Number of found documents: 360
Published from to

Časový útok na šifru RSA
Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
2018 - English
Tato práce se zabývá replikaci útoku na RSA kryptosystém časovým postrannim kanálem, který je realizován měřenim času algoritmu opakovaných čtvercu s Montgomeryho násobenim. Útok se zameřuje na měřeni času trvani dešifrováni rozdilných zpráv s určitými vlastnostmi. Práce popisuje základni principy a slabiny RSA kryptosystému. Výsledkem práce je demonstrativni aplikace, která bude pouzita ve vyuce předmetech, zabyvajicimi se počitačovou bezpečnosti.This thesis is focused on replication of timing attack on RSA cryptosystem introduced by Paul Kocher, which is done by measuring time of square and multiply algorithm with Montgomery multiplication. The attack is based on measuring execution time of decryption function on messages with different properties. The thesis describe main principles and vulnerabilities of RSA cryptosystem. Implementation should be used for education purposes, mainly in security courses. Keywords: RSA,kryptoanalýza,časový útok,postranni kanál,Montgomeryho násobeni; RSA,cryptanalysis,timing attack,side channel,Montgomery multiplication Available in digital repository of ČVUT.
Časový útok na šifru RSA

Tato práce se zabývá replikaci útoku na RSA kryptosystém časovým postrannim kanálem, který je realizován měřenim času algoritmu opakovaných čtvercu s Montgomeryho násobenim. Útok se zameřuje na měřeni ...

Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh produktu řešícího personalizaci obsahu statických webových stránek na základě dat
Černý Jan; Petrášová Lea; Maldonado Lopez Juan Pablo
2018 - English
Tato práce popisuje proces vývoje produktu pro personalizaci webových stránek na základě strojového učení z pozice produktového manažera. Definuje roli a zodpovědnosti produktového manažera a teoreticky popisuje proces vývoje nového produktu. Tento popis je pak aplikován v reálném světě. Výsledkem této práce je definice minimálního produktu, který je však hodnotný v očích zákazníka, technologicky uskutečnitelný a potenciálně ziskový.This thesis describes the process of creating a machine learning-based website personalization product from the product manager's perspective. It defines the product manager's role and responsibilities, and describes the process of creating a new digital product in theory. This process is then applied in the real world. The result of this thesis is a definition of the minimum viable product that is valuable in the eyes of a customer, technologically feasible and viable business-wise. Keywords: produktový management,produktový manažer,produktový design,umělá inteligence,web,personalizace,mvp,b2b; product management,product manager,product design,artifi- cial intelligence,web,personalization,business,mvp,b2b Available in digital repository of ČVUT.
Návrh produktu řešícího personalizaci obsahu statických webových stránek na základě dat

Tato práce popisuje proces vývoje produktu pro personalizaci webových stránek na základě strojového učení z pozice produktového manažera. Definuje roli a zodpovědnosti produktového manažera a ...

Černý Jan; Petrášová Lea; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ElateMe: Backend II.
Pauš Petr; Hrachovina Lukáš; Blizničenko Jan
2018 - English
ElateMe je pracovní název nové crowdfundingové platformy, kde narozdíl od ostatních platforem, komerční nebo inovativní projekty jsou nahrazeny osobními přání uživatelů. Uživatelé mohou používat mobilní Android nebo iOS, ale také webovou verzi aplikace.\par Mobilní i webové aplikace používají stejný backend, který je předmětem této práce. Konkrétně RESTové API, napsané s použitím Django REST frameworku nad Pythonem 3. Cílem je analyzovat, navrhnout a implementovat rozšíření funkcionality API. Tato práce navazuje na Bakalářskou práci Yevhena Kuzmovyče ElateMe Backend I.ElateMe is working name for a new crowdfunding platform, where typical commercial or innovative projects are replaced with personal wishes. The whole platform is delivered to the users in the form of Android and iOS mobile applications and a web version of the application.\par Both mobile and web applications connect to the same backend, which is this thesis' focus. In particular the REST API written using Django REST framework on Python 3. The aim is to analyze, desing and implement expansion of the API's functionality. This thesis is a continuation of Yevhen Kuzmovych's Bachelor thesis ElateMe Backend I. Keywords: ElateMe,crowdfunding,REST API,Django,Python,PostgreSQL; ElateMe,crowdfunding,REST API,Django,Python,PostgreSQL Available in digital repository of ČVUT.
ElateMe: Backend II.

ElateMe je pracovní název nové crowdfundingové platformy, kde narozdíl od ostatních platforem, komerční nebo inovativní projekty jsou nahrazeny osobními přání uživatelů. Uživatelé mohou používat ...

Pauš Petr; Hrachovina Lukáš; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie
Vybíralík František; Baptista Aldair da Costa; Müller Zdeněk
2018 - English
Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř nekonečný cyklus regenerace, což je činí ideální pro výrobu energie. Technologie založené na obnovitelných zdrojích přichází spolu s novou sadou nezodpovězených otázek, jako je účinnost těchto obnovitelných technologií? jaké jsou jejich vyhlídky? Jaké mají vliv na životní prostředí? Mohou být integrovány do naší distribuční sítě? Tato bakalářská práce navrhuje odpovědět na všechny výše uvedené otázky a zaměřit se na konkrétní scénář, kdy byla hydroelektrárna integrována do distribuční sítě.The current demand for new alternatives to fossil fuels leads us to explore new types of technologies that are based on renewable sources. Renewable resources have a huge index of availability and present an almost infinite cycle of regeneration; this makes them ideal for energy generation. The appearance of technologies based on renewable resources comes along with a new set of unanswered questions like how effective these renewables technologies are. What are their prospects? Which effects they have on the environment? Can they be integrated with our current distribution network? This bachelor thesis proposes to answer all of the above questions and focus on a particular scenario where a Hydropower plant was integrated to the distribution network. Keywords: obnovitelná energie,vodní energie,integrace do distribuční sítě,pravidla provozování; Renewable Energy,Hydropower,Integration to the distribution network,Rules and Guidelines Available in digital repository of ČVUT.
Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie

Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a ...

Vybíralík František; Baptista Aldair da Costa; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic.
Pekárek Stanislav; Chukhlantsev Kirill; Klír Daniel
2018 - English
Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i záporné korony společně s charakteristickými elektrodovými systémy těchto výbojů. Práce zahrnuje stručné ekonomické zhodnocení moderních technologií generace O3 a NOx a historický přehled generace těchto aktivních částic. V práci je také diskutováno použití ozonu a oxidu dusíku v různých aplikacích.This thesis is dedicated to the generation of active species, such as ozone (O3) and various types of nitric oxides (NOx), with non-thermal electrical discharges. Theory of dielectric barrier discharges, positive and negative corona discharges together with the typical electrode systems are described. The thesis includes brief economical evaluation of modern technologies of O3 and NOx production and historical overview of this active species generation. Applications of O3 and NOx are discussed. Keywords: Ozon,oxidy dusíku,netermální elektrické výboje,dielektrický bariérový výboj,korónový výboj; Ozone,nitrogen oxides,non-thermal electrical discharges,dielectric barrier discharge,corona discharge Available in digital repository of ČVUT.
Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic.

Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i ...

Pekárek Stanislav; Chukhlantsev Kirill; Klír Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti
Vybíralík František; Mohamed Saleh; Kyncl Jan
2018 - English
Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další části se zaměřuje na fotovoltaické elektrárny. Praktická část ilustruje připojení fotovoltaické elektrárny do sítě vysokého napětí (22kV) ve Středočeském kraji. Dále jsou v práci uvedena pravidla pro připojení rozptýlených výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do distribuční sítě, napěťový profil podél vedení před a po připojení FVE do distribuční sítě.This thesis deals with the renewable energy and its main types. The theoretical part is about the general information on renewable energy sources, types of power plants, focusing on photovoltaic power plants. The practical part illustrates the connection of photovoltaic power plant to a medium voltage network (22kV) in Central Bohemia region. The following part is devoted to the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution network, voltage profile along the lines before and after connecting the PVPP's into the distribution network. Keywords: Obnovitelné zdroje energie,soluneční energie,výroba,distribuční síť,profil napětí,fotovoltaická elektrárna; Renewable energy sources,solar power,generation,distributed network,voltage profile,photovoltaic power plant Available in digital repository of ČVUT.
Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti

Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další ...

Vybíralík František; Mohamed Saleh; Kyncl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Elektronická měření pomocí interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi
Ali Bláhová Ilona; Bekmukhamedov Rustambek; Babčenko Oleg
2018 - English
Obsahem této práce je využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření interdigitálních senzorů, které jsou pokryty vrstvami nanočástic. V teoretické části je shrnuta výroba a vlastnosti nanočástic, dále je uveden popis měřící metody založené na principu impedanční spektroskopie. Je diskutováno využití detonačních nanodiamantů a zlatých nanočástic. Základem samotné práce je pak měření jednotlivých typů senzorů, které jsou pokryty různými vrstvami nanočástic, porovnání získaných výsledků a jejich interpretace za pomoci modelu.This thesis is dedicated to the research and measurement of interdigitated sensors covered by nanoparticles, using electrochemical impedance spectroscopy. Theoretical background on nanoparticles, their productions and properties, as well as, information about the methodology of the impedance measurement principle is presented. The application of detonation diamonds and gold nanoparticles are discussed. The thesis contains results of the measurement of individual sensors with different coatings, their comparison and interpretation of the results through a model. Keywords: Elektrochemická impedanční spektroskopie,Nanodiamanty,Interdigitální senzor,Impedanční senzor,Zlaté nanočástice; Electric Impedance Spectroscopy,Nanodiamonds,Interdigitated sensors,Impedence sensors,Analyte detection,Gold nanoparticles Available in digital repository of ČVUT.
Elektronická měření pomocí interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi

Obsahem této práce je využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření interdigitálních senzorů, které jsou pokryty vrstvami nanočástic. V teoretické části je shrnuta výroba a vlastnosti ...

Ali Bláhová Ilona; Bekmukhamedov Rustambek; Babčenko Oleg
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě
Vybíralík František; Essa Abdullah; Straka Libor
2018 - English
Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a nevýhody). Obsahuje také pravidla pro připojování rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě. V praktické části je řešena případová studie, která demonstruje napěťové charakteristiky pro síť vysokého napětí před a po připojení větrné elektrárny do distribuční sítě se dvěma různými hodnotami účiníku.This thesis will provide general information about renewable energy sources, types of power plants and their working principles. The thesis is focused on wind power plants (principles, types, components, advantages and disadvantages). It also includes the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system. In practical part, a case study demonstrates voltage characteristics before and after connection of a wind power plant to a distribution network with two different values of power factor. Keywords: Obnovitelné zdroje energie,Výroba energie,Vodní energie,Solární energie,Větrná energie,Elektrárny,Distribuční soustava; Renewable energy sources,Power generation,Hydropower energy,Solar energy,Wind energy,Power plants,Distribution System Available in digital repository of ČVUT.
Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě

Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a ...

Vybíralík František; Essa Abdullah; Straka Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos
Procházka Radek; Duan Chengyan; Finsterle Tomáš
2018 - English
Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. Nakonec se zabývá výkon izolace XLPE na kabelu přenosu energie HVDC.This thesis investigates the HVDC cable transmission systems. An experiment is conducted where AC or DC voltage is applied to XLPE samples. Dielectric strength and time to failure of various voltage levels are recorded. Ultimately, the performance of XLPE insulation on the HVDC power transmission cable is discussed. Keywords: HVDC přenos síly,izolace kabelu HVDC,XLPE; HVDC power transmission,HVDC cable insulation,XLPE Available in digital repository of ČVUT.
Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos

Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí ...

Procházka Radek; Duan Chengyan; Finsterle Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nízkouhlíková technologie v distribuční síti
Vybíralík František; Miljkovic Nikola; Musálek Lubomír
2018 - English
Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - solární, větrnou a vodní. Pracovní principy každého obnovitelného zdroje byly popsány z hlediska fyziky, stejně tak jako podrobnosti o technologiích, které jsou v současné době používány v průmyslu. Tato práce se soutředila na výrobu sluneční energie, neboť tato výroba byla zdrojem v případové studii. Případová studie zahrnovala komplexní simulační analýzu scénáře reálného života nízkonapěťového distribučního systému v Nymburku s malými solárními fotovoltaickými články. Simulace byla provedena pomocí simulačního softwaru eVlivy. Cílem studie bylo sledovat a analyzovat vliv mnoha soukromých fotovoltaických článku v rezidenční oblasti na distribuční síť a její zařízení.Renewable energy sources are having larger impact and penetration every year in distribution networks. This thesis discusses in detail the current three most commonly used renewable energy sources; solar, wind and hydro. Every renewable source had its working principles described from a physics point of view as well as giving details on technologies that are being used currently in the industry. The focus of this thesis was on solar power generation as this was the generating source in the case study. The case study included a comprehensive simulation analysis of a real life scenario of a low voltage distribution system in Nymburk with small solar photovoltaic cells included. The simulation was done with the help of the simulation software eVlivy. The studies goals were to observe and analyse the effect of many private photovoltaic cells in a residential area on the distribution grid and its equipment. Keywords: obnovitelné zdroje energie,solární energie,větrná energie,vodní energie,fotovoltaické články,nízké napětí,distribuční systém,vliv PVPP; Renewable energy sources,Solar power,Wind power,Hydro power,Photovoltaic cells,Low voltage,Distribution system,Impact of PVPP Available in digital repository of ČVUT.
Nízkouhlíková technologie v distribuční síti

Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - ...

Vybíralík František; Miljkovic Nikola; Musálek Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases