Number of found documents: 163
Published from to

KUTNÁ HORA
Novotný Tomáš; Kanderová Lucia; Brychta Roman
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže je táto parcela vo vlastníctve mesta, je v blízkosti centra a dobre dostupná z okolitých sídlisk, otvára sa tu ideálne miesto pre doplnenie mestskej štruktúry a infraštruktúry. Z tejto časti mesta vytváram jeho plnohodnotnú súčasť a to s dôležitosťou, aká mu vzhľadom k jeho polohe prináleží. Na mieste navrhujem priestupný blok s rozmanitými vnútornými priestormi a verejne prístupnými dvormi. Ťažiskom územia je budova mestskej knižnice. Bohatosť funkcií odpovedajúcich hustej mestskej štruktúre dopĺňa telocvičňa, pavlačový bytový dom a radové domy. Blok počíta so stávajúcimi budovami supermarketu a úradu, rešpektuje ich fungovanie a zároveň ich začleňuje do novovzniknutého organizmu.The theme of the diploma project is search for weak points in the urban structure of Kutná Hora. I have chosen the area of a bus station which is going to be moved soon and the current area will remain empty. As this plot is owned by the municipality, it is oriented close to the city centre, it is easily accessible from the surrounding housing estates and opens up an ideal space to complement the urban structure and infrastructure. I am creating a full-valued part of the city, respecting the importance of this place thanks to its location. I am designing a penetrable block with diverse inner spaces and public courtyards. The focus point of this area is the public library. The richness of functions is suplemented by a gym, a block of flats and row houses. The block counts with the existing buildings of the supermarket and the office, respects them and at the same time incorporates them into the newly created organism. Keywords: Kutná Hora,městská knihovna,tělocvična,bydlení,blok; Kutná Hora,public library,gym,living,urban block Available in digital repository of ČVUT.
KUTNÁ HORA

Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ...

Novotný Tomáš; Kanderová Lucia; Brychta Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA
Císler Ondřej; Vyšný Ján; Kovačevič Igor
2018 - Slovak
Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu sa tu žiadny z projekt nerealizoval. V súvislosti s touto súťažou sa opäť rozpútala diskusia nad kvalitným verejným priestorom a dôležitosťou doriesiť tohto miesto, ktoré tvorí súčasť centrálneho námestia vrátane urbanistických zásahov Josipa Plečnika. Zvolená téma nového divadla je vzhľadom k významnosti miesta a samotnej podstaty divadla logická.At the chosen place, the building gap to the inner courtyard of the Congress Square, a competition was organized in 1989, which topic was to design a hotel to the inner courtyard . The winner was architect Boris Podrecca, but none of the projects was implemented to change the scheme. In connection with this contest, the debate over the quality of the public space and the importance of dwelling on this place, which forms part of the central square, including the urban interventions of Josip Plečnik, was again discussed. The chosen topic of the new theater is logical due to the significance of the place and the essence of the theater itself. Keywords: divadlo,lublaň,koleje,galeria; theaer,Ljubljana,student housing,gallery Available in digital repository of ČVUT.
ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA

Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, ...

Císler Ondřej; Vyšný Ján; Kovačevič Igor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ
Mádr Josef; Svitek Jakub; Skalický Alexandr
2018 - Slovak
Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali nevkus a obnovovali tradície formou svojpomocnej samovýroby z modulových prvkov mnou navrhnutých na základe daných návodov a ich možnou úpravou.The goal of this project was to fill the gap in the market with the help of objects, which would not need any construction announcements. They would compete against the folk creativity, which would replace poor taste and would reinstate traditions in the form of diy/self-help manufacturing. This would be done with the help of modular components that are designed by me, following the guides and instructions with the possibility of modifications. Keywords: Modulový systém,sauna,kôlňa,včelín,sklenik,hospodárstvo; modular system,sauna,shed,apiary,greenhouse,outbuilding Available in digital repository of ČVUT.
MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ

Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali ...

Mádr Josef; Svitek Jakub; Skalický Alexandr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY
Kraus David; Pástor Matúš; Zahatňanský Štefan
2018 - Slovak
Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou domovem jedného z posledních funkčních ekosystémů v Evropě. Oblast je taky domovom zanikajíciho Rusínskeho etnika které je "národem bez území" a nezvyčejně kvalitní noční obloze. Biosferická rezervace výrazně trpí neschopností medzinárodní kooperace při její ochraně, jako i neznalostí laické veřejnosti o její existenci a hodnotách. Diplomová práce se dotýka hledání vztahu člověka a přírody, stejně tak jeho vlastní identity a místa na prahu 21. století.Diploma thesis solves problems of complex area of East Carphatians International Biosphere Reserve, lying within three nations. The area is home of Beach forests and one of the last fully functioning ecosystem in Europe. Area is also home of nearly vanished Ruthenian etnicum, which is a "nation without borders" and night sky of exceptional quality. Biospere reserve is damaged by inability of international cooperation and public unfamiliarity about existence of it's values. Thesis is finding the relationship between human and nature, his own identity and place in 21. century. Keywords: příroda,člověk,Rusíni,ochrana,věda,výskum,obloha,noc; nature human Ruthenians protection science research sky night Available in digital repository of ČVUT.
OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY

Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou ...

Kraus David; Pástor Matúš; Zahatňanský Štefan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Novotný Tomáš; Olosová Mária; Švehlíková Anna
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá momentálne chýba v ponuke sociálnych služieb mesta najviac, je zariadenie pre seniorov. Diplomová práca definuje umiestnenie a predstavuje konkrétne riešenie. Dôležitými faktormi návrhu sú zachovanie pocitu domáceho prostredia, udržanie výhľadov do prírody a variabilita, ktorá umožňuje zmenu typológie podľa požiadaviek doby.The topic of the diploma thesis is a social care facility since current capacities of such facilities in Liptovský Hrádok are insufficient. The exact typological structure, which lacks the offer of social care, is a senior housing with a nursery. The work sets the location and establishes the design. Important factors of the design are conservation of the feeling of home and belonging, visual contact with nature and variability, which permits modification of typologies due to requirements of a certain era. Keywords: Zariadenie pre seniorov,zariadenie podporovaného bývania,nájomné bývanie,Liptovský Hrádok,seniori; social care facility,Liptovský Hrádok,housing for elderly,senior housing,variability Available in digital repository of ČVUT.
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá ...

Novotný Tomáš; Olosová Mária; Švehlíková Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MARTIN
Novotný Tomáš; Strelcová Barunka; Smrčková Markéta
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný blok transformujem a do jednotlivých objektov umiestňujem funkcie ako knižnica, múzeum, kultúrne centrum, bytový dom s obchodným parterom, zariadenie s opatrovateľskou službou, materská škola, športové centrum a jedáleň. Okrem areálu tlačiarní je návrh doplnený riešením priestoru priľahlého Vajanského námestia.The subject of my diploma project is the conceptual design of the old printing factory Neografia, and its surroundings in the city centre of Martin, Slovakia. Previously, the site was only accessible to printing factory employees. I have transformed the monofunctional block of houses into library, museum, cultural center, housing, shops, senior house, nursery school, kindergarten, sport hall and canteen. Keywords: rehabilitácia,tlačiarne,transformácia,knižnica,muzeum,kultúrne centrum,športové centrum,materská škôlka,bývanie,zariadenie s opatrovateľskou službou; transformation,printing company,library,museum,cultural centre,sport centre,kindergarten,housing Available in digital repository of ČVUT.
MARTIN

Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný ...

Novotný Tomáš; Strelcová Barunka; Smrčková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"
Hájek Petr; Slováková Nikoleta; MItášová Monika
2018 - Slovak
?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ZASTÁVKU A EXPERIMENTÁLNE PRIESTORY PRE MLADÉ UMENIE. SÚ NAVRHNUTÉ TAK, ABY ČO V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE SLÚŽILI SVOJEJ FUNKCII A BOLI NA POHĽAD ROZOZNATELNÉ. KOMUNIKUJÚ NIE LEN S VIADUKTOM ALE AJ S MESTOM A OBSADZUJÚ ZANEDBANÉ PARCELY V JEHO OKOLÍ. MESTO VIADUKTU JE ZAMÝŠĽANÉ AKO MIESTO PRE SLOBODNÉ STRETÁVANIE, ZDIEĽANIE ZÁŽITKOV A SEBERALIZÁCIU.?THE CITY ON THE RAILWAY? IN THE DIPLOMA THESIS I DEAL WITH THE PLACEMENT OF CULTURAL PAVILIONS IN THE NEIGHBORHOOD , ON OR UNDER THE VIADUCT. THERE ARE TWO TYPES OF PAVILION STRUCTURS : POINT OR LINE STRUCTURES. THEY BRING TO THE PLACE A NEW PUBLIC TRANSPORT VIA ŠTVANICA, A NEW TRAIN STOP AND EXPERIMENTAL SPACES FOR YOUNG ART. MOST OF THEM ARE DESIGNED TO FUNCTION AS MUCH AS POSSIBLE AND TO BE RECOGNIZABLE. BUILDING ARE TRYING TO COMUNICATE NOT ONLY WITH THE VIADUCT BUT ALSO WITH THE CITY AND OCCUPY NEGLECTED PLOTS IN THE SURROUNDINGS. THE CITY OF VIADUCT IS INTENDED AS A PLACE FOR FREE ENCOUNTER, EXPERIENCE SHARING AND SEBERALIZATION. Keywords: negrelliho viadukt,mesto na kolaji,kulturne pavilony,umelecke mesto,diagram; negrelli ciaduct,city on the railway,cultural pavilions,art city,diagram Available at various departments of the ČVUT.
NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"

?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE ...

Hájek Petr; Slováková Nikoleta; MItášová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2
Štefánik Milan; Káčer Roman; Vrzalová Jitka
2018 - Slovak
Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom U-120M na ÚJF AV ČR. Interakciami zväzku deuterónov s energiou E d = 20 MeV na hrubom berýliovom terčíku vzniklo spojité neutrónové spektrum s energiou neutrónov do 25 MeV. Spektrum bolo získané dekonvolúciou reakčných rýchlostí prahových a aktivačných reakcií z 9 rôznych aktivačných detektorov pomocou programu SAND-II. Výsledky experimentu sú porovnané s publikovanými výsledkami iných autorov. Spektrum je využiteľné pre integrálne validácie účinných prierezov, testovanie radiačnej odolnosti elektroniky a iných materiálov, prípadne neutrónovú aktivačnú analýzu.This thesis deals with activation measurements in the fields of high-energy accelerator driven neutron sources. The thesis processes results of irradiation experiment in the field of d(20)+Be source driven by cyclotron U-120M based in NPI CAS. Through the interactions of the 25 MeV deuteron beam on thick beryllium target, a continuous neutron spectrum with energy up to 25 MeV was created. The result is the neutron spectrum unfolded from measured reaction rates from 9 different activation detectors using software SAND-II. The results of the experiment are compared with the results published by other authors. Spectrum can be used to integral validation of neutron cross sections, testing of radiation resistance of electronics and other materials of neutron activation analysis. Keywords: aktivačné merania,reakčná rýchlosť,prahové reakcie,neutrónovýgenerátor,rekonštrukcia neutrónového poľa; activation measurements,reaction rate,threshold reactionsneutron generator,neutron spectra unfolding Available at various departments of the ČVUT.
Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2

Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja ...

Štefánik Milan; Káčer Roman; Vrzalová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně
Novák Jakub; Krnáčová Petra; Jiřina Marcel
2018 - Slovak
Táto diplomovaná práca sa zaoberá revitalizáciou programu DITHYRON určeného na diagnostiku porúch štítnej žľazy, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia pre operačný systém MS-DOS, do formy modulu modernej webovej aplikácie Alma Diagnostics. V rámci práce je uvedená podrobná analýza nedostatkov historickej implementácie, ktoré neumožňovali program v súčasnosti používať, rozširovať a vylepšovať. V práci sú zároveň analyzované existujúce aplikácie na pomoc s diagnostikou ochorení a problémy, ktoré limitujú ich rozšírenie. S využitím týchto informácii je navrhnutý a následné implementovaný modul na pomoc s diagnostikou porúch štítnej žľazy.The diploma thesis concerns with the renewal of the DITHYRON program designed for thyroid disorder diagnostics during 1990s for MS-DOS operating system into a module form of contemporary Alma Diagnostics web application. The thesis contains detailed analysis of historical implementation shortcomings, which caused the program to be unsuitable for present usage, expansion and improvements. The thesis also analyzes present applications that are used to help with the disease diagnostics and problems that limit their expansion. Based on these findings a module for help with thyroid disorders diagnostics was designed and implemented. Keywords: klinické systémy na podporu rozhodovania,poruchy štítnej žľazy,DITHYRON,Alma Diagnostics; clinical decision support systems,thyroid disorders,DITHYRON,Alma Diagnostics Available in digital repository of ČVUT.
Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně

Táto diplomovaná práca sa zaoberá revitalizáciou programu DITHYRON určeného na diagnostiku porúch štítnej žľazy, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia pre operačný systém MS-DOS, do formy ...

Novák Jakub; Krnáčová Petra; Jiřina Marcel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu
Kuchař Jaroslav; Šiller Jakub; Bernhauer David
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza analýza prostredia webu, súhrn doterajších prístupov a projektov, návrh vlastného riešenia a jeho implementácia. Práca popisuje riešenie pri výpadku výpočtového uzla, reakciu na pomalý výpočtový uzol, možnosti regulovania záťaže počítača návštevníka stránky frameworkom, možnosti využitia webových technológií asm.js a WebAssembly, ako aj stratégie distribúcie práce a bezpečnostné opatrenia frameworku. Na záver práca obsahuje vyhodnotenie experimentov a návrhy na zlepšenie frameworku.This master thesis focuses on design and implementation of a framework that uses computers of website visitors as computing nodes through web browsers. It contains an analysis of the Web environment, summarization of previous approaches and projects, design and implementation of the framework. The work describes the solution of computing node failure, reaction to slow computing node, possibilities of controlling the load of the framework on a website visitor's computer, options of asm.js and WebAssembly technology utilization, strategies for work distribution and security of the framework. At the end of the thesis, the experiment results and proposal of improvements are listed. Keywords: Distribuované výpočty,výpočty vo webových prehliadačoch,výpočty na webe,volunteer computing,distribúcia práce,vlastnosti webu,asm.js,WebAssembly,wasm,Emscripten,TypeScript,Node.js; Distributed computing,computation in Web browsers,computations in Web,volunteer computing,distribution of work,Web characteristics,asm.js,WebAssembly,wasm,Emscripten,TypeScript,Node.js Available in digital repository of ČVUT.
Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza ...

Kuchař Jaroslav; Šiller Jakub; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases