Number of found documents: 150
Published from to

Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků
Walter Viktor; Šenkeřík Jan-Jakub; Selecký Martin
2018 - English
Cílem této bakalářské práce je implementovat algoritmus, jehož úkolem je pronáslednování pohybující se helikoptéry formací relativně lokalizovaných bezpilotních helikoptér. Tento algoritmus má za úkol řídit formaci bezpilotních helikoptér pouze pomocí dat obržených z kamer, které jsou připevněny na každé bezpilotní helikoptéře. Algoritmus je implementován a přizpůsoben použití v rámci skupiny MRS na ČVUT. Algoritmus je následně otestován v realistickém simulátoru Gazebo a částečně vyzkoušen ve skutečném experimentu.The goal of this thesis is to implement an algorithm for pursuing a moving helicopter by a team of unmanned aerial vehicles localized relative to each other and the target. This algorithm aims to control a formation of unmanned aerial vehicles using only data obtained from cameras mounted on each member. The algorithm is implemented and adapted for deployment with the multi-MAV system of MRS group at CTU. The algorithm is verified in a realistic Gazebo simulator and then partially tested in a real-world experiment. Keywords: Bezpilotní helikoptéry,Autonomní řízení,Sledování cíle,Multi-robotické systémy,Roboti,Kamery,Simulace,Experimenty; Autonomous control,Unmanned aerial vehicles,Pursuing of a target,Multi-robot systems,Robots,Cameras,Simulation,Experimentation Available at various departments of the ČVUT.
Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků

Cílem této bakalářské práce je implementovat algoritmus, jehož úkolem je pronáslednování pohybující se helikoptéry formací relativně lokalizovaných bezpilotních helikoptér. Tento algoritmus má za úkol ...

Walter Viktor; Šenkeřík Jan-Jakub; Selecký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace
Spurný Vojtěch; Němec Michal; Vojtěch Lukáš
2018 - English
V této práci je řešen problém lokalizace neznámého ARFID čipu na bázi Bluetooth low energy technologie. K lokalizaci jsou použity metody využívající principu multilaterace. V práci jsou všechny multilaterační algoritmy popsány obecně a jsou použitelné s libovolnou technologií která umožňuje měřit vzdálenosti mezi objekty. Nejdříve jsou popsány postupy měření vzdáleností pomocí technologie BLE a získané výsledky jsou použity v multilateračních metodách. Všechny popsané algoritmy pracují v libovolném dimenzionálním světě a nejsou limitovány počtem bezpilotních helikoptér. Lokalizovaná poloha je poté zpřesněna zavedením nepřesnosti měření vzdálenosti.This thesis deals with localization of unknown ARFID devices by a group of unmanned aerial vehicles (UAVs) in a space using multilateration methods and Bluetooth low energy (BLE) technology. Methods described in this work are formulated in a general way, therefore they can be used with any technology that allows distance measurements. At the beginning of this work we are discussing how to measure distance using BLE and then how to apply this knowledge for multilateration algorithms. Multilateration algorithms are presented from general perspective for arbitrary dimensional space and arbitrary number of deployed UAVs. Furthermore these algorithms are extended by a knowledge about uncertainty of a measurements and their functionality is verified in simulations and by real-world deployment. Keywords: multilaterace,bluetooth low energy,bezpilotní helikoptéra,radio frequency identification,lokalizace,metoda nejmenších čtverců,received signal strength indicators; multilateration,bluetooth low energy,unmanned aerial vehicle,radio frequency identification,localization,least squared method,received signal strength indicators Available at various departments of the ČVUT.
Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace

V této práci je řešen problém lokalizace neznámého ARFID čipu na bázi Bluetooth low energy technologie. K lokalizaci jsou použity metody využívající principu multilaterace. V práci jsou všechny ...

Spurný Vojtěch; Němec Michal; Vojtěch Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Implementace větvících regulárních výrazů
Polách Radomír; Sochor Miroslav; Trávníček Jan
2018 - English
Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se daly využít k analýze paralelních programů. V práci jsou Větvící regulární výrazy rozšířeny o operátory Atomic, Sync a Async a převedeny metodou Brzozowského derivátů na konečný automat. Tento automat reprezentuje chování programu popsaného výrazem.Forkable regular expressions are regular expressions extended with unary operator Fork. Fork adds concurrent part to the expressions. The goal of this thesis is to implement Forkable regular expressions, so that they can be used to analyze parallel programs. This thesis extends Forkable regular expressions with operators Atomic, Sync and Async. These extended Forkable regular expressions are transformed into a finite-state machine using Brzozowski derivatives. This automaton represents effects of a program described by the expression and its behavior. Keywords: větvící výrazy,deriváty,souběžnost,regulární výrazy,automaty; forkable expressions,derivatives,concurrency,regular expressions,automata Available at various departments of the ČVUT.
Implementace větvících regulárních výrazů

Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se ...

Polách Radomír; Sochor Miroslav; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení
Šestáková Eliška; Renc Lukáš; Trávníček Jan
2018 - English
Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) a Tree Path Automaton (TPA). Tyto metody jsou založeny na teorii konečných automatů a umožňují nalezení odpovědi pro omezenou podmnožinu XPath dotazů (obsahující pouze ${/,//}$ přechody a jejich kombinaci) v lineárním čase délky dotazu. Jednotlivé metody jsou v této práci implementovány jako Java knihovna. K předzpracování XML dokumentu je použita knihovna SAX. Hlavní část práce se venuje popisu, implementaci a podmínkám behu experimentu. V práci jsou prezentovány provedené experimenty. Tyto experimenty zkoumají, jak závisí vlastnosti indexu na velikosti (hloubce, šírce) vstupního XML souboru. Při tvorbě indexu měříme spotřebu RAM a čas. Proto XML dokumenty použity pro experimenty tvoří set s navzájem různými klíčovými parametry (např. průměrná hloubka, maximální hloubka, velikost, počet listů). V závěru práce jsou graficky prezentovány výsledky experimentů. Ve výsledné knihovně je zabudována podpora pro spuštění výše zmíněného experimentálního prostředí.This thesis deals with implementation and an experimental evaluation of some XML data indexing methods. The methods are as follows:Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) and Tree Path Automaton (TPA). All of these methods are based on the theory of finite automata and answer a limited subset of XPath query (limited to ${/,//}$ transitions and their combination) in linear time to the length of the query. They are implemented as a Java library. SAX library is used to preprocess an XML document. The main part of the thesis is dedicated to a description, an implementation and conditions under which experiments are conducted. In the thesis experiments are run to clarify relations between Size/Depth/Width of an XML document and RAM consumption/Time to build an index. The chosen XML documents, which are presented in this thesis, form a set of mutually different documents in crucial aspects (average depth, maximal depth, size, number of leaves). Results of the conducted experiments are described in the end of the thesis. There is built-in support for experimental environment in the resulting Java library. Keywords: XML,indexování dat,automat,konečný automat,XPath,index; XML,data indexing,automaton,finite state machine,XPath,index Available at various departments of the ČVUT.
Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení

Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence ...

Šestáková Eliška; Renc Lukáš; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Internet věcí pro kancelář
Šedivý Jan; Formánek Mikuláš; Borecký Jaroslav
2018 - English
Bakalářská práce se zabývá návrhem moderní kanceláře z hlediska ulehčení administrativy a běžnýh úkonů v kanceláři. Cílem bylo navrhnout a implementovat docházkový systém, systém aktuátorů a vhodné komunikační rozhraní. V rámci řešení bylo využito rozpoznávání obličeje, docházkový systém byl napojen na hlasový asistent s komunikačním protokolem HTTP.Bachelor thesis looks for the design of modern office from saving administrative tasks point of view. The main goal was to design and implement attendance system, set of actuators and find proper communication protocol. Attendance solution is using face recognition and the whole system has been connected with voice assistant. Keywords: Hlasový asistent,Vestavěné systémy,Raspberry Pi,Rozpoznávání obličeje,rozpoznávání hlasu,intent,docházkový systém,biomentrické senzory,autentifikace,cloud computing,Turris Omnia; Voice Assistant,Embedded system,Raspberry Pi,Face recognition,Speech to text,intent,Attendance monitoring,Authentication,Cloud Computing,Turris Omnia Available at various departments of the ČVUT.
Internet věcí pro kancelář

Bakalářská práce se zabývá návrhem moderní kanceláře z hlediska ulehčení administrativy a běžnýh úkonů v kanceláři. Cílem bylo navrhnout a implementovat docházkový systém, systém aktuátorů a vhodné ...

Šedivý Jan; Formánek Mikuláš; Borecký Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Útok Stack Clash
Kokeš Josef; Heřmánek Petr; Zahradnický Tomáš
2018 - English
Stack Clash je označení pro nedávno objevenou slabinu programové paměti na několika operačních systémech. Současné výchozí ochrany nejsou dostačující a Stack Clash tak představuje závažnou hrozbu ve formě svévolného spuštění kódu, úniku informací a elevace oprávnění. Cílem této práce je vysvětlit základy paměti procesu, včetně útoků a dostupných ochran s následnou demonstrací slabiny Stack Clash. Principy zneužití slabiny jsou vysvětleny a předvedeny v útoku na jednoduchou demonstrační aplikaci. Práci uzavírá diskuze vlastností operačních systémů, konkrétně jejich vliv na proveditelnost a zmírnění následků útoku.Stack Clash is a software memory vulnerability recently exposed on a variety of operating systems. Current default Stack Clash protections are not satisfactory and pose a serious threat, such as arbitrary code execution, information disclosure and privilege escalation. In this thesis we demonstrate the Stack Clash attack as well as explain the necessary process memory background along with possible exploitation techniques and protections. Stack Clash principles are then explained and demonstrated on a proof of concept. We then discuss the operating system features which make the attack possible and propose mitigation techniques. Keywords: Stack Clash,paměť procesu,útoky na paměť,ochrana paměti,Linux,zásobník,halda,počítačová bezpečnost,automatické rozšíření zásobníku; Stack Clash,process memory,memory attacks,memory protection,Linux,stack,heap,computer security,automatic stack expansion Available at various departments of the ČVUT.
Útok Stack Clash

Stack Clash je označení pro nedávno objevenou slabinu programové paměti na několika operačních systémech. Současné výchozí ochrany nejsou dostačující a Stack Clash tak představuje závažnou hrozbu ve ...

Kokeš Josef; Heřmánek Petr; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém pro 3D snímání blízkého pole
Buček Jiří; Dvořáková Klára; Lórencz Róbert
2018 - English
Tato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál pomocí digitálního osciloskopu naměřit a sestavit 3D graf, který bude zobrazovat množství vyzářeného signálu v jednotlivých místech mikroprocesoru. Literární rešerše se zabývá elektromagnetickým postranním kanálem a způsoby analýzy naměřených dat, zejména pak diferenciální elektromagnetickou analýzou. Praktická část práce navazuje sestavením přístroje na automatizované měření, dále pak programem, který řeší komunikaci mezi počítačem, osciloskopem, pozicovacím přístrojem a čipovou kartou. Závěrečná část práce je věnována analýze a dešifrování naměřených dat. Výsledek práce nabízí levnou alternativu pro již existující drahé přístroje měřící postranní elektromagnetické záření.This thesis describes rebuilding a 3D printer into a device that automatically captures electromagnetic side channel of a microprocessor (smart card). The aim is to measure the signal emitted by a smart card using a digital oscilloscope and to plot a 3D graph displaying the amount of signal radiated by each part of the smart card. The theoretical part of this paper deals with electromagnetic side channel and methods of analysis of measured data, particularly with differential electromagnetic analysis. The practical part of the paper follows with building a positioning device for automated measurements, then with a program that handles communication between a computer, the oscilloscope, the positioning device and the smart card. Finally, the program analyses the measured data. The resulting device offers a cheap alternative to already existing expensive devices measuring electromagnetic emissions. Keywords: Postranní kanály,elektromagnetické záření,diferenciální elektromagnetická analýza,3D tiskárna,blízké pole,smart card,AES; Side channels,electromagnetic emission,differential electromagnetic analysis,3D printer,near field,smart card,AES Available at various departments of the ČVUT.
Systém pro 3D snímání blízkého pole

Tato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál ...

Buček Jiří; Dvořáková Klára; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vylepšení pro protokol Off-The-Record
Kokeš Josef; Mammadov Ali; Maldonado Lopez Juan Pablo
2018 - English
Off-The-Record (OTR) je kryptografický protokol, který poskytuje šifrování pro instant messagingové konverzace. Nejnovější verze OTR používá kombinaci symetrického algoritmu AES se 128bitovým klíčem, Diffie-Hellmanovy výměny klíče s grupou o velikosti 1536 bitů, a hashovací funkce SHA-1. Cílem této práce je změnit protokol tak,aby byl lépe zabezpečený proti neustále rostoucí výpočetní síle potenciálních protivníků. Změny navrhované v této práci umožňují flexibilní volbu sady kryptografických algoritmů a jejich parametrů. Výsledkem je možnost zvolit si požadovanou úroveň bezpečnosti a zjednodušena je i úloha řízení bezpečnosti OTR jako celku.OTR is a cryptographic protocol that provides encryption for instant messaging conversations. The latest version of OTR uses a combination of AES symmetric-key algorithm with 128-bit key length, Diffie-Hellman key exchange with 1536-bit group size, and SHA-1 hash function. The goal of this work is to introduce changes to this protocol to make it better secured against growing computational power of potential adversaries. The changes proposed by this work allow flexible selection of the set of cryptoalgorithms and their parameters. As a result, there is a way to choose desired security level and the overall task of managing security of OTR is simplified. Keywords: instant messaging,OTR,soukromí,popiratelné šifrování; instant messaging,OTR,privacy,deniable encryption Available at various departments of the ČVUT.
Vylepšení pro protokol Off-The-Record

Off-The-Record (OTR) je kryptografický protokol, který poskytuje šifrování pro instant messagingové konverzace. Nejnovější verze OTR používá kombinaci symetrického algoritmu AES se 128bitovým klíčem, ...

Kokeš Josef; Mammadov Ali; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání
Faigl Jan; Sláma Jakub; Pačes Pavel
2018 - English
Celková ztráta tahu u letadel je velmi nebezpečná situace, která vyžaduje zvolit vhodnou dosažitelnou přistávací plochu a provést nouzové přistání bez motoru. Čas na zvolení místa přistání je omezený aktuální výškou letadla, a pokud je zvolena nevhodná plocha pro přistání a nebo pokud není zvolena včas, může to vést k fatálním následkům. V práci proto navrhujeme novou metodu průběžného plánování bezpečných přistávacích trajektorií, která je schopná zvolit nejvhodnější místo pro přistání spolu s příslušnou trajektorií samotného přistání. Všechna dosažitelná místa přistání se průběžně vyhodnocují po celou dobu letu, a tedy i před tím, než dojde ke ztrátě tahu. V takovém případě je nejvhodnější místo přistání a příslušná trajektorie pro klouzavé nouzové přistání pilotovi nabídnuta téměř okamžitě. Proveditelnost nalezeného nouzového přistání je zaručena použitím odvozeného modelu plachtícího letounu založeného na letadle Cessna 172.The total loss of thrust on a fixed-wing aircraft is very dangerous situation for the pilots. It forces them to choose a suitable landing site which is reachable and to perform emergency landing. The time for selecting the landing site is limited by the aircraft actual altitude and if an incorrect decision is made or if the correct decision is not made fast enough, it may have fatal consequences. Therefore, we propose a novel algorithm to select the best landing site and the corresponding most suitable gliding trajectory. The proposed algorithm is based on asymptotically optimal variant of the Rapidly-exploring Random Tree (RRT*) approach that is modified such that all the reachable landing sites are evaluated simultaneously during the whole flight, even before any loss of thrust is detected. If the total loss of thrust occurs, the best landing site and a feasible gliding trajectory towards it is proposed to the pilots almost instantly. The feasibility of the found solution is ensured by the use of the deduced model of a gliding aircraft based on Cessna 172. Keywords: nouzové přistání,plánování trajektorií,ztráta tahu,plachtící letadlo; emergency landing,trajectory planning,loss of thrust,gliding aircraft Available at various departments of the ČVUT.
Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání

Celková ztráta tahu u letadel je velmi nebezpečná situace, která vyžaduje zvolit vhodnou dosažitelnou přistávací plochu a provést nouzové přistání bez motoru. Čas na zvolení místa přistání je omezený ...

Faigl Jan; Sláma Jakub; Pačes Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o.
Cupal Libor; Plšková Kateřina; Rákosníková Lenka
2018 - English
Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. Nejprve jsou vymezeny teoretické aspekty online marketingu. Poté jsou charakterizovány nástroje online marketingu, které jsou vhodné pro využití v B2B sektoru. V praktické části této práce pak na základě této analýzy a dat poskytnutých firmou Manta Tools, s.r.o. o výsledcích předešlého využívání těchto nástrojů je sestaveno portfolio online marketingových nástrojů pro Startup prodávající software pro vizualizaci datových toků v rozsáhlých datových skladech.The objective of this bachelor's thesis is to analyse the possible usage of online marketing tools for a software start-up in a B2B environment and, based on this analysis, to create a portfolio of effective marketing tools for such a company. The first part of the thesis provides insight into the theoretical background of online marketing, followed by a detailed characterisation of the online marketing tools that are suitable for B2B marketing. The second part of this thesis uses theoretical knowledge of online marketing and the data provided by the software start-up Manta Tools, s.r.o. to build a portfolio of effective online marketing tools for a start-up selling software for visualizing data lineage of large-scale data warehouses. Keywords: Marketing,online marketing,B2B,Business-To-Business,Start-up,software,sociální sítě,Content Marketing,Google Adwords,MANTA; Marketing,online marketing,B2B,business-to-business,start-up,software,social networks,content marketing,Google Adwords,MANTA Available at various departments of the ČVUT.
Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o.

Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových ...

Cupal Libor; Plšková Kateřina; Rákosníková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases