Number of found documents: 51
Published from to

Státní převrat ve Španělsku z 23.2.1981
Anna Rozkydalová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Spanish
Bakalářská práce se zabývá pokusem o státní převrat ve Španělsku, který byl zlomovým bodem ve vývoji země. V úvodní části práce je nastíněna proměna země a problémy, se kterými se potýkala, včetně samotného pokusu o státní převrat. Dále analyzuje vnímání událostí v předních periodicích odlišné politické orientace El País a ABC. Obraz vnímání pokusu o převrat je doplněn informacemi ze světových médií. V závěru práce je shrnuto a porovnáno, jakým způsobem společnost na puč reagovala. Keywords: státní převraty Available to registered users in the Library of TUL
Státní převrat ve Španělsku z 23.2.1981

Bakalářská práce se zabývá pokusem o státní převrat ve Španělsku, který byl zlomovým bodem ve vývoji země. V úvodní části práce je nastíněna proměna země a problémy, se kterými se potýkala, včetně ...

Anna Rozkydalová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci

Původ zrádných slov mezi španělštinou a italštinou
Jana Součková; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Tato bakalářská práce se zabývá jevem tzv. zrádných slov nebo falešných přátel mezi španělským a italským jazykem. V teoretické části, která se skládá ze tří bodů, se nejdříve popisuje vývoj obou jazyků, následně se vysvětlují pojmy spojené s jazykovou interferencí a také se představují různé definice a typy zrádných slov. V praktické části se analyzují zrádná slova mezi španělštinou a italštinou nalezená v knize Nuovo Progetto Italiano 1. Cílem této práce je vystihnout zvláštnosti zrádných slov mezi těmito dvěma jazyky a hlavně vysvětlit původ jejich vzniku. Keywords: španělština; italština Available to registered users in the Library of TUL
Původ zrádných slov mezi španělštinou a italštinou

Tato bakalářská práce se zabývá jevem tzv. zrádných slov nebo falešných přátel mezi španělským a italským jazykem. V teoretické části, která se skládá ze tří bodů, se nejdříve popisuje vývoj obou ...

Jana Součková; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Los checos en la guerra civil espaňola
Simona Žampachová; vedoucí práce Liana Hotařová
Spanish
Práce se zabývá tématem českých dobrovolníků, kteří odešli bojovat do Španělska v době občanské války a kteří vstoupili do mezinárodních brigád, bojujících na straně Republiky. Popisuje vznik a strukturu samotných mezinárodních brigád, dále nábor interbrigadistů především v Československu, jejich sociální situaci a hlavně důvod k odchodu do války. Uvádí, kde naši lidé bojovali, jaké funkce zastávali a také to, jak a zda jim toto rozhodnutí změnilo zbytek života. Interpretuje některá zaznamenaná svědectví bojovníků, jejich vzpomínky a osudy. Keywords: španělská občanská válka (1936-1939); Češi; interbrigády Available to registered users in the Library of TUL
Los checos en la guerra civil espaňola

Práce se zabývá tématem českých dobrovolníků, kteří odešli bojovat do Španělska v době občanské války a kteří vstoupili do mezinárodních brigád, bojujících na straně Republiky. Popisuje vznik a ...

Simona Žampachová; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci

Život Lazarilla z Tormesu, jeho příhody a nehody a Oliver Twist v pikareskním románu
Jana Trtíková; vedoucí práce Petra Hrdinová
Spanish
Tato bakalářská práce se bude zabývat rozborem pikareskního románu a jeho základních rysů v souvislosti s dílem Život Lazarilla z Tormesu, jeho příhody a nehody a knihy autora Charlese Dickense, Oliver Twist. První část bude charakterizovat období španělské renesance a anglického realismu. V souvislosti s anglickým realismem se bude tento text zaobírat popisem autora Charlese Dickense a hlavními tématy jeho děl. V neposlední řadě bude v práci analyzován charakter hrdinů Lazarilla a Olivera Twista, ve spojení se základními rysy postavy typického pícara. Poslední část bude zkoumat, zda má Oliver znaky Keywords: pikareskní román Available to registered users in the Library of TUL
Život Lazarilla z Tormesu, jeho příhody a nehody a Oliver Twist v pikareskním románu

Tato bakalářská práce se bude zabývat rozborem pikareskního románu a jeho základních rysů v souvislosti s dílem Život Lazarilla z Tormesu, jeho příhody a nehody a knihy autora Charlese Dickense, ...

Jana Trtíková; vedoucí práce Petra Hrdinová
Technická univerzita v Liberci

Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka
Lukáš Smetana; vedoucí práce Jana Demlová
Spanish
Bakalářská práce s názvem Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka se zabývá těmito dvěma literárnímy díly, která se řadí do žánru tzv. pikareskního románu. Cílem práce je porovnat tyto dvě významné španělské novely mezi sebou a také ověřit, zda opravdu nesou rysy daného literárního žánru, aby mohly být opravdu interpretovány jako romány pikareskní. Keywords: literární díla; pikareskní román Available to registered users in the Library of TUL
Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka

Bakalářská práce s názvem Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka se zabývá těmito dvěma literárnímy díly, která se řadí do žánru tzv. pikareskního románu. Cílem práce je porovnat tyto dvě ...

Lukáš Smetana; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci

Mediación del arte - hojas de trabajo para el Museo Guggenheim de Bilbao
Jana : P12000759 Lipanská; vedoucí práce Iva Novotná
Spanish
Cílem této bakalářské práce je vytvoření dvou pracovních listů pro Guggenheimovo muzeum v Bilbau, určených především pro zahraniční veřejnost, jež nepoužívá španělštinu jako svůj mateřský jazyk. První část se věnuje funkci umění v životě člověka a jeho potenciálu v rámci edukačního procesu. Zabývá se také úlohou muzea v moderní společnosti a hlavními faktory, které ovlivňují kvalitu vnímání, a tím i zkušenost návštěvníka. Kromě toho představuje současnou situaci muzejní pedagogiky a formy zprostředkování umění v praxi soudobé galerie. Dále je prezentován kontext vybraného muzea a zkoumá se problematika plnění základních požadavků na pracovní listy věnované vybraným skupinám veřejnosti. Zároveň se práce snaží dosáhnout propojení principů výchovy uměním a učení se cizím jazykům v jeho přirozeném prostředí. Na základě vytvoření dvou rozdílných návrhů se následně nabízí některé z možností učení se jazyku prostřednictvím umění. Pro vypracování práce byly použity zejména odborné publikace z oblasti výchovy, didaktiky, pedagogiky, psychologie, muzeologie, umění a architektury českého, anglického či hispánského původu a volně dostupné materiály Guggenheimova Muzea v Bilbau. The aim of this work is to create two worksheets for Guggenheim Museum in Bilbao designated mainly for the foreign public who does not use Spanish as a mother tongue. The first part deals with the function of art in human's life and its potential within the process of education. Also, it deals with the role of the museum in modern society and the main factors influencing the quality of perception and thus the experience of its visitor. Moreover, it presents the current situation of museum pedagogy and forms of art mediation in practice of contemporary gallery. The context of the selected museum is also presented and a research is started on the issue of compliance with the basic requirements for worksheets dedicated to selected groups of the public. At the same time, the work attempts to achieve the interconnection of the principles of education through the art and the learning of foreign languages in its natural environment. By creating two different designs it provides some possibilities of language through art. Scientific publications from the area of education, didactics, pedagogy, psychology, museology, art and architecture of Czech, English or Hispanic origin have been used for the elaboration of the work along with publicly available materials of Guggenheim Museum in Bilbao. Keywords: španělština; muzejní pedagogika Available to registered users in the Library of TUL
Mediación del arte - hojas de trabajo para el Museo Guggenheim de Bilbao

Cílem této bakalářské práce je vytvoření dvou pracovních listů pro Guggenheimovo muzeum v Bilbau, určených především pro zahraniční veřejnost, jež nepoužívá španělštinu jako svůj mateřský jazyk. První ...

Jana : P12000759 Lipanská; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci

Naturalistic features in Emilia Pardo Bazan´s La madre Naturaleza
Kristýna : P14000353 Maczanová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Tématem této bakalářské práce je naturalismus a jeho znaky v díle La madre Naturaleza španělské spisovatelky, Emilie Pardo Bazán. Teoretická část práce představuje důležité historické události, významné ideologické proudy a hlavní znaky, kterými se vyznačují realismus a naturalismus. Další podkapitola se zabývá životem a dílem autorky Pardo Bazán. Praktická část práce se zabývá rozborem díla La madre Naturaleza a analýzou naturalistických znaků v něm obsažených. The thesis deals with the literary movement called naturalism and its features in the novella La madre Naturaleza, written by a Spanish author, Emilia Pardo Bazán. The theoretical part of the thesis presents important historical events, ideological tendencies and fundamental characteristics of realism and naturalism. The subsequent chapter is concerned with the presentation of Pardo Bazán's life and work. The practical part of the thesis is focused on the analysis of the book La madre Naturaleza and the attributes of naturalism depicted in it. Keywords: naturalismus (literatura); španělská literatura Available to registered users in the Library of TUL
Naturalistic features in Emilia Pardo Bazan´s La madre Naturaleza

Tématem této bakalářské práce je naturalismus a jeho znaky v díle La madre Naturaleza španělské spisovatelky, Emilie Pardo Bazán. Teoretická část práce představuje důležité historické události, ...

Kristýna : P14000353 Maczanová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

La comparación de la vida cotidiana durante la época franquista y la época comunista en los anos 60
Karolína : P14000431 Málková; vedoucí práce Liana Hotařová
Spanish
Bakalářská práce uvádí do počátků a vývoje dvou nedemokratických režimů; franquismu ve Španělsku a komunismu v Československu, které následně porovnává v šedesátých letech. Práce je především zaměřena na každodenní život v těchto dvou diktátorských režimech a to v aspektech: postavení žen ve společnosti, zaměstnání, vojenská služba, zdravotnictví, školství a svoboda projevu. My bachelor's work introduces reader into the beginnings and the development of two undemocratic regimes; the Francoist in Spain and the communism in Czechoslovakia, which afterwards compares in the sixties. The work focuses especially on the daily life in this two dictatorial regimes and that is in the aspects: the position of women in the society, the employment, the military service, the health service, the education and the freedom of speech. Keywords: komunismus; frankismus Available to registered users in the Library of TUL
La comparación de la vida cotidiana durante la época franquista y la época comunista en los anos 60

Bakalářská práce uvádí do počátků a vývoje dvou nedemokratických režimů; franquismu ve Španělsku a komunismu v Československu, které následně porovnává v šedesátých letech. Práce je především zaměřena ...

Karolína : P14000431 Málková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci

Las diferencias entre los pronombres demostrativos; este, ese y aquel
Alena : P15000409 Pušová; vedoucí práce Miroslav Valeš; konzultant práce Milan Kolář, Daniel Vrbík, Jana Loosová
Spanish
Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na hledání konkrétnějších rozdílů. Výzkum probíhal pomocí dotazníků obsahujících otázky, rovněž s názornými ukázkami situací, kde rodilí mluvčí zvolili jedno z ukazovacích zájmen. Cílem práce je zjistit, zda existují jiné faktory, které mají vliv na použití zmíněných ukazovacích zájmen a potvrdit nebo vyvrátit správnost pravidel uváděných v učebnicích. The aim of the final work is to describe the difference of using Spanish demonstratives este, ese and aquel (this, that, those). The textbooks provide with the rules how to use these demonstratives, and the work focuses on finding more specific differences. The research was conducted using questionnaires which contained questions, as well as illustrative examples of situations where native speakers chose one of the demonstratives. The aim of the final work is to find out whether there are other factors that influence the use of the mentioned demonstratives and confirm or disprove the correctness of the rules in the textbooks. Keywords: španělština; zájmena; demonstrativa Available to registered users in the Library of TUL
Las diferencias entre los pronombres demostrativos; este, ese y aquel

Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na ...

Alena : P15000409 Pušová; vedoucí práce Miroslav Valeš; konzultant práce Milan Kolář, Daniel Vrbík, Jana Loosová
Technická univerzita v Liberci

El uso de las terminaciones -se y -ra del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Valencia
Dominika : P14000352 Legnerová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Spanish
Bakalářská práce dokumentuje používání koncovek -ra a -se subjunktivu imperfekta ve Valencii. Výzkum se týká výskytu právě těchto koncovek s ohledem na dvojjazyčnost obyvatel. Hlavní sledovanou proměnnou bude jazyk, který respondenti považují za svůj mateřský, kterým je buď španělština (castellano) nebo valencijština (valenciano). Data byla získaná pomocí nahrávaných rozhovorů, které se skládaly ze dvou částí: nejprve část otázek, jež byly vytvořeny tak, aby navedly dotazované k odpovědi právě formou slovesa v subjunktivu imperfekta, druhou částí bylo cvičení na druhý kondicionál, ve kterém měli respondenti doplnit správný tvar slovesa. Hlavní hypotézou práce je předpoklad, že respondenti, kteří považují za svůj mateřský jazyk valencijštinu, budou používat výhradně koncovku -ra, zatímco respondenti se španělštinou jako mateřským jazykem, budou používat obě koncovky, nicméně výskyt koncovky -se bude minoritní. The final work is focused on the usage of endings -ra and -se of the imperfect subjunctive in Valencia. The investigation relates to the presence of those endings with respect of the bilingualism of the inhabitants. The most important aspect is the language which the respondents consider to be their mother tongue, which is either Spanish or Valencian. The data were obtained by recorded intewievs in which I asked the respondents certain questions that had been prepared in a way that it would be possible to answer them using the imperfect of subjunctive. Following exercise was prepared for the second conditional which they completed by using the verb in the correct form. The main hypothesis of the thesis is that the respondents who consider their mother tongue to be Valencian will use exclusively the ending -ra, while the respondents with Spanish as their mother tongue will use both of the endings, nevertheless the ending -se will occur less. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
El uso de las terminaciones -se y -ra del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Valencia

Bakalářská práce dokumentuje používání koncovek -ra a -se subjunktivu imperfekta ve Valencii. Výzkum se týká výskytu právě těchto koncovek s ohledem na dvojjazyčnost obyvatel. Hlavní sledovanou ...

Dominika : P14000352 Legnerová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases