Number of found documents: 4427
Published from to

Návrh a studie samočinného SHZ ve skladových prostorech
Koubková Ilona; Rothová Bára; Mudruňka Jan
2019 - Czech
Předmětem této diplomové práce jsou samočinná stabilní hasicí zařízení se zaměřením na problematiku řešení těchto hasicích zařízení ve skladových prostorech. První část diplomové práce je tvořena rešerší, která popisuje základní principy a typy samočinných stabilních hasicích zařízení obecně a dále se zaměřuje na specifika vodních hasicích systémů instalovaných do skladových prostor. Druhou částí diplomové práce je vypracování kompletní projektové dokumentace stabilního hasicího zařízení do konkrétní skladovací haly. Tato dokumentace je vypracována ve stupni rozšířené dokumentace pro stavební povolení a obsahuje jak textovou, tak i výkresovou část.The main subject of this diploma thesis is to look into the fixed firefighting systems, especially into the automatic sprinkler systems found in warehouses. It's first part focuses on researching the fixed firefighting systems' principles and types in general. It also targets the specifications of firefighting systems installed in the warehouses. The second part of this thesis is a practical elaboration of a complete project documentation for a particular warehouse's fixed firefighting system. This documentation contains a text and a drawing part and is made on a level of extended documentation used for obtaining a building permit. Keywords: Stabilní hasicí zařízení,SHZ,sklady,sprinkler,regálové sprinklery; Fixed firefighting system,FFS,warehouses,sprinkler,in-rack sprinkler Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a studie samočinného SHZ ve skladových prostorech

Předmětem této diplomové práce jsou samočinná stabilní hasicí zařízení se zaměřením na problematiku řešení těchto hasicích zařízení ve skladových prostorech. První část diplomové práce je tvořena ...

Koubková Ilona; Rothová Bára; Mudruňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Požární rizika provětrávaných fasádních systémů
Pokorný Marek; Salaďák Richard; Kuchtík Ondřej
2019 - Czech
Fasády tvoří dominantní prvky budov z estetického hlediska. Pro tyto účely se často používají obkladové materiály z přírodních i umělých materiálů. Mezi obkladem a tepelnou izolací je vytvářena větraná mezera. Tento systém vyžaduje velkou míru pozornosti při návrhu vnitřního prostředí budovy. Nicméně s takovou konstrukcí jsou spojena rizika v oblasti požární bezpečnosti. Úvod práce shrnuje současný stav v oblasti znalosti šíření vzduchu stavebními dutinami a shrnuje používané materiály v oblasti dvouplášťových fasád. Následující část se zabývá požárními riziky větraných fasádních systému a uvádí příklady skutečných požárů výškových budov a jejich specifika. Zkoušení fasádních systémů ve velkém měřítku a aktuálnímu vývoji evropské metodiky pro zkušební testy je vyčleněna další kapitola této práce. Poslední kapitola teoretické části rozebírá stávající normy českého požárního kodexu. Další část je věnována simulaci matematickému modelu, respektive požárnímu vzorku fasády s větranou dutinou se dvěma různými obkladovými materiály, které se liší svou reakcí na oheň. Prvním modelem je vzorek fasády s výhradně nehořlavými prvky a druhým modelem je stejný vzorek s obkladem z hořlavého deskového materiálu na bázi dřeva. Na obou modelech jsou sledovány teploty plynů v dutině a před obkladem, rychlost proudění horkých plynů v dutině, povrchové teploty obkladu a tlakové poměry v dutině. Tyto dva modely jsou porovnány s požární zkouškou, která zahrnovala vzorky odpovídající modelovaným scénářům. Požární zkoušce byl též podroben vzorek větrané fasády s obkladem z kompozitních sendvičových desek. Tyto hořlavé desky byly typu "bond" s retardovaným polymerním jádrem. Výsledky modelu a požární zkoušky jsou porovnány a podrobeny diskuzi.Facades form dominant elements of buildings from an aesthetic point of view, for these purposes are often used cladding materials made on a natural and artificial base. Between a cladding and thermal insulation is a ventilated gap, which requires a great deal of attention for interior design of buildings. However, such a construction involves risks in the field of fire safety. The introduction of the article summarizes the current state of knowledge of an air distribution through building cavities and summarizes materials used in a field of double-skinned facades. The following section deals with the fire risks of ventilated façade systems and gives examples of real fires of high-rise buildings and their specifics. Examining the facade systems on a large scale and the current development of the European Testing Methodology is set out in the next chapter of this thesis. The last chapter of the theoretical parts analyzes the existing standards of the Czech Fire Code. The next part is devoted to the simulation of a mathematical model, respectively a fire sample of a ventilated cavity facade with two different cladding materials that differ in reaction to fire. The first model is a façade with non-flammable elements only, and the other is the same sample with a flammable wood-based cladding. Both models monitor gas temperatures in the cavity and before cladding, the flow rate of hot gases in the cavity, the surface temperature of the cladding and the cavity pressure changes. These two models are compared with a fire test that included samples corresponding to the model scenarios. The fire test was also subjected to a sample of a ventilate façade with a composite sandwich panel cladding. These combustible plates were of a "bond" type with a retarded polymer core. The results of the model and the fire tests are compared and discussed. Keywords: Provětrávaná fasáda,dutina,požár,plamen,obklad,tepelná izolace,teplota plynů,rychlost proudění,povrchová teplota,tlak,minerální vata,kompozit,bond,Alucobond,CFD,FDS; Ventilated façade,Cavity,Fire,Flame,Cladding,Thermal insulation,Gas temperature,Flow velocity,Surface temperature,Pressure,Mineral wool,Composite,Bond,Alucobond,CFD,FDS Available in digital repository of ČVUT.
Požární rizika provětrávaných fasádních systémů

Fasády tvoří dominantní prvky budov z estetického hlediska. Pro tyto účely se často používají obkladové materiály z přírodních i umělých materiálů. Mezi obkladem a tepelnou izolací je vytvářena ...

Pokorný Marek; Salaďák Richard; Kuchtík Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ocelový zásobník
Dolejš Jakub; Nálepa Lukáš; Skoumal Milan
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým nosníkem uložen na podpůrnou konstrukci. Podpůrná konstrukce je prostorová příhrada tvořená válcovanými nosníky. Válcová komora a kuželová výsypka jsou analyzovány pomocí teorie membránových napětí. Je proveden návrh a posudek prstencového nosníku. Příhradová podpůrná konstrukce je analyzována metodou konečných prvků. Je využito lineárního výpočtu pro vodorovné nosníky a ztužidla, pro sloupy je použit stabilitní a nelineární výpočet. Spoje podpůrné konstrukce jsou modelované jako klouby. Zatížení ze zásobníkem je modelováno soustředěnými sila v místech podepření prstencového nosníku. Nosníky jsou posouzeny na ohyb a smyk, sloupy jsou posuzovány na dvouosý ohyb a normálovou sílu. Je proveden posudek kloubové patky a důležitých přípojů. Komora a výsypka jsou svařovány na montáži, podpůrná konstrukce je šroubovaná. Výsledkem mé práce je statické posouzení nejvíce namáhaných prvků a vybraných detailů, vypracování výkresové dokumentace a technická zpráva.This diploma thesis deals with the detailed design and assessment of the coal silo in ČKD Kutná Hora and its supporting construction. It is a separate outdoor standing silo with a cylindrical chamber and a conical hopper, which stands on ring stiffener supported by substructure. The supporting structure is a space truss structure composed of rolled beams. The cylindrical chamber and the conical hopper are analyzed by membrane theory. The design and assessment of the ring stiffener is done. The truss supporting structure is analyzed by finite element method. Linear static analysis is used for horizontal beams and bracing, for columns stability and nonlinear static analysis is used. Connections of the supporting structure are modeled as joints. The load from the silo is modeled by discrete forces at the connection of the ring beam and supporting structure. Beams of supporting structure are assessed for bending and flexural-torsional beam buckling, pillars are assessed for biaxial bending and normal pressure. A check of the steel column base and important connections is made. The chamber and hopper are welded at the site, the supporting structure is bolted on site. The result of my work is the static assessment of the most stressed elements and selected details, the drawing up of the drawing documentation and the technical report. Keywords: zásobník na koks,ocelový zásobník,skořepinová konstrukce,teorie membránových napětí,prstencový nosník,příhradová konstrukce,nelineární výpočet; coal silo,steel silo,shell structure,membrane theory,ring stiffener,truss supporting structure,nonlinear static analysis Available in digital repository of ČVUT.
Ocelový zásobník

Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou ...

Dolejš Jakub; Nálepa Lukáš; Skoumal Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty
Adamovský Daniel; Brezík Václav; Trsek Vojtěch
2019 - Czech
Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty. Teoretická část se zabývá především vymezením významných pojmů pro tuto práci. Nejprve jsou popsány druhy a základní charakteristiky chráněných únikových cest, včetně možností větrání těchto chráněných únikových cest, dále je podrobněji řešeno přirozené větrání. Zde je pozornost zaměřena na vliv větru na účinnost přirozeného větrání a zjednodušený postup výpočtu tohoto větrání dle ČSN 73 0802 [1]. Následně je popsána problematika hoření včetně jeho průběhu a identifikace pojmů jako je pásmo hoření či dalších nebezpečí, které s požáry souvisí. V praktické části je provedena analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty pro konkrétní objekt. Řešený objekt je nejprve stručně charakterizován a následně jsou provedeny dva způsoby ověření účinnosti jeho větrání. Pro první variantu, kterou je zjednodušený výpočet, je v tabulkovém procesoru Excel vypracován výpočetní postup, dle kterého lze snadno ověřit účinnost přirozeného větrání včetně vlivu větru na toto větrání. Jako druhá metoda ověření účinnosti navrženého větrání je použita modelace pomocí programů využívajících CFD simulace, konkrétně FDS 6 (Fire Dynamics Simulator) a Pyrosim 2018. Závěrem jsou uvedena hlavní zjištění, které tato analýza přinesla. Konkrétně se jedná především o rozpor mezi výsledky jednotlivých variant a zjištění, že vyšší rychlost větru nemusí vždy působit na větrání negativně.The aim of this diploma thesis is to analyse the impact of wind on natural ventilation of protected escape routes. The theoretical part deals mainly with the definition of concepts important for this work. In the first part types and basic characteristics of protected escape routes, including the option of ventilation possibilities are described. Furthermore, natural ventilation is described in more detail. The attention is focused on the influence of wind on the efficiency of natural ventilation and the simplified procedure of calculation of this ventilation according to ČSN 73 0802 [1]. Subsequently, the issue of burning process, the identification of terms such as the burning zone or other hazards associated with fires are described. The practical part analyses the influence of wind on natural ventilation of the protected escape route on a specific building. The object in question is briefly characterized and then two ways to verify the effectiveness of its ventilation are presented. The computational procedure is developed in Excel, which makes it easy to verify the efficiency of natural ventilation, including the effect of wind on this ventilation. The second method of verifying the efficiency of the designed ventilation is by using CFD simulation software, FDS 6 (Fire Dynamics Simulator) and Pyrosim 2018. In the conclusion, the main findings of this analysis are presented. Specifically, the thesis presents the conflict between the results of the verification methods and concludes that higher speeds of wind may not negatively affect ventilation in all scenarios. Keywords: vítr,přirozené větrání,viditelnost,tlakové rozdíly,chráněná úniková cesta,požár,CFD model; win,natural ventilation,visibility,pressure differences,protected escape route,fire,CFD model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty

Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty. Teoretická část se zabývá především vymezením významných pojmů pro tuto práci. Nejprve jsou popsány ...

Adamovský Daniel; Brezík Václav; Trsek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh střední školy v Kashitu
Tilinger Jan; Čanda Petr; Sigmund Vojtěch
2019 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem střední školy v region Kashitu, který se nachází v Zambii. Magisterská práce rozvíjí všechny hlavní součásti návrhu, které jsou důležité pro dané specifické klima a pro komfort uživatelů školy. Projekt řeší výběr ideálního materiálu pomocí hodnocení udržitelnosti a vytvoření konstrukčního systému z tohoto materiálu. Užitím principů pasivního návrhu byl optimalizován tvar budov a přidány zlepšující prvky. Podmínky denního osvětlení, akustiky větrání a tepelný komfortu byly řešeny pro příjemné vnitřní prostředí v budovách. Pro zajištění potřeb při školním provozu, byly představeny odpovídající systémy technických zařízení budov. Hlavním cílem práce byl návrh udržitelného řešení pro potřebu střední školy v africké venkovské oblasti, který může být naplněn neziskovou organizací Přátelé New Renáto, které je tato práce věnována.This work is dealing with design of the high school in Kashitu region, located in Zambia. The master thesis is developing all major design component, important for the specific climate and comfort of school occupants. The project is solving selection of ideal material by using sustainability assessment and developing construction system from chosen material. By using passive design principles, the building shape was optimized by adding beneficial elements. For comfortable inner built environment, condition in daylight, acoustic, ventilation and thermal comfort were examined. An appropriate building service system was introduced to improve occupants' comfort and ensure satisfying their needs in school operation. The main goal of the work is designing a sustainable solution for the need of high school in African rural area, that can be fulfilled by the non-governmental organization Friends of New Renato, to which this thesis is dedicated to. Keywords: : Udržitelnost,přírodní materiály,rozvojové země,energetická účinnost,střední škola,materiálová optimalizace,vnitřní prostředí budov; Sustainability,natural materials,developing countries,energy efficiency,high school,material optimization,inner built environment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh střední školy v Kashitu

Tato práce se zabývá návrhem střední školy v region Kashitu, který se nachází v Zambii. Magisterská práce rozvíjí všechny hlavní součásti návrhu, které jsou důležité pro dané specifické klima a pro ...

Tilinger Jan; Čanda Petr; Sigmund Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení evakuace v domovech pro seniory
Najmanová Hana; Hašlová Veronika; Pavlík Tomáš
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením evakuace osob z domovů pro seniory v případě vzniku požáru. Toto téma je aktuální vzhledem ke stárnutí populace a zvyšující se poptávce po ubytování v domovech pro seniory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje faktory, které seniory odlišují od zbylé populace a mají vliv na průběh evakuace. Dále jsou shrnuty výsledky studií, jež se zabývají rychlostí pohybu hendikepovaných a starých osob, jejich rozměry a dobou do zahájení pohybu v případě evakuace. V praktické části byla provedena cvičná evakuace jednoho oddělení zvoleného domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. V rámci experimentu byl kladen důraz na získání nových dat o pohybu seniorů a ověření schopnosti personálu reagovat na vznik požáru a schopnosti evakuovat osoby na místo shromaždiště. Evakuace zvoleného objektu byla následně posouzena pomocí matematického modelu vytvořeného v softwaru Pathfinder. Porovnáním průběhu skutečné a namodelované cvičné evakuace bylo ověřeno, že software v případě modelování evakuace z domova pro seniory poskytuje přijatelné výsledky, a proto byl dále využit k namodelování celého objektu a k následnému posouzení bezpečnosti objektu z hlediska evakuace osob. Díky tomu mohla být navržena možná vylepšení požární bezpečnosti objektu z pohledu zajištění bezpečné evakuace osob. V praktické části bylo také provedeno dotazníkové šetření zkoumající podmínky evakuace v domovech pro seniory v České republice.The master´s thesis evaluates evacuation of elderly people from retirement homes in case of fire. The topic is being on the front burner because of the population aging and the increasing demand for the accommodation in retirement homes. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part summarizes factors that distinguish elderly from the rest of population and influence the process of evacuation. The data on the speed of disabled and elderly people, dimensions of people and pre-evacuation time available in the literature are summarized. In the practical part, the fire drill of one ward of the selected retirement home called Centrum pro seniory Zahrada in Bystřice pod Hostýnem was carried out. The purpose of the experiment was to obtain new data on the movement of the seniors. It was also observed how the staff react to the fire alarm and their ability to evacuate the elderly to a place of assembly. The evacuation of the selected object was then evaluated using the mathematical model created in Pathfinder software. By comparing the course of the actual and modelled fire drill, it was verified that software in case of modelling evacuation from retirement homes provided acceptable results. Therefore, Pathfinder was used to model the entire object. The safety of the building was then assessed from the evacuation point of view. As a result, some suggestions were proposed how to improve the fire safety of the building in case of evacuation. At the end of the thesis a questionnaire survey was carried out examining the conditions of evacuation in retirement homes in the Czech Republic. Keywords: evakuace,senior,domov pro seniory,sociální péče,rychlost pohybu,model,požární bezpečnost,imobilita,doba evakuace; evacuation,senior,elderly,retirement home,nursing home,social care,movement speed,model,fire safety,immobility,evacuation time Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení evakuace v domovech pro seniory

Diplomová práce se zabývá hodnocením evakuace osob z domovů pro seniory v případě vzniku požáru. Toto téma je aktuální vzhledem ke stárnutí populace a zvyšující se poptávce po ubytování v domovech pro ...

Najmanová Hana; Hašlová Veronika; Pavlík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant
Najmanová Hana; Pešková Veronika; Mózer Vladimír
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob z železničních kolejových vozidel při mimořádné události. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav poznání a rešerši dostupné literatury. V teorii je nastíněna problematika evakuace jako takové, specifika evakuace osob z kolejových vozidel, parametry ovlivňující celkový čas evakuace osob z vozu a přehled již provedených experimentů evakuace osob z vlaku společně s poznatky, které tyto zkoušky přinesly. Na základě teoretických znalostí byly sestaveny evakuační scénáře pro praktickou část této práce, kterou je realizace a vyhodnocení experimentu evakuace osob z vloženého vozu řady 071 jednotky EPJ471 (dvoupodlažní jednotka CityElefant). Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu složení evakuované skupiny, šířky vnitřního koridoru na úrovni výstupu a typu výstupu z vozu na celkovou dobu evakuace. Dále jsou vyhodnocena data týkající se pohybu osob ve voze, jako jsou tok osob či jejich rychlost pohybu, kooperace mezi cestujícími při evakuaci či způsob překonávání výstupu z vozu. V závěru práce je uveden příklad aplikace experimentálních dat pro účely matematického modelování pohyb osob ve formě porovnání vybraných experimentálních výsledků s matematickými modely stejných evakuačních scénářů, které jsou výsledkem související diplomové práce Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu (Kuklík, 2019).The diploma thesis deals with the issue of evacuation of passengers from railway rolling stock in emergency. The theoretical part of the thesis is focused on the current state of art and on the research of available literature. The theoretical part of the thesis is focused on the current state of art and on the research of available literature, which outlines evacuation issues, specifics of evacuation of passengers from a rolling stock, including parameters influencing the total evacuation time, and knowledge which these experiments have brought. This theoretical background was used to create evacuation scenarios for the practical part of this work, which is the realization and evaluation of the evacuation experiment of passengers from the CityElefant. This thesis deals with the study of the influence of composition of the evacuated group, the width of the corridor and the type of output from the car for the total evacuation time. In addition, are evaluated data on the movement of people in a car, such as the flow rate of people or their speed of movement, cooperation between passengers during evacuation or how to overcome the exit from the car. The conclusion of the thesis is an example of the application of experimental data for the purposes of mathematical modeling of the movement of persons in the form of comparison of selected experimental results with mathematical models of the same evacuation scenarios resulting from the related diploma thesis Sensitivity analysis of evacuation models from a train vehicle (Kuklík, 2019). Keywords: Evakuace,vlak,experiment,požární bezpečnost,behaviorální vlivy,celková doba evakuace,tok proudu osob,nouzová situace,detekce požáru,nouzový výstup; Evacuation,train,experiment,fire safety,human behaviour,total evacuation time,flow rate,emergency,fire detection,emergency exit Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant

Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob z železničních kolejových vozidel při mimořádné události. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav poznání a rešerši dostupné ...

Najmanová Hana; Pešková Veronika; Mózer Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Předsazená montáž oken
Novák Jiří; Kasal Pavel; Hazucha Juraj
2019 - Czech
Tato práce se zabývá předsazenou montáží oken. Představuje používané systémy předsazené montáže. Zahrnuje rozsáhlou výpočetní analýzu detailů styku okenní výplně a stavební konstrukce ve 2D teplotním poli. Vyhodnocuje hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty a lineárního činitele prostupu tepla u výpočtů s různou hloubkou osazení okna a ve skladbách s různými typy nosných konstrukcí. Na základě vyhodnocení doporučuje vhodné vyložení okna a uvádí, jaké typy oken jsou pro předsazenou montáž vhodné. Práce zahrnuje také 3D výpočet bodového činitele prostupu tepla ocelové konzoly pro předsazenou montáž a porovnává systém, který řeší předsazení pomocí konzol se systémem, který vytváří sekundární ostění. Porovnává klasickou a předsazenou montáž z hlediska tepelných ztrát. Provádí výpočet potřeby tepla na vytápění pro modelový dům a ukazuje potenciál úspory vlivem realizace předsazené montáže. Součástí práce je výpočetní nástroj pro výpočet finanční úspory za vytápění vlivem realizace předsazené montáže.The thesis describes systems of thermally separated installation of windows. The main part of thesis is extensive 2D temperature field computational analysis of fitted window frames details. Calculations in 2D temperature field include details with various depth of installed windows and with various wall materials. The thesis evaluates the lowest internal surface temperature and linear thermal transmittance. Based on the evaluation of analysis, the thesis recommends a suitable window position and a suitable types of the window for thermally separated installation of windows. The thesis also includes a 3D calculation of point thermal transmittance of steel cantilever for thermally separated installation of windows and compares systems of steel cantilevers with secondary jambs. Thesis compares ordinary and thermally separated installation of windows from heat losses point of view. It shows the savings potential of model family house and computing tool of the savings potential is included in this thesis. Keywords: Předsazená montáž oken,systémy předsazené montáže,lineární činitel prostupu tepla,nejnižší vnitřní povrchová teplota,2D teplotní pole,výplň otvoru; Thermally separated installation of windows,systems of thermally separated installation,linear thermal transmittance,the lowest internal surface temperature,2D temperature field,infill of openings Available in digital repository of ČVUT.
Předsazená montáž oken

Tato práce se zabývá předsazenou montáží oken. Představuje používané systémy předsazené montáže. Zahrnuje rozsáhlou výpočetní analýzu detailů styku okenní výplně a stavební konstrukce ve 2D teplotním ...

Novák Jiří; Kasal Pavel; Hazucha Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Rozšíření ZŠ Rudná
Váchal Tomáš; Jakoubek Tomáš; Benda Martin
2019 - Czech
Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Rozšíření ZŠ Rudná. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a technologického postupu stavebních procesů, minimalizování časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Dále projekt řeší jednotlivé fáze zařízení staveniště a návrh bezpečnostních opatření pro provádění hrubé stavby.The purpose of the thesis is a construction technology project solution for the Extension of ZŠ Rudná. The author deals with the space, technology and time problems concerning the building construction. The aim of the thesis is to design suitable time and technology of construction processes and to minimalize time lags by using appropriate number of workers. In addition author suggests different phases of construction sites and draft safety measures for the construction. Keywords: Prostorová struktura,technologická struktura,časová struktura,zařízení staveniště,bezpečnostní opatření; Space,technology,time,construction site,safety measures Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Rozšíření ZŠ Rudná

Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Rozšíření ZŠ Rudná. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především ...

Váchal Tomáš; Jakoubek Tomáš; Benda Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika robotického zdění
Polák Karel; Kott František; Podlahová Nina
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá robotizací a automatizací stavebnictví, konkrétně robotickým zděním. Zaměřuje se na překážky a předpoklady jeho dalšího vývoje. V práci jsou charakterizovány doposud vyvinuté systémy pro robotické zdění, které jsou následně porovnávány s tradičním způsobem zdění při využití na stavbě konkrétního objektu. Součástí práce je závěrečné vyhodnocení vybraných technologií zdění.The diploma thesis focuses on robotizing and automation of the construction sector, particularly robotic bricklaying. The aim is on the obstacles and assumptions of its further development. The thesis describes today's systems for robotic bricklaying, which are later compared with conventional bricklaying when used for construction of a particular building. The final part of the work is the evaluation of chosen bricklaying technologies. Keywords: automatizace,BIM,digitalizace,robotické zdění,robotizace,Stavebnictví 4.0,technologie,porovnání; automation,BIM,comparasion,Construction 4.0,digitalization,robotic bricklaying,robotization,technology Available in digital repository of ČVUT.
Problematika robotického zdění

Diplomová práce se zabývá robotizací a automatizací stavebnictví, konkrétně robotickým zděním. Zaměřuje se na překážky a předpoklady jeho dalšího vývoje. V práci jsou charakterizovány doposud vyvinuté ...

Polák Karel; Kott František; Podlahová Nina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases