Number of found documents: 1585
Published from to

TERMINÁL VLTAVSKÁ
Plicka Ivan; Holečková Adéla; Lejčar Ivan
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh dopravního terminálu nad stanicí metra Vltavská. Terminál zahrnuje železniční stanici Praha-Bubny s vazbou na tramvajovou dopravu a obchodní galerii. Hlavním cílem bylo vytvořit nové centrum reurbanizovaného území HolešovicThe subject of the diploma project is a design for the transport terminal above the Vltavská metro station. The terminal includes the Prague-Bubny railway station with a linkage to tram traffic and a shopping gallery. The primary aim was to create a new center for the reurbanized area of Holešovice. Keywords: Holešovice,Vltavská,terminál,nádraží Praha-Bubny,administrativní budovy; Holešovice,Vltavská,terminal,railway station,Prague-Bubny Available at various departments of the ČVUT.
TERMINÁL VLTAVSKÁ

Předmětem diplomové práce je návrh dopravního terminálu nad stanicí metra Vltavská. Terminál zahrnuje železniční stanici Praha-Bubny s vazbou na tramvajovou dopravu a obchodní galerii. Hlavním cílem ...

Plicka Ivan; Holečková Adéla; Lejčar Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMÍNÁL PRAHA RUZYNĚ
Florián Miloš; Pokoj Ondřej; Klokočka Jiří
2018 - Czech
Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o vysokorychlostní železnici na trati Praha-Drážďany, prodloužení trasy metra A ze stanice Nádraží Veleslavín a příměstskou dráhu Praha, Masarykovo nádr.-Kladno. Cílem je návrh dopravního přestupního terminálu v místě křížení těchto dopravních cest a vytvoření obytného přehledného prostředí s důrazem na rychlý přesun cestujících a jejich komfort při čekání na další spoj.The project is based on two main synchronic intentions. On the one hand an extension of Terminal 2 as part of a bigger development of the Airport City and on the other hand linking the airport with rail transport, i.e. the net of European high-speed trains, an extension of Metro A and the suburban railway PragueKladno. The goal is to design a transfer transport hub at the crossing point of these traffic routes and create a human-friendly and clearly organized environment with an accent on quick movement of passengers and their comfort while waiting for the next traffic connection. Keywords: dopravní terminál,letiště,vysokorychlostní železnice,transferium; transferium,transport hub,airport,high-speed train in Czech Republic Available at various departments of the ČVUT.
MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMÍNÁL PRAHA RUZYNĚ

Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční ...

Florián Miloš; Pokoj Ondřej; Klokočka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq
Ubik Sven; Majerčík Michal; Kubalík Pavel
2018 - Czech
Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou formou, digitálnymi audio štandardmi ADAT a S/PDIF a embedded audiom do 3G-SDI videa vo formáte AES3 podľa štandardu SMPTE299m. Umožňujú tiež audio prijímať a posielať po IP sieťach v RTP paketoch. Moduly sú implementované v jazyku VHDL.Subject of this diploma thesis is implementation of audio codecs for Audio MVTP platform based on Xilinx Zynq-7000 system-on-chip. Results are modules that allow audio to be converted between analog form, digital audio standards ADAT and S/PDIF and embedded AES3 audio into 3G-SDI video stream according to SMPTE299m. Modules also allow the audio to be transmitted as RTP packets across IP networks. The modules are implemented in VHDL. Keywords: Prenos audia,Zynq,S/PDIF,AES3,I2S,ADAT,RTP,SMPTE299m; Audio transfer,Zynq,S/PDIF,AES3,I2S,ADAT,RTP,SMPTE299m Available at various departments of the ČVUT.
Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq

Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia ...

Ubik Sven; Majerčík Michal; Kubalík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vývoj FIORI aplikace nad SAP PM modulem pro realizaci servisních zakázek a preventivní údržby
Šindlář Martin; Morávek Marcel; Pavlíčková Petra
2018 - Czech
Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace nad modulem údržby SAP Plant Maintenance. Popisuje komponenty SAP potřebné pro vývoj požadované aplikace, analýzu požadavků a následnou implementací.This thesis deals with the creation of web application over SAP Plant Maintenance module. Describes the SAP components needed to develop required application, requirements analysis and implementation itself. Keywords: SAP,Model údržby,Fiori,SAP Gateway,BSP,SAPUI5,uživatelské rozhraní; SAP,Module Plant Maintenance,Fiori,SAP Gateway,BSP,SAPUI5,user interface Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj FIORI aplikace nad SAP PM modulem pro realizaci servisních zakázek a preventivní údržby

Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace nad modulem údržby SAP Plant Maintenance. Popisuje komponenty SAP potřebné pro vývoj požadované aplikace, analýzu požadavků a následnou implementací.This ...

Šindlář Martin; Morávek Marcel; Pavlíčková Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití umělé inteligence pro analýzu úniku osob z hořící místnosti
Jiřina Marcel; Kukačka Jiří; Kalvoda Tomáš
2018 - Czech
Cílem této práce je probádat možnosti využití algoritmů umělé inteligence a strojového učení v odvětví požární optimalizace budov, a položit tak základy pro samočinnou kontrolu návrhů budov.Aim of this thesis is to explore possibilities of using artificial intelligence algorithms and machine learning in field of fire protection related optimalization of buildings, and set basics for automated design checking of buildings. Keywords: umela inteligence,neuronova sit,geneticky algoritmus,optimalizace mravenci kolonii,optimalizace budovy,simulace pohybu osoby; artificial intelligence,neural network,genetic algorithm,ant colony optimalization,building optimalization,person movement simulation Available at various departments of the ČVUT.
Využití umělé inteligence pro analýzu úniku osob z hořící místnosti

Cílem této práce je probádat možnosti využití algoritmů umělé inteligence a strojového učení v odvětví požární optimalizace budov, a položit tak základy pro samočinnou kontrolu návrhů budov.Aim of ...

Jiřina Marcel; Kukačka Jiří; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analytický nástroj pro párové obchodování
Guth Ondřej; Maleček Kamil; Müller Pavel
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační server GlassFish. Na základě výstupů z testování je v sekci Závěr zhodnocena celá aplikace a jsou poskytnuty návrhy na její vylepšení do budoucna.This diploma thesis deals with the design and implementation of an analytic tool for stocks trading, namely for the pair trading strategy. The implementation is done by standard technologies available in Java Enterprise Edition, JavaServer Faces and application server GlassFish. In the last chapter, there is a description of pros and cons of the application and some ideas for future improvements are discussed. Keywords: akcie,párové obchodování,analytický nástroj,kointegrace,GlassFish 5,Java EE 8,JSF 2.3,PrimeFaces,OmniFaces,SuanShu; stocks,pair trading,analytic tool,cointegration,GlassFish 5,Java EE 8,JSF 2.3,PrimeFaces,OmniFaces,SuanShu Available at various departments of the ČVUT.
Analytický nástroj pro párové obchodování

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, ...

Guth Ondřej; Maleček Kamil; Müller Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce anomálií v provozu IoT sítí
Čejka Tomáš; Soukup Dominik; Černý Viktor
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v prostředí Internet of Things (IoT). Prvním cílem je analýza aktuálního stavu IoT sítí a identifikace bezpečnostních slabin bezdrátových senzorových protokolů. Druhým cílem je vytvoření nástroje, který v probíhající komunikaci detekuje nalezené bezpečnostní incidenty. V analytické části je čtenář seznámen s principem fog computingu a nově vzniklým modelem komunikace. Zároveň jsou důkladně rozebrány aktuálně používané protokoly včetně jejich bezpečnostních slabin. Součástí práce je návrh architektury, který je připraven na budoucí rozšiřování, což je nezbytné pro rychle se rozvíjející a širokou oblast IoT. Při návrhu byl kladen důraz na nízké hardwarové nároky tak, aby bylo možné provozovat výsledné řešení i na IoT branách s omezenými prostředky. První část výstupu této práce tvoří rešerše aktuálního stavu IoT, která je obsažena v textu této práce. Druhou částí je modulární systém, který lze konfigurovat a přizpůsobit pro konkrétní topologii. Výsledný nástroj je implementovaný v jazyce C++ a rozšiřuje již existující IoT bránu BeeeOn o možnost detekce anomálií v bezdrátových senzorových protokolech. Výsledkem je nová verze této brány s mechanismem pro detekci útoků.This work is focused on security concerns and issues of the Internet of Things (IoT). The first aim is to analyse the actual situation of IoT and to identify vulnerabilities of the wireless sensor network protocols. The second aim is to develop a tool that is able to detect security incidents in communication traffic. The analytical part describes the fog computing concept and new communication architecture. Simultaneously, there are thoroughly explored current IoT protocols including their vulnerabilities. This is followed by the tool design that is ready for the future extension, which is necessary for this rapidly growing area like IoT. During designing, low hardware requirements were emphasised so that it would be possible to deploy the created solution event on IoT gateways with restricted resources. The first result of this work is research of the current IoT state, which is contained in the text of this work. The second result is a modular system that is configurable and customizable for target topology. The created tool is implemented in C++ language and extends the already existing IoT gateway BeeeOn by anomaly detection of the wireless sensor network protocols. The result is a new version of the BeeeOn gateway with the mechanism for attacks detection. Keywords: IoT,detekce anomálií,BeeeOn,NEMEA; IoT,anomaly detection,BeeeOn,NEMEA Available at various departments of the ČVUT.
Detekce anomálií v provozu IoT sítí

Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v prostředí Internet of Things (IoT). Prvním cílem je analýza aktuálního stavu IoT sítí a identifikace bezpečnostních slabin bezdrátových ...

Čejka Tomáš; Soukup Dominik; Černý Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH
Hradečný Tomáš; Baroch Michael; Lehmannová Martina
2018 - Czech
Téma památníku Tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československa i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Návrh se zabývá obnovou rodinného statku jako místa uchování paměti připomníajícímu podmínky vzniku a života tří odbojů. Hlavním smyslem bylo vytvoření důstojného prostoru, který umožní seznámení mladé generace i veřejnosti s částí naší historie, a zároveň prostředí podněcujícímu k vzdělávání a přemýšlení o významu pojmů jako je svoboda, vlastenectví, národní hrdost, identita, smrt.The subject of the Three Resistance Memorial responds to the extraordinary situation where the whole modern history of Czechoslovakia and the Czech Republic could be read through the fate of the single peasant family and its companions. The proposal deals with the restoration of the family farmhouse as a place of memory preservation, commemorating the conditions of the origin and life of three resistance movements. The main purpose was to create a dignified space that will enable the young generation and the public to become acquainted with part of our history, and an environment stimulating education and reflection of the meaning of phenomena such as freedom, patriotism, national pride, identity, death. Keywords: Mašínovi,památník,muzeum,edukace,paměť,odboj; Resistance,Mašíns,Memorial,Education,Memory Available at various departments of the ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH

Téma památníku Tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československa i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Návrh se ...

Hradečný Tomáš; Baroch Michael; Lehmannová Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2018

OBYTNÝ BLOK VRŠOVICKÁ - PETROHRADSKÁ
Sedlák Jan; Plicková Magdalena; Šorm Ivan
2018 - Czech
Diplomová práce navrhuje nový obytný soubor při křížení Vršovické ulice s potokem Botičem, v místě dnes zcela nevhodně využitém jako parkoviště. Nová výstavba doplňuje uliční fronty ve Vršovické a Petrohradské ulici a podél toku Botiče vymezuje novou veřejnou zahradu. Návrh vychází z charakteru a uspořádání stávající okolní zástavby a doplňuje ji o nová kvalitní veřejná prostranství. Bytové domy jsou řešeny tak, že nabízejí značnou variabilitu uspořádání bytů: od bytů velikosti 1 + kk až po byty o velikosti 4 + 1.The thesis proposes a new residential complex at the crossing of Vršovická Street and Botič, in a place now inappropriately used as a parking lot. The new buildings complete the street fronts in Vršovická Street and Petrohradská Street and they define a new public garden along Botič. The design is based on the character and arrangement of the existing surrounding area and complements it with new quality public spaces. Residential buildings are designed in such a way that they offer considerable variability in the layout of apartments: from flats of size 1 + kk to apartments of 4 + 1 size. Keywords: obytný blok,Vršovická,Petrohradská,Botič; residential block,Vršovická Street,Petrohradská Street,Botič Available at various departments of the ČVUT.
OBYTNÝ BLOK VRŠOVICKÁ - PETROHRADSKÁ

Diplomová práce navrhuje nový obytný soubor při křížení Vršovické ulice s potokem Botičem, v místě dnes zcela nevhodně využitém jako parkoviště. Nová výstavba doplňuje uliční fronty ve Vršovické a ...

Sedlák Jan; Plicková Magdalena; Šorm Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ANTIKONCEPCE JAKO TÉMA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU
Karel Marian; Frouzová Jitka; Míkovec Zdeněk
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá úvahou nad možnostmi antikoncepce a jakou roli může v této problematice sehrát průmyslový design. Autorka se věnuje sledování přirozeného ženského cyklu a navrhuje alternativu k současným formám antikoncepce. Stěžejním bodem tohoto projektu je spolupodílení se na prevenci početí a důraz na interakci obou partnerů.The project of Diploma thesis reflects contraceptive options and focuses on the role of industrial design in this issue. The author is concentrated on monitoring the natural female cycle and suggests an alternative to current form of contraception. The core of this project is co-participation in the prevention of conception and emphasis on the interaction of both partners. Keywords: sledování ženského cyklu,design,antikoncepce,interakce,vizualizace dat; female cycle tracking,design,contraception,interaction,data visualization Available at various departments of the ČVUT.
ANTIKONCEPCE JAKO TÉMA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU

Diplomová práce se zabývá úvahou nad možnostmi antikoncepce a jakou roli může v této problematice sehrát průmyslový design. Autorka se věnuje sledování přirozeného ženského cyklu a navrhuje ...

Karel Marian; Frouzová Jitka; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases