Number of found documents: 100
Published from to

Comparative Analysis of the Use of Participles in Czech and English Newspaper Texts
Špetla, Michal; Hajkr, Petr Daniel; Nemčoková, Katarína
2008 - English
V této bakalářské práci se zabývám problematikou českých přechodníků a jejich anglickými ekvivalenty. Teoretická část popisuje základní rozdělení českých přechodníků a jazykových prostředků od přechodníků odvozených. Další část pak základní charakteristiky anglických participií a jejich ekvivalenty v českém jazyce. Praktická část obsahuje popis periodik, která byla použita pro analýzu, následně korpus českých přechodníků a anglických participií, grafy a tabulky ukazující jejich četnost a stanovení závěrů. Keywords: přechodník; ustrnulý přechodník; adjektivizovaný přechodník; příčestí; gerundium; deverbativní substantivum; transgressive; frozen expression; verbal adjective derived from transgressive; participle; gerund; deverbal noun Available in the UTB Library.
Comparative Analysis of the Use of Participles in Czech and English Newspaper Texts

V této bakalářské práci se zabývám problematikou českých přechodníků a jejich anglickými ekvivalenty. Teoretická část popisuje základní rozdělení českých přechodníků a jazykových prostředků od ...

Špetla, Michal; Hajkr, Petr Daniel; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Civil Rigths Movement in the USA and its impact
Kaděra, Jan; White, Charlie; Sedláčková, Radka
2008 - English
Tato práce se zabývá tématem boje za lidská práva v Americe v minulém století. Konkrétně je zaměřena na období v letech 1954-1968, kdy vyvrcholil boj afroameričanů proti rasové segregaci. Teoretická část obsahuje deskripci klíčových historických událostí,seznam tehdejších organizací a biografii ústředních osobností hnutí. V rámci analytické části bude proveden výzkum veřejného mínění reprezentativního vzorku občanů České republiky v otázce lidských práv a rasové segregace. Konec práce je věnován srovnání různých režimů potlačujících lidská práva ve světě v kontrastu s J. F. Kennedyho a L.B. Johnsonovou vládou v USA. Keywords: hnutí za lidská práva; rasová segregace; černoši; nenásilné protesty; Dr. Martin Luther King; Jr; Civil Rights Movement; racial segregaion; Negro; nonviolent protests Available in the UTB Library.
Civil Rigths Movement in the USA and its impact

Tato práce se zabývá tématem boje za lidská práva v Americe v minulém století. Konkrétně je zaměřena na období v letech 1954-1968, kdy vyvrcholil boj afroameričanů proti rasové segregaci. Teoretická ...

Kaděra, Jan; White, Charlie; Sedláčková, Radka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Neverbální komunikace a osoby se zrakovým postižením
Navrátilová, Olga; Hrbáčková, Karla; Andrysová, Pavla
2008 - English
Bakalářská práce se primárně zabývá neverbální komunikací a jejím rozdílným projevům u skupiny osob se zrakovým postižením a skupiny osob bez zrakového postižení. V teoretic-ké části je rozebrána problematika neverbální komunikace v kontextu mezilidské komuni-kace. Na komunikačním modelu je popsán proces sociální komunikace. Prostor dostávají také obecné funkce komunikace a faktory, které ji neodmyslitelně ovlivňují. Nejrozsáhlejší kapitola se věnuje mimoslovní komunikaci, jejímu účelu a projevům, podrobněji pojednává o jednotlivých disciplínách neverbální komunikace. Praktická část obsahuje deskripci výzkumného projektu a výsledky výzkumu. Jsou zde prezentovány přepisy nasbíraných dat doplněné o interpretaci významných jevů. Závěrečné shrnutí dává ve stručnosti nahlédnout na zjištěné rozdíly v neverbální komunikaci obou zkoumaných skupin respondentů. Keywords: Sociální komunikace; neverbální komunikace; komunikační kontext; mimika; vizika; kinezika; gestika; Social communication; nonverbal communication; context of communication; mimicry; visicry; gesture; movements Available in the UTB Library.
Neverbální komunikace a osoby se zrakovým postižením

Bakalářská práce se primárně zabývá neverbální komunikací a jejím rozdílným projevům u skupiny osob se zrakovým postižením a skupiny osob bez zrakového postižení. V teoretic-ké části je rozebrána ...

Navrátilová, Olga; Hrbáčková, Karla; Andrysová, Pavla
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Comparative Study of Communication Strategies in Management
Palacká, Jana; Sedláčková, Radka; Janasová, Helena
2008 - English
Bakalářská práce se zabývá komparací komunikačních strategií v managementu.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část specifikuje termín management, jeho funkce, přístupy a historický původ. Dále definuje termín manažera a vymezuje vznik a formování nového českého managementu. Praktická část přináší poznatky o důležitosti firemní kultury a kulturních standardů. Analytickou metodou zjišťuje, jak čeští a američtí manažeři vnímají sama sebe, společnou spolupráci a své typické charakteristiky. Keywords: management; kultura; rozmanitost; kulturní standardy; firemní kultura; porozumění; culture; diversity; cultural standards; company culture; understanding Available in the UTB Library.
Comparative Study of Communication Strategies in Management

Bakalářská práce se zabývá komparací komunikačních strategií v managementu.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část specifikuje termín management, jeho funkce, přístupy a ...

Palacká, Jana; Sedláčková, Radka; Janasová, Helena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Language of Advertising
Francová, Aneta; Skořepová, Tereza; Nemčoková, Katarína
2008 - English
Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat jazyk reklamy jako formu komunikace v současné společnosti. Zabývá se charakteristikou jazyka využívaného v reklamě, jeho odlišnostmi a nedodržováním lingvistických norem. Hlavním cílem této práce je objevit hlavní funkce jazykových prostředků v reklamě a charakterizovat jazyk v reklamě užitý. Popíšeme si a následně analyzujeme verbální prvky a strategie užité v reklamě. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se teorií jazyka reklamy se zaměřením na jazykové prvky objevující se v reklamě. Druhá část je praktická a snaží se detailně analyzovat reklamy objevující se v bulvárním tisku. Keywords: reklama; visuální strategie; jazykové prostředky; přenesený význam jazyka; slovní hříčka; advertising; visual strategies; language devices; figurative language; pun Available in the UTB Library.
Language of Advertising

Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat jazyk reklamy jako formu komunikace v současné společnosti. Zabývá se charakteristikou jazyka využívaného v reklamě, jeho odlišnostmi a nedodržováním ...

Francová, Aneta; Skořepová, Tereza; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Jak vnímají lidé s psychotickým onemocněním kvalitu jejich života
Šišková, Veronika; Hrbáčková, Karla; Růžičková, Martina
2008 - English
Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě života lidí s psychotickým onemocněním. V centru zájmu mé práce stojí člověk trpící psychózou a jeho interpretace světa, který ho obklopuje. Práce nahlíží na onemocnění zvané psychóza z druhé strany, ne ze strany odborníků a jejich studií, ale ze strany člověka, který o své nemoci a jejich úskalích ví nejvíce. Cílem této bakalářské práce je proniknout do životní situace lidí s psychotickým onemocnění. Následně pak tyto situace, které ovlivňují, ať negativně či pozitivně, kvalitu života lidí trpících touto nemocí stručně zmapovat. Praktická část má odhalit, zda-li je vůbec kvalita života nemocného nějakým způsobem ovlivněna a jak je tato změna vnímána. Keywords: Psychóza; psychotické onemocnění; nemoc; kvalita života; omezení; rodina; sociální vztahy; Psychosis; psychotic disorder; disease; quality of life; limitation; familly; social relations Available in the UTB Library.
Jak vnímají lidé s psychotickým onemocněním kvalitu jejich života

Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě života lidí s psychotickým onemocněním. V centru zájmu mé práce stojí člověk trpící psychózou a jeho interpretace světa, který ho obklopuje. Práce nahlíží na ...

Šišková, Veronika; Hrbáčková, Karla; Růžičková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Škola podporující zdraví
Snopková, Denisa; Kašpárková, Svatava; Opatrný, Pavel
2008 - English
Má bakalářská práce pojednává o Škole podporující Zdraví. V teoretické části této práce se zabývám zdravou školou, etapami jejího vývoje, podstatou, cíly a hlavními pilíři Zdravé školy. V dalších kapitolách se věnuji podmínkám, které jsou důležité pro vstup do Sítě Škol podporujících zdraví, vypracování projektu, pozitivním i negativním stránkám projektu, dalším programům týkajících se zdraví. Zajímám se o Ev-ropskou síť škol podporujících zdraví. Praktická část byla realizována na 3. Základní škole Kráčiny v Holešově. Pomocí dotazní-ku jsem zjišťovala názory žáků na Projekt Zdravá škola. Keywords: Škola podporující zdraví; cíle a pilíře programu Zdravá škola; pohoda prostředí; zdravé učení; otevřené partnerství; The Health Promoting School; aims and pillars of proframme Helthy School; friendly environment; healthy learning and fair patrnership Available in the UTB Library.
Škola podporující zdraví

Má bakalářská práce pojednává o Škole podporující Zdraví. V teoretické části této práce se zabývám zdravou školou, etapami jejího vývoje, podstatou, cíly a hlavními pilíři Zdravé školy. V dalších ...

Snopková, Denisa; Kašpárková, Svatava; Opatrný, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Usage of Dynamic Systems Development Method in IT company
Barnet, Tomáš; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2008 - English
Cílem této bakalářské práce je popsat a aplikovat Dynamic System Development Method v rámci IT společnosti. Tato práce také popisuje negativní i pozitivní rozdíly mezi klasickým tj. vodopádový přístupem a Atern přístupem, vysvětluje principy DSDM stejně jako jeho vlastnosti a používané techniky. DSDM bude aplikováno na Rostering projekt, který je prioritně určen pro společnost Spirit group. Keywords: Dynamic System Development method; Atern approach; MoSCoW; Timebox; Rostering Available in the UTB Library.
Usage of Dynamic Systems Development Method in IT company

Cílem této bakalářské práce je popsat a aplikovat Dynamic System Development Method v rámci IT společnosti. Tato práce také popisuje negativní i pozitivní rozdíly mezi klasickým tj. vodopádový ...

Barnet, Tomáš; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market
Šumberová, Naděžda; Staňková, Eva; Rideg, Tomáš
2008 - English
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro zavedení nového výrobku firmy Granitol a.s. na trh. V teoretické části jsou popsána teoretická a metodická východiska pro praktickou část. V praktické části následuje popis podniku a výrobku samotného a analýza odvětví pryžového a plastického odvětví plastikářského průmyslu. V závěru najdeme popis stávající situace podniku a návrh marketingové strategie. Součástí bakalářské práce je několik analýz: SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a BCG analýza, s kterou souvisí i životní cyklus výrobku. Keywords: proces vývoje výrobku; marketingová strategie; marketingový mix; SWOT analýza; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; BCG analýza; životní cyklus výrobku; product development process; marketing strategy; marketing mix; SWOT analysis; Growth-share matrix; Porter's five forces analysis; product life cycle Available in the UTB Library.
Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro zavedení nového výrobku firmy Granitol a.s. na trh. V teoretické části jsou popsána teoretická a metodická východiska pro praktickou ...

Šumberová, Naděžda; Staňková, Eva; Rideg, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Financial Analysis of Takenaka Europe GmbH - Czech Branch
Šrámková, Pavlína; Knápková, Adriana; Wichterle, Eugen
2008 - English
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Takenaka Europe GmbH - odštěpný závod. Cílem této práce je poskytnutí informací o podniku, jeho finanční situaci v letech 2003-2006 a navržení možných opatření, která by vedla ke zlepšení ekonomické situ-ace společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány zdroje, účel, uživatelé a metody finanční analýzy. V části praktické jsou uve-deny základní charakteristiky společnosti, dále následuje vypracování finanční analýzy, při které jsou použity absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele. Získané hodnoty jsou porovnávány s doporučenými hodnotami. Na závěr následuje hodnocení a doporučení pro další činnosti podniku. Keywords: Finanční analýza; absolutní; rozdílové; poměrové; souhrnné ukazatele; Financial analysis; absolute indicators; subtractive indicators; ratio analysis; cumulative indicators Available in the UTB Library.
Financial Analysis of Takenaka Europe GmbH - Czech Branch

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Takenaka Europe GmbH - odštěpný závod. Cílem této práce je poskytnutí informací o podniku, jeho finanční situaci v letech 2003-2006 a ...

Šrámková, Pavlína; Knápková, Adriana; Wichterle, Eugen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases