Number of found documents: 49
Published from to

Němčina a čeština v jazykově politickém konfliktu. Srovnávací analýza diskurzu Badeniho jazykových nařízení z roku 1897
Syrovátková, Adéla; Vachková, Marie; Povejšil, Jaromír; Heinemann, Margot
2007 - German
This dissertation employs the principles of linguistic discourse analysis. Discourse as a social praxis is examined in an historical context. The thesis falls in the domain of external language evolution and is based particularly on the erudition of historical sociolinguistics and pragmatics. The language behavior of Germans and Czechs is documented and comparatively analyzed against the backdrop of a governmental language policy decree which caused a political crisis in Bohemia in 1897. The research draws upon the persuasive political discourse in the daily press from both nationally-minded Germans and Czechs. The whole of the research is the examination of three specific types of content distilled thereof: autostereotypes, heterostereotypes, and perspectives on the "Bohemia issue". Catchwords contained therein are identified and assessed from a perspective of semasiological and onomaseological competition. Further examinations are conducted based upon argumentation strategies through which suggested topoi patterns are analyzed to elucidate their group specification and function, a key aspect of which is the semantic analysis of the values and norms of involved parties (the principles of New Rhetoric). The supporting matter is further subjected to analysis of the linguistic devices used in the expression... Tato dizertační práce vychází z principů lingvistické analýzy diskurzu. Diskurz jako sociální praxe je zde chápán v historickém kontextu. Práce svým charakterem spadá do tzv. vnějšího vývoje jazyka, opírá se zejména o poznatky historické sociolingvistiky a pragmatiky. Na pozadí vládního jazykově politického nařízení z roku 1897, které v Čechách vyvolalo politickou krizi, je dokumentováno a kontrastivní analýze podrobeno řečové jednání Čechů a Němců. Východisko tvoří obsah výpovědí (Aussagen) s výrazně přesvědčovací funkcí. Jedná se o veřejné politické promluvy národně uvědomělých Čechů a Němců prezentovaných v denním tisku. Celkem jsou zkoumány tři obsahové kategorie: autostereotyp, heterostereotyp a postoj k tzv. české otázce. Tyto obsahy se obrážejí v heslech, která jsou pro daný diskurz klíčová (diskurstragende Schlüsselwörter), a jejich konkurenci ze sémaziologického a onomaziologického hlediska (Bedeutungs- und Bezeichnungskonkurrenz). Druhé východisko představují argumentační strategie. Navrženy jsou topické vzorce, které jsou porovnány s ohledem na jejich skupinovou specifičnost a funkci. V popředí přitom stojí sémantická analýza hodnotových a normativních soudů zúčastněných skupin (zásady neorétoriky). Poslední, doprovodnou rovinou je analýza jazykových prostředků sloužících k vyjádření obsahů a... Available in a digital repository NRGL
Němčina a čeština v jazykově politickém konfliktu. Srovnávací analýza diskurzu Badeniho jazykových nařízení z roku 1897

This dissertation employs the principles of linguistic discourse analysis. Discourse as a social praxis is examined in an historical context. The thesis falls in the domain of external language ...

Syrovátková, Adéla; Vachková, Marie; Povejšil, Jaromír; Heinemann, Margot
Univerzita Karlova, 2007

Lux in tenebris. Alegorie a alegorické struktury v Grimmelshausenově "Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch"
Maroszová, Jana; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
2007 - German
Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ctenare i po vice nez 300 letech od sveho vzniku, je bezpochyby obdivuhodna vYznamova hloubka a dejova pest rost dfla, jez u ctenare muze navodit dojem neprebernosti a mnohoznacnosti autorem pouzitych prvku. Tato diplomova prace se zabyva kompozicnimi principy uplatnujicfmi se v teto knize. I kdyz se v dnesni dobe v praxi jiz mnohdy osvedcila uzitecnost pristupu naratologickeho, k nemuz vytvoril predevsim G. Genette prakticke instrumentarium, a tento pristup by se mohl nabizet i zde, ma prace se od nej vedome odklanf. Po strucne zmfnce starsfch pokusu 0 uchopeni domnele tektonicke struktury Simplicissima a nastinu nejdulezitejsich tendenci vyzkumu v nazfranf tohoto dfla byla formulovana zdejsf vYchozf pozice. Hlavnf vychodisko spocfvalo v uvaze, ze metoda analyzy by se mela prizpusobit zkoumanemu, ne naopak. Vlastni cetba Grimmelshausenova romanu jakoz i vysledky stavajicfch studif k Simplicissimovi me dale utvrdily v nazoru, ze bude potreba zamerit se ani ne tak na veliciny typu "vypravec", "pasmo postav", "perspektiva vypraveni", jako spise na alegorii a postupy produkce i recepce s ni v baroku spojene. Za... Available in a digital repository NRGL
Lux in tenebris. Alegorie a alegorické struktury v Grimmelshausenově "Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch"

Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ...

Maroszová, Jana; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2007

Lux in tenebris. Alegorie a alegorické struktury v Grimmelshausenově "Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch"
Maroszová, Jana; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
2007 - German
Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ctenare i po vice nez 300 letech od sveho vzniku, je bezpochyby obdivuhodna vYznamova hloubka a dejova pest rost dfla, jez u ctenare muze navodit dojem neprebernosti a mnohoznacnosti autorem pouzitych prvku. Tato diplomova prace se zabyva kompozicnimi principy uplatnujicfmi se v teto knize. I kdyz se v dnesni dobe v praxi jiz mnohdy osvedcila uzitecnost pristupu naratologickeho, k nemuz vytvoril predevsim G. Genette prakticke instrumentarium, a tento pristup by se mohl nabizet i zde, ma prace se od nej vedome odklanf. Po strucne zmfnce starsfch pokusu 0 uchopeni domnele tektonicke struktury Simplicissima a nastinu nejdulezitejsich tendenci vyzkumu v nazfranf tohoto dfla byla formulovana zdejsf vYchozf pozice. Hlavnf vychodisko spocfvalo v uvaze, ze metoda analyzy by se mela prizpusobit zkoumanemu, ne naopak. Vlastni cetba Grimmelshausenova romanu jakoz i vysledky stavajicfch studif k Simplicissimovi me dale utvrdily v nazoru, ze bude potreba zamerit se ani ne tak na veliciny typu "vypravec", "pasmo postav", "perspektiva vypraveni", jako spise na alegorii a postupy produkce i recepce s ni v baroku spojene. Za... Available in a digital repository NRGL
Lux in tenebris. Alegorie a alegorické struktury v Grimmelshausenově "Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch"

Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ...

Maroszová, Jana; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2007

Příspěvek k analýze románu Ludwiga Windera "Der Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman" v kontextu natarologie v časném a pozdním díle tohoto autora
Broukalová, Jindra; Krolop K.,; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
2007 - German
Ludwig Winder patri k vyraznym predstavitelum prazske nemecke li teratury mezi valecneho obdobi. Po smrti Franze Kafky se stal clenem Prazskeho kruhu. Rodistem i nekterymi rysy sve tvorby je zaroven spjat s moravskou nemecky psanou literaturou. Narodil se 7. 2. 1889 v moravskem Safove a zemrel 16. 6. 1946 v anglickem Baldocku. Po maturi te na nemecke obchodni akademii v Olomouci nastoupil Winder do redakce videnskeho levicove liberalniho listu "Wiener Zeitung" a zurnalistice zustal verny po cely zi vot. Jeho novinarske pusobeni je spj ato predevsim s prazskym nemeckym denikem "Deutsche Zeitung Bohemia", v nemz byl 25 let redaktorem. Po pocatecnim tvurcim hledani se Ludwig Winder venoval proze, v niz byl cenen predevsim pro svou vecnost a objektivitu. Pozornost kri tiky i ctenaru upoutal Winder romanem "Zidovske varhany", ktery je pokladan za j eho nejvyznamnejsi dilo. Asi v polovine 20. let dvacateho stoleti se Winder odklani od expresionismu, ktery se u neho plne projevil pouze v romanu "Kasai" z roku 1917, a v j eho tvorbe se prosadila pro neho tak typicka vecnost, ktera se ohlasovala jiz v drivejsich pracich a byla v souladu s li terarnim proudem nove vecnosti, prevladaj icim tehdy v nemecky psane literature. Za roman "Stefi aneb Dörrova rodina prekonava krizi" a s prihlednutim k dosavadni literarni... Available in a digital repository NRGL
Příspěvek k analýze románu Ludwiga Windera "Der Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman" v kontextu natarologie v časném a pozdním díle tohoto autora

Ludwig Winder patri k vyraznym predstavitelum prazske nemecke li teratury mezi valecneho obdobi. Po smrti Franze Kafky se stal clenem Prazskeho kruhu. Rodistem i nekterymi rysy sve tvorby je zaroven ...

Broukalová, Jindra; Krolop K.,; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2007

Příspěvek k analýze románu Ludwiga Windera "Der Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman" v kontextu natarologie v časném a pozdním díle tohoto autora
Broukalová, Jindra; Krolop K.,; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
2007 - German
Ludwig Winder patri k vyraznym predstavitelum prazske nemecke li teratury mezi valecneho obdobi. Po smrti Franze Kafky se stal clenem Prazskeho kruhu. Rodistem i nekterymi rysy sve tvorby je zaroven spjat s moravskou nemecky psanou literaturou. Narodil se 7. 2. 1889 v moravskem Safove a zemrel 16. 6. 1946 v anglickem Baldocku. Po maturi te na nemecke obchodni akademii v Olomouci nastoupil Winder do redakce videnskeho levicove liberalniho listu "Wiener Zeitung" a zurnalistice zustal verny po cely zi vot. Jeho novinarske pusobeni je spj ato predevsim s prazskym nemeckym denikem "Deutsche Zeitung Bohemia", v nemz byl 25 let redaktorem. Po pocatecnim tvurcim hledani se Ludwig Winder venoval proze, v niz byl cenen predevsim pro svou vecnost a objektivitu. Pozornost kri tiky i ctenaru upoutal Winder romanem "Zidovske varhany", ktery je pokladan za j eho nejvyznamnejsi dilo. Asi v polovine 20. let dvacateho stoleti se Winder odklani od expresionismu, ktery se u neho plne projevil pouze v romanu "Kasai" z roku 1917, a v j eho tvorbe se prosadila pro neho tak typicka vecnost, ktera se ohlasovala jiz v drivejsich pracich a byla v souladu s li terarnim proudem nove vecnosti, prevladaj icim tehdy v nemecky psane literature. Za roman "Stefi aneb Dörrova rodina prekonava krizi" a s prihlednutim k dosavadni literarni... Available in a digital repository NRGL
Příspěvek k analýze románu Ludwiga Windera "Der Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman" v kontextu natarologie v časném a pozdním díle tohoto autora

Ludwig Winder patri k vyraznym predstavitelum prazske nemecke li teratury mezi valecneho obdobi. Po smrti Franze Kafky se stal clenem Prazskeho kruhu. Rodistem i nekterymi rysy sve tvorby je zaroven ...

Broukalová, Jindra; Krolop K.,; Stromšík, Jiří; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2007

Léky a senioři Německo Bavorsko - Mnichov
Eibl, Florian Leonhard; Solich, Jan; Práznovcová, Lenka
2006 - German
The aim of the thesis was to analyze the importance and the position of German elders within the state and the society. The reasons for ageing of the population in the above mentioned society were described clearly. Later there was discussed negative influence of this demographic phenomenon on the society and the social system. The author tried to look for the measures to solve this issue and explore their acceptability. Here we can see that the elders are not only one important part of the state and society but it is necessary to solve individual troubles of this social group as well, mainly their diseases and fears. This should lead to better understanding of the elderly generation. The thesis supposes not only to pick up and analyze the results in the group of 300 elders in Munich. Obtained results will be utilized in confrontation with similar analyses performed in Prague, maybe in Hradec Králové. This way it would be possible to show the differences between examined groups and give the outcomes to formulate general projects in order to improve the pharmacotherapy in the elders. As real needs of the elderly are a little bit neglected in our modern and quickly living society, the author believes to have succeeded in the support for better understanding in the field of needs of the elderly... Cílem práce byla analýza významu a postavení seniorů Německa ve státě a společnosti. Přehledně byly popsány důvody stárnutí obyvatelstva v naší společnosti. Dále byly uvedeny negativní působení tohoto demografického jevu na společnost a sociální systém, diskutovány možností řešení a zkoumána přijatelnost navržených opatření. Z uvedeného vyplývá, že senioři nejsou jen důležitou součástí státu a společnosti, ale je nutno vyhodnotit i individuální problémy této společenské vrstvy, především choroby a obavy. Toto má pak vést k lepšímu pochopení starší generace. Mnohočetnost fyziologických a patologických změn u stárnoucích lidí pak vedla k rozboru jevů působících při lékové terapii. Zejména změny v oblasti farmakokinetiky, farmakodynamiky a polyfarmakoterapii vedou k tomu, že léková terapie je často obtížná a vede k četným vedlejším a nečekaným účinkům. Proto zde všeobecně platí zásada: lépe méně pokud je to možné a tolik kolik je nutné. Pomocí dotazníků se podařilo zjistit a analyzovat názory, postoje a chování 300 seniorů z Mnichova a to s ohledem na jejich vzdělání, výši penze, způsobu života, užívání léků a jejich původ, tělesné potíže a také rozsah důvěry v lékaře a lékárníka. Na tomto místě ještě nejdůležitější závěry experimentální části práce: - finanční zabezpečení a výše penze je lepší, čím... Available in a digital repository NRGL
Léky a senioři Německo Bavorsko - Mnichov

The aim of the thesis was to analyze the importance and the position of German elders within the state and the society. The reasons for ageing of the population in the above mentioned society were ...

Eibl, Florian Leonhard; Solich, Jan; Práznovcová, Lenka
Univerzita Karlova, 2006

Léky a senioři Německo Bavorsko - Mnichov
Eibl, Florian Leonhard; Solich, Jan; Práznovcová, Lenka
2006 - German
The aim of the thesis was to analyze the importance and the position of German elders within the state and the society. The reasons for ageing of the population in the above mentioned society were described clearly. Later there was discussed negative influence of this demographic phenomenon on the society and the social system. The author tried to look for the measures to solve this issue and explore their acceptability. Here we can see that the elders are not only one important part of the state and society but it is necessary to solve individual troubles of this social group as well, mainly their diseases and fears. This should lead to better understanding of the elderly generation. The thesis supposes not only to pick up and analyze the results in the group of 300 elders in Munich. Obtained results will be utilized in confrontation with similar analyses performed in Prague, maybe in Hradec Králové. This way it would be possible to show the differences between examined groups and give the outcomes to formulate general projects in order to improve the pharmacotherapy in the elders. As real needs of the elderly are a little bit neglected in our modern and quickly living society, the author believes to have succeeded in the support for better understanding in the field of needs of the elderly... Cílem práce byla analýza významu a postavení seniorů Německa ve státě a společnosti. Přehledně byly popsány důvody stárnutí obyvatelstva v naší společnosti. Dále byly uvedeny negativní působení tohoto demografického jevu na společnost a sociální systém, diskutovány možností řešení a zkoumána přijatelnost navržených opatření. Z uvedeného vyplývá, že senioři nejsou jen důležitou součástí státu a společnosti, ale je nutno vyhodnotit i individuální problémy této společenské vrstvy, především choroby a obavy. Toto má pak vést k lepšímu pochopení starší generace. Mnohočetnost fyziologických a patologických změn u stárnoucích lidí pak vedla k rozboru jevů působících při lékové terapii. Zejména změny v oblasti farmakokinetiky, farmakodynamiky a polyfarmakoterapii vedou k tomu, že léková terapie je často obtížná a vede k četným vedlejším a nečekaným účinkům. Proto zde všeobecně platí zásada: lépe méně pokud je to možné a tolik kolik je nutné. Pomocí dotazníků se podařilo zjistit a analyzovat názory, postoje a chování 300 seniorů z Mnichova a to s ohledem na jejich vzdělání, výši penze, způsobu života, užívání léků a jejich původ, tělesné potíže a také rozsah důvěry v lékaře a lékárníka. Na tomto místě ještě nejdůležitější závěry experimentální části práce: - finanční zabezpečení a výše penze je lepší, čím... Available in a digital repository NRGL
Léky a senioři Německo Bavorsko - Mnichov

The aim of the thesis was to analyze the importance and the position of German elders within the state and the society. The reasons for ageing of the population in the above mentioned society were ...

Eibl, Florian Leonhard; Solich, Jan; Práznovcová, Lenka
Univerzita Karlova, 2006

Využití moderních médií ve výuce německého jazyka v České republice
Vratišovský, Karel; Podhajská, Eva; Švermová, Dagmar
2006 - German
Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst Deutsch an einem Prager Gymnasium zu unterrichten. Danach habe ich auch an einer Prager Berufsschule Deutsch unterrichtet. In dieser Zeit kam ich zum Resultat, dass die Änderungen in der Methodik des Fremdsprachenunterrichts an diesen Schulen, die ich besucht habe, kaum zu sehen waren. Auch die Unterrichtsstrukturen waren ganz traditionell organisiert. Ich stellte fest, dass nur sehr wenige Deutschlehrer moderne Technik im Sprachunterricht benutzen. Ich war ein wenig enttäuscht, als ich feststellte, dass die Lehrer auch heute, in der Zeit des Internets und moderner Kommunikationstechnik, nur das Lehrbuch, das Arbeitsheft und die Tafel einsetzen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst Deutsch an einem Prager Gymnasium zu unterrichten. Danach habe ich auch an einer Prager Berufsschule Deutsch unterrichtet. In dieser Zeit kam ich zum Resultat, dass die Änderungen in der Methodik des Fremdsprachenunterrichts an diesen Schulen, die ich besucht habe, kaum zu sehen waren. Auch die Unterrichtsstrukturen waren ganz traditionell organisiert. Ich stellte fest, dass nur sehr wenige Deutschlehrer moderne Technik im Sprachunterricht benutzen. Ich war ein wenig enttäuscht, als ich feststellte, dass die Lehrer auch heute, in der Zeit des Internets und moderner Kommunikationstechnik, nur das Lehrbuch, das Arbeitsheft und die Tafel einsetzen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Využití moderních médií ve výuce německého jazyka v České republice

Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst ...

Vratišovský, Karel; Podhajská, Eva; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2006

Využití moderních médií ve výuce německého jazyka v České republice
Vratišovský, Karel; Podhajská, Eva; Švermová, Dagmar
2006 - German
Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst Deutsch an einem Prager Gymnasium zu unterrichten. Danach habe ich auch an einer Prager Berufsschule Deutsch unterrichtet. In dieser Zeit kam ich zum Resultat, dass die Änderungen in der Methodik des Fremdsprachenunterrichts an diesen Schulen, die ich besucht habe, kaum zu sehen waren. Auch die Unterrichtsstrukturen waren ganz traditionell organisiert. Ich stellte fest, dass nur sehr wenige Deutschlehrer moderne Technik im Sprachunterricht benutzen. Ich war ein wenig enttäuscht, als ich feststellte, dass die Lehrer auch heute, in der Zeit des Internets und moderner Kommunikationstechnik, nur das Lehrbuch, das Arbeitsheft und die Tafel einsetzen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst Deutsch an einem Prager Gymnasium zu unterrichten. Danach habe ich auch an einer Prager Berufsschule Deutsch unterrichtet. In dieser Zeit kam ich zum Resultat, dass die Änderungen in der Methodik des Fremdsprachenunterrichts an diesen Schulen, die ich besucht habe, kaum zu sehen waren. Auch die Unterrichtsstrukturen waren ganz traditionell organisiert. Ich stellte fest, dass nur sehr wenige Deutschlehrer moderne Technik im Sprachunterricht benutzen. Ich war ein wenig enttäuscht, als ich feststellte, dass die Lehrer auch heute, in der Zeit des Internets und moderner Kommunikationstechnik, nur das Lehrbuch, das Arbeitsheft und die Tafel einsetzen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Využití moderních médií ve výuce německého jazyka v České republice

Im dritten Studienjahr habe ich im Deutschunterricht an verschiedenen Grundschulen und Gymnasien hospitiert und ein Jahr später hatte ich auch die Möglichkeit, während meines Praktikums1 selbst ...

Vratišovský, Karel; Podhajská, Eva; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases