Number of found documents: 52
Published from to

Podnikateĺský plán ako nástroj strategického riadenia malej firmy
Dobrucká Lucia; Mokrá Veronika; Vacík Emil
2016 - Slovak
Predmetom diplomovej práce s názvom "Podnikateľský plán ako nástroj strategického riadenia v malom podniku" je vyhodnotenie situácie materskej firmy na Slovensku, či je otvorenie novej predajne v Českej republike pre ňu výhodné. Táto práca sa skladá v prvej časti zo strategickej analýzy podniku a v druhej spracovaním podnikateľského plánu pre otvorenie novej očnej optiky v Prahe. V závere práce vidíme aktuálne využitie podnikateľského plánu v danom podniku.The subject of the thesis "The Business Plan as a Strategic Management Tool for a Small Company"is to evaluate the situation of parent company in Slovakia, if the opening of new store in Czech Republic is of advantage. This thesis was composed in two parts, where the first one contain the strategic analysis of the company and the second one contain business plan for the opening a new optician in Prague. In conclusion, we can see the actual use of the business plan in the company. Keywords: strategické riadenie; stratégia; strategický plán; podnikanie; podnikateľský plán; malý a stredný podnik; analýza prostredia; finančná analýza; finančný plán; marketingový plán; analýza rizík; Strategy; Strategic Plan; Strategic Management; Business plan; Financial Analysis; Environmental Analysis; Marketing Plan Available at various departments of the ČVUT.
Podnikateĺský plán ako nástroj strategického riadenia malej firmy

Predmetom diplomovej práce s názvom "Podnikateľský plán ako nástroj strategického riadenia v malom podniku" je vyhodnotenie situácie materskej firmy na Slovensku, či je otvorenie novej predajne v ...

Dobrucká Lucia; Mokrá Veronika; Vacík Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Analýza synkineze chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou
Vítečková Slávka; Lenártová Jana; Šimšík Dušan
2015 - Slovak
Diplomovápráca rieši vplyv Parkinsonovej choroby na synkinézu chôdze. Cieľom tejto práce je určiť vplyv hornej končatiny avplyv efektu medikácie na poruchy chôdze. Zamerala som sa na výpočet symetrie končatín, prvého príznaku Parkinsonovej choroby. Na výpočet symetrie sompoužila akcelerometrické dáta. Zvolila sommetódu bilaterálnych cyklogramov ametódu využívajúcu vlastné vektory. Získané hodnoty symetrie zoboch metód som štatisticky vyhodnotila pomocou t-testuakorelačného koeficientu. Uskutočnenou štúdiou somzistila, že symetria horných končatín je synchrónna so symetriou dolných, ažeefekt medikácie nemá vplyv na poruchy chôdze.Master thesis describes the impact of Parkinson Diseaseon synkinesias in gait analysis. The aim of this work is to determine the impactof the upper limbs and the impact of the effect of medication on a walking disorder. I was focused on calculating symmetry limbs, the first symptom of Parkinson's disease. To calculate symmetry I used accelerometric data. I chose the method of bilateral cyclograms and the method which use their own vectors. The obtained values of symmetry of the two methods I statistically evaluated by t-test and correlation coefficient. Based on the studies Ifound thatthe symmetry of the upper limbs is synchronous with the symmetry o f the lower limbs, and thet the impactthe medication has no effect on walking disorder. Keywords: Analýza synkinézy,Parkinsonova choroba,chôdza,akcelerometer; Analysis synkinesias,Parkinson Disease,gait,accelerometer Available at various departments of the ČVUT.
Analýza synkineze chůze pacientů s Parkinsonovou chorobou

Diplomovápráca rieši vplyv Parkinsonovej choroby na synkinézu chôdze. Cieľom tejto práce je určiť vplyv hornej končatiny avplyv efektu medikácie na poruchy chôdze. Zamerala som sa na výpočet symetrie ...

Vítečková Slávka; Lenártová Jana; Šimšík Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Hodnotenie úrovní záťaže pilotov
Smrčka Pavel; Regula Marek; Rozenberg Róbert
2015 - Slovak
Srdcová frekvencia je parameter opisujúci aktivitu ludského srdca a jeho psychofyziologický stav založený na sympatovagálnej rovnováhe autonómnej nervo vej sústavy, čo by mohlo byt užitočné pre určovanie stresu u pilotov. Rovnako tak aj dýchanie, ktoré je s činnostou srdca úzko spáté. Hodnotenie je zameranéna prechod z analógového zobrazenia letových údajov na digitálne (glass cockpit). Hlavným cielom práce bolo skúmat srdcovů a dychovů frekvenciu pilotov vzhladom na zmenu zobrazenia letových údajov počas navrhnutého tréningového programu, s použitím leteckého simulátoru (TRD-40) a lietadla (DA-40). Cielom bolo interpretovat stres počas roznych letových úkonov a definovat jeho vplyv na výkon pilotov. Pre meranie psychofyziologických parametrov počas jednotlivých letov bol použitý telemetrický systém zložený z nekomplexných jednotiek. Spektrálna analýza nameraného signálu, založená na Lombovom normalizovanom periodograme a Welchovej metóde opísala stav sympatovagálnej rovnováhy. Vzhladom na hodnoty výsledkovfrekvenčnej analýzy bola dokázaná variácia mentálnej zátaže počas daného tréningu. Výsledky ukazujů, že prechod z analógového na digitálne zobrazenie letovýchúdajov vyvoláva stres u pilotov a srdcová frekvencia by mohla byt vhodným parametrom definujúcim momentálny stresový stav.Heart rate is a parameter describing activity of human heart as well as breathing and its psycho-physiological character based on sympathovagal balance of autono- mic nervous system, which could be instrumental for indicating stress in aircraft pilots. The assessment focuses on transition from the airplane's analog presentation of flight data to digital visualization (glass cockpit). The main objective was to exa- mine heart and breath rate of pilots according to the change of flight data imaging during proposed training program, using flight simulator (TRD-40 type) and airc- raft (DA-40 type). Another aim is to interpret stress during different flight tasks and define its influence on pilots? performance. A custom designed system consisting of non-complex units was used for measuring procedures during every recorded flight. Spectral analysis of the measured signal has provided the status of sympathovagal balance based on Lomb normalized periodogram and Welch method. Variation of mental stress according to the results of frequency anlysis was proven according to the course of training. Results show that the transit from analog to digital visual presentation of avionic data induces stress among pilots and heart rate could be an appropriate parameter defining the actual stress condition Keywords: Stres,pilotovanie,srdcová frekvencia,dychová frekvencia,zobrazenie letovýchúdajov,letovéúkony; Stress,piloting,heart rate,respiratory rate flight data presentation,flight task Available at various departments of the ČVUT.
Hodnotenie úrovní záťaže pilotov

Srdcová frekvencia je parameter opisujúci aktivitu ludského srdca a jeho psychofyziologický stav založený na sympatovagálnej rovnováhe autonómnej nervo vej sústavy, čo by mohlo byt užitočné pre ...

Smrčka Pavel; Regula Marek; Rozenberg Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Hodnotenie presnosti pilotovania pomocou sledovania aktivity hornej končatiny
Socha Vladimír; Kušmírek Stanislav; Begera Vladimír
2015 - Slovak
Najčastejšou príčinou leteckých nehôd je zlyhanie ľudského faktora, konkrétne pilota vsituácii, sktorou sa nestretol v leteckom výcviku. Cieľom práce bolo nájsť súvislosť medzi aktivitou hornej končatiny pilota apresnosťou pilotovania, respektívetrendom chybovosti pilota. Zároveň sme chceli dokázať, že aktivity zaznamenané akcelerometrom dokážu túto chybovosť predikovať. Výskum sme robili na sérii štyroch typov rutinných manévrov realizovaných naleteckom simulátore TRD40. Merania sme vyhodnocovali pomocou novo navrhnutejmetódy na spracovanie akcelerometrických dát prostredníctvom demosoftvéru vprostredí MatLab. Výsledky meraní potvrdili existenciu korelácie chybovosti zistenej letovým simulátoromschybovosťou zistenou na základe akcelerometrických dátatiež potvrdili zvyšovanie presnosti pilotovania lietadla vpriebehu letového výcviku. Porovnávala sa myoelektrická aktivita trapézového svalu s aktivitou distálnej časti predlaktia ľavej hornej končatiny apotvrdila sa ich vzájomná korelácia. Zistené poznatky dávajú priestor pre zefektívnenie výcviku pilotov.The most common cause of aviation accidents is a human error of a pilot in a situation he has not encountered during his training. The diploma thesis's objective was to find a relationship between the pilot's upper limb activity and the piloting precision , more specifically theerror rate trend. Simultaneously we aimed to provide a proof that it is possible to predict piloting errors via the upper limb activity monitoring using an accelerometer. The research was conducted on a series of four different types of routine manoeuvres undertaken on TRD40 flight simulator. Recorded data were evaluated using newly developed accelerometer data processing method in the MatLab demo software environment. The results have confirmed the existence of a correlation between error rates detected by the flight simulator and error rates calculated using accelerometer data and also confirmed an improvement in piloting precision during the pilot training. Myoelectric activity of the trapezius muscle was compared with the activity of distal part of the left upper limb elbow joint and a correlation between them was confirmed. We believe that the knowledge obtained can help optimise the pilot training process. Keywords: presnosť pilotovania,letový simulátor,myoelektrická aktivita,akcelerometer; Piloting precision,flight simulator,myoelectric activity,accelerometer Available at various departments of the ČVUT.
Hodnotenie presnosti pilotovania pomocou sledovania aktivity hornej končatiny

Najčastejšou príčinou leteckých nehôd je zlyhanie ľudského faktora, konkrétne pilota vsituácii, sktorou sa nestretol v leteckom výcviku. Cieľom práce bolo nájsť súvislosť medzi aktivitou hornej ...

Socha Vladimír; Kušmírek Stanislav; Begera Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči
Jeřábková Silvie; Michálek Tomáš; Zahrádková Alena
2014 - Slovak
Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči

Jeřábková Silvie; Michálek Tomáš; Zahrádková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči
Jeřábková Silvie; Michálek Tomáš; Zahrádková Alena
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá efektivitou vynakladania prostriedkov na príspevok na starostlivosť. V prvej časti diplomovej práce sú spracované poznatky, ktoré boli získanéštúdiom odbornej literatúry a na nich naviazaná analýza štatistických údajov, prostredníctvom ktorej sa získal prehľado súčasnom stave problematiky. V ďalšej časti je analyzované, či má príspevok na starostlivosť vplyv na skutočnosť, že daný príjemca pobýva v sociálnej inštitúcií alebo v domácom prostredí. Medzi najvýznamnejšie vplyvy pôso biace na zdravotný stav je jeho psychický stav. Preto je za efekt zvolená depresia a vnímanie sociálnej opory. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude depresia v roku 2020 druhým najzávažnejším ochoreníma svojim ekonomickým a zdravotným dopadom sa priblíži ku kardiovaskulárnym ochoreniam. Na hodnotenie je použitá "Geriatrická škála depresie GDS" a "Dotazník sociálnej opory MOS". Výskum je vykonaný pre Českú republiku a taktiež aj pre Slovensko, kde je systém poskytovania príspevku mierne odlišný. Výsledky boli pre obe krajiny rovnaké a to, že nie je štatistický významný rozdiel medzi pobytom vo formálnom a v neformálnom prostredí. Výskyt depresie bol však významný v oboch typoch súboroch a s klesajúcou mierou depresie sa zvyšuje vnímanie sociálnej opo ry. Naopak s rastúcim stupňom závislosti u príjemcoch príspevku na starostlivosť sa štatisticky preukázateľne zvyšujú hodnoty GDS a klesajú hodnoty MOS.This Master thesis deals with the effectiveness of spending on care allowance. In the first part of the thesis, knowledge obtained on the basis of literature research is presented and followed by an analysis of statistical data aimed to review the actual state of the topic. Next part analyses the impact of the care allowance on the choice between an institutional care and a home stay. Since human health condition is significantly influenced by mental condition, depressiveness and perception of social support were studied as relevant effect. According to the World Health Organisation, depression will become the second most important illness in 2020 andits incidence on the economy and health condition will approach the cardiovascular diseases. I have chosen the "Geriatric Depression Scale" and "Social Support Survey MOS"for the evaluation. I have conducted the survey in the Czech Republic and Slovakia, where the system of care allowance is slightly different. The results, namely that there is no statistically significant difference between a stay in formal and informal environment, were the same for both countries. Nevertheless the incidence of depression was significant in both files and I found that the perception of social support rises with a falling rate of depression. On the contrary, I proved statistically that the values of GDS rise with the increasing level of dependence of the care allowance be neficiaries and that the values of MOS decrease. Keywords: hodnotenie efektivity,príspevok na starostlivosť,depresia,sociálna opora,disabilita; efficiency evaluation,care allowance,depression,social support,disability Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na příspěvek na péči

Diplomová práca sa zaoberá efektivitou vynakladania prostriedkov na príspevok na starostlivosť. V prvej časti diplomovej práce sú spracované poznatky, ktoré boli získanéštúdiom odbornej literatúry a ...

Jeřábková Silvie; Michálek Tomáš; Zahrádková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Vizualizace a kvantifikace kolagenu v kompozitních scaffoldech z polykaprolaktonu a chitosanu pomocí konfokální a multifotonové mikroskopie
Jarošíková Taťána; Jakubcová Barbora; Filová Elena
2014 - Slovak
Available at various departments of the ČVUT.
Vizualizace a kvantifikace kolagenu v kompozitních scaffoldech z polykaprolaktonu a chitosanu pomocí konfokální a multifotonové mikroskopie

Jarošíková Taťána; Jakubcová Barbora; Filová Elena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Vizualizace a kvantifikace kolagenu v kompozitních scaffoldech z polykaprolaktonu a chitosanu pomocí konfokální a multifotonové mikroskopie
Jarošíková Taťána; Jakubcová Barbora; Filová Elena
2014 - Slovak
Konfokálna a multifotónová mikroskopia predstavujú techniky, ktoré vzbudzujú vsúčasnej dobe obrovský záujem vedcov zrôznych oblastí. Tieto mikroskopie umožňujútrojrozmernésnímanieobjektov, ktoré je vhodné pretkaninovéinžinierstvona hodnotenie rastu buniek a tvorby extraxelulárnej hmoty v trojrozmerných scaffoldoch. Druhá harmonická (second harmonic generation) (SHG) je koherentný nelineárny proces, ktorý sa uplatňuje vmezoskopických štruktúrach bez centrosymetrie, napríklad v kolagéne, myozíne a mikrotubuloch, pri excitácii extrémne intenzívnympulzným svetlom. Cieľom práce bolo vizualizovaťa kvantifikovaťkolagén vscaffoldoch. Chondrocyty boli nasadenédo pien obsahujúcich čistý poly-?-kaprolaktón (PCL) a PCL smikročasticami chitosanu sobsahom 10 a 20% chitosanu. Kolagén bol nafarbenýimunohistochemicky pomocou monoklonálnejprotilátkyproti kolagénu typu II. Pre jeho vizualizáciu bola použitá jednofotónovámikroskopiaadruhá harmonickáabolavyhodnotenáplochasignálu vziahnutákpočtu buniek. Bunky preukázali rast na všetkých scaffoldoch počas 22-dennej kultivácie. Scaffold sčistým 10 a 15 % PCL ukázal signifikantne viacDNA oproti ostatným scaffoldom na 14. deň kulktiávcie. PCL10_CH20 mal vyššie množstvo DNA jako PCL10_CH10 a PCL15_CH10Imunohistochemické farbenie preukázalo prítomnosťkolagénu typu II vo všetkých vzorkách. Na 22. deň bola plocha kolagénu typu II u PCL15_CH20 signifikantne väčšia ako u oboch scaffoldov s10 % chitosanu. Plocha SHG signálu bola na 14. deň signifikantne väčšia u 10 % PCL bez chitosanu jako u ostatných scaffoldov. U čistých PCL bol intenzívny signál sprevádzaný vysokou hustotou buniek. Nižšie množstvo bunie k aj kolagénu bolo nájdené u scaffoldov s10% chitosanu. Scaffoldy podporujú rast chondrocytov a tvorbu kolagénu, a sú vhodné pre použitie vtkanivovom inžinierstve.The attention of many scientists from various fields is focusedon confocal and multiphoton microscopy techniques. These microscopy techniquesallow three-dimensional object scanning, which is useful to evaluate boththe growth of cells and the synthesis of extracellular matrix in a three-dimensional scaffolds. Second harmonic generation (SHG) is a coherent nonlinear process which is used in the mesoscopic structures without centrosymmetry, such as collagen, myosin and microtubules, by the excitation of extremely intense pulse light. The goal was to visualize collagen in the artificial scaffolds. Chondrocytes were seeded on foams containing pure10 or 15 %poly-?-caprolactone (PCL) or PCL with chitosan microparticles containing 10 and 20% of chitosan. Collagen was immunohistochemically stained using monoclonal antibody against type II collagen, and visualized using both confocalmicroscopyand secondharmonic generation. Subsequently we evaluated the area of collagen per cell number. The cells proliferated in all scaffold during a 22-day culture. Scaffolds with pure 10 a 15 % PCL showed significantly higher amount of DNA compared to other scaffolds on day 14. PCL10_CH20 showed higher amount of DNA compared to PCL10_CH10 and PCL15_CH10. Immunohistochemical staining showed the presence of type II collagen in all the samples. On day 22, the area of type II collagen in PCL15_CH20 was significantly higher than both scaffolds with 10 % chitosan. The area of collagenous SHG signal was significantly higher in 10 % PCL without chitosan than other scaffolds. The strong SHG signal was observed at pure PCL, which was accompanied bythe high density of cells. Lower amount of the collagen and cells was observed in the PCL samples containing 10% chitosan. Scaffolds support chondrocyte proliferation and synthesis of collagen, and are suitable for tissue engineering Keywords: Kolagén typu I,II,scaffoldy,poly-?-kaprolaktón,chitosan,konfokálna mirkoskopia,multifotónová mikroskopia; Type Icollagen,type II collagen,poly-?-caprolactone,chitosanscaffolds,confocal microscopy,multiphoton microscopy Available at various departments of the ČVUT.
Vizualizace a kvantifikace kolagenu v kompozitních scaffoldech z polykaprolaktonu a chitosanu pomocí konfokální a multifotonové mikroskopie

Konfokálna a multifotónová mikroskopia predstavujú techniky, ktoré vzbudzujú vsúčasnej dobe obrovský záujem vedcov zrôznych oblastí. Tieto mikroskopie umožňujútrojrozmernésnímanieobjektov, ktoré je ...

Jarošíková Taťána; Jakubcová Barbora; Filová Elena
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Hodnocení polohy hlavy a ramen pacientů v 3D prostoru
Kutílek Patrik; Socha Vladimír; Čakrt Ondřej
2013 - Slovak
Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť metódy pre analýzu a vyhodnotenie polohy hlavy a ramien pacientov, v 3D priestore. Práca je rozdelená do šiestich kapitol, pri- čom úvodná časť práce je venovaná definovaniu problémov a predpokladov spojených s diagnostikou porúch stability pomocou zmien polohy hlavy v priestore. V ďal- šej časti práce sa charakterizujú navrhnuté a použité metódy analýzy dát pre účely diagnostikovania porúch stability. Objektom skúmania tejto práce boli, zdravá populácia a pacienti s poruchami stability pre prípadovú štúdiu a ukážky využitia navrhnutých metód, pričom bol použitý kamerový systém vyvinutý na FBMI ČVUT pre potreby Neurologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol. V práci je navrhnutých niekoľko metód kvantifikácie polohy a pohybu hlavy a ramien vzhľadom k zemskému súradnicovému systému. Metódy sú zvolené v súlade s uvedenou rešeršou a modifikované s využitím štúdia pohybu hlavy a ramien na Nerurologickej klinike. Použité metódy sú založené na štúdiu uhlov inklinácie, flexie a rotácie hlavy, a úhlov inklinácie a rotácie ramien v 3D priestore. Tieto merané uhly sú hodnotené prostredníctvom konvexných obálok, konfidenčných elíps, rýchlostí a dĺžok trajektórií grafov závislostí uhol - uhol, a ďalej bola testovaná frekvenčná analýza zmien uhlov v čase. Práca popisuje vypracovanie návrhu softvéru pre analýzu a spracovanie meraných dát s využitím vyššie spomínaných metód. Výsledky práce sú rozanalyzované v poslednej části práce.The aim of the thesis was to propose a measurement methodology for analyzing and evaluating the head and shoulders position of patients in the 3D space. The work is divided into six chapters. First chapter is devoted to defining problems and assumptions associated with the diagnosis of stability disorders through changes in head position in space. The next part will describe the methods of data analysis for the diagnosis of stability disorders. The aim of this work´s research were healthy subjects and patients with balance disorders for case study and examples of the use of the designed methods, while utilizing a camera system developed at FBMI ČVUT for the needs of Neurology clinic 2 LF UK and FN Motol. There are several methods in the work designed for the quantification of head and shoulders position and movement, in regard to the Earth´s coordination system. The methods are chosen in compliance with the recherche, and modified using the study of head and shoulders movement at the Neurology clinic. The methods used are based on the study of inclination angles, flexion and head rotation, and inclination and rotation angles of shoulders in 3D space. These measured angles are evaluated using convex hulls, confidence ellipses, speeds and lengths of trajectories of graphs of angle - angle relations, and frequence analysis of angle changes over time was tested as well. The work describes the precessing of the design of a software for the analysis of the data measured using the above-mentioned methods. The results are analysed in the last chapter Keywords: Porucha stability,pozícia hlavy,pozícia ramien,neurologické ochorenia,MoCap systémy,hodnotenie stability; Stability disorders,head position,arm position,neurological disease,MoCapsystems,evaluation of stability Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení polohy hlavy a ramen pacientů v 3D prostoru

Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť metódy pre analýzu a vyhodnotenie polohy hlavy a ramien pacientov, v 3D priestore. Práca je rozdelená do šiestich kapitol, pri- čom úvodná časť práce je venovaná ...

Kutílek Patrik; Socha Vladimír; Čakrt Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Šifrování a komprese při přenosu biologických dat v reálném čase
Smrčka Pavel; Horňáková Anna; Koza Zdeněk
2010 - Slovak
Úvodná časť práce poskytuje rešeršný prehľad konkrétnych metód kompresie a šifrovania použiteľných pri diaľkovom prenose biologických dát. V práci je ďalej popísaná knižnica a vy- tvorené unifikované aplikačné rozhranie pre testovanie algoritmov. Algoritmy sú otestované na reálnych biologických dátach a sú porovnané ich parametre, hlavne časová náročnosť, kompresný pomer a schopnosť pracovať v reálnom čase. Celá knižnica algoritmov je imple- mentovaná na embedded zariadenie založené na architektúre ARM9. Funkčnosť šifrovania i dešifrovania je overená v reálnych podmienkach pri snímaní a prenose biologických dátThe first part of the thesis provides an overview of specific methods of compression and encryption which are usable for long-range transport of biological data. The thesis describes a library and newly developed unified application interface for testing of the algorithms. The algorithms are tested on real biological data and their parameters are compared, especially time requirements, compression ratio and ability to work in real time. The whole library is implemented in embedded device based on the ARM9 architecture. Encryption and dec- ryption functionality is verified in real conditions of acquisition and transfer of biological data. Keywords: symetrické blokové šifry,bezstratová kompresia,aplikačné rozhranie pre testovanie algoritmov,časová náročnosť,kompresný pomer,architektúra ARM9,implementácia na embedded zariadenia; symmetric block cipher,lossless compression,application interface for testing of the algorithms,time requirement,compression ratio,ARM9 architecture,implementation in embedded devices Available at various departments of the ČVUT.
Šifrování a komprese při přenosu biologických dat v reálném čase

Úvodná časť práce poskytuje rešeršný prehľad konkrétnych metód kompresie a šifrovania použiteľných pri diaľkovom prenose biologických dát. V práci je ďalej popísaná knižnica a vy- tvorené unifikované ...

Smrčka Pavel; Horňáková Anna; Koza Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases