Number of found documents: 4750
Published from to

Péče o zaměstnance
Kupčíková, Zuzana; Šmíd, Martin
2009 - Czech
Teoretická část bakalářské práce se zabývá různými formami péče o zaměstnance. K základním formám, které vyplývají ze zákona jsou přidány i praktické zkušenosti s využitím a poskytováním benefitů. V praktické části bakalářské práce je daná problematika aplikována na firmu Pramet Tools, s.r.o., která sídlí v Šumperku a zabývá se výrobou obráběcích nástrojů a nářadím pro tváření kovů. Keywords: Labour law; working conditions; employee care; benefits; Pracovní právo; pracovní podmínky; péče o zaměstnance; benefity Available in the UPCE Library.
Péče o zaměstnance

Teoretická část bakalářské práce se zabývá různými formami péče o zaměstnance. K základním formám, které vyplývají ze zákona jsou přidány i praktické zkušenosti s využitím a poskytováním benefitů. V ...

Kupčíková, Zuzana; Šmíd, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Systém řízení bezpečnosti informací a řízení rizik podnikatelských subjektů - návrh zprávy incidentů a řízení kontinuity podnikatelských činností
Buriánková, Veronika; Křupka, Jiří
2009 - Czech
Bakalářská práce pojednává o systému řízení bezpečnosti informací s ohledem na současné normy. Poskytuje základní přehled v oblasti analýzy rizik, která je jedním z nejdůležitějších kroků v systému ISMS. Práce dále popisuje přehled obecně používaných bezpečnostních opatření. V závěru práce je provedena analýza rizik IS obecně pro městské úřady. Jsou popsány související bezpečnostní opatření, zpracován návrh zprávy incidentů a vytvořen návrh na zlepšení činností při průběhu mimořádných událostí. Keywords: systém řízení bezpečnosti informací; mezinárodní standardy; ISO; řízení rizik; kontinuita podnikání; bezpečnostní politika; information security management system; international standards; ISO; risk management; Business Continuity Management; security policy Available in the UPCE Library.
Systém řízení bezpečnosti informací a řízení rizik podnikatelských subjektů - návrh zprávy incidentů a řízení kontinuity podnikatelských činností

Bakalářská práce pojednává o systému řízení bezpečnosti informací s ohledem na současné normy. Poskytuje základní přehled v oblasti analýzy rizik, která je jedním z nejdůležitějších kroků v systému ...

Buriánková, Veronika; Křupka, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let
Šeligová, Martina; Řeřuchová, Magdalena; Jedlinská, Martina
2009 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na hospitalizované pacienty starší 60-ti let. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutím obecně, problematikou hospitalizace seniora, vznikem možných komplikací a jejich prevencí, vznikem a vývojem gerontologického (geriatrického) ošetřovatelství. Nabízí stručný přehled zdravotních a sociálních služeb. Výzkumná část zjišťuje, pomocí dotazníkového šetření, spokojenost seniorů s úrovní zdravotnické péče, s přístupem personálu. Mapuje rodinné zázemí pacientů, jejich aktivity během hospitalizace a celkový dojem z prostředí nemocnice. Keywords: inpatient seniors; hospitalization; care for seniors; old age; aging; gerontological (geriatric) nursing; hospitalizovaní senioři; hospitalismus; péče o seniory; stáří; stárnutí; gerontologické (geriatrické) ošetřovatelství Available in the UPCE Library.
Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let

Bakalářská práce se zaměřuje na hospitalizované pacienty starší 60-ti let. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutím obecně, problematikou hospitalizace seniora, vznikem možných komplikací a jejich ...

Šeligová, Martina; Řeřuchová, Magdalena; Jedlinská, Martina
Univerzita Pardubice, 2009

Změny vztahů v rodině
Nováková, Luďka; Vítková, Lucie; Šanderová, Jadwiga
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou změn vztahů v nukleární rodině, sledovaných zejména od druhé poloviny 20. století. K uvedeným závěrům jsem došla na základě kompilace odborné literatury. Celá práce je rozdělena do dvou základních témat: první část se zabývá změnami vztahů mezi mužem a ženou, druhá část popisuje změny vztahů mezi rodiči a dětmi. Keywords: Relationship; families; women; men; partnerships; childhood; vztahy; rodiny; ženy; muži; partnerství; dětství Available in the UPCE Library.
Změny vztahů v rodině

Bakalářská práce se zabývá analýzou změn vztahů v nukleární rodině, sledovaných zejména od druhé poloviny 20. století. K uvedeným závěrům jsem došla na základě kompilace odborné literatury. Celá práce ...

Nováková, Luďka; Vítková, Lucie; Šanderová, Jadwiga
Univerzita Pardubice, 2009

Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů
Hronová, Michaela; Machálek, Vít; Pargačová, Viola
2009 - Czech
Práce začíná uvedením do problematiky intolerance, fanatismu, terorismu, extremismu a psychologický přístup k těmto fenoménům. Pohled psychologie náboženství na náboženskou nesnášenlivost se promítá do historické stránky vztahů mezi muslimským světem a Západem. Kapitoly jsou chronologicky rozděleny podle dějinných událostí, které po sobě následovaly. Stěžejní část práce je věnována problematice nesnášenlivosti novodobých muslimských teroristů, rozbor jejich myšlení a psychologický kořen jejich fanatismu. Available in the UPCE Library.
Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů

Práce začíná uvedením do problematiky intolerance, fanatismu, terorismu, extremismu a psychologický přístup k těmto fenoménům. Pohled psychologie náboženství na náboženskou nesnášenlivost se promítá ...

Hronová, Michaela; Machálek, Vít; Pargačová, Viola
Univerzita Pardubice, 2009

Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku
Vágenknechtová, Tereza; Sychrová, Adriana; Kremličková, Marta
2009 - Czech
Bakalářská práce řeší aktuální problematiku výchovy v dětských domovech a výchovných institucích. V teoretické části vymezuji a charakterizuji ústavní výchovu všeobecně, především pomocí tématické literatury, zejména se opírám o knihy Oldřicha Matouška a současné legislativy týkající se ústavní péče. V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní zařízení v Královéhradeckém kraji a na problémy, které výchovu ve výchovných zařízeních ztěžují, zejména šikana, komunikace mezi zařízeními, útěky, spolupráce s rodiči, hrozba "nakažení se" delikvencí a dlouhodobé pobyty. V celé práci pak můžete najít příběhy dětí, které ústavní péčí prošly a konkrétní snahy mnou zvolených zařízení o zlepšení kvality života takzvaných ústavních dětí. Keywords: Education; children's homes; educational facilities; institutional education; protecting education; výchovy; dětské domovy; výchovné zařízení; ústavní výchovy; ochranná výchovy Available in the UPCE Library.
Aktuální problematika výchovy v dětských domovech a výchovných institucích na Královéhradecku

Bakalářská práce řeší aktuální problematiku výchovy v dětských domovech a výchovných institucích. V teoretické části vymezuji a charakterizuji ústavní výchovu všeobecně, především pomocí tématické ...

Vágenknechtová, Tereza; Sychrová, Adriana; Kremličková, Marta
Univerzita Pardubice, 2009

Petice, stížnosti a jiná obdobná podání ve veřejné správě
Horčička, Pavel; Rohr, Karel
2009 - Czech
- Available in the UPCE Library.
Petice, stížnosti a jiná obdobná podání ve veřejné správě

-

Horčička, Pavel; Rohr, Karel
Univerzita Pardubice, 2009

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
Pirklová, Kateřina; Krupař, Milan
2009 - Czech
Bakalářská práce pojednává o odpovědnosti za škodu ve veřejné správě podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Popisuje zejména základy právní odpovědnosti, veřejné správy včetně správního práva. Vysvětluje současnou situaci v České republice danou tímto zákonem. Keywords: legal responsibility; Public Administration; administrative law; laws; injury; právní odpovědnost; správní právo; zákony; škody; veřejná správa Available in the UPCE Library.
Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Bakalářská práce pojednává o odpovědnosti za škodu ve veřejné správě podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním ...

Pirklová, Kateřina; Krupař, Milan
Univerzita Pardubice, 2009

Příspěvkové organizace
Kubínová, Martina; Šmíd, Martin
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá příspěvkovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí našeho života, protože stát je zakládá s určitým zájmem pro společnost. Příspěvkové organizace vykonávají činnosti, kde nepůsobí nebo nechce působit sektor ziskový, z důvodu nízkých příjmů. Práce je zaměřena na účetnictví, daně , financování a nevyřešené problémy těchto organizací. Keywords: allowance organisations; nonprofit sector; accounting; Taxes; Economy; příspěvkové organizace; neziskový sektor; účetnictví; Daně; hospodaření Available in the UPCE Library.
Příspěvkové organizace

Bakalářská práce se zabývá příspěvkovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí našeho života, protože stát je zakládá s určitým zájmem pro společnost. Příspěvkové organizace vykonávají činnosti, ...

Kubínová, Martina; Šmíd, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza zaměstnaneckých jízdních výhod ve společnosti České dráhy, a.s.
Pospíšil, Evžen; Ježek, Jindřich; Pěchouček, Jakub
2009 - Czech
Obsahem práce je představení podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnanecké jízdní výhody. Práce se věnuje obecným zákonným podmínkám pro poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod, i konkrétním podmínkám v Českých drahách, a.s. Jsou porovnávána aktuální statistická data držitelů jízdních výhod Českých drah, a.s. Keywords: Public passenger transport; travel benefits; the Czech Railways joint stock company; Employees; veřejná doprava osob; jízdní výhody; České dráhy, a.s.; zaměstnanci Available in the UPCE Library.
Analýza zaměstnaneckých jízdních výhod ve společnosti České dráhy, a.s.

Obsahem práce je představení podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnanecké jízdní výhody. Práce se věnuje obecným zákonným podmínkám pro poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod, i konkrétním ...

Pospíšil, Evžen; Ježek, Jindřich; Pěchouček, Jakub
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases