Number of found documents: 271
Published from to

Modelování dopadů hypotetického úniku radionuklidů z jaderného zařízení aplikacemi ESTE a HARP
Kuča, P.; Prouza, Z.; Češpírová, I.; Marešová, B.; Pecha, Petr; Hofman, Radek
2012 - Czech
Příspěvek prezentuje výsledky modelování dopadů hypotetického úniku radionuklidů z jaderného zařízení do ovzduší aplikacemi ESTE ETE (ABmerit) a HARP (ÚTIA) implementovaných v SÚRO. Keywords: atmospheric dispersion modeling; radiation protection Fulltext is available at external website.
Modelování dopadů hypotetického úniku radionuklidů z jaderného zařízení aplikacemi ESTE a HARP

Příspěvek prezentuje výsledky modelování dopadů hypotetického úniku radionuklidů z jaderného zařízení do ovzduší aplikacemi ESTE ETE (ABmerit) a HARP (ÚTIA) implementovaných v SÚRO.

Kuča, P.; Prouza, Z.; Češpírová, I.; Marešová, B.; Pecha, Petr; Hofman, Radek
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Variabilita a neurčitosti při odhadech ingesčních dávek
Pecha, Petr; Pechová, E.; Hofman, Radek
2012 - Czech
V příspěvku zmiňujeme některé ak- tivity týkající se rozvoje ingesč- ního modulu softwarového produktu HARP (HAzardous Radioactivity Pro- pagation) vyvíjeného pro predikci ší- ření radioaktivního znečistění v život- ním prostředí. Keywords: variability; ingestion pathways Fulltext is available at external website.
Variabilita a neurčitosti při odhadech ingesčních dávek

V příspěvku zmiňujeme některé ak- tivity týkající se rozvoje ingesč- ního modulu softwarového produktu HARP (HAzardous Radioactivity Pro- pagation) vyvíjeného pro predikci ší- ření radioaktivního ...

Pecha, Petr; Pechová, E.; Hofman, Radek
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Rozšířené asistenční systémy pro zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla
Plíhal, Jiří; Machan, J.; Nedoma, P.
2012 - Czech
Využití asistenčních systémů nalezneme v celé řadě průmyslových činností. Jednou z nich je i oblast vozidlových systémů. Jedná se o systémy aktivní bezpečnosti, autorizace řidiče a osádky vozidla, komfortní systémy, systémy pro sledování únavových příznaků řidiče či systémy pro sledování odpoutání pozornosti řidiče od řízení. Utilization assistant systems is possible to find in many industrial applications. One of them is area of vehicle systems. Namely it is active safety systems, systems for authorization driver and vehicle crew, comfortable systems, systems for monitoring driver fatigue symptoms or systems for recognition driver decoy. Keywords: vehicle assistant systems; vehicle safety; active safety Fulltext is available at external website.
Rozšířené asistenční systémy pro zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla

Využití asistenčních systémů nalezneme v celé řadě průmyslových činností. Jednou z nich je i oblast vozidlových systémů. Jedná se o systémy aktivní bezpečnosti, autorizace řidiče a osádky vozidla, ...

Plíhal, Jiří; Machan, J.; Nedoma, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Webové prostředí pro atmosférické disperzní modelování
Hofman, Radek; Pecha, Petr
2012 - Czech
V případě úniků radionuklidů do ovzduší se pro modelování jejich šíření používají komplexní atmosférické disperzní modely. Doménou těchto sys- tému jsou desktopové aplikace, mnohdy provozované na superpočítačích. Existují ovšem i výjimky, jako například americký systém IXP (International Exchange Program - http://ixp.llnl.gov, [3]), který umožňuje provádět simu- lace disperze vzdušného znečistění ve webovém prostředí. Jednou z hlavních výhod webového prostředí je fakt, že odpadá nutnost jakékoliv instalace software ze strany uživatele, který po přihlášení do systému pracuje s nejno- vější verzí modelu. Použití se neomezuje pouze na klasická PC, ale aplikaci je možno používat i v prohlížečích mobilních zařízení. Naším cílem je vybudovat obdobnou službu. Keywords: radiation protection Fulltext is available at external website.
Webové prostředí pro atmosférické disperzní modelování

V případě úniků radionuklidů do ovzduší se pro modelování jejich šíření používají komplexní atmosférické disperzní modely. Doménou těchto sys- tému jsou desktopové aplikace, mnohdy provozované na ...

Hofman, Radek; Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Implementace algoritmu MIDIA v prostředí Google Spreadsheets
Boček, Pavel; Vrbenský, Karel
2012 - Czech
Algoritmus MIDIA byl převeden pod platformu Google Doc, která umožňuje jeho využití a aplikaci prostřednictvím sdílení v síti Internet. Algorithm MIDIA was modified for the platform Google Doc, which allows its use and application through Internet sharing. Keywords: phi-divergence; MIDIA; Internet sharing Fulltext is available at external website.
Implementace algoritmu MIDIA v prostředí Google Spreadsheets

Algoritmus MIDIA byl převeden pod platformu Google Doc, která umožňuje jeho využití a aplikaci prostřednictvím sdílení v síti Internet....

Boček, Pavel; Vrbenský, Karel
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace
Kuča, P.; Pecha, Petr
2012 - Czech
Souhrnná zpráva obsahující zadání, informace a předávací protokol ohledně smlouvy o expertní podpoře při modelovém výzkumu moderních metod detekce se zaměřením na simulační posuzování dopadu mimořádných radiačních událostí na jaderném zařízení. Summary Report containing the desired information and handover protocol concerning the Contract of expert support in modeling research of modern detection methods with a focus on assessing the impact of simulation radiological events on nuclear facilities. Keywords: radioactive contamination; detection of radioactivity; radiation protection Available at various institutes of the ASCR
Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace

Souhrnná zpráva obsahující zadání, informace a předávací protokol ohledně smlouvy o expertní podpoře při modelovém výzkumu moderních metod detekce se zaměřením na simulační posuzování dopadu ...

Kuča, P.; Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů
Šroubek, Filip; Flusser, Jan
2012 - Czech
Souhrnná zpráva ohledně smluvního výzkumu, vývoji metodiky a funkčních algoritmů pro projekt Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů The summary report regarding contract research, development methodologies and algorithms for functional project determine the characteristics of stability of rock walls and slopes of detailed digital models obtained by a combined 3D laser scanning and photogrammetric method using a remote-controlled model aircraft Keywords: photogrammetric method; stability of rock walls; image processing Available at various institutes of the ASCR
Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů

Souhrnná zpráva ohledně smluvního výzkumu, vývoji metodiky a funkčních algoritmů pro projekt Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných ...

Šroubek, Filip; Flusser, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Modul pro zpracování signálu inkrementálního čidla
Plíhal, Jiří
2012 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je návrh a realizace modulu pro zpracování signálu inkrementálního snímače a vyhodnocování jeho polohy. Obsahem zprávy je návrh variantních řešení, popis komunikačního protokolu, popis rozhraní, schéma zapojení a firmware včetně vývojových diagramů. Research report is aimed on proposal and implementation the HMI unit for signal processing of incremental sensor and evaluation its position. Report subject includes alternative solutions, description of communication protocol, description of interface, wiring diagram and firmware including flow diagrams. Keywords: Human Machine Interface; signal processing; bus communication Available at various institutes of the ASCR
Modul pro zpracování signálu inkrementálního čidla

Předmětem výzkumné zprávy je návrh a realizace modulu pro zpracování signálu inkrementálního snímače a vyhodnocování jeho polohy. Obsahem zprávy je návrh variantních řešení, popis komunikačního ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Hmotnostní korekce aplikované aktivity 18F-FDG při PET vyšetření
Bělohlávek, Otakar; Skopalová, Magdaléna; Boldyš, Jiří; Dvořák, Jiří
2011 - Czech
Pozitronová emisní tomografie (PET) je medicínská zobrazovací technika umožňující zaznamenat prostorovou distribuci podaného radiofarmaka a zkoumat tak některé funkční procesy v těle pacienta. Cílem této práce je ukázat, že předpis v současnosti používaný k určení množství podané aktivity (potřebného množství radiofarmaka) vede k nekonstantní kvalitě PET snímků mezi pacienty s různými tělesnými parametry. Práce je retrospektivní studií využívající dat získaných v minulosti při běžných PET vyšetřeních. Positron emission tomography (PET) is a medical imaging modality which estimates spatial distribution of applied radiotracer and investigate functional processes in the patient’s body. The aim of this work is to show that the prescription used nowadays to determine the amount of activity to be applied (the necessary amount of radiotracer) results in a non-constant quality of PET images among patients with different body parameters. This work is a retrospective study and uses data acquired in the past during routine PET examinations. Keywords: positron emission tomography; activity optimization Fulltext is available at external website.
Hmotnostní korekce aplikované aktivity 18F-FDG při PET vyšetření

Pozitronová emisní tomografie (PET) je medicínská zobrazovací technika umožňující zaznamenat prostorovou distribuci podaného radiofarmaka a zkoumat tak některé funkční procesy v těle pacienta. Cílem ...

Bělohlávek, Otakar; Skopalová, Magdaléna; Boldyš, Jiří; Dvořák, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Vybudování experimentálního interfakultního pracoviště pro výuku v oblasti dopravního modelování - EDOM
Nagy, Ivan; Mlynářová, T.
2011 - Czech
Jedná se o závěrečnou zprávu projektu. Projekt se zabýval využitím dopravního simulátoru AIMSUN pro výuku statistiky v dopravních úlohách. The project dealt with exploitation of the transportation simulator AIMSUN for teachin Statistics in transportation tasks. Keywords: Statistics; modeling Fulltext is available at external website.
Vybudování experimentálního interfakultního pracoviště pro výuku v oblasti dopravního modelování - EDOM

Jedná se o závěrečnou zprávu projektu. Projekt se zabýval využitím dopravního simulátoru AIMSUN pro výuku statistiky v dopravních úlohách....

Nagy, Ivan; Mlynářová, T.
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases