Number of found documents: 441
Published from to

Psychosociální problematika pacientů s epilepsiemi
ŠIŠKOVÁ, Lenka
2008 - Czech
Bakalářská práce pojednává o epilepsii, která je v dnešní době jedna z nejčastějších neurologických onemocnění. Cílem bylo zjistit, zda jsou lidé s epilepsií omezeni v pracovní oblasti a zmapovat psychosociální problematiku této nemoci. Z práce vyplývá, že epilepsie přináší svému nositeli určité sociální stigma, které má za následek pracovní a psychosociální dopady vyplývající z nedostatečné informovanosti veřejnosti o onemocění. Práce by měla přispět k zamyšlení se nad touto problematikou, k zlepšení informovanosti a k lepšímu pochopení nemoci. This bachelor paper deals with a disease which admittedly belongs among the most frequent neurologic diseases but which the general public have little sympathy for and which often arouses fears and worries. These concerns are caused by bad or insufficient awareness of this disease. Epilepsy brings the sick person a certain stigma and cause psychosocial problems. Keywords: antiepileptika; epilepsie; epileptický záchvat; farmakorezistence; pracovní omezení; psychosociální problematika; antiepileptic drugs; epilepsy; an epileptic fit; pharmacoresistant epilepsy; limited work ability; psychosocial problematic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychosociální problematika pacientů s epilepsiemi

Bakalářská práce pojednává o epilepsii, která je v dnešní době jedna z nejčastějších neurologických onemocnění. Cílem bylo zjistit, zda jsou lidé s epilepsií omezeni v pracovní oblasti a zmapovat ...

ŠIŠKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Systém kontroly kvality radioterapie na úrovni radiologického asistenta
URBÁNKOVÁ, Veronika
2008 - Czech
Cílem radiační terapie je precizní zaměření dávky záření v definovaném nádorovém objemu s minimálním poškozením zdravé tkáně. Rozvoj moderní radioterapeutické techniky poskytuje sice nové léčebné možnosti, ale vynikající provozní parametry nemohou být plně využity, pokud není dosaženo vysokého stupně přesnosti a spolehlivosti. Toho lze docílit pouze zaváděním programu zajištění kvality v radioterapii, který zahrnuje jednak sledování předem stanovených indikátorů kvality jako jsou např. in vivo dozimetrie a portálové zobrazování, a dále provádění externích a interních auditů. Tato bakalářská práce si klade za cíl zvýšení kvality zdravotní péče a bezpečnosti léčby na odděleních a klinikách radiační onkologie z pozice radiologického asistenta. Práce poskytuje ucelený přehled o možných metodách, které mohou být využity jako ukazatele kvality prováděné péče. Informace zde získané mohou sloužit stávajícím radiologickým asistentům pro doplnění jejich znalostí a také pro zaškolení nových pracovníků. The aim of radiotherapy is the accurate direction of a radiation dose in the defined tumour volume with minimum damage of the health tissue. Development of modern radiotherapeutic equipment provides new therapeutic possibilities, but the excellent operation parameters cannot be fully utilized if there is not reached a high level of accuracy and reliability. This can be reached only by insertion of a programme of quality assurance in radiotherapy that includes not only monitoring of the predetermined quality indicators like e.g in vivo dosimetry and portal indication and further external and internal audits. The aim of this bachelor thesis is increase in quality of health care and safety treatment at departments and clinics of radiation oncology from the position of a radiology assistant. The thesis provides an integrated view of possible methods which can be used as the quality indicators of performed care. Here acquired information can serve as knowledge completion for the existing radiology assistants as well as for new staff training. Keywords: radioterapie; systém kontroly kvality; indikátor kvality; interní a externí audit; in vivo dozimetrie; portálové zobrazování; fixační pomůcky; radiotherapy; quality assurance system; quality indicator; internal and external audit; in vivo dozimetry; portal imaging; immobilization equipment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systém kontroly kvality radioterapie na úrovni radiologického asistenta

Cílem radiační terapie je precizní zaměření dávky záření v definovaném nádorovém objemu s minimálním poškozením zdravé tkáně. Rozvoj moderní radioterapeutické techniky poskytuje sice nové léčebné ...

URBÁNKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Sonda do celodenních stravovacích zvyklostí školáků ve vybraných školách a věkových skupinách.
SCHNEIDEROVÁ, Monika
2008 - Czech
Teoretická část podává přehledný nástin problematiky výživy. Podrobně charakterizuje cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Věnuje se zásadám zdravé výživy, vysvětluje pojem výživová pyramida a výživové doporučené dávky. Poslední kapitola se zabývá problematikou poruch příjmu potravy a jejich syndromy, dále obezitou, jejími příčinami, prevencí a následnými zdravotními riziky. V praktické části si práce klade za cíl zmapovat nezdravé návyky cílové skupiny ve stravování. K tomu bylo použito kvantitativní metody ve formě dotazníků s následným grafickým znázorněním odpovědí. Theoretical part gives a general outline of diet problem. It characterizes sugars, fats, proteins, vitamins and mineral substances in detail. It devotes to principles of healthy diet, explains the term of food pyramid and food recommended doses. The last chapter deals with the problem of food intake disorders and their syndromes, further it deals with obesity and its causes, prevention and consequential healthy risks. The aim of the practical part is to map unhealthy habits of target group concerning eating. For this purpose, we used quantitative method in the form of questionnaires with subsequent graphic charts of answers. Keywords: zdravá výziva; výzivová pyramida; výzivové doporucené dávky; BMI; healthy diet; food pyramid; food recommended doses; BMI Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sonda do celodenních stravovacích zvyklostí školáků ve vybraných školách a věkových skupinách.

Teoretická část podává přehledný nástin problematiky výživy. Podrobně charakterizuje cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Věnuje se zásadám zdravé výživy, vysvětluje pojem výživová ...

SCHNEIDEROVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Sociální důsledky závislosti na pervitinu.
LIŠKOVÁ, Monika
2008 - Czech
Má práce je kvalitativní studií o jednom člověku. Pokusila jsem se o podrobný rozbor rodinné i osobní anamnézy, rozvoje, setkání s drogou, závislosti, průnik do rodinných i širších sociálních vztahů. Při sběru potřebných údajů jsem použila metodu obsahové analýzy dokumentů, pozorování a techniku nestandardizovaného rozhovoru s vybraným jedincem a s její matkou i otcem. Pokusila jsem se přijít na příčiny a souvislosti, které jí pomohly vyléčit se ze závislosti. V kvalitativní studii nabízím přehled o rozvoji závislosti na pervitinu, o sociálních důsledcích a možnostech nápravy. Možno použít jako příklad pro výukové potřeby nebo při práci se závislými na budivých látkách. The thesis is a qualitative study of one person. I tried to analyse family and personal case history, the experience with drugs, drug addiction, spread into family and extended social relationships. To collect all the data I used the method of content analysis, surveillance and non-standard interview with the woman and her mother and father. I was loooking for causalities which helped her overcome the addiction. The study outlines the rise of methamphetamine addiction, social consequences and possible ways of remedy. It can be used as an example in education or detoxication work with people addicted to psychoactive substances. Keywords: Drogy; Pervitin; Závislost; Abúzus; Sociální důsledky závislosti; Prevence; Terapie; Drugs; Pervitin; Dependence; Abusus; Social conseqences of adiction; Prevention; Therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální důsledky závislosti na pervitinu.

Má práce je kvalitativní studií o jednom člověku. Pokusila jsem se o podrobný rozbor rodinné i osobní anamnézy, rozvoje, setkání s drogou, závislosti, průnik do rodinných i širších sociálních vztahů. ...

LIŠKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Morfologická variabilita druhů \kur{Euphrasia stricta} a \kur{Euphrasia nemorosa}
HOŘČICOVÁ, Šárka
2008 - Czech
Euphrasia L. belongs to the most taxonomically complicated genera in Europe. This is caused especially by considerable similarity of majority of species, intraspecific variation and hybridization, which occurs very often in this genus. A review of the studied genera and hybridization was worked up. Morphological variation of Euphrasia stricta, Euphrasia nemorosa and morphologically intermediate populations was investigated using conventional and geometric morphometric methods. Isolation and optimalization for PCR of ITS, matK and trnT-trnL regions has been made. Keywords: Euphrasia; morphological variability; morphometrics; hybridisation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Morfologická variabilita druhů \kur{Euphrasia stricta} a \kur{Euphrasia nemorosa}

Euphrasia L. belongs to the most taxonomically complicated genera in Europe. This is caused especially by considerable similarity of majority of species, intraspecific variation and hybridization, ...

HOŘČICOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Fundraising ve vybraných nestátních neziskových organizacích působících ve zdravotně sociální oblasti v Českých Budějovicích
DODÁVKA, Ludvík
2007 - Czech
Fundraising ve vybraných nestátních neziskových organizacích působících ve zdravotně sociální oblasti v Českých Budějovicích Problematika získávání finančních prostředků patří k zásadním problémům nezávislého rozvoje neziskového sektoru. Hlavní a často jedinou strategií mnoha organizací je získávání grantů a dotací od domácích státních institucí a nejrůznějších nadací. Místní správa a samospráva, podniky a samozřejmě jednotlivci často chtějí napomoci řešení problémů věcnou podporou, časem, znalostmi i penězi. Důležité je umět tyto potenciální dárce oslovit, probudit v nich zájem o činnost NNO, nabídnout jim nejen možnost darovat, ale především spolupracovat. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy nestátní nezisková organizace, zdroje financování nestátních neziskových organizací a také metody fundraisingu. Pro výzkum byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Jako technika sběru dat byl zvolen dotazník, který vyplňovali zástupci NNO, kteří se v dané organizaci věnují fundraisingu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že největší procento finančních prostředků získávají NNO od státní správy a samosprávy, z programů Evropské unie, ze samofinancování a určitou část rozpočtu tvořily finanční prostředky získané od podniků a firem, individuálních dárců a také od nadací a nadačních fondů. Z výsledků rovněž vyplývá, že nejčastější metodou fundraisingu využívanou NNO působícími ve zdravotně sociální oblasti v Českých Budějovicích je žádost o grant, dále jsou to osobní žádost, direct mail (dopis), příjmy z vlastní činnosti a členské příspěvky. Nepříliš často využívanými metodami jsou veřejná sbírka a benefiční akce. Výsledky výzkumu také ukázaly, že jako nejdůležitější faktor úspěchu NNO při získávání finančních prostředků považují jejich zástupci poslání a cíle NNO a spolupráci NNO s orgány státní správy a samosprávy. Tuto bakalářskou prácí bude možné využít jako informační a studijní materiál k problematice financování nestátního neziskového sektoru. Fundraising in the selected NGO´s involved in the health and social sphere in České Budějovice This thesis brings the information of the fundraising in non-profit organisation involved in the health and social sphere in České Budějovice. The theoretical part of this thesis is devoted to the definition of the NGO´s, methods of fundraising and sources of financial support for non-profit organization. The methods of quantitative research were used in this thesis. As technique was selected the technique of questioning, representatives of the NGO´s filled in the questionnaire. A non-profit organization is an organization whose primary objective is to support an issue or matter of private interest or public concern for non-commercial purposes, without concern for monetary profit. A non-profit organization may be involved in a wide range of areas relating to the arts, social issues, charities, early childhood education, healthcare, politics, religion, research, sports or some other endeavor. Fundraising is the process of soliciting and gathering money or other gifts in-kind, by requesting donations from individuals, businesses, charitable foundations, or governmental agencies. Although fundraising typically refers to efforts to gather funds for not-for-profit organizations, it is sometimes used to refer to the identification and solicitation of investors or other sources of capital for for-profit enterprises. Fundraising is not the primary way that non-profit organizations obtain the money for their operations. These operations can involve a very broad array of concerns such as religious or philanthropic groups such as research organizations, public broadcasters, and political campaigns. A Capital Campaign is when fundraising is conducted to raise major sums for a building or endowment. Special events are another method of rasing funds. This thesis can be used as an educational stuff for the people, whose are interested in NGO´s and methods of fundraising. Keywords: nestátní neziskové organizace; fundraising; metody fundraisingu; zdroje financování NNO; NGO´s; fundraising; methods of fundraising; financial sources for NGO´s Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fundraising ve vybraných nestátních neziskových organizacích působících ve zdravotně sociální oblasti v Českých Budějovicích

Fundraising ve vybraných nestátních neziskových organizacích působících ve zdravotně sociální oblasti v Českých Budějovicích Problematika získávání finančních prostředků patří k zásadním problémům ...

DODÁVKA, Ludvík
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Využití zobrazovacích metod v diagnostice chorob ledvin
ZÁHORSKÁ, Lucie
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití zobrazovacích metod v diagnostice chorob ledvin

ZÁHORSKÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Ozařovací podmínky a jejich praktické využití
VÁVRA, Jan
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ozařovací podmínky a jejich praktické využití

VÁVRA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

PROOČKOVANOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA VYBRANÝCH NEMOCNIČNÍCH ODDĚLENÍCH PROTI VIROVÉ HEPATITIDĚ B
KOŽENÁ, Martina
2007 - Czech
Tato bakalářská práce je shrnutím problematiky virové hepatitidy B týkající se zdravotnických pracovníků. Teoretická část popisuje původce VHB, klinický průběh, diagnostiku a léčbu VHB. V další kapitole se zaměřuje na prevenci, která je velice důležitá. Zde jsou zahrnuta preventivní opatření, očkování, profylaxe a represivní opatření. Ve třetí kapitole je uvedena problematika epidemiologie jako je přenos VHB, výskyt ve světě, v České republice a v poslední řadě i výskyt VHB u zdravotnických pracovníků. V praktické části je zjištěna proočkovanost proti virové hepatitidě B a zmapovaný výskyt onemocnění virové hepatitidy B. This Bachelor's work is summary of questions of viral hepatitis B touch the medical workers. Theoretical part describe causal agent of VHB, his clinical progression, diagnostic and treatment for VHB. In the next section we point at prevention which is very important. This contains preventive measures, vaccination, prophylaxis and repressive measures. Problems of epidemiology such as VHB transmission, world and Czech occurrence, incidence of VHB on medical workers at least describes the third section. In the practical part was find out vaccination against viral hepatitis B and explored the occurrence of viral hepatitis B. Keywords: nemocniční oddělení; očkování; vakcína; virová hepatitida B; výskyt; zdravotnický pracovník; medical wards; vaccination; vaccina; viral hepatitis B; occurrence; medical worker Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
PROOČKOVANOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA VYBRANÝCH NEMOCNIČNÍCH ODDĚLENÍCH PROTI VIROVÉ HEPATITIDĚ B

Tato bakalářská práce je shrnutím problematiky virové hepatitidy B týkající se zdravotnických pracovníků. Teoretická část popisuje původce VHB, klinický průběh, diagnostiku a léčbu VHB. V další ...

KOŽENÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Výživa a vyprazdňování v těhotenství
PLESKAČOVÁ, Hana
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výživa a vyprazdňování v těhotenství

PLESKAČOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases