Number of found documents: 4051
Published from to

Nezaměstnanost ve zlínském regionu
Tichý, Jaroslav; Mikuláštík, Milan; Blahuš, Radek
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problémem nezaměstnanosti ve zlínském regionu. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které jsou popsány základní teoretické poznatky o nezaměstnanosti. Druhá část je praktická. Tato část je zaměřena na analýzu projektů s podporou Evropského sociálního fondu a výzkum u jejich účastníků. Keywords: nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti; přirozená míra nezaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; Evropský sociální fond; trh práce; unemployment; unemployment rate; natural unemployment rate; state labour policy; The European Social Fund; labour market Available in the UTB Library.
Nezaměstnanost ve zlínském regionu

Bakalářská práce se zabývá problémem nezaměstnanosti ve zlínském regionu. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které jsou popsány základní teoretické poznatky o ...

Tichý, Jaroslav; Mikuláštík, Milan; Blahuš, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti Trhači s.r.o.
Bednařík, Zdeněk; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního záměru, kterým je pořízení nabíjecího vozu za účelem rozšíření nabídky výrobků a služeb společnosti Trhači s.r.o. V teoretické části je zpracována literární rešerše zaměřená zejména na klasifikaci investičních projektů, zdrojů financování, finanční a SWOT analýzu, analýzu připravenosti firmy k investicím a zejména pak na metody ? techniky pro hodnocení investic. V praktické části je provedena analýza současné situace firmy z pohledu jejího postavení na trhu. Dále jsou zde prezentovány výsledky finanční analýzy a analýzy připravenosti firmy k investicím. Důležitou součástí je definování předpokládaných výnosů a nákladů realizovaných v rámci této investice, predikce CF a zejména pak pomocí doporučených metod pro hodnocení investic je zkoumána její výhodnost. V závěru jsou poznatky shrnuty a vyhodnoceny a jsou firmě na-vržena konkrétní doporučení. Keywords: investice; investiční činnost; zdroje financování; rentabilita; efektivnost; investment; investment activities; sources of financing; profitability; efficiency Available in the UTB Library.
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti Trhači s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního záměru, kterým je pořízení nabíjecího vozu za účelem rozšíření nabídky výrobků a služeb společnosti Trhači s.r.o. V ...

Bednařík, Zdeněk; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu
Šenkýř, Jan; Kovářík, Michal; Virglerová, Zuzana
2011 - Czech
Předmětem této bakalářské práce jsou základní postupy investování na trhu cenných papírů za pomoci vybraných analýz tak, aby poskytla návrh prvních kroků každého začínajícího investora. Cílem je poskytnout souhrn informací o tak složité věci, jakou bezpochyby kapi-tálové trhy a konkrétně akcie jsou. Teoretická část práce se zabývá definicí titulů trhu s cennými papíry, obecný popis zvolených analýz a ukazatelů a základními principy ob-chodování. Analytická část je zpracována tak, aby aplikovala poznatky z teoretické části pro tvorbu zajištěného a perspektivního portfolia. Keywords: Diverzifikace; akcie; portfolio; strategie; fundamentální a technická analýza; riziko; výnos; Diversification; share; strategy; fundamental and technical analysis; risk; revenue Available in the UTB Library.
Metodický postup prvních kroků investování na akciovém trhu

Předmětem této bakalářské práce jsou základní postupy investování na trhu cenných papírů za pomoci vybraných analýz tak, aby poskytla návrh prvních kroků každého začínajícího investora. Cílem je ...

Šenkýř, Jan; Kovářík, Michal; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Opravil, Tomáš; Komínková, Miroslava; Rygarová, Dana
2011 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o. a následně poskytnout vedení spo-lečnosti podklady pro zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části jsou na základě literárního průzkumu formulovány poznatky na téma mezilidské komunikace, interní fi-remní komunikace a komunikační prostředky. V praktické části bakalářské práce je popsán analyzovaný podnik, jeho historie a následně se práce soustřeďuje na organizační strukturu společnosti, stávající nastavení používaných komunikačních prostředků a názory zaměst-nanců na tuto problematiku, které byly zjištěny pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce jsou formulovány nedostatky interní komunikace v analyzovaném podniku a doporu-čení ke zlepšení stávajícího stavu. Keywords: komunikace; verbální a neverbální komunikace; interní firemní komunikace; komunikační kanály; zpětná vazba; Communication; Verbal and Nonverbal Communication; Internal Corporate Communication; Communication Channels; Feedback Available in the UTB Library.
Analýza interní firemní komunikace společnosti ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku interní firemní komunikace. Cílem práce bylo shromáždit teoretické poznatky k tomuto tématu, zjistit aktuální stav vnitrofiremní komunikace ve ...

Opravil, Tomáš; Komínková, Miroslava; Rygarová, Dana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Program rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou
Macháňová, Tereza; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické jsou vysvětleny základní pojmy týkající se strategického rozvoje obce. V praktické části je zpracována socioekonomická analýza obce, která podává podklad k vypracování SWOT analýzy. Na základě získaných poznatků je definována vize a strategické cíle, pomocí nichž bude rozvojové vize dosaženo. Na závěr je bakalářská práce doplněna katalogem projektů, určujících další rozvoj obce. Keywords: region; regionální politika; regionální rozvoj; program rozvoje obcí a měst; obec; regional policy; regional development; plan of the village and town development; village Available in the UTB Library.
Program rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou

Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části teoretické jsou ...

Macháňová, Tereza; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.
Cikrytová, Eva; Zámečník, Roman; Horvát, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce bylo provést situační analýzu v této společnosti, zanalyzovat současný stav řízení zásob a navrhnout doporučení k odstranění slabých míst v systému řízení zásob. Teoretická část je věnována základním poznatkům o zásobách, jejich struktuře, vývoji, oceňování, skladování, evidenci, metodách řízení a optimalizaci. Analytická část začíná představením společnosti a provedením interní a externí situační analýzy. Dále se zabývám současným stavem, vývojem a způsobem řízení zásob ve společnosti. V závěrečné části navrhnu doporučení ke zlepšení stávající situace. Keywords: zásoby; řízení zásob; doba obratu zásob; náklady; ABC; stores; stores management; turnover period; costs Available in the UTB Library.
Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce bylo provést situační analýzu v této společnosti, zanalyzovat současný stav ...

Cikrytová, Eva; Zámečník, Roman; Horvát, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Self a time management
Šocová, Vendula; Porvazník, Ján; Kressová, Petra
2011 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá úroveň self managementu a time managementu studentů vysokých škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury objasněny pojmy self management a time management, včetně metod a technik sloužící ke zvýšení úrovně sebeřízení a zlepšení hospodaření s časem. V analytické části práce je porovnána úroveň sebeřízení a řízení času studentů Fakulty managementu a ekonomiky a Fakulty aplikované informatiky. Na základě získaných poznatků jsou formulována navrhovaná doporučení, které pomohou zvýšit úrověň sebeřízení a řízení času studentům. Keywords: self management; sebeuvědomění; sebeuplatnění; seberozvoj; time management; techniky organizování času; zloději času; principy času; self-management; self-awareness; self-acceptance; self-development; time thiefs; time management techniques Available in the UTB Library.
Self a time management

Tato bakalářská práce zkoumá úroveň self managementu a time managementu studentů vysokých škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury objasněny pojmy self management a time ...

Šocová, Vendula; Porvazník, Ján; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta
Chudějová, Marcela; Tetera, Tomáš; Polách, Jiří
2011 - Czech
Tématem této bakalářské práce je komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu pojišťovnictví a jeho historii, strukturu a členění problematiky a subjekty působící na pojistném trhu. Praktická část referuje o nabídce v rámci analyzovaných potřeb formou porovnání vhodných variant v jednotlivých oblastech životního a neživotního pojištění. Cílem práce je vysvětlit aplikovaná stanoviska a doporučení, upozornit na problematické partie a vypracovat kvalifikované řešení pojistné ochrany. Keywords: pojišťovnictví; pojištění majetku a odpovědnosti; investiční životní pojištění; úrazové a nemocenské pojištění; Insurance; Proprietary Insurance and Responsibility; Investment Life Insurance; Accident and Sickness Insurance Available in the UTB Library.
Komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta

Tématem této bakalářské práce je komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu pojišťovnictví a jeho historii, strukturu a členění problematiky a ...

Chudějová, Marcela; Tetera, Tomáš; Polách, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti zákazníků v prodejně X ve Valašském Meziříčí
Kotrlová, Iva; Tomancová, Lucie; Mandincová, Petra
2011 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s prodejnou X ve Valašském Meziříčí. Data jsou získána pomocí osobního a elektronického dotazníkového šetření. Teoretická část je zaměřená na zpracování literárních pramenů týkajících se spokojenosti zákazníků. V praktické části jsou vyhodnoceny dotazníky pomocí kontingenční tabulky, grafů, modusu, mediánu, aritmetického průměru, absolutních a relativních četností. Na základě vyhodnocení dotazníků je provedena interpretace výsledků výzkumu. Na závěr jsou uvedeny doporučení pro prodejnu, které by měly vést k vyšší spokojenosti zákazníků. Keywords: spokojenost zákazníka; zákazník; marketingový výzkum; dotazování; dotazník; customer satisfaction; customer; marketing research; questioning; questionnaire Available in the UTB Library.
Analýza spokojenosti zákazníků v prodejně X ve Valašském Meziříčí

Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s prodejnou X ve Valašském Meziříčí. Data jsou získána pomocí osobního a elektronického dotazníkového šetření. Teoretická část je zaměřená na ...

Kotrlová, Iva; Tomancová, Lucie; Mandincová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Dopady reformy veřejné správy ve Zlínském kraji
Slováčková, Michaela; Macháček, Jiří; Hájek, Oldřich
2011 - Czech
Teoretická část mé bakalářské práce obsahuje charakteristiku pojmů vztahujících se k reformě veřejné správy, definici reformy a charakteristiku veřejné správy v České republice. V praktické části podávám ucelené informace o vývoji veřejné správy od roku 1918 a popisuji průběh reformy veřejné správy v ČR. Zaměřuji se také na to, jak reforma probíhala ve Zlínském kraji. V závěru své práce, na základě získaných informací, analyzuji, jak se reforma dotkla obcí a občanů ve Zlínském kraji a podávám návrhy na zlepšení efektivnosti fungování veřejné správy. Keywords: veřejná správa; reforma; státní správa; samospráva; decentralizace; public administration; reform; state administration; local government; decentralization Available in the UTB Library.
Dopady reformy veřejné správy ve Zlínském kraji

Teoretická část mé bakalářské práce obsahuje charakteristiku pojmů vztahujících se k reformě veřejné správy, definici reformy a charakteristiku veřejné správy v České republice. V praktické části ...

Slováčková, Michaela; Macháček, Jiří; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases