Number of found documents: 111
Published from to

MARTIN
Novotný Tomáš; Strelcová Barunka; Smrčková Markéta
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný blok transformujem a do jednotlivých objektov umiestňujem funkcie ako knižnica, múzeum, kultúrne centrum, bytový dom s obchodným parterom, zariadenie s opatrovateľskou službou, materská škola, športové centrum a jedáleň. Okrem areálu tlačiarní je návrh doplnený riešením priestoru priľahlého Vajanského námestia.The subject of my diploma project is the conceptual design of the old printing factory Neografia, and its surroundings in the city centre of Martin, Slovakia. Previously, the site was only accessible to printing factory employees. I have transformed the monofunctional block of houses into library, museum, cultural center, housing, shops, senior house, nursery school, kindergarten, sport hall and canteen. Keywords: rehabilitácia,tlačiarne,transformácia,knižnica,muzeum,kultúrne centrum,športové centrum,materská škôlka,bývanie,zariadenie s opatrovateľskou službou; transformation,printing company,library,museum,cultural centre,sport centre,kindergarten,housing Available in digital repository of ČVUT.
MARTIN

Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný ...

Novotný Tomáš; Strelcová Barunka; Smrčková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně
Novák Jakub; Krnáčová Petra; Jiřina Marcel
2018 - Slovak
Táto diplomovaná práca sa zaoberá revitalizáciou programu DITHYRON určeného na diagnostiku porúch štítnej žľazy, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia pre operačný systém MS-DOS, do formy modulu modernej webovej aplikácie Alma Diagnostics. V rámci práce je uvedená podrobná analýza nedostatkov historickej implementácie, ktoré neumožňovali program v súčasnosti používať, rozširovať a vylepšovať. V práci sú zároveň analyzované existujúce aplikácie na pomoc s diagnostikou ochorení a problémy, ktoré limitujú ich rozšírenie. S využitím týchto informácii je navrhnutý a následné implementovaný modul na pomoc s diagnostikou porúch štítnej žľazy.The diploma thesis concerns with the renewal of the DITHYRON program designed for thyroid disorder diagnostics during 1990s for MS-DOS operating system into a module form of contemporary Alma Diagnostics web application. The thesis contains detailed analysis of historical implementation shortcomings, which caused the program to be unsuitable for present usage, expansion and improvements. The thesis also analyzes present applications that are used to help with the disease diagnostics and problems that limit their expansion. Based on these findings a module for help with thyroid disorders diagnostics was designed and implemented. Keywords: klinické systémy na podporu rozhodovania,poruchy štítnej žľazy,DITHYRON,Alma Diagnostics; clinical decision support systems,thyroid disorders,DITHYRON,Alma Diagnostics Available in digital repository of ČVUT.
Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně

Táto diplomovaná práca sa zaoberá revitalizáciou programu DITHYRON určeného na diagnostiku porúch štítnej žľazy, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia pre operačný systém MS-DOS, do formy ...

Novák Jakub; Krnáčová Petra; Jiřina Marcel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu
Kuchař Jaroslav; Šiller Jakub; Bernhauer David
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza analýza prostredia webu, súhrn doterajších prístupov a projektov, návrh vlastného riešenia a jeho implementácia. Práca popisuje riešenie pri výpadku výpočtového uzla, reakciu na pomalý výpočtový uzol, možnosti regulovania záťaže počítača návštevníka stránky frameworkom, možnosti využitia webových technológií asm.js a WebAssembly, ako aj stratégie distribúcie práce a bezpečnostné opatrenia frameworku. Na záver práca obsahuje vyhodnotenie experimentov a návrhy na zlepšenie frameworku.This master thesis focuses on design and implementation of a framework that uses computers of website visitors as computing nodes through web browsers. It contains an analysis of the Web environment, summarization of previous approaches and projects, design and implementation of the framework. The work describes the solution of computing node failure, reaction to slow computing node, possibilities of controlling the load of the framework on a website visitor's computer, options of asm.js and WebAssembly technology utilization, strategies for work distribution and security of the framework. At the end of the thesis, the experiment results and proposal of improvements are listed. Keywords: Distribuované výpočty,výpočty vo webových prehliadačoch,výpočty na webe,volunteer computing,distribúcia práce,vlastnosti webu,asm.js,WebAssembly,wasm,Emscripten,TypeScript,Node.js; Distributed computing,computation in Web browsers,computations in Web,volunteer computing,distribution of work,Web characteristics,asm.js,WebAssembly,wasm,Emscripten,TypeScript,Node.js Available in digital repository of ČVUT.
Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza ...

Kuchař Jaroslav; Šiller Jakub; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace vývoje aplikací na platformě IBM BPM
Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Daněček Jiří
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe štatistiky najčastejších problémov formulovaná sada najlepších postupov, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je prakticky overená na zvolenom systéme.The aim of this diploma thesis is optimization of web applications on the IBM Business Process Manager platform, where the best pracites are formulated based on the statistics of common bugs and problems, whose correctness and universal usability is practically verified on the selected system. Keywords: Business Process Manager,BPMN,najlepšie postupy,optimalizácia,webová aplikácia; Business Process Manager,BPMN,methodology,best practices,optimization,web application Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace vývoje aplikací na platformě IBM BPM

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe štatistiky najčastejších problémov formulovaná sada najlepších postupov, ...

Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Daněček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

GIS rozšíření pro ClueMaker
Sušický Marek; Beneš Jozef; Kuchař Jaroslav
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou modulu do aplikácie ClueMaker firmy Profinit EU, ktorej hlavnou funkciou je vizualizácia dát uložených v databázach. Tento nový modul umožňuje analyzovať dáta z databáz aj vzhľadom na ich geografickú lokalitu. Pri vývoji pluginu bola využitá knižnica WorldWind vyvíjaná agentúrou NASA.This master thesis deals with analysis, design and implementation of module for application ClueMaker of company Profinit EU. Its main function is visualization of data from databases. This new module allows for analysis of data from database according to their geographic location. For implementation was used WorldWind library developed by United States' agency NASA. Keywords: ClueMaker,GIS,WMS,NASA WorldWind,vizualizácia dát,analýza dát; ClueMaker,GIS,WMS,NASA WorldWind,data visualization,data analysis Available in digital repository of ČVUT.
GIS rozšíření pro ClueMaker

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou modulu do aplikácie ClueMaker firmy Profinit EU, ktorej hlavnou funkciou je vizualizácia dát uložených v databázach. Tento nový modul ...

Sušický Marek; Beneš Jozef; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DETENČNÍ ÚSTAV
Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom psychickej poruchy vykonali trestný čín. Títo ľudia sú nepezpeční ako pre seba, tak i pre spoločnosť a preto je pre nich nutné vytvoriť miesto, kde budú v bezpečí a kde im dáme šancu na lepší život. Predstavila som si človeka, ktorý pod vplyvom psychózy ublížil niekomu v rodine, taký človek nepotrebuje byť ešte viac potrestaný, ale potrebuje pomoc. A práve táto pomoc bola najdôležitejším aspektom môjho projektu.Topic of my diploma project is detention centre and it is been some time since government started to talk about this topic. It is quite new typology, at least at Slovakia, where we miss it. It is facility dedicated for mentaly ill inmates who did the crime under the psychosis. These people are dangerous not only for themselves, but mostly for menkind and that is the reason why to build a place for them, where they are going to be safe and where they are going to have better life. Imagine man, who hurt the member of family under the psychosis, this person does not need to be punished, this man needs help. And this help is the most important point of my project. Keywords: Detencia,detenčný ústav,liečebňa; detention,detention centre,psychiatry Available in digital repository of ČVUT.
DETENČNÍ ÚSTAV

Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa ...

Novotný Tomáš; Kvasnicová Alexandra; Kahlen Max
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DĚTSKÝ OSTROV
Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
2018 - Slovak
Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ohrožujících společnost předkládá potřebu nového typu veřeného prostrotu který svému užívateli umožňuje bez opouštění města konfrontaci se sebou samým ve způsobu netypicém pro běžně zažité využití veřejných prostor. Práce klade otázku zda v době kdy architekti disponují objemem znalostí jako nikdy předtím, stačí při slovním spojení "lidské měřítko" zaměření pouze na typologické rozměry a navrhuje ponořit se hlouběji.The theme of the diploma thesis is the public space in the city center and its new interpretation. Location is the Children's Island in Prague. Based on the the latest expertise and current threats of contemporary society, it presents the need for a new type of public space that allows its user to confront himself without need to leave the city in a manner atypical for the commonly spread use of public spaces. The work raises the question whether at time then architects have knowledge like never before, if it is enough when with the phrase "human scale" we focus only on typological dimensions and it proposes to delve deeper. Keywords: Dětský ostrov,verejný prostor,park,pavilon; Children's island,public space,park,pavilion Available in digital repository of ČVUT.
DĚTSKÝ OSTROV

Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ...

Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TERMINÁL VLTAVSKÁ
Plicka Ivan; Kurillová Lucia; Lejčar Ivan
2018 - Slovak
Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu mestskú štruktúru Holešovíc, vytovrením administrativního komplexu.The main topic of the diploma thesis was creating a transfer point (subway, train, tram) at the new Vltavská railway station. The aim was to link these segments and reacting to the existing urban structure of Holešovice to creating the administrative complex building, the most efficient. Keywords: Terminál Vltavská,Holešovice,Praha 7,nádraží,administratívní komplex; Terminal Vltavská,Holešovice,Praha7,Trainstation,Administrativebuildings Available in digital repository of ČVUT.
TERMINÁL VLTAVSKÁ

Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň ...

Plicka Ivan; Kurillová Lucia; Lejčar Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce
Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
2018 - Slovak
Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú štúdiu pre rôzne priemery hlavy skrutky. Cieľom bolo určiť vplyv priemeru hlavy na únosnosť spoja v sklenených paneloch.This master thesis describes the experiments of glass panels with blind point connections, the creation of a numerical model of this connection using the ANSYS program, which is identical to the experiments performed and the parametric study for the different diameters of connection fitting. The aim was to determine the influence of the diameter of the connection fitting on the joint capacity in the glass panels. Keywords: sklo,vrstvené sklo,spoje sklenených konštrukcií,spoj so zapustenou hlavou,experimentálna analýza,numerický model; glass,laminated glass,glass connections,blind point connection,experimental analysis,numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce

Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými ...

Sokol Zdeněk; Minda Branislav; Štolc Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Evaluácia prínosu intervencií z ESIF
Fanta Petr; Tučeková Ľubica; Havránek Jan
2017 - Slovak
Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho zhodnotiť, či vynaloženie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) je pre túto intervenciu regionálnej politiky vhodné. Východiskom našej práce je overenie hypotézy :"Implementácia ICT vybavenia do základoškolského vzdelávania vplýva na lepšie jazykové výsledky žiakov".Diplomová práca je rozdelená do 4 kapitol a obsahuje 6 obrázkových grafov, 15 tabuliek a 1 prílohu. Prvé 3 kapitoly tvoria zhrnutie z monitoringu oblasti, ktorej sa naše evaluačné šetrenie týka. Nachádzajú sa tu aktuálne informácie o vzdelávacej a regionálnej politike, o cudzojazyčnej výučbe a o implementácií ICT do cudzojazyčnej výučby. Následne 4. kapitola je tvorená evaluačným šetrením. V práci sme použili viaceré metódy. Ako už bolo spomenuté vykonávali sme rozsiahly monitoring, pričom sme pracovali s množstvom informácií z viacerých zdrojov ako odborná literatúra, žurnalistické zdroje, strategické dokumenty na národnej a európskej úrovni, štatistické dáta, príklady dobrej praxe, ale aj výsledky testovaní na národnej a medzinárodnej úrovni. Pomocou analýzy a syntézy sme s jednotlivými dátami pracovali, pričom sme sa snažili do práce zahrnúť len tie najdôležitejšie a najužitočnejšie skutočnosti z danej problematiky. Okrem toho sme pracovali s viacerými evaluačnými metódami ako dotazníkové šetrenie, pozorovanie, individuálne rozhovory, komparatívna analýza výsledkov a prípadová štúdia v podobe príkladu dobrej praxe. V záverečnej fáze sme hodnotili danú intervenciu regionálnej politiky pomocou vybraných evaluačných metód a odpovedaním na vopred stanovené evaluačné otázky. Okrem hodnotenia pozitívneho vplyvu ICT na výsledky žiakov sme analyzovali aj iné prínosy, ktoré intervencia financovaná z ESIF v podobe moderného ICT vybavenia do cudzojazyčnej výučby prináša.The main aim of diploma thesis is an evaluation of impact information and communication technologies(ICT) to language results in the primary school. And based on that evaluate, if the financial resources for this ESIF intervention are paid out properly. In the beginning we verified a hypothesis : "Implementation of ICT equipments into primary education has positive impact into language results". Our thesis is divided into 4 chapters and includes 6 pictorial graphs, 15 charts and 1 attachment. The first 3 chapters include a monitoring summary of area, which is our evaluation about. During extended monitoring analysis we needed to find and process information about education and regional policy, foreign language education in the primary schools and integration ICT into school. The fourth chapter include a process of evaluation. In the thesis we used several methods. As we mentioned we needed to find and process a lot of information from different sources like academic literature, journalistic sources, national and european strategic documents, examples of good practice but also national and international results of language testing. Thank to an analysis and a synthesis we selected the main facts about our topic. We also implemented some evaluation methods like a questionnaire, a survey, individual dialogues, a comparative analysis of language results and an example of good practice in the case study.Finally we evaluated the intervention of regional policy with implementing methods of evaluation and with finding answers of our questions. We evaluated the positive impact of ICT to language results and also we analyzed other benefits of ESIF intervention. Keywords: Vzdelávanie,evaluácia,intervencia,informačné a komunikačné technológie,cudzie jazyky; Education,evaluation,intervention,information and communication technologies,foreign languages Available in digital repository of ČVUT.
Evaluácia prínosu intervencií z ESIF

Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho ...

Fanta Petr; Tučeková Ľubica; Havránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases