Number of found documents: 20293
Published from to

Nanovlákenné cévní náhrady
Patrik Novák; vedoucí práce Petr Mikeš
2015 - Czech
Tato práce se zabývá studiem maloprůměrových nanovlákenných cévních náhrad. V současné době neexistuje dostatečná cévní náhrada s průměrem menším než 6 mm a to z důvodu její trombotizace. Vytvořením umělé cévy s malým průměrem se zabývá mnoho výzkumných pracovišť. Nanovlákenné cévní náhrady se jeví být velmi slibnou cestou pro vyřešení tohoto problému. V této práci byly vyráběny a optimalizovány dvouvrstvé cévní náhrady vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování. Byla hlavně optimalizována vnitřní simulující vrstva "tunica intima", která byla následně testována in vitro na růst endotelových buněk. Tyto výsledky budou sloužit dále pro vývoj komplexní cévní náhrady a pro jejich in vivo testování. Keywords: cévní protézy; nanovlákna; elektrostatické zvlákňování; tkáňové inženýrství Available to registered users in the Library of TUL
Nanovlákenné cévní náhrady

Tato práce se zabývá studiem maloprůměrových nanovlákenných cévních náhrad. V současné době neexistuje dostatečná cévní náhrada s průměrem menším než 6 mm a to z důvodu její trombotizace. Vytvořením ...

Patrik Novák; vedoucí práce Petr Mikeš
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza zahraničního obchodu České republiky v období 2008 - 2012 s důrazem na proexportně orientované firmy
Nela Tesařová; vedoucí práce Iva Nedomlelová
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je Analýza zahraničního obchodu ČR v období 2008-2012 s důrazem na proexportně orientované firmy. Práce analyzuje vývoj zahraničního obchodu ČR se zbožím z teritoriálního hlediska i podle zbožové struktury. Pro nastínění vývoje zahraničního obchodu proexportně orientované firmy je vybrán strojírenský podnik, který se svou výrobou specializuje na letecký průmysl. Tato práce se nezabývá pouze exportem jeho výrobků z hlediska různých zahraničních trhů, ale soustředí se i na komoditní strukturu jeho vývozu. Výsledkem práce je verifikace předem stanovených výzkumných předpokladů, vyšetření tvrzení, že vývoz vybrané společnosti do jisté míry souvisel se zahraničně obchodním vývojem ČR a doporučení inovačních opatření pro vybranou firmu. Tato diplomová práce nabízí ucelený pohled na zahraniční obchod České republiky a exportní chování společnosti Jihlavan, a.s. v období 2008-2012. Keywords: zahraniční obchod Available to registered users in the Library of TUL
Analýza zahraničního obchodu České republiky v období 2008 - 2012 s důrazem na proexportně orientované firmy

Tématem této diplomové práce je Analýza zahraničního obchodu ČR v období 2008-2012 s důrazem na proexportně orientované firmy. Práce analyzuje vývoj zahraničního obchodu ČR se zbožím z teritoriálního ...

Nela Tesařová; vedoucí práce Iva Nedomlelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Socioekonomické dopady nezaměstnanosti v kontextu jedinců závislých na sociálních dávkách a službách
Monika Šádková; vedoucí práce Jan Öhm
2015 - Czech
Diplomová práce analyzuje vliv nezaměstnanosti z pohledu společnosti i jednotlivce. Na následky nezaměstnanosti poukazuje nejen v kontextu se sociálními dávkami a službami, ale i v souvislosti s ekonomickými dopady na společnost. Práce rozebírá nejrizikovější skupiny postižené ztrátou zaměstnání. Analyzuje celkové dopady nezaměstnanosti a porovnává možnosti ochrany před tímto rizikem. Cílem je navrhnout opatření ke snížení negativních následků. Závěr se věnuje shrnutí zjištěných poznatků. První část práce definuje nezaměstnanost a popisuje různé její typy. Další část podrobně popisuje státní sociální zabezpečení, které je rozděleno na sociální dávky a sociální služby. Třetí část se věnuje politice zaměstnanosti na našem území i v Evropě. Následuje analýza dopadů nezaměstnanosti u jedinců a zkoumání dopadů na společnost. Pátá část se věnuje nedokonalostem na trhu pojištění v kontextu s nezaměstnanými a zaměřuje se především na porovnání sociálního a komerčního pojištění. Keywords: nezaměstnanost; sociální zabezpečení Available to registered users in the Library of TUL
Socioekonomické dopady nezaměstnanosti v kontextu jedinců závislých na sociálních dávkách a službách

Diplomová práce analyzuje vliv nezaměstnanosti z pohledu společnosti i jednotlivce. Na následky nezaměstnanosti poukazuje nejen v kontextu se sociálními dávkami a službami, ale i v souvislosti s ...

Monika Šádková; vedoucí práce Jan Öhm
Technická univerzita v Liberci, 2015

Posouzení použitelnosti procesu zrychleného zkratu MAG pro svařování plechu tloušťky 4 - 6 mm
Jindřich Nosek; vedoucí práce Zdeněk Hudec
2015 - Czech
Předmětem diplomové práce je posouzení použitelnosti procesu zrychleného zkratu MAG pro svařování plechu 4 6 mm drátem pr. 1 mm. Práce porovnává koutové svary, zhotovené podle statistického plánu experimentů (DOE), dle vlivu parametrů na kvalitu svaru. Zkoumanými parametry jsou vzdálenost konce drátu od povrchu, úhel náklonu hořáku, vliv rychlosti drátu a velikosti proudu, vliv plochy návaru a rychlosti svařování. Měřítkem kvality jsou především hodnoty uvedené v normě ČSN EN ISO 5817 a dále tvar a kvalita svaru, posouzená z jeho makrostruktury. Keywords: svařování MAG; svařování Available to registered users in the Library of TUL
Posouzení použitelnosti procesu zrychleného zkratu MAG pro svařování plechu tloušťky 4 - 6 mm

Předmětem diplomové práce je posouzení použitelnosti procesu zrychleného zkratu MAG pro svařování plechu 4 6 mm drátem pr. 1 mm. Práce porovnává koutové svary, zhotovené podle statistického plánu ...

Jindřich Nosek; vedoucí práce Zdeněk Hudec
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza přesnosti výroby součástí metodami rapid prototyping
Barbora Levínská; vedoucí práce Radomír Mendřický
2015 - Czech
Cílem této práce bylo ověřit a analyzovat přesnost výroby 3D tiskáren pomocí optických metod. K ověření byla vybrána tiskárna Stratasys Dimension SST 768 pracující na principu FDM a tiskárna Objet Connex 500 tisknoucí metodou PolyJet Matrix. Vytištěné modely byly zdigitalizovány pomocí bezkontaktního skeneru ATOS II 400 a pomocí softwaru GOM Inspect porovnány s CAD daty. Rešeršní část uvádí základní informace o Rapid Prototyping a bezdotykovém skenování. V části praktické je popsán postup výroby jednotlivých modelů, 3D skenování a analýza přesnosti získaných dat. Keywords: 3D skenování; trojrozměrný tisk; strojní inženýrství Available to registered users in the Library of TUL
Analýza přesnosti výroby součástí metodami rapid prototyping

Cílem této práce bylo ověřit a analyzovat přesnost výroby 3D tiskáren pomocí optických metod. K ověření byla vybrána tiskárna Stratasys Dimension SST 768 pracující na principu FDM a tiskárna Objet ...

Barbora Levínská; vedoucí práce Radomír Mendřický
Technická univerzita v Liberci, 2015

PORT HOUSING - objekt příležitostného bydlení v Brémách, Německo
Daniela Kupková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Zpracování urbanistické koncepce pro rozsáhlé území bývalého obchodního přístavu, který prochází v současné době revitalizací. Nalezení funkce pro nárožní objekt a návrh. Keywords: architektonické projekty; územní plánování Available to registered users in the Library of TUL
PORT HOUSING - objekt příležitostného bydlení v Brémách, Německo

Zpracování urbanistické koncepce pro rozsáhlé území bývalého obchodního přístavu, který prochází v současné době revitalizací. Nalezení funkce pro nárožní objekt a návrh.

Daniela Kupková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Podnikatelský plán rozvoje malé firmy
Tomáš Zemler; vedoucí práce Eliška Jirásková
2015 - Czech
Diplomová práce s názvem "Podnikatelský plán rozvoje malé firmy" má za cíl identifikovat vhodná řešení implementace affiliate spolupráce za účelem dosažení pozitivních vlivů na vybranou společnost. Práce začíná teoretickým základem z tématiky strategického řízení podniku a dále se věnuje detailní charakteristice affiliate spolupráce. Stěžejní částí práce je popsání možného praktického využití affiliate spolupráce v souvislosti s vybranou firmu zahrnující konkrétní řešení včetně analýzy jejich možných přínosů pro vybranou společnost. Keywords: podnikatelské projekty; strategický management Available to registered users in the Library of TUL
Podnikatelský plán rozvoje malé firmy

Diplomová práce s názvem "Podnikatelský plán rozvoje malé firmy" má za cíl identifikovat vhodná řešení implementace affiliate spolupráce za účelem dosažení pozitivních vlivů na vybranou společnost. ...

Tomáš Zemler; vedoucí práce Eliška Jirásková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Hodnocení a výběr dodavatele
Veronika Černá; vedoucí práce Eva Štichhauerová
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatele ve společnosti Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům k dané problematice a definování základních pojmů. V případové studii je představena společnost Kautex, její mise, vize a strategie zvolená ve vztahu k partnerům a okolí společnosti. Následně je podrobně analyzován proces schválení a výběru nového dodavatele. Proces hodnocení výkonu dodavatelů pomocí aplikací specifických metod, včetně následků, která tato hodnocení mají pro dodavatele. V závěru práce je vyhodnocena efektivnost procesu výběru a hodnocení dodavatele ve společnosti Kautex a jsou navržena opatření k jeho možnému zlepšení, jimiž jsou zavedení ceny jako hodnotícího kritéria, využití systému elektronické aukce a zavedení motivačního programu pro dodavatele. Keywords: dodavatelé; nákup Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení a výběr dodavatele

Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatele ve společnosti Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům k dané problematice a definování ...

Veronika Černá; vedoucí práce Eva Štichhauerová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Stav úvěrového trhu a investiční rozhodování podniku
Luboš Novotný; vedoucín práce Jiří Fárek
2015 - Czech
Předmětem diplomové práce "Stav úvěrového trhu a investiční rozhodování podniku" je nalezení vhodného postupu a následné vyhodnocení konkrétního investičního záměru v rámci malé průmyslové firmy v českém prostředí. Cílem práce je analyzovat současný stav úvěrového trhu a specifikovat vlivy tohoto faktoru na investiční rozhodování podniku. Dalším cílem práce je pomoci podniku, v rámci něhož byla prováděna praktická část práce, učinit správné rozhodnutí o přijetí konkrétního investičního projektu. První část práce zdůrazňuje význam podnikového investování, ukazuje metody hodnocení a oceňování investic, přičemž shrnuje možnosti jejich financování. Druhá část práce spočívá v analýze současného stavu úvěrového trhu jakožto podkladu pro praktickou část práce. Ve třetí, praktické části práce, je uskutečněn investiční rozhodovací proces v rámci reálného českého bižuterního podniku. Závěry této práce budou sloužit jako výchozí podklad pro nastávající rozhodování managementu dané společnosti o projektu. Keywords: podnikové investice; úvěry Available to registered users in the Library of TUL
Stav úvěrového trhu a investiční rozhodování podniku

Předmětem diplomové práce "Stav úvěrového trhu a investiční rozhodování podniku" je nalezení vhodného postupu a následné vyhodnocení konkrétního investičního záměru v rámci malé průmyslové firmy v ...

Luboš Novotný; vedoucín práce Jiří Fárek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Metody řešení environmentálních rizik v USA a Kanadě a vzájemná spolupráce těchto dvou zemí
Markéta Rezková; vedoucí práce Karina Mužáková
2015 - Czech
Předmětem této diplomové práce jsou metody řešení environmentálních rizik. Prioritně se věnuje metodám využívaným Spojenými státy americkými a Kanadou a vzájemné spolupráci při řešení environmentálních rizik těchto dvou zemí. Teoretická část práce vymezuje riziko, risk management a environmentální rizika. Další část představuje metody řešení environmentálních rizik v Evropské unii, konkrétně pak v podmínkách České republiky (ČR). V praktické části diplomové práce jsou analyzovány vybrané metody řešení environmentálních rizik ve Spojených státech amerických a Kanadě a zvláštní část je věnována analýze jejich společné kooperace a konkrétním příkladům spolupráce. Následuje komparace a zhodnocení přístupů k řešení environmentálních rizik v rámci Evropské unie České republiky, Spojených států amerických (USA) a Kanady. Na základě tohoto zhodnocení a komparace jsou formulována doporučení pro Českou republiku, jež by mohla využít zkušeností s řešením environmentálních rizik v USA a Kanadě pro zkvalitnění a zefektivnění metod používaných v ČR a zlepšení environmentální spolupráce s okolními státy. Keywords: environmentální rizika; rizikový management Available to registered users in the Library of TUL
Metody řešení environmentálních rizik v USA a Kanadě a vzájemná spolupráce těchto dvou zemí

Předmětem této diplomové práce jsou metody řešení environmentálních rizik. Prioritně se věnuje metodám využívaným Spojenými státy americkými a Kanadou a vzájemné spolupráci při řešení ...

Markéta Rezková; vedoucí práce Karina Mužáková
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases