Number of found documents: 50
Published from to

Vliv mimořádných situací na psychiku zasahujícího člověka
Zaviš Monika; Koutná Eliška Karina; Biedermannová Eva
2015 - Slovak
Obsah mojej bakalárskej práce je zameraný na vplyv mimoriadnej udalosti nazasahujúcich členov záchranných zložiek. Vnasledujúcich kapitolách sa venujeme traumatizujúcim udalostiam atiež, ako na zasahujúce zložky vplývajú. Charakterizujeme ich reakcie na tieto udalosti amožné poruchy, ktoré môžu následne nastať. Vteoretickej časti sa venujeme základným pojmom vdanej problematike. A to vplyvu traumatizujúcich udalostí na ľudskú psychiku a jednotlivé udalosti zrôznych hľadísk. Ďalej popisujeme, aké následky môžu tieto udalosti zanechať, ako sa snásledkami vyrovnávať akto nám môže pomôcť. Vo výskumnej časti sme si stanovili ciele ahypotézy, ktoré sme následne vyhodnotili na základe dotazníka. Použili sme neštandardizovaný dotazník, ktorého výsledky sme spracovali ako vo forme tabuliek, tak pomocou grafov. Cieľom výskumnej časti bolo zistiť, ako vnímajú traumatizujúce udalostizasahujúce osoby vjednotlivých záchranných zložkách atiež ako sa snimi vyrovnávajú, kto im pomáha, atď. Taktiež aj porovnanie medzi jednotlivými zasahujúcimi zložkami. Vzáverečnej časti bakalárskej práce je zhrnutie výsledkov, cieľov ahypotéz.The content of this Bachelor Thesis focuses on the influence of an emergency situation on the intervening members of rescue teams. The following chapters deal with traumatic experience and its influence on the rescue teams. The Thesis compiles the rescuers ?reactions to traumatic experience as well as potential disturbances which can occur. The theoretical part of the Thesis outlines the basic terminology in the specified field, namely the influence of the traumatic experience on ahuman's psyche as well as individual events from different points of view. The Thesis also deals with possible consequences of such events, gives advice on how to deal with them and who can provide consultancy and help. The research part of the Thesis states goals and hypotheses as gained in aquestionnaire to be later evaluated. Anon-standardized questionnaire was used for thesepurposes, whose results were analyzed by means of charts and graphs. The aim of the research part was to find out how the traumatic experience was perceived, dealth with and what were the ways of help. Individual rescue teams were compared in this respect as well. In the conclusion, the Thesis summarizes the results of the goals and hypotheses. Keywords: traumatizujúca udalosť,krízová intervencia,psychosociálna pomoc,posttraumatická stresová porucha,obete mimoriadnych udalostí; Traumatic Experience,Crisis Intervention,Psychosocial Coonsultancy,Post-traumatic Stress Disorder,Victims in Emergency Situation Available at various departments of the ČVUT.
Vliv mimořádných situací na psychiku zasahujícího člověka

Obsah mojej bakalárskej práce je zameraný na vplyv mimoriadnej udalosti nazasahujúcich členov záchranných zložiek. Vnasledujúcich kapitolách sa venujeme traumatizujúcim udalostiam atiež, ako na ...

Zaviš Monika; Koutná Eliška Karina; Biedermannová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Fotovoltaický systém rodinného domu
Cimbolinec Ivan; Bréda Maroš; Mareček Petr
2014 - Slovak
Available at various departments of the ČVUT.
Fotovoltaický systém rodinného domu

Cimbolinec Ivan; Bréda Maroš; Mareček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Studium jetů těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Bielčík Jaroslav; Kramárik Lukáš; Myška Miroslav
2014 - Slovak
Kvarkovo-gluónová plazma je stavom horúcej a hustej jadrovej hmoty, ktorého existencia sa predpokladá tesne po veľkom tresku a môže vznikať pri zrážkach ťažkých jadier. Takéto zrážky sa študujú na urýchľovačoch v BNL a v CERN. Kvarkovo-gluónová plazma môže byť skúmaná rôznymi spôsobmi, napríklad prechodom energetických partónov touto hmotou. Partóny nepozorujeme priamo, ale až po hadronizácií na jety, čo sú kolimované spŕšky hadrónov. Tieto, spolu s ostatnými, niekedy až tisíckami častíc môžeme zaznamenať v detektore. Táto práca sa zaoberá spôsobmi rekonštrukcie jetov vzniknutých v zrážke, metódami pre výber jetov vznikajúcich z ťažkého $b$ kvarku a experimentálnymi výsledkami experimentu ALICE.Quark-gluon plasma is a state of hot and dense nuclear matter, which probably existed right after Big Bang and which could be created by colliding heavy nuclei. These collisions are studied in colliders at BNL and at CERN. Quark-gluon plasma can be studied by different ways, one of them is observation of partons, which were passing this matter. These partons can not be observed directly, but after their hadronization into jets, which are collimated showers of hadrons in final state. These hadrons, also with others, sometimes thousands of hadrons, could be traced in detectors. This work describes different ways used to reconstruct jets created in collisions, methods to find and tag jets, which originate from heavy $b$ quark and experimental results from ALICE experiment. Keywords: kvarkovo-gluónová plazma; jet; b-jet; ALICE; LHC Available at various departments of the ČVUT.
Studium jetů těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách

Kvarkovo-gluónová plazma je stavom horúcej a hustej jadrovej hmoty, ktorého existencia sa predpokladá tesne po veľkom tresku a môže vznikať pri zrážkach ťažkých jadier. Takéto zrážky sa študujú na ...

Bielčík Jaroslav; Kramárik Lukáš; Myška Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Měření rychlosti toku plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí pole Machových sond
Svoboda Vojtěch; Duban Richard; Horáček Jan
2014 - Slovak
Poloidálna asymetria rýchlostí toku okrajovej plazmy je jedna z aktuálnych tém fyziky vysoko- teplotnej plazmy. Tento experiment na GOLEMe umožňuje premerať rozloženie rýchlostí toku okrajovej plazmy pozdĺž magnetických siločiar s unikátne vysokým priestorovým rozlíšením. Táto práca popisuje základné pojmy fyziky plazmy, termojadrovej fúzie a základné princípy fungovania tokamakov. Hlavná tématika sa týka merania parametrov magnetizovanej plazmy Langmuirovými a Machovými sondami. Experimentálna časť tejto práce obsahuje analýzu toku okrajovej plazmy so zreteľom na jej poloidálne rozdelenie.Poloidal asymmetry of edge plasma flow speed is one of current topics of high-temperature plasma physics. This experiment on GOLEM tokamak allows us to measure flow speed distribution of edge plasma along the magnetic field lines with unique spatial resolution. This thesis describes basic concepts of plasma physics, thermonuclear fusion and basic principles of tokamak operation. Mean theme contains measurement of parameters of magnetized plasma with Langmuir and Mach probes. Experimental part of this thesis contains analysis of edge plasma flow speed having regard of its poloidal distribution. Keywords: Debyeova dĺžka; tokamak; Iónový nasýtený prúd; Langmuirova sonda; Machova sonda. Available at various departments of the ČVUT.
Měření rychlosti toku plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí pole Machových sond

Poloidálna asymetria rýchlostí toku okrajovej plazmy je jedna z aktuálnych tém fyziky vysoko- teplotnej plazmy. Tento experiment na GOLEMe umožňuje premerať rozloženie rýchlostí toku okrajovej ...

Svoboda Vojtěch; Duban Richard; Horáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Doplnění městské struktury, Michle
Kuzemenský Michal; Sabol Dušan
2014 - Slovak
Available at various departments of the ČVUT.
Doplnění městské struktury, Michle

Kuzemenský Michal; Sabol Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Metody vyšetřování a léčby degenerativních onemocnění rohovky
Brůnová Blanka; Mokrá Veronika; Svobodová Irena
2014 - Slovak
Available at various departments of the ČVUT.
Metody vyšetřování a léčby degenerativních onemocnění rohovky

Brůnová Blanka; Mokrá Veronika; Svobodová Irena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Metody vyšetřování a léčby degenerativních onemocnění rohovky
Brůnová Blanka; Mokrá Veronika; Svobodová Irena
2014 - Slovak
Táto práca jevenovaná degeneratívnym ochoreniam rohovky aich lieĹbe. Má dve Ĺasti, teoretickú apraktickú. V teoretickej Ĺasti autorka popisuje stavbu rohovky ajej funkciu, degeneratívne ochorenia rohovky, metódy vyšetrovania aich lieĹbu. Zdôvodutoho, že najĹastejšou degeneratívnou chorobou rohovkyje keratokonus, je lieĹba venovaná práve nemu. Okrem lieĹby sú popisované možnosti korekcie ato najmä pevnými kontaktnými šošovkami. Vpraktickej Ĺasti sa autorka venovala aplikácií pevných kontaktných šošoviek. Zhodnotila, koľko ľudí prišlo naaplikáciu zdôvodu keratokonu, inej degeneratívnej chorobyalebo kvôli bežnej refrakĹnej chybe, ako jenapr. myopia. Ďalej bol zaznamenaný presný typ kontaktnej šošovky, ktorý bol aplikovaný anakoniec ich koneĹný vízus stouto korekciou. Autorka vybrala sedem zaujímavých kazuistik, kde popísala ich anamnézu, diagnózu, aplikáciu pevných kontaktných šošoviek aich zmenu.This projectis devoted to corneal degenerative diseases and their treatment. It has two parts, theoretical and practical. In the theoretical part the author describes the structure an d the function of the cornea, corneal degenerative diseases, methods of investigation and treatment. Since the most common degenerative disease is keratoconus of cornea, is devoted to the treatment of it. In the practical part, the author describes applicationof rigid contact lenses. Assess, how many people came to the application due to keratoconus, other degenerative diseases or because of conventional refractive error such as myopia. Furthermore, there has been the exact type of contact lens, which has been applied and their final visual acuity with this correction. Author has chosen7 interesting case studies, where shedescribesthe medical history, diagnosisand application of rigid contact lenses. Keywords: rohovka,stavba rohovky,degeneratívne ochorenia rohovky,keratokonus,vyšetrenie rohovky,Pentacam,konfokálna mikroskopia,pevné kontaktné šošovky,cross-linking,keratoplastika; Cornea,structure of the cornea,degenerative diseases,Keratoconus,Confocal microscope,PENTACAM,rigid contact lenses,cross-linking,corneal transplantation Available at various departments of the ČVUT.
Metody vyšetřování a léčby degenerativních onemocnění rohovky

Táto práca jevenovaná degeneratívnym ochoreniam rohovky aich lieĹbe. Má dve Ĺasti, teoretickú apraktickú. V teoretickej Ĺasti autorka popisuje stavbu rohovky ajej funkciu, degeneratívne ochorenia ...

Brůnová Blanka; Mokrá Veronika; Svobodová Irena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Metamateriály s negativním indexem lomu a perspektivy jejich využití v optické spektrální oblasti
Novák Jiří; Kizeková Terézia; Páta Petr
2010 - Slovak
Táto práca pojednáva o metamateriáloch, ich ?truktúre, vlastnostiach, výrobe, a aplikáciách. Stavia hlavne na porovnaní metamateriálov s klasickými materiálmi. Podrobnej?ie rozoberá skupinu metamateriálov so záporným indexom lomu, a vyu?itie tohto javu v optike a tým aj v biomedicínskom in?inierstve. Cie?om tejto práce je uvies´ ?itate?a do problematiky, oboznámi´ ho so základnými pojmami a vzbudi´ v nám záujem o tuto rýchlo sa rozvíjajúcu oblas´ novodobej optiky.This text is concerned with metamaterials, their structures, properties, fabrication and applications. The metamaterials are further compared to conventional materials. Special attention si given to metamaterials with negative refractive index and their utilization in optics and biomedical engineering. The aim of this work is to aquaint the reader with this issue, give him a basic information and ideas, and engage them with this rapidly growing area of modern optics. Keywords: metamateriály,index lomu,super?o?ovky,difrak?ný limit; metamaterials,refractive index,superlenses,diraction limit Available at various departments of the ČVUT.
Metamateriály s negativním indexem lomu a perspektivy jejich využití v optické spektrální oblasti

Táto práca pojednáva o metamateriáloch, ich ?truktúre, vlastnostiach, výrobe, a aplikáciách. Stavia hlavne na porovnaní metamateriálov s klasickými materiálmi. Podrobnej?ie rozoberá skupinu ...

Novák Jiří; Kizeková Terézia; Páta Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2010

Návrh a implementace algoritmů pro detekci poruch srdečního rytmu
Brada Jiří; Horňáková Anna; Mužík Jan
2008 - Slovak
Táto práca sa zaoberá morfológiou EKG krivky u zdravých jedincov, patolo- gickými zmenami viditeľnými na EKG krivke a poruchami rytmu srdca. Ďalej sa venuje obecne známym detekciám komorových a supraventrikulárnych tachykardií. V tejto práci sú navrhnuté dva algoritmy pre detekciu komorovej tachykardie a jeden z nich je implementovaný do jazyka C. Tento algoritmus je overený pre reálne dáta a v závere je zhodnotená jeho spoľahlivosťThis thesis deals with morphology of the ECG signal in healthy individuals, with pathologic changes which can be observed on the ECG curve and with heart rhythm disorders. Furthermore, it deals with generally known detections of ventricular and supraventricular tachycardiae. In this thesis, two algorithms for detection of ventri- cular tachycardia are proposed and one of them is implemented in C. This algorithm is tested on real data and its reliability is evaluated in the conclusion of the thesis. Keywords: morfologie EKG křivky; morphology of the ECG signal Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace algoritmů pro detekci poruch srdečního rytmu

Táto práca sa zaoberá morfológiou EKG krivky u zdravých jedincov, patolo- gickými zmenami viditeľnými na EKG krivke a poruchami rytmu srdca. Ďalej sa venuje obecne známym detekciám komorových a ...

Brada Jiří; Horňáková Anna; Mužík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2008

Měření EKG signálu pomocí modulu s vysokou vstupní impedancí
Brada Jiří; Pršanec Peter; Smrčka Pavel
2006 - Slovak
Zámerom tejto práce je pojednať o súčasnom stave metód merania elektrokardiogramu. Je v nej navrhnutý vysokoimpedančný zosiľňovač s príslušenstvom pre snímanie biopotenciálov. Práca sa zaoberá kvalitou snímaného signálu a problematikou filtrovania elektrokardiogramu. Navrhuje zapojnie zvodov a popisuje meranie elektrokardiogramu pomocou vysokoimpedančného modulu s použitím rôznych elektród. V závere je vyhotovéné tričko pomocou ktorého je možné snímať elektrickú aktivitu srdcaThe aim of this thesis is to present actual measuring methods of electrocardiogram. In this thesis is designed amplifier with high input impedance with accessory equipment for scanning biopotentials. This work is dealing with quality of measured signal and questions of electrocardiogram filtering. Designs lead system and describes measuring of electrocardiogram with high input impedance module by different electrodes. At the end is made out a T-shirt which is able to sense electrical activity of the heart. Keywords: EKG; ECG Available at various departments of the ČVUT.
Měření EKG signálu pomocí modulu s vysokou vstupní impedancí

Zámerom tejto práce je pojednať o súčasnom stave metód merania elektrokardiogramu. Je v nej navrhnutý vysokoimpedančný zosiľňovač s príslušenstvom pre snímanie biopotenciálov. Práca sa zaoberá ...

Brada Jiří; Pršanec Peter; Smrčka Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases