historického kontextu. Z důvodu dosavadní neprobádanosti tématu byla provedena vícepřípadová studie osadních výborů, jejímž cílem bylo zjistit, jak české municipality k zakládaní osadních výborů přistupují, a jaké postavení mají osadní výbory v politickém systému měst a obcí. Bylo rovněž prozkoumáno, jaké vztahy panují mezi zastupitelstvy měst a obcí, osadními výbory a občany místních částí.... Keywords: submunicipální demokracie; osadní výbory; místní části; vládnutí nanižší než komunální úrovni; submunicipal democracy; submunicipal councils; local sections,governance at sub-municipal level Available in a digital repository NRGL
Osadní výbory v České republice: případová studie

This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large ...

Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek
Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
2024 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric nanoparticles for poorly water-soluble drugs delivery Polymeric nanoparticles represent a modern drug form. One of the main advantages is influencing the pharmacokinetic properties of the administered substance - e.g. increasing solubility in water. They enable the targeted delivery of the drug to the affected tissue and this way minimize adverse effects. This could be of great benefit to the therapy of cancer or inflammatory diseases. Both the target tissue and the nanoparticles must have some specific properties. For particles, it is, for example, size and surface charge. The aim of this work was to prepare nanoparticles with a substance poorly soluble in water, represented by curcumin. The particles were prepared by the nanoprecipitation method with different types of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymer. A 50:50 linear PLGA polymer and a branched PLGA A2 polymer were used. The prepared nanoparticles were compared on several parameters - particle size and polydispersity, encapsulation efficiency (EE), drug-loading capacity (DLC) and dissolution profile. PLGA 50:50 was found to provide... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Martina Nekolová Název diplomové práce: Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek Polymerní nanočástice představují moderní lékovou formu. Jedna z hlavních výhod je ovlivnění farmakokinetických vlastností podávané látky - např. zvýšení rozpustnosti ve vodě. Dále umožňují cílené dodání léčiva do postižené tkáně a tím minimalizovat nežádoucí účinky terapie. To by mohlo znamenat velký přínos pro léčbu nádorových nebo zánětlivých onemocnění. Cílová tkáň i používané nanočástice musí mít některé specifické vlastnosti. U částic je to například velikost a povrchový náboj. Cílem této práce bylo připravit nanočástice s látkou ve vodě špatně rozpustnou, kterou představuje kurkumin. Částice byly připravovány metodou nanoprecipitace s různými typy kopolymeru kyseliny poly(mléčné-ko-glykolové) (PLGA). Použity byly dva typy polymeru PLGA - lineární a rozvětvený polykarboxylovou kyselinou. Připravené nanočástice byly porovnány na základě několika parametrů - velikost částic a jejich polydisperzita, enkapsulační efektivita (EE), drug-loading capacity (DLC) a disoluční profil. Bylo zjištěno, že PLGA 50:50 poskytuje nanočástice s větší... Keywords: Nanočástice; polymery; kurkumin; biodegradovatelnost; targeting; Nanoparticles; polymers; curcumin; biodegradability; targeting Available in a digital repository NRGL
Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric ...

Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek
Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová Title of Thesis: Surface active compounds and evaluation of its properties The theoretical part of the thesis is focused on the properties of surfactants, their distribution, and their use. In this part, micelles, critical micelle concentration, methods of its determination and factors influencing it are also characterized. In the experimental part, the critical micelle concentration (CMC) of two homologous series of quaternary ammonium salts (benzalkonium chlorides and benzoxonium chlorides) was evaluated by a conductometric method. Several parameters (side chain length, temperature, pH) and their influence on the critical micelle concentration value were monitored. Furthermore, the critical micelle concentration of these substances was measured using a Wilhelmy plate to compare the two methods. The relationship between decreasing critical micelle concentration value and increasing alkyl chain length was verified. At the same time, the dependence of CMC on temperature and pH change was verified. Finally, the conductometric method of CMC determination was compared with the Wilhelmy plate method, and their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Konzultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Posluchač: Heinrichová Jana Název diplomové práce: Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek Teoretická část práce je zaměřena na vlastnosti povrchově aktivních látek, jejich rozdělení a využití. V této části jsou také charakterizovány micely, kritická micelární koncentrace, metody jejího stanovení a faktory, jež ji ovlivňují. V experimentální části byla u dvou homologních řad látek typu kvarterních amoniových solí (benzalkoniumchloridy a benzoxoniumchloridy) hodnocena kritická micelární koncentrace (CMC) konduktometrickou metodou. Bylo sledováno několik parametrů (délka postranního řetězce, teplota, pH) a jejich vliv na hodnotu kritické micelární koncentrace. Dále bylo u těchto látek provedeno měření kritické micelární koncentrace pomocí Wilhelmyho destičky pro porovnání obou metod. Byl ověřen vztah mezi klesající hodnotou kritické micelární koncentrace a narůstající délkou alkylového řetězce. Současně s tím byla ověřena závislost CMC na změně teploty a pH. Na závěr byla porovnána konduktometrická metoda stanovení CMC s Wilhelmyho destičkovou metodou a byly posouzeny jejich výhody a nevýhody. Keywords: Kationické povrchově aktivní látky; micely; kritická micelární koncentrace; Cationic surface-active compounds; micelles; critical micelle concentration Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová ...

Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
Univerzita Karlova, 2024

Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru
Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
2024 - Czech
Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of the human body and serves several key functions, such as protection against external influences and regulation of body temperature. Healthy skin is able to maintain the integrity and stability of the organism due to its complex structure. The skin is composed of several layers of cells, including the stratum corneum (SC), which forms the main protective barrier. Ceramides (CER) are one of the main types of barrier lipids found in the SC. These lipid molecules, along with other lipids, create a hydrophobic matrix that protects the skin from dehydration and other external influences. The lack of CER in the skin barrier leads to the disruption of its function and the worsening of the skin condition. This is associated with many diseases, such as dermatitis, psoriasis, and others. The study of CER in the SC is important to understand the mechanisms of skin protection and to develop new therapeutic approaches for the treatment of skin diseases. Topical administration of barrier lipids, especially CER, is one possible treatment route for skin diseases. Therefore, the aim of this work was to prepare... Autor: M S b , Ph.D. : S í y ý ů š ž í b ůž ě ší s ě í ě í ý í ří ě ř ě ší y b y Z ůž s ž s b organismu í y s x í s ř ůž s ž z ě s b ě stratum corneum (SC), kter ří s í b Ceramidy (CER) s í í y ů b ý ů s í ě SC Ty y y ří s s ší y y b í ci, kter í ž ř ysý í ší ě ší i vlivy. Nedostatek CER v ž í b ř vede k š í ž í b y š í s ž y T s sí s mnoha ě ími, s y s ší Studium CER ve SC je ů ž proto, abychom pochopili mechanismy y žky ý ý ý řís ů bě ž í ě í Jednou z ž ý s by ž í í í b ý ů CER í by ř bs í í CER s jejich vliv ě š SC; ě by y s y CER CER EOS By y ř ě í í ( ří ů) ý by ý s ž CER s b í J ří y by y hodnoceny optic s í b ý ů ě š ž í ň by s s í y (TEWL) s s í V by y y ř í x y ýs y í ž y ý formula í í š SC y TEWL í s s š í b ý s s í b y R ěž by š ě ž y y s s y š í s ř í ý ř ě ů modelech SC. T by bý s s ž í í ř s ě ší í CER š SC T by ř s ě by s ě í y ý sů ž í b ř Keywords: ceramidy; kožní bariéra; formulace; topické podání; ceramides; skin barrier; formulation; topical application Available in a digital repository NRGL
Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru

Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of ...

Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Odstupné
Svatošová, Leontina; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2024 - Czech
Severance pay Abstract The submitted rigorous thesis explores in depth the legal institute of severance pay as a compensation provided to employees under the Labour Code in certain cases of termination of employment. Using the descriptive, analytical and comparative methods and with the help of rich literature and case law, the author provides not only a definition and description of the current labour law regulation of severance pay contained in the provisions of Section 67 (and others) of the Labour Code and its previous historical development after the Velvet Revolution, but also of the related institutes, which include, among others, the termination grounds related to severance pay, i.e. the grounds under Section 52(a) to (d) of the Labour Code, as well as the procedure for termination of employment in connection with the transfer of employment law rights and obligations under the provisions of Section 338 et seq. of the Labour Code. The author also compares the domestic regulation with legal systems relatively close to the Czech Republic, namely the Slovak and Hungarian legal systems. By focusing on the essential aspects of the regulation of severance pay in the respective countries (which the author considers to be, for the purposes of the relevant chapter, the amount of severance pay and the legal... Odstupné Abstrakt Předložená rigorózní práce se do hloubky zabývá právním institutem odstupného jako kompenzace poskytované zaměstnancům podle zákoníku práce v některých případech rozvázání pracovního poměru. Autorka za využití metody deskriptivní, analytické a komparativní a s pomocí bohaté odborné literatury a judikatury podává nejen vymezení a popis současné pracovněprávní úpravy odstupného obsažené v ustanovení § 67 (a dalších) zákoníku práce a jejího předcházejícího historického vývoje po sametové revoluci, ale rovněž souvisejících institutů, kterými jsou mimo jiné výpovědní důvody spjaté s odstupným, tj. důvody podle ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, a dále například postup rozvázání pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 338 a násl. zákoníku práce. V práci se autorka rovněž zabývá komparací s právními řády poměrně blízkými České republice, a to právním řádem slovenským a maďarským. Pomocí zaměření se na zásadní aspekty úpravy odstupného v příslušných zemích (za které autorka považuje pro účely dané kapitoly výši odstupného a zákonné podmínky pro jeho udělení) je poukazováno na podobnosti a odlišnosti daných institutů. Na základě analýzy současné české právní úpravy odstupného a provedené komparace se zahraničními... Keywords: odstupné; kompenzace; rozvázání pracovního poměru; severance pay; compensation; termination of employment Available in a digital repository NRGL
Odstupné

Severance pay Abstract The submitted rigorous thesis explores in depth the legal institute of severance pay as a compensation provided to employees under the Labour Code in certain cases of ...

Svatošová, Leontina; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Subjektivní a psychofyziologické parametry emocí, které vzbuzují různé skupiny zvířat
Peterková, Šárka
2024 - Czech
SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstract The central theme of this dissertation is human evaluation of animals from the perspective of subjectively experienced emotions and their psychophysiological correlates. It deals mainly with the emotion of disgust and its connection with aesthetic evaluation and perception of animal beauty, and, on the other hand, with another negative emotion, fear. It also aims to assess the findings from an evolutionary perspective and to understand the role of emotions evoked by animals in present times. It contains a total of six papers that were part of broader scientific projects, each of which addresses the subject from a slightly different angle. The first paper is a review dealing with negative emotions evoked by animals and is thus part of the theoretical introduction to this dissertation. It provides an overview of the subjective evaluation of animals according to fear and disgust, places the role of negative emotions in an evolutionary context, and finally analyses specific morphological features of representatives of different taxa that influence human perception. The second article details the assessment of emotions evoked by amphibians. In this case, the degree of perceived disgust is so... SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstrakt Ústředním tématem této disertační práce je vztah člověka ke zvířatům z perspektivy subjektivně prožívaných emocí a jejich psychofyziologických korelátů. Zabývá se především pociťovaným znechucením a jeho souvislostí na jedné straně s estetickým hodnocením a vnímáním krásy zvířat, na straně druhé s jinou negativní emocí, strachem. Klade si také za cíl zhodnotit získaná data z evolučního pohledu a porozumět roli emocí vyvolaných zvířaty v dnešní době. Obsahuje celkem šest prací, které byly součástí širších vědeckých projektů, a každá z nich se věnuje dané problematice z trochu jiného úhlu. První práce je review zabývající se negativními emocemi, které vzbuzují zvířata, a je tak součástí teoretického úvodu k této disertaci. Podává přehled o subjektivním hodnocení zvířat z hlediska strachu a znechucení, zasazuje roli negativních emocí do evolučního kontextu a v neposlední řadě analyzuje konkrétní morfologické znaky zástupců různých taxonů, jež lidské vnímání ovlivňují. Druhý článek se detailně věnuje hodnocení emocí vyvolaných obojživelníky. Míra pociťovaného znechucení v tomto případě tak silně negativně koreluje s hodnocením krásy, že vytváří jediný gradient variability. Práce na konkrétním... Keywords: vztah ke zvířatům; strach; znechucení; fobie; estetické preference; psychofyziologie; attitude towards animals; fear; disgust; phobia; aesthetic preferences; psychophysiology Available in a digital repository NRGL
Subjektivní a psychofyziologické parametry emocí, které vzbuzují různé skupiny zvířat

SUBJEKTIVNÍ A PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PARAMETRY EMOCÍ, KTERÉ VZBUZUJÍ RŮZNÉ SKUPINY ZVÍŘAT Mgr. Šárka Peterková Abstract The central theme of this dissertation is human evaluation of animals from the ...

Peterková, Šárka
Univerzita Karlova, 2024

Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou
Haushalterová, Andrea; Šustek, Petr; Zvára, Michael
2024 - Czech
Security interest and related institutions in comparison with Spanish legislation Abstract The aim of the author of this rigorous thesis was to compare Czech legislation of security interest and institutions related to security interest with Spanish legislation. In the first part of the thesis, the author outlined general and elementary aspects of security interest in the Czech Republic and Spain and then focused on the comparison of these aspects in the context of the historical development of security interest. Following this historical excursus through the regulation of security interest, the author addressed various aspects of security interest, related prohibitions that can be established and functioning of the relevant registers in which security interest can be registered. Emphasis was placed on comparison of the regulation of those aspects which differ from one legislation to another. The first chapter of the second part of this rigorous thesis was dedicated to the regulation of mortgage, i.e. security interest over immovable property. In this chapter, the author focused on the definition of immovable property under both legal systems, the constitutionality of registration of mortgage in the relevant public registers and the voluntary nature of registration of immovable property in the Real Estate... Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou Abstrakt Cílem autorky této rigorózní práce bylo srovnat českou právní úpravu zástavního práva a institutů se zástavním právem souvisejících se španělskou právní úpravou. V první části rigorózní práce autorka načrtla obecné a základní aspekty zástavního práva v České republice a ve Španělsku a dále se zaměřila na srovnání těchto aspektů v kontextu historického vývoje zástavního práva. Po tomto historickém exkursu do úpravy zástavního práva se autorka věnovala jednotlivým aspektům zástavního práva, souvisejícím zákazům, které lze zřídit, a fungování příslušných evidencí, do kterých lze zástavní právo zapsat. Důraz byl kladen na srovnání úpravy těch aspektů, které jsou v jednotlivých právních úpravách odlišné. První kapitola druhé části této rigorózní práce byla věnována úpravě zástavního práva k věcem nemovitým. V rámci této kapitoly se autorka zaměřila na otázky vymezení nemovitých věcí v obou právních řádech, konstitutivnosti zápisu zástavního práva do příslušných veřejných evidencí a dobrovolnosti zápisu nemovité věci do Registru nemovitostí v rámci španělské právní úpravy. Pod tento bod autorka rovněž zařadila otázku deklaratorních účinků zápisu převodu vlastnického práva k nemovité věci a imatrikulaci nemovité věci, totiž... Keywords: zástavní právo; zástavní právo k movitým věcem (španělsky: prenda); zástavní právo k nemovitým věcem (španělsky: hipoteca); security interest; pledge (in Spanish: prenda); mortgage (in Spanish: hipoteca) Available in a digital repository NRGL
Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou

Security interest and related institutions in comparison with Spanish legislation Abstract The aim of the author of this rigorous thesis was to compare Czech legislation of security interest and ...

Haushalterová, Andrea; Šustek, Petr; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele
Hlistová, Květoslava; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
2024 - Czech
1 Responsible public procurement focused on non-monetary performance by the public contracting authority Abstract The aim of this work is, from the point of view of the practical contracting authority and the demand side of the relevant market, to approach the topic of responsible public procurement, which is still the subject of extensive professional but also completely layman's discussion. Above all, through the prism of more than 10 years of practical experience as a public contractor, I respond to the current legislative anchoring of the principles of responsible public procurement in the applicable legislation of the Czech Republic. These are the principles of socially and environmentally responsible public procurement and requirements for innovative solutions in the procurement of commodities. Focusing on my practical positive and negative experiences from the procurement process, I analyze in more detail the specific ways of using the principles of responsible public procurement in the daily activities of public contractors. The application of the principles of responsible procurement is not always only a real benefit for the contracting authority, while the effort must be not to restrict economic competition and preserve the other basic principles of the procurement procedure. The rigorous work is... 1 Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele Abstrakt Cílem této práce je, pohledem praktické zadavatele a poptávkové strany relevantního trhu, přiblížit téma odpovědného zadávání veřejných zakázek, které je stále předmětem rozsáhlé odborné ale i zcela laické diskuse. Především prismatem více než 10letých praktických zkušeností veřejného zadavatele reaguji na aktuální legislativní zakotvení zásad odpovědného veřejného zadávání v recentní právní úpravě České republiky. Jedná se o zásady sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a požadavky na inovativní řešení při pořizování komodit. Fokusováním svých praktických pozitivních ale i negativních zkušeností ze zadávacího procesu blíže rozebírám konkrétní způsoby použití zásad odpovědného veřejného zadávání v denní činnosti veřejných zadavatelů. Aplikace zásad odpovědného zadávání není vždy pro zadavatele pouze skutečným přínosem, přičemž snahou musí být neomezování hospodářské soutěže a zachování ostatních základních zásad zadávacího řízení1 , Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji pojem odpovědného veřejného zadávání a jednotlivé zásady odpovědného veřejného zadávání a jejich vztah k ostatním základním zásadám zadávání veřejných zakázek. Rovněž uvádím historický... Available in a digital repository NRGL
Odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nepeněžité plnění ze strany zadavatele

1 Responsible public procurement focused on non-monetary performance by the public contracting authority Abstract The aim of this work is, from the point of view of the practical contracting authority ...

Hlistová, Květoslava; Černá, Stanislava; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases