Number of found documents: 506
Published from to

Great Britain and Its World Dominance Story: A Reassessment
ŘÍHA, Zdeněk
2022 - English
Bakalářská práce se zabývá historií Velké Británie v reakci na tvrzení britského historika Stuarta Laycocka, že Velká Británie a její státní útvary v historii napadly 90% existujících zemí. V teoretické části bakalářské práce je definována metodologie pro určení, které vojenské operace lze klasifikovat jako invazy země, a které nikoliv, a také které útvary považovat za suverénní státy. V praktické části jsou zpracovány dané země a odůvodnění, zda je lze řadit mezi napadené či nikoliv. The bachelor´s thesis deals with the history of the United Kingdom in reponse to Stuart Laycock´s claims that the United Kingdom, or its parts, have in history invaded 90% ofexisting countries. The theoretical part of the thesis defines the methodology for determining which military operations can be classified as invasions and which cannot. The practical part describes the situation in individual countries and the reason for their calssification as invaded, or uninvaded. Keywords: Britské Impérium; Spojené Království; invaze; země; suverénní stát Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Great Britain and Its World Dominance Story: A Reassessment

Bakalářská práce se zabývá historií Velké Británie v reakci na tvrzení britského historika Stuarta Laycocka, že Velká Británie a její státní útvary v historii napadly 90% existujících zemí. V ...

ŘÍHA, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Oslavy národa: Světová výstava 1851 a Festival of Britain (1951)
VOTAVOVÁ, Eliška
2022 - English
Bakalářská práce se zabývá dvěma významnými historickými událostmi oslavujícími britské úspěchy v oblasti hospodářství, techniky, vědy a kultury - Světové výstavy v roce 1851 a národní výstavy Festival of Britain (1951) - z hlediska vnímání britské národní identity a idey "britství" (Britishness). První část práce seznámí čtenáře s oběma událostmi, včetně důvodů, jež vedly k jejich konání, jejich průběhu, výsledků a soudobého vnímání veřejností. Hlavní komparačně-analytická část práce tkví v porovnání způsobů vytváření a prezentace specifického obrazu britského národa a prosazování britské národní identity v souvislosti se zkoumanými událostmi. Výstupem srovnávací analýzy je podchycení vztahu mezi oběma výstavami a souvisejícího politicko-kulturního posunu ve vnímání britské národní identity. The bachelor thesis deals with two major historical events designed to celebrate British economy, engineering, and scientific and cultural achievements - the Great Exhibition of 1851 and Festival of Britain (1951) - from the perspective of national identity and the notion of Britishness. The first part of the thesis introduces both events, including the reasons leading to their realisation, their courses, impacts and the contemporary public responses. The main comparative-analytical part focuses on the ways of generating and representing a specific image of the British nation and forging British national identity. The comparative analysis is aimed at the identification of the relationship between the two events and the related political-cultural shifts in understanding British national identity. Keywords: Velká světová výstava 1851; Festival of Britain; národní identita; obraz národa; Britishness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oslavy národa: Světová výstava 1851 a Festival of Britain (1951)

Bakalářská práce se zabývá dvěma významnými historickými událostmi oslavujícími britské úspěchy v oblasti hospodářství, techniky, vědy a kultury - Světové výstavy v roce 1851 a národní výstavy ...

VOTAVOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Short Stories of the American Civil War/Povídky o americké občanské válce
MAŠKOVÁ, Tereza
2022 - English
Tato bakalářská práce prozkoumá historii občanské války ve Spojených státech (1861 - 1865) prostřednictvím literární fikce (konkrétně povídkového žánru). Většina autorů pochází ze severu, stejně jako Ambrose Bierce, který za boj na straně Unie získal vyznamenání. Budou zkoumány a analyzovány jak zkušenosti vojáku, tak dopad na celou společnost (manželky a děti vojáků, otroci jihu, civilní obyvatelstvo atd.). Úvod bude obsahovat přehled samotné občanské války se zvláštním důrazem na historické události zobrazené v analyzované fikci. This bachelor thesis will explore through literary fiction (specifically the genre of the short story) the history of the Civil War in the United States (1861-1865). The majority of the authors come from the north, and in the case of Ambrose Bierce, one served with distinction in combat for the Union forces. Both the experience of soldiers as well as the effect on the country (wives and children of soldiers, the slaves in the south, the civilian population etc.) will be examined and analyzed. The introduction will include an overview of the Civil War itself, with particular emphasis on the historical events depicted in the fiction under analysis. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Short Stories of the American Civil War/Povídky o americké občanské válce

Tato bakalářská práce prozkoumá historii občanské války ve Spojených státech (1861 - 1865) prostřednictvím literární fikce (konkrétně povídkového žánru). Většina autorů pochází ze severu, stejně jako ...

MAŠKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

The Dragon Motif in the Work of J.R.R. Tolkien and Christopher Paolini
BOUDA, Jaroslav
2022 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Dragon Motif in the Work of J.R.R. Tolkien and Christopher Paolini

BOUDA, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Narrative and Stylistic Strategies in Ian McEwan's Early Work
FIALOVÁ, Jana
2022 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Narrative and Stylistic Strategies in Ian McEwan's Early Work

FIALOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

The lexical complexity of ability and talent tooltips in World of Warcraft
NIEDERBERGER, Filip
2022 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The lexical complexity of ability and talent tooltips in World of Warcraft

NIEDERBERGER, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Death and Resurrection in Tolkien´s Essay "On Fairy-Stories" and in Traditional Fairy Tales
HOLEJŠOVSKÁ, Kateřina
2022 - English
V teoretické části své bakalářské práce nejprve vysvětluji klíčový pojem "vzkříšení", a to jak v křesťanském, tak pohanském kontextu. Dále se zabývám Tolkienovou esejí "O pohádkách", ve které, mimo jiné, pojednává o hlavních funkcích pohádky, kterými jsou podle něj obnova, útěk a útěcha. Poté svou pozornost věnuji přechodovým rituálům, které souvisí s životem, smrtí a vzkříšením. V praktické části se věnuji analýze jednotlivých klasických pohádek v kontextu poznatků z první části práce. At first, in the theoretical part of my bachelor's work, I explain the key concept of "resurrection" in both Christian and pagan contexts. Further, I occupy myself with Tolkien's essay "On Fairy-Stories", in which he, besides other things, deals with the main functions of fairy tales, which are recovery, escape and consolation. Afterwards, I pay attention to the rites of passage, related to life, death, and resurrection. In the practical part, I devote myself to the analysis of classical fairy tales in the context of the knowledge acquired in the first part of the work. Keywords: Klasické pohádky; smrt; vzkříšení; útěcha; Tolkien Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Death and Resurrection in Tolkien´s Essay "On Fairy-Stories" and in Traditional Fairy Tales

V teoretické části své bakalářské práce nejprve vysvětluji klíčový pojem "vzkříšení", a to jak v křesťanském, tak pohanském kontextu. Dále se zabývám Tolkienovou esejí "O pohádkách", ve které, mimo ...

HOLEJŠOVSKÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

African American Satire: Analysis of George S. Schuyler's Black No More and William M. Kelley's A Different Drummer
VAVŘINEC, Štěpán
2022 - English
Tato práce nejprve podává historický přehled o zacházení s černochy na Jihu po občanské válce a nastiňuje životopisy dvou afroamerických spisovatelů, George S. Schuylera (1895-1977) a Williama Melvina Kelleyho (1937-2017). Po stručném shrnutí satiry obecně tato práce analyzuje dva romány s rasovou satirou od obou výše zmíněných spisovatelů, Black No More a A Different Drummer. This thesis first overviews the treatment of Black people after the Civil War in the South historically, and outlines the biographies of the two African American novelists, George S. Schuyler (1895-1977) and William Melvin Kelley (1937-2017). Following a quick summary of satire generally, this thesis analyses two novels of racial satire from the two aforementioned writers, \textit{Black No More} and \textit{A Different Drummer} respectively. Keywords: George Samuel Schuyler; William Melvin Kelley; Black No More; A Different Drummer; satira; rasa; rasismus; Spojené státy; jih Spojených států Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
African American Satire: Analysis of George S. Schuyler's Black No More and William M. Kelley's A Different Drummer

Tato práce nejprve podává historický přehled o zacházení s černochy na Jihu po občanské válce a nastiňuje životopisy dvou afroamerických spisovatelů, George S. Schuylera (1895-1977) a Williama Melvina ...

VAVŘINEC, Štěpán
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

The Marsh Girl Myth, A Human Individual as a Part of the Natural World in the work of Delia Owens
PETRÁSKOVÁ, Lucie
2022 - English
Předmětem zkoumání bakalářské práce je teoretická rovina příběhu o dospívání (coming-of-age story), sepětí přírody, krajiny a člověka, který stojí na okraji společnosti a není zařazen do sociální struktury. Na základě teoretických pramenů se práce pokusí o analýzu mýtu o nalezeném dítěti a jeho schopnosti se přizpůsobit přírodním podmínkám v období dospívání v kontrastu s problémem následného zařazení jedince do místní komunity, systému vzdělání a pracovního uplatnění v období dospělosti. Literárněvědná analýza žánru romance se zaměří na citové vztahy jedince, který vyrůstá v sociální izolaci a zároveň je těsně spjat s přírodou a krajinou. Práce dále charakterizuje prostor a přírodní podmínky v lokalitě, do které je román Kde zpívají raci D. Owensové situován, a provede analýzu chování hlavních postav příběhu na pozadí vyšetřování zločinu, ze kterého je obviněna "dívka z močálu". The bachelor thesis is to explore and analyze the theoretical level of the coming-of-age story, the connection between nature, landscape, and person, who stands on the margins of society and is not included in the social structure. Based on theoretical sources, the work will try to analyze the myth of the found child and his ability to adapt to natural conditions during adolescence in contrast to the problem of subsequent inclusion of the individual in local communities, education, and employment in adulthood. Literary analysis of the romance genre will focus on the emotional relationships of an individual who grows up in social isolation and, at the same time, is closely connected with nature and the landscape. The work further characterizes the space and natural conditions in the locality, in which the novel Where the Crawdads Sing by Delia Owens is situated and analyzes the behavior of the main characters against the background of the criminal investigation, which the "marsh girl" is a subject to. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Marsh Girl Myth, A Human Individual as a Part of the Natural World in the work of Delia Owens

Předmětem zkoumání bakalářské práce je teoretická rovina příběhu o dospívání (coming-of-age story), sepětí přírody, krajiny a člověka, který stojí na okraji společnosti a není zařazen do sociální ...

PETRÁSKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

The Divergent Trilogy as a Young Adult Modern American Dystopia
KUKLOVÁ, Eliška
2022 - English
Předmětem zkoumání práce je žánr literární dystopie v současné angloamerické literatuře pro dospívající čtenáře. Práce v úvodní části na základě studia sekundárních pramenů představí dystopický žánr v porovnání s žánrem literární utopie ve stručném historickém přehledu britské literatury 20. století (Orwell, Huxley, Burgess, Golding) a dále nastíní vývoj žánru v tvorbě současných amerických autorů (Cormac McCarthy, Suzanne Collins, Kiera Cass, James Dashner). Práce vytyčí základní motivy a témata literární dystopie a v interpretační analýze se bude zabývat trilogií Veroniky Roth Divergence (2011-13). Práce se zaměří na změnu v pojetí prostředí trilogie a na dospívání hlavní hrdinky a v závěru se pokusí zhodnotit význam žánru dystopie v literatuře pro dospívající čtenáře. The subject of the thesis is the genre of literary dystopia in contemporary Anglo-American literature for young adult readers. Firstly, the thesis will introduce the dystopian genre in comparison with the genre of literary utopia in a brief historical overview of 20th century British literature (Orwell, Huxley, Burgess, Golding) and will outline the development of the genre in the works of contemporary American authors (Cormac McCarthy, Suzanne Collins, Kiera Cass, James Dashner). The thesis will outline the basic motives and themes of literary dystopia and in the interpretive analysis, it will deal with the trilogy of Veronica Roth, Divergent (2011-13). The thesis will focus on the change in the concept of the environment in the trilogy and on the growing up of the main heroine, and in the end, it will try to evaluate the importance of the dystopian genre in literature for young adult readers. Keywords: dystopie; utopie; dystopická fikce; dospívající čtenáři; Divergence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Divergent Trilogy as a Young Adult Modern American Dystopia

Předmětem zkoumání práce je žánr literární dystopie v současné angloamerické literatuře pro dospívající čtenáře. Práce v úvodní části na základě studia sekundárních pramenů představí dystopický žánr v ...

KUKLOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases