Number of found documents: 704
Published from to

Únavová analýza bloku spalovacího motoru
Nesládek Martin; Loshkarev Kirill; Bárta Jiří
2019 - English
Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude čtenář seznámen s únavovými post-procesory FE-safe a FEMFAT během řešení jednoduchého ukázkového příkladu. Následně je proveden výpočet modelu spalovacího motoru pomocí metody konečných prvků v programu Abaqus a jeho rozbor s identifikací kritických míst z hlediska únavy. Dalším krokem je tvorba submodelu, který tato kritická místa obsahuje. Nakonec je provedena únavová analýza submodelu v FEMFAT a FE-safe a diskuse jejích výsledků.The work deals with fatigue analysis of a combustion engine block. First of all, a short research of material fatigue with focus on lifetime prediction (especially using multiaxial approaches) is provided. Then a brief overview of fatigue post-processors FE-safe and FEMFAT follows where its functionality is described on an easy sample problem. Afterwards, Finite Element Analysis of an engine block is conducted in Abaqus software and its critical places are identified with respect to fatigue. The next step is creation of a submodel which contains these critical places. Finally, fatigue analysis of the submodel is carried out in FEMFAT and FE-safe and the conclusions are drawn. Keywords: multiaxiální únava,metoda konečných prvků,únavový post-procesor,Abaqus,FE-safe,FEMFAT; multiaxial fatigue,finite element method,fatigue post-processor,Abaqus,FE-safe,FEMFAT Available in digital repository of ČVUT.
Únavová analýza bloku spalovacího motoru

Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude ...

Nesládek Martin; Loshkarev Kirill; Bárta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Reverzní inženýrství kódu pro expandéry Normalizovaných systémů
Pergl Robert; Larionova Veronika; Verelst Jan
2019 - English
Daná práce se zabýva průzkumem možností, jak lze z legacy kódu získat vstupy pro NS expandery, za účelem jeho modernizace a reimplementace do normalizované podoby. Práce zkouma existující přístupy reverzního inženýrsví pro oblast extrakce byznys pravidel z již existujicích systému. Následně se evaluují možnosti použití existujicích nástrojů pro experimentální ověření, zda lze docílit generické automatizace extrakce dat z kódu. Na základě této fáze se formulují závěry a možná doporučení pro následné kroky.This thesis is meant as an exploration of possible usages of reverse engineering techniques and tools for purpose of obtaining the inputs for Normalized Systems expanders to re-engineer the legacy software system into its normalized version. During the exploration, the attention is to be paid to the techniques of reverse engineering and its application in already existing case studies. Additionally, the survey of the existing solutions and tools is provided. Moreover, the thesis includes the experimental part, where the reverse engineering tool (namely Moose) is used to gain the overview on the code and see the possibility of using in for acclimatization of the process. Finally, the work is concluded with the advice for future work. Keywords: Reverse engineering,Normalizované softwarové systémy,extrahování byznys logiky,legacy kód,re-engineering; Reverse engineering,Normalized software systems,business logicextraction,legacy code,re-engineering Available in digital repository of ČVUT.
Reverzní inženýrství kódu pro expandéry Normalizovaných systémů

Daná práce se zabýva průzkumem možností, jak lze z legacy kódu získat vstupy pro NS expandery, za účelem jeho modernizace a reimplementace do normalizované podoby. Práce zkouma existující přístupy ...

Pergl Robert; Larionova Veronika; Verelst Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza dotazů v distribuované grafové databázi
Valenta Michal; Svitáková Lucie; Hermann Lukáš
2019 - English
Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace dat. Tato práce analyzuje současné praktiky ukládání dat v distribuovaných grafových databázích. Podle této analýzy práce navrhuje a implementuje nový modul pro grafový výpočetní framework TinkerPop, který loguje provoz vygenerovaný dotazy uživatelů. Je rovněž naimplementována samostatná aplikace pro ukládání takovýchto logovaných dat do databáze JanusGraph. Tento program rovněž spouští redistribuční algoritmus navrhující efektivnější uložení dat v clusteru. Existující algoritmus od Vaquera a spol., kompatibilní se systémem Pregel, je aplikován s podstatnými rozšířeními. Výsledkem je návrh reorganizace dat s 70-80% zlepšením komunikace mezi uzly clusteru. Takovýto výsledek je porovnatelný s jinou známou metodou Ja-be-Ja, která však vyžaduje výrazně vyšší výpočetní prostředky. Na druhou stranu metoda v této práci zavádí malou disbalanci na uzlech clusteru. Nakonec tato práce uvádí doporučení pro možná budoucí rozšíření a vylepšení.Although products of graph databases intended for distributed environments already exist, the data are usually distributed randomly on particular physical hosts without any subsequent load examination and possible data reorganization. This thesis analyses the current practices of data storage in distributed graph databases. According to this analysis, it designs and implements a new module of the general graph computing framework TinkerPop for logging the traffic generated with user queries. A separate implementation for storage of such logged data in the JanusGraph database is provided. It also executes a redistribution algorithm proposing a more efficient distribution of data. An existing Pregel-compliant algorithm of Vaquero et al. with substantial enhancements is applied. Results with 70-80% improvement of communication among physical hosts of the cluster are obtained, which is comparable to another well-known method Ja-be-Ja with much higher computational demands. On the other hand, the method in this thesis imposes a necessary slight imbalance of the cluster nodes. Finally, this thesis introduces suggestions for future extensions and enhancements. Keywords: grafové databáze,rozdělení grafu,redistribuce,NoSQL,JanusGraph,TinkerPop,Pregel; graph databases,graph partitioning,redistribution,NoSQL,JanusGraph,TinkerPop,Pregel Available in digital repository of ČVUT.
Analýza dotazů v distribuované grafové databázi

Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení ...

Valenta Michal; Svitáková Lucie; Hermann Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel
Haniš Tomáš; Lászlo Marek; Madarás Juraj
2019 - English
Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. Cieľom tejto práce je vylepšenie charakteristík jazdnej dynamiky študentskej elektrickej formule použitím aktívneho prerozdeľovania hnacieho momentu a s pomocou ďaľších riadiacích systémov. Implementovaný bol tlmič uhlovej rýchlosti zatáčania a riadenie na referenčnú uhlovú rýchlost zatáčania. Systém bol vyvinutý prístupom model-based designu a overený virtuálnými jazdnými skúškami, restbus simuláciou a experimentálnymi jazdnými skúškami.Development of electric vehicles gives new possibilities for vehicle dynamics control by the introduction of the individual-wheel driven platforms. A fast response time of electric powertrain also allows for further progress in existing solutions. The goal of this thesis is to improve electric formula student handling characteristics with the introduction of active torque vectoring and additional control systems. Namely yaw rate tracking and yaw damper were implemented. The system is developed using a modelbased design approach and tested by virtual test drives, restbus simulation, and experimental drive tests. Keywords: dynamika vozidla,stabilita vozidla,elektrické vozidlá,riadiace systémy,systém prerozdeľovania hnacieho momentu,pretáčavosť,nedotáčavosť,IPG Carmaker,4WD,študentská elektrická formula,testy dynamiky vozidla,restbus,model-based design,riadenie preklzu,trakčná kontrola; vehicle dynamics,vehicle stability,electric vehicles control systems,torque vectoring system,driver assistance system,oversteer,understeer,IPG Carmaker,4WD,formula student electric,vehicle dynamics tests,restbus,model-based design,slip ratio control system,traction control Available in digital repository of ČVUT.
Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel

Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už ...

Haniš Tomáš; Lászlo Marek; Madarás Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro architekturu mikroslužeb
Pergl Robert; Kolařík Vincenc; Skotnica Marek
2019 - English
Práce se zabývá schopností evolvability aplikací postavených na architektuře mikroslužeb. Aplikuje pravidla definovaná teorií Normalizovaných systémů a diskutuje jejich dopad. Práce zevrubně zkoumá doménu architektury mikroslužeb a identifikuje klíčové architektonické aspekty. Aspekty jsou dále zkoumány pomocí teorie Normalizovaných systémů a výsledkem je soubor pravidel pro dosažení evolvability aplikací využívajících mikroslužeb. Navrhovaná pravidla jsou poté diskutována.The thesis is engaged in evolvability of applications build using microservice architecture. It applies the rules defined by the Normalized Systems theory and discusses its impacts. The thesis thoroughly analyses the domain of microservice architecture and identifies the key architectural aspects. The aspects are examined using the Normalized Systems theory and results in a set of guidelines to achieve evolvability of the microservice applications. The viability of proposed guidelines is then discussed. Keywords: architektura mikroslužeb,evolvabilita,mikroslužby,softwarová architektura,teorie normalizovaných systémů; evolvability,microservice architecture,microservices,normalized systems theory,software architecture Available in digital repository of ČVUT.
Aplikování teorie Normalizovaných systémů pro architekturu mikroslužeb

Práce se zabývá schopností evolvability aplikací postavených na architektuře mikroslužeb. Aplikuje pravidla definovaná teorií Normalizovaných systémů a diskutuje jejich dopad. Práce zevrubně zkoumá ...

Pergl Robert; Kolařík Vincenc; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integerové datové struktury
Valla Tomáš; Brožek Miloslav; Mareš Martin
2019 - English
Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku aplikujeme pro zlepšení asymptotické složitost vybraných algoritmů a struktur. Studujeme zejména datové struktury, které se zaměřují na segmentové operace, kterými jsou například počet prvků na intervalu či maximum na intervalu. Algoritmy, na které se práce zaměřuje jsou pak největší společný dělitel, Sparse Table a Number Theoretic Transform.This thesis focuses on speedup and design of algorithms and data structures on RAM model with the limited size of integer. We use effective bitwise operations to achieve the speedup. The thesis shows the impact of such operations on the asymptotic complexity of selected algorithms and data structures. The data structures which are being speeded up focuses on segmental operations such as the number of elements on interval or biggest value on an interval. This thesis also focusing on greatest common divisor algorithm, Sparse Table and Number Theoretic Transform. Keywords: Integer,Datové Struktury,Algoritmy,Segmentový Strom,NTT,NSD,Bity,Paralelismus,RAM; Integer,Data Structure,Algorithm,Segment Tree,NTT,GCD,Bits,Parallelism,RAM Available in digital repository of ČVUT.
Integerové datové struktury

Cílem této práce je návrh a zrychlení datových struktur a algoritmů na modelu RAM s velkou šířkou slova. Zrychlení se děje zejména za pomoci bitových paralelních instrukcí. V práci tuto techniku ...

Valla Tomáš; Brožek Miloslav; Mareš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy
Dostál Jiří; Zelenka David; Salaj Michal
2019 - English
Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a získávat parametry otopného média. Stolice se skládá z kybernetické a fyzické části, které jsou navzájem popojeny datovým přenosem. Kybernetická část se skládá z počítačové simulace jednopotrubní otopné soustavy v reálné budově, zatímco fyzická část je složena z testovaného zařízení a jednotky na přípravu vnějších podmínek. Fyzická část má za úkol na základě informací ze simulace připravit vnější podmínky pro testované zařízení, tedy teplotu otopného média a jeho průtok. Konstrukce stolice obsahuje paralelně zapojená odstředivá čerpadla, průtokový ohřívač a nádrž na ukládání studeného média. Díky použití trojcestného ventilu a možnosti přesměrování toků média, můžeme minimalizovat teplotu média v nádrži. Tento ventil způsobuje nutnost použití přepínaného modelu stolice. Paralelní zapojení čerpadel má za následek vznik algebraických omezení v hydraulické i tepelné doméně. Pro řízení stolice jsou navrženy dva regulátory. Prvním regulátorem je standardní zpětnovazební smyčka, která pracuje v několika módech řízení na základě měřených stavů. Poté se věnujeme návrhu prediktivního regulátoru včetně realizace algebraických rovnic a přepínaného modelu. Model zařízení je včetně řízení implementován v Matlabu a v Simulinku. Funkce modelu testovací stolice je prezentována na různých skutečných situacích, které mohou nastat. Demonstrován je základní i prediktivní regulátor. Nakonec je předvedeno řízení stolice na výstupních datech ze simulací jednopotrubní otopné soustavy reálné budovy.The aim of this thesis is to propose a testbed for one-pipe hydronic heating device. The testbed will allow us to measure the pump performance, interactions between devices in a hydronic networks and acquire parameters of the heating medium. The testbed consists of a cybernetic and a physical part, which are connected via a data link. The Cybernetic part comprises a computer simulation of a one-pipe hydronic network in a real building, whereas the physical part constitutes of the tested device, and an external conditions preparation unit. The physical part prepares the external conditions based on the simulation results, the external conditions are the temperature and flow of the heating medium. The testbed design combines two paralelly connected centrifugal pumps, a flow-through heater and a tank for cold medium storage. The usage of a 3-way valve enables water flow routing, which helps to minimise the stored medium temperature. Because of the valve, we have to use a testbed swithed model. Moreover, parallel pump connection results in algebraic constraint of the model in the hydraulic and thermal domain. We design two controllers for the testbed. The first is a standard feedback loop, which operates in different state conditioned modes. Further, a model predictive controller is presented along with the explanation of the algebraic constraints and discontinuity application. The testbed model and the controllers are implemented in Matlab and Simulink. The testbed model functionality is presented both with the standard controller as well as with the predictive controller on different artificial situations. At last we demonstrate the controller performance on a precise building simulation of a one-pipe hydronic network. Keywords: Hydronické otopné soustavy,jednopotrubní vytápění,MPC,nelineární DAE,odstředivé čerpadlo,CasADi; Hydronic heating system,one-pipe heating,MPC,nonlinear DAE,centrifugal pumps,CasADi Available in digital repository of ČVUT.
Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy

Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další ...

Dostál Jiří; Zelenka David; Salaj Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému
Šimeček Ivan; Bureš Michal; Trávníček Jan
2019 - English
Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni registrů a popisuje je v rámci LLVM. Analyzuje, jak optimalizace fun-guji v systému LLVM a implementuje několik optimalizaci vhodných pro tuto architekturu, napřiklad plánováni instrukci. Výsledkem této práce je nový LLVM backend s optimalizacemi pro architekturu DLX, který může být použit pro kompilaci určitých vyššich programovacich jazyků do DLX assembly kódu.This thesis describes the process of creating a new LLVM compiler system backend for the DLX architecture. It goes through all the necessary parts of creating a new compiler backend such as instruction selection or register allocation and describes them in terms of LLVM. It looks into how optimizations work in the LLVM system and implement several optimizations suitable for the DLX architecture such as instruction scheduling. The result of this thesis is a new working LLVM backend for the DLX architecture with several optimizations in place. This backend can be used to compile several high-level languages to the DLX assembly code. Keywords: DLX,kompilátor,backend,LLVM,optimalizace; DLX,compiler,backend,LLVM,optimizations Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému

Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr ...

Šimeček Ivan; Bureš Michal; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy
Holub Jan; Kulík Jakub; Procházka Petr
2019 - English
Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce výkonné dynamické succinct datové struktury schopné reprezentovat grafy používané kompresorem. Přestože je algorithmus pomalý ve srovnání s ostatními běžně užívanými kompresory, dosahuje dobrých kompresních poměrů při využití výrazně menšího množství paměti.This thesis presents a slightly different approach to the PPM compression algorithm based on the succinct de Bruijn graphs. It uses dynamic bit vectors, and wavelet trees merged into a single tree to create a high performance dynamic succinct data structure capable of representing graphs used by the compressor. Even though the compressor is slow compared to other widely used compressors, it achieves good compression ratios while using much less memory. Keywords: komprese dat,kontextové kompresní metody,PPM,succinct de Bruijnovi grafy,dynamické rank a select struktury; data compression,context compression methods,PPM,succinct de Bruijn graphs,dynamic rank and select structures Available in digital repository of ČVUT.
Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy

Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro ...

Holub Jan; Kulík Jakub; Procházka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

ADAPTIVE SKYSCRAPPER
Florián Miloš; Asaad Loran; Šimkovič Vlado
2019 - English
Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás tvůrčí výzvu. Tak, proč vypadají domy stále stejně? Dnešní domy používají technologie post-industriální revoluce. Jsou výrazem stereotypu, průmyslové výroby a manuální práce. Tyto limity adaptability a flexibility představují omezení pro budoucí využití. Proto projekt nabízí předpovídatelnou adaptabilitu a ještě větší flexibilitu. Projekt se také snaží zahrnout poznatky jak z oblasti metabolického pohybu, tak pro hledisko flexibility i v architektuře založené na růstu seskupení jednotek.The future weather estimations are not in favor of us. Global warming is believed to affect hundreds of millions people by the year 2100. The living conditions are predicted to be very different than today. Those conditions which are created by us. So why should the housing be the same? Today's houses use the post industrial revolution technologies. They all have blueprints, industrial manufacturing and made by workers. This limits the adaptivity and the flexibility for future usage. Therefore the proposal is adapt to what is predicted and still be flexible for what is not predicted. The project also learns from many at¬tempts in the past such as metabolism movement and unit - cluster based architecture for the flexibility aspects. Keywords: záplava,globální oteplování,mrakodrap,vysoký vzrůst,adaptabilita; after the flood,flood,skyscraper,adaptive,global warming,high-rise,housing Available in digital repository of ČVUT.
ADAPTIVE SKYSCRAPPER

Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás ...

Florián Miloš; Asaad Loran; Šimkovič Vlado
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases