Number of found documents: 13420
Published from to

Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step
Sečkárová, Tereza
2023 - Slovak
Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního porostu před a po ukončení pastvy zvířat v oplůtcích 7 a 8. Na základě výsledků z etologických pozorování je pravděpodobné, že pastevní aktivita ovcí byla ovlivněna venkovní teplotou, přičemž ve většině případů byla zvýšena při nižší teplotě. Stejně tak lze předpokládat, že ovce pokračovaly v pastevní aktivitě i po ukončení etologického pozorování. Při výšce trav nebyl zaznamenán vysoký rozdíl před a po ukončení pastvy v daných oplůtcích, zato byla potvrzena selektivita ovcí týkající se bylin a svízele syřišťového (Galium verum), který byl na pastvině hojně zastoupen. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů a v přílohách práce lze vidět i fotografickou dokumentaci. The diploma thesis deals with the impact of sheep grazing on the protected steppe biotopes of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. It focuses on the ethological manifestations of the sheep flock and on the evaluation of the state of the pasture before and after the end of animal grazing in enclosures 7 and 8. Based on the results of the ethological observations, it is likely that the grazing activity of the sheep was influenced by the outside temperature, while in most cases it was increased at lower temperature. It can also be assumed that the sheep continued their grazing activity even after the end of the ethological observation. There was no significant difference in the height of the grasses before and after the end of grazing in the given fences, but the selectivity of the sheep regarding herbs and lady´s bedstraw (Galium verum), which was abundantly represented on the pasture, was confirmed. The results are processed into tables and graphs, and photographic documentation can be seen in the appendices of the work. Keywords: etologie; pastva v chráněném území; stepní vegetace; teplota; ethology; grazing in the protected area; steppe vegetation; temperature Available in digital repository of Mendel University.
Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step

Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního ...

Sečkárová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravinářském průmyslu
Halodová, Tereza
2023 - Czech
Tato diplomová práce s názvem Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravi-nářském průmyslu se zabývá charakteristikou léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, legislativou týkající se koření, obsahovými látkami rostlin a využitím těchto rost-lin, zejména silic v potravinářství. V rámci práce jsou uvedeny metody extrakce silic z rostlinných materiálů a také normy pro stanovení obsahu silic. Je popsána čeleď miří-kovité, která obsahuje významné rostlinné druhy používané zejména jako koření a vy-brané druhy z této čeledi jako jsou anýz vonný, fenykl obecný, kmín kořenný, kopr vonný a koriandr setý, byly v praktické části analyzovány a porovnávány. V těchto druzích ko-ření, získaných od čtyř zpracovatelů, byl metodou destilace vodní parou dle normy Čes-kého lékopisu (2017) stanoven obsah silic. Dosažené výsledky obsahu silic se pohybo-valy v rozmezí 0,66 ml/100 g – 5,26 ml/100 g. The diploma thesis "Spices of the Apiaceae Family and Their Use in the Food Processing Industry" focuses on the characteristics of medicinal, aromatic, and spice herbs. The the-sis examines the legislation related to spices, plant substances, and their use in the food processing industry, particularly in the production of essential oils. The thesis also describes the methods of essential oil extraction and the norms for determining their con-tent. The thesis provides a detailed description of the Apiaceae family, which includes significant plant species used as spices. The practical part of the thesis includes a compa-rison and analysis of specific spices from the Apiaceae family, such as Anise, Fennel, Caraway, Dill, and Coriander. The content of essential oils in these spices was determined using the steam distillation method (based on Český lékopis 2017). Samples of the spices were obtained from four different manufacturers. The discovered content of essential oils ranged from 0.66 ml/100 g to 5.26 ml/100 g. Keywords: anýz vonný; destilace vodní parou; esenciální olej; fenykl obecný; kmín kořenný; kopr vonný; koriandr setý; koření; miříkovité; silice; Anise; Apiaceae; Caraway; Coriander; Dill; essential oils; Fennel; spices; steam distillation Available in digital repository of Mendel University.
Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravinářském průmyslu

Tato diplomová práce s názvem Koření z čeledi miříkovitých a jejich využití v potravi-nářském průmyslu se zabývá charakteristikou léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, legislativou týkající ...

Halodová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Numerická předpěťová modální analýza kmene
Skokan, Vojtěch
2023 - Czech
Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního kmitání. Cílem práce je vytvoření věrohodných numerických modelů kmenů a pomocí předpětí vyvolat takovou změnu průměru kmene, která se vyskytuje na stromech během denního cyklu, a simulovat tak transpirační napětí v kmeni. Během práce jsou zkoumány tři rozdílné metody vyvolání předpětí v kmeni a posuzován je jejich dopad na hodnoty pozorovaných frekvencí modelů. Mimo umělého předpětí se v práci posuzují také dopady spoluúčinku gravitace na hodnoty vlastních frekvencí. Tato práce je jedním z prvních pokusů o zkoumání vlivu mechanického napětí způsobeného transpiračním proudem pomocí numerické simulace a může tak být základem pro budoucí výzkum v této oblasti. This work is investigating the effect of prestress on the results of the numerical modal analysis of tree stem and the effects of the degree of simplification of the geometry of the numerical model on the values of natural frequencies and modes of natural oscillation. The work aims to create credible numerical models of trunks and to use prestress to induce such a change in the diameter of the trunk that occurs in trees during the diumal cycle, thus simulating the transpiration stress in the trunk. During the work, three different methods of inducing prestress in the trunk are investigated and their impact on the values of the observed frequencies of strain models is assessed. In addition to artificial prestress, the work also assesses the impacts of the co-effect of gravity on the values of natural frequencies. This work is one of the first attempts to investigate the effect of mechanical stress caused by the transpiration flow using numerical simulation and can thus lay the foundation for future research in this field. Keywords: ANSYS; gravitace; metoda konečných prvků; modální analýza; předpětí; transpirační proud; vlastní frekvence; vnitřní napětí; finite element method; gravity; inner stress; modal analysis; natural frequencies; prestress; transpiration flow Available in digital repository of Mendel University.
Numerická předpěťová modální analýza kmene

Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu předpětí na výsledky numerické modální analýzy kmenů a dopadů míry zjednodušení geometrie numerického modelu na hodnoty vlastních frekvencí a módy vlastního ...

Skokan, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.
Vítová, Jana
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým rozborem, kdy se stanovovaly významné skupiny mikroorganismů. Detekoval se celkový počet mikroorganismů, psychrotrofní mikroorganismy, koliformní bakterie včetně Escherichia coli, bakterie mléčného kvašení a mikromycety, která zahrnují kvasinky a plísně. Mikroorganismy se zjišťovaly u čerstvých sýrů balených v krabičkách, balených ve vakuu skladovaných 14 dní a skladovaných 21 dní. Čerstvé sýry byly vyrobeny v mlékařském poloprovoze Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a obsahovaly čtyři různé koncentrace smetanového zákysu. U polotvrdých sýrů byl mikrobiologický rozbor proveden při dodání sýrů do laboratoře a následně s časovým odstupem buď 14 dnů nebo 8 týdnů. Polotvrdé sýry pocházely z tržní sítě. U čerstvých sýrů balených byly zjištěny velmi nízké počty koliformních bakterií a plísní. Naopak kvůli delší době skladování došlo k významnému poklesu bakterií mléčného kvašení. Při delší době skladování došlo k vyšší detekci kvasinek a psychrotrofních mikroorganismů. U polotvrdých sýrů analyzovaných po 8 týdnech došlo k poklesu celkového počtu mikroorganismů a bakterií mléčného kvašení. U polotvrdých sýrů, analyzovaných po 14 dnech, byl zjištěn vyšší celkový počet mikroorganismů, vyšší počty psychrotrofních bakterií i plísní. U žádného polotvrdého sýra nebyly detekovány koliformní bakterie, včetně Escherichia coli. Z výsledků práce vyplynulo, že vakuové balení u čerstvých sýrů může prodloužit jejich trvanlivost. Při delší době skladování však dochází ke snížení bakterií mléčného kvašení. The aim of the thesis was to find out whether the numbers of important groups of microorganisms in fresh and semi-hard cheeses change during storage. Changes in the number of microorganisms were detected by microbiological analysis, where significant groups of microorganisms were determined. The total number of microorganisms, psychrotrophic microorganisms, coliforms including Escherichia coli, lactic acid bacteria and micromycetes including yeasts and molds were detected. The microorganisms were detected in fresh cheeses packed in boxes, vacuum packed stored for 14 days and stored for 21 days. The fresh cheeses were produced in the dairy manufactory of the Faculty of AgriSciences at Mendel University and contained four different concentrations of cream starter. For the semi-hard cheeses microbiological analysis was carried out on delivery of the cheeses to the laboratory and subsequently at an interval of either 14 days or 8 weeks. The semi-hard cheeses were obtained from the market. Very low numbers of coliforms and moulds were detected in packaged fresg cheeses. On the other hand, due to the longer storage time, there was a significant decrease in lactic acid bacteria. Longer storage period resulted in higher detection of yeast and psychrotrophic microorganisms. As for semi-hard cheeses that were analysed after 8 weeks, there was a decrease in the total number of microorganisms and lactic acid bacteria. For semi-hard cheeses analysed after 14 days, higher total numbers of microorganisms, psychrotrophic bacteria and moulds were detected. No coliforms were detected in any of the semi-hard cheeses, including Escherichia coli. The results of the work showed that vacuum packaging of fresh cheeses can extend their shelf life. However, longer storage times reduce lactic acid bacteria. Keywords: čerstvý sýr; mikroorganismy; polotvrdý sýr; vakuové balení; fresh cheese; microorganisms; semi-hard cheese; vacuum packaging Available in digital repository of Mendel University.
Mikrobiologie čerstvých a polotvrdých sýrů – změny v počtech významných skupin mikroorganismů v průběhu výroby a skladování.

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se mění počty významných skupin mikroorganismů u čerstvých a polotvrdých sýrů v průběhu skladování. Změny počtu mikroorganismů byly zjišťovány mikrobiologickým ...

Vítová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh stolu pro hraní počítačových her
Tomaňová, Vendula
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto specifické odvětví na trhu, tak i požadavky konkrétní skupiny uživatelů. Finálně překládá výsledek práce, jímž je herní počítačový stůl. The thesis deals with user research and the subsequent design and implementation of a product, which is a gaming desk. The thesis aims to get inspired by the current representation of furniture for this specific sector on the market, as well as the requirements of a particular user group. Finally, it translates the result of the work, which is a gaming computer desk. Keywords: doplňky; esport; hráči; hraní; nábytek; stůl; accessories; desk; furniture; gaming; players Available in digital repository of Mendel University.
Návrh stolu pro hraní počítačových her

Diplomová práce se zabývá uživatelským výzkumem a následným návrhem a realizací produktu, kterým je herní počítačový stůl. Práce si klade za cíl vycházet jak ze současného zastoupení nábytku pro toto ...

Tomaňová, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mendel University performance analysis through data mining
Panggam, Osunam
2023 - English
Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data o univerzitách v průběhu let a jejich dopad na pověst a hodnocení univerzity. Metodologie výzkumu zahrnuje webové seškrabování zpravodajských článků a recenzí souvisejících s Mendelovou univerzitou a používání technik dolování dat a NLP k analýze jejich sentimentu a distribuce témat. Kromě toho budou kvalitativní data shromážděná z novinových článků a recenzí online studentů korelována s údaji o hodnocení univerzity za období minulého roku, aby bylo možné identifikovat jakékoli vzorce nebo vztahy. Závěry studie se pokusí najít vhled do vlivu mediálního pokrytí na hodnocení a pověst univerzity. Osvětlí také techniky dolování dat pro analýzu textových dat souvisejících s univerzitou na zajímavé vzory. This thesis explores the Mendel University performance analysis and the connection between the University ranking with the news articles and reviews. The study aims to analyze media coverage and review data on the universities over the years and their impact on the university's reputation and ranking. The research methodology involves web scraping news articles and reviews related to Mendel University and using data mining and NLP techniques to analyze their sentiment and topic distribution. Further, the qualitative data collected from news articles, online students’ reviews will be correlated with the University's ranking scores data over a past-years period to identify any patterns or relationships. The findings of the study will try to find insight into the impact of media coverage on university ranking and reputation. It will also shed light on the data mining techniques to analyze textual data related to the university for interesting patterns. Keywords: analýza výkonnosti univerzity; data mining; dolování textu; NLP; sentiment analýza; tématické modelování; correlation analysis; ranking of universities; sentiment analysis; text mining; topic modelling; university performance analysis Available in digital repository of Mendel University.
Mendel University performance analysis through data mining

Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data ...

Panggam, Osunam
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice
Šplíchal, Šimon
2023 - Czech
Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl redukující faktor, a to výskyt patogenů na porostu hrachu setého (Pisum sativum subsp. sativum) a hrachu rolního (Pisum sativum subsp. arvense). Vyhodnocovány byly patogeny Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum a Erysiphe pisi var. pisi. Část pokusu probíhala na lokalitách Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou a Zálesí roku 2022, druhá část probíhala v laboratoři ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovi univerzity v Brně. Do polních pokusů byly zařazeny odrůdy Arkta a Salamanca, v laboratorních pokusech byly hodnoceny odrůdy Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca a Turnia. U porostů hrachu setého oproti porostům hrachu rolního byl stanoven nižší index napadení patogenem B. cinerea. Ošetřením porostu fungicidem Cantus nebylo dosaženo požadovaného snížení výskytu patogena v porostu. Výrazně vyšší výskyt padlí E. pisi byl zaznamenán v porostu hrachu rolního. V laboratorních pokusech, po umělé inokulaci klíčních rostlin patogeny F. solani f.sp. pisi a F. oxysporum, byl nejnižší průměrný stupeň napadení stanoven u odrůda Salamanca, nejvyšší u odrůdy Impuls. Pea (Pisum sativum L.) is the most cultivated legume in the Czech Republic. The quantity and quality of harvested seeds are influenced by determining, limiting and reducing production factors. The focus of the thesis was on the reducing factor, namely the occurrence of pathogens in the crop of sown pea (Pisum sativum subsp. sativum) and field pea (Pisum sativum subsp. arvense). The pathogens evaluated were Botrytis cinerea, Fusarium solani f.sp. pisi, Fusarium oxysporum and Erysiphe pisi var. pisi. Part of the experiment took place in locations Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, and Zálesí in 2022; the other part was conducted in the laboratory of the Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University. In the field trials were the varieties Arkta and Salamanca. And in the laboratory trials were the varieties Astronaute, Arkta, Dora, Impuls, Salamanca and Turnia. In the laboratory experiments with the pathogens F. solani f.sp. pisi and F. oxysporum, the variety Salamanca had the lowest average degree of infestation and Impuls the highest. Sown pea had a lower index of infection by the pathogen B. cinerea compared to field pea. Cantus had no significant effect on the disease incidence. For the pathogen E. pisi, the infestation of field pea was significantly higher. Keywords: Botrytis cinerea; Erysiphe pisi var. pisi; Fusarium oxysporum; Fusarium solani f.sp. pisi; hrách rolní; hrách setý; peluška; field pea; Sown pea Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt a vyhodnocení patogenů hrachu rolního a hrachu setého na lokalitě Moravské Budějovice

Hrách (Pisum sativum L.) je nejpěstovanější luskovinou v České republice. Kvantitu a kvalitu sklizených semen ovlivňují určující, limitující a redukující produkční faktory. Cílem diplomové práce byl ...

Šplíchal, Šimon
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny
Mišurec, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti problematiky oceňování movitého majetku včetně oceňování strojů. Práce se zaměřuje na hydraulické kinematické štípače, obsahuje jejich rozdělení do skupin a definici jejich jednotlivých pracovních prvků. Na základě rešerše jsou vytvořeny postupy kontrol jednotlivých prvků, u kterých je zjišťován jejich technický stav. Diplomová práce dále uvažuje celý soubor štípačů, jehož poškození vyhodnocuje matematicko-statistickou metodou. Výstupem vytvořené metodiky je využitelnost při hodnocení technického stavu štípače dřevní kulatiny, případně obdobných strojů, dále také statistické vyjádření míry poškození souboru strojů vzniklé při jejich přepravě. The diploma thesis is focused on the creation of a methodology for the general procedure of determining the technical condition of hydraulic wood splitters and the detection of damage to a set of wood splitters. The work contains a research of the current state of knowledge in the area of valuation of movable property, including valuation of machines. In addition, the thesis focuses on hydraulic kinetic splitters, contains their division into groups and defines their individual working elements. Based on the research, procedures for checking individual elements are created, during which their technical condition is ascertained. The diploma thesis further considers the entire set of splitters, whose damage is evaluated using a mathematical-statistical method. The output of the created methodology is its applicability in the evaluation of the technical condition of the log splitter, or similar machines, as well as the statistical expression of the degree of damage to a set of machines caused during their transport. Keywords: hodnocení technického stavu; hydraulický obvod; kinematický dřevní štípač; poškození; stroj; damage; hydraulic circuit; kinetic wood splitter; machine; technical condition assessment Available in digital repository of Mendel University.
Návrh a ověření metodiky zjišťování technického stavu kinematických štípačů dřevní kulatiny

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky obecného postupu zjišťování technického stavu dřevních hydraulických štípačů a zjištění poškození souboru štípačů. V práci je provedena rešerše ...

Mišurec, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria
Onuoha, Dennis Uche
2023 - English
Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory množství přírodních zdrojů a památek. Tato studie proto analyzovala rozvoj udržitelného cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí v Nigérii se čtyřmi konkrétními cíli, kterými bylo- zhodnotit sociodemografické charakteristiky respondenta, prozkoumat environmentální výzvy, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, zhodnotit populaci turistů v zemi. studované oblasti a zhodnotit vnímané způsoby dosažení ekologicky šetrné a udržitelné ekoturistiky ve studované oblasti. Údaje ze studie byly převážně primárními údaji shromážděnými prostřednictvím dotazníku, který vyplnilo 363 respondentů z řad návštěvníků turistických center ve státě Lagos v Nigérii. Výsledky studie jsou vyjádřeny četností, procenty a grafy. Výsledek odhalil vyšší počet respondentek (52,1 %), studentů (36,9 %), svobodných (73,3 %) a držitelek terciárního vzdělání (93,7 %). Mezi environmentálními hrozbami, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, byly zaznamenány povodně (42,1 %), odlesňování (48,2 %), netřídění odpadu (43,8 %), produkce odpadu (46,3 %), nedostatek toalet, špatná kontrola dopravy (41,9 %). , ničení biologické rozmanitosti (47,4 %), vypalování keřů (44,4 %), chudoba (39,7 %), nedostatečná účast hostitelské komunity (55,9 %), žádné zapojení komunity do fáze plánování (53,4 %), nedostatek podpory a koordinace mezi různými vládními a nevládními agenturami (52,7 %) mimo jiné špatná silniční síť v turistických oblastech (44,4 %) a nejistota (62 %). Také počty turistů jsou nízké. nízká a zaznamenané vnímané způsoby, Mezi možnosti, jak dosáhnout ekologické a udržitelné ekoturistiky, patří zajištění adekvátní infrastruktury, zajištění pozornosti vlády, vytváření povědomí, propagační aktivity, řešení environmentálních problémů, kterým čelí cestovní ruch, podpora korporace mezi vládou a komunity, vedení komunity ve fázi plánování senzibilizace komunity ve prospěch ochrany přírody, vymýcení chudoby a zlepšení bezpečnosti. Developing an environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria is realistic. Compare to many European countries, it has been noted by different researchers that Nigeria is making below her revenue potential despite the abundance of natural resources and heritage location. Hence this study analysed the development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria, considering four specific objectives, which are to evaluate the socio-demographic characteristics of the respondent, to examine the environmental challenges facing sustainable tourism, to evaluate the population of tourist in the study area and to assess the perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism in the study area. The study data was majorly primary data collected through a well structure questionnaire administered to 363 respondents from visitors of the tourist centres in Lagos state Nigeria. The results of the study were represented in frequency, percentage and charts. The result revealed higher female respondents (52.1%), students (36.9%), single (73.3%) and holders of tertiary education (93.7%). Likewise, the environmental challenges facing sustainable tourism was noted as flood (42.1%), deforestation (48.2%), indiscriminate disposal of waste (43.8%), waste generation (46.3%), inadequate toilet facilities, poor traffic control (41.9%), destruction of Biodiversity (47.4%), bush burning (44.4%), poverty (39.7%), lack of participation by host community (55.9), none involvement of community in the planning stage (53.4%), lack of support and coordination amongst the various government and non–government agencies (52.7%), poor road network to tourist location (44.4%), and Insecurity (62%), among others. Also evaluating the population of tourist, it was low, and the recorded perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism was provision of adequate infrastructure, attention of government, creating awareness, promotional activities, solving environmental challenges facing tourism, promoting corporation between government and the community, carrying the community along in planning stage and to participate in the early stage, proper management, sensitizing the community of the benefit of nature conservation, eradication of poverty and good security. Keywords: šetrný cestovní ruch; udržitelný cestovní ruch; environmental friendly tourism; sustainable tourism Available in digital repository of Mendel University.
Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria

Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory ...

Onuoha, Dennis Uche
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza délky struků u českého strakatého skotu
Sečkař, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné užitkovosti ve vybrané skupině prvotelek. V práci jsou taktéž porovnány hodnoty naměřených délek struků s odhadovanými hodnotami bonitéra z oficiálního hodnocení exteriéru prvotelek. V souvislosti s délkou struků je zde provedena analýza využívaných býků a linií v plemenitbě. Měřeno bylo 121 prvotelek. Průměrná délka zadních struků byla 3,4 cm a předních struků 4,52 cm. Naměřené hodnoty byly statisticky průkazně odlišné oproti oficiálnímu odhadu délky struků, bonitérem uváděné délky struků byly v průměru o 0,24 cm vyšší. Taktéž lze konstatovat, že přední struky byly v průměru o 1,2 cm delší než zadní struky. Korelace mezi délkou předních a délkou zadních struků byla 0,73. Nebyl pozorován statisticky průkazný vliv výše mléčné užitkovosti na délku předních i zadních struků. Na druhou stranu byl pozorován statisticky průkazný vliv efektu otce (p <0,01) na délku předních struků. Také obvod hrudníku měl statisticky průkazný (p <0,05) vliv na délku předních i zadních struků. Dojnice s větším obvodem hrudníku měly delší struky. Závěrem lze konstatovat, že mléčná užitkovost nesouvisí s délkou struků, jako zásadní se ukazuje vliv otce, tedy farmář může řešit problematiku krátkých struků ve svém stádě zejména využitím vhodných býků s ohledem na plemennou hodnotu pro délku struků. This diploma thesis deals with the analysis of teat length in first-calf heifers of Czech Fleckvieh cattle. The measured teat length is here evaluated and related to other selected indicators of exterior and milk yield in the selected group of first-calf heifers. The work also compares the values of the measured teat lengths with the estimated values of the exterior evaluator from the official evaluation of the exterior of first-calf heifers. In connection with teat length, an analysis of the used bulls and lines in breeding is carried out here. In this experiment were measured 121 first-calf heifers. The average length of hind teats was 3.4 cm and fore teats 4.52 cm. The measured values were statistically significantly different from the official teat length estimate, the teat lengths indicated by the exterior evaluator were on average 0.24 cm higher. It can also be stated that the front teats were on average 1.2 cm longer than the rear teats. The correlation between fore and hind teat length was 0.73. No statistically significant influence of the level of milk yield on the length of the front and back teats was observed. On the other hand, a statistically significant influence of the sire effect (p <0.01) on the length of the front teats was observed. Chest circumference also had a statistically significant (p <0.05) effect on the length of the front and back teats. Dairy cows with a larger chest circumference had longer teats. In conclusion, it can be stated that milk productivity is not related to the length of the teats, the father's influence appears to be essential, so the farmer can solve the problem of short teats in his herd especially by using suitable bulls with regard to the breeding value for teat length. Keywords: český strakatý skot; délka struků; exteriér; mléčná užitkovost; šlechtění; teat length; breeding; Czech Fleckvieh cattle; exterior; milk yield Available in digital repository of Mendel University.
Analýza délky struků u českého strakatého skotu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné ...

Sečkař, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases