Number of found documents: 22941
Published from to

Setrvačníkový systém pro rekuperaci energie ve vozidlech
Václav Kadlec; vedoucí práce Miroslav Malý
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá systémy pro rekuperaci a akumulaci kinetické energie ve vozidlech. Práce uvádí přehled principů akumulace energie (princip elektrický, hydraulický a mechanický), přehled koncepcí hybridních hnacích řetězců a několik příkladů existujících sériových či prototypových vozů vybavených hybridním hnacím ústrojím s rekuperací a akumulací energie. Dále se věnuje zkoumání zvolené koncepce setrvačníkového systému KERS pomocí simulačního modelu vozidla sestaveného v softwaru Matlab/Simulink. Ve třetí části práce jsou popsány komponenty navrhovaného konceptu mechanického rekuperačního systému a je pevnostně analyzován vysokootáčkový setrvačník. Keywords: pohony; strojní konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Setrvačníkový systém pro rekuperaci energie ve vozidlech

Diplomová práce se zabývá systémy pro rekuperaci a akumulaci kinetické energie ve vozidlech. Práce uvádí přehled principů akumulace energie (princip elektrický, hydraulický a mechanický), přehled ...

Václav Kadlec; vedoucí práce Miroslav Malý
Technická univerzita v Liberci, 2015

Fenomén světelného znečištění
Jan Ramba; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - Czech
V mé práci se dám na stranu většiny společnosti, která ví, že problém světelného znečištění nelze za aktuálních podmínek vyřešit. Pro mě, je fenomén světelného znečištění jev, který patří k přirozenému vývoji městské zástavby a společnosti, která v těchto městech žije. Jedná se o jev spojený s rozvojem měst a s obydlováním planety. V daleké budoucnosti se tento jev určitě objeví i s osidlováním jiných planet. Má idea se přiklání k názoru, že světelné znečištění je jev související s rozvojem měst a společnosti a jde ho pouze redukovat různými způsoby. Proto v mé myšlence tento jev beru, jako daný a " neřešitelný, patřící k městu. Snažím se ho řešit jako interesovaný divák, který miluje noční oblohu. Ví, vůbec, mladší generace obyvatel co je to temná obloha plná hvězd? Neví, bohužel. Veliká část populace je městy natolik pohlcená, že se nikdy nedostala pod absolutně temnou noční oblohu. Pokusím se tento překrásný jev obyvatelům měst přiblížit a přesvědčit je, že se zde doopravdy něco děje. Pokusím se jim i vysvětlit na co vše světelné znečištění působí a jak se této negativní situaci dá pomoci, a jako největší cíl si kladu ukázat lidem pravou noční oblohu ve městě, ať se sami zamyslí. Tuto, až romantickou myšlenku bych rád spojil s moderními technologiemi a dostal se tak blíže k již zahlcené a na světle závislé společnosti blíže, nejlépe až " pod jejich kůži" a to díky návrhu aplikace, která jim alespoň částečně ukáže obrazy bez těchto jevů. Keywords: design prostředí; světelné znečištění; design Available to registered users in the Library of TUL
Fenomén světelného znečištění

V mé práci se dám na stranu většiny společnosti, která ví, že problém světelného znečištění nelze za aktuálních podmínek vyřešit. Pro mě, je fenomén světelného znečištění jev, který patří k ...

Jan Ramba; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nádraží vysokorychlostní železnice v Ústí nad Labem
Lenka Pechanová; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Koncepce trasy vysokorychlostní železnice Praha - Dresden předpokládá vybudování nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje jeho navrženou polohu a zpracovává studii nového nádraží v bodě křížení tratí, v bezprostředním kontaktu s centrem města. V místě křížení je v současné době nehostinná rušná křižovatka. Nádraží využívá potenciálu, který tato pozice vůči centru má a přináší novou úroveň kvality tohoto prostoru. Keywords: železniční nádraží; architektonické projekty Available to registered users in the Library of TUL
Nádraží vysokorychlostní železnice v Ústí nad Labem

Koncepce trasy vysokorychlostní železnice Praha - Dresden předpokládá vybudování nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje jeho navrženou polohu a zpracovává studii nového nádraží v bodě ...

Lenka Pechanová; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období na malotřídní škole
Eva Voborníková; vedoucí práce Jana Johnová
2014 - Czech
Diplomová práce se zabývá propojením tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období základního vzdělávání na malotřídní škole. Jejím cílem je identifikovat výuku tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. období na malotřídních školách a realizovat tematické projekty na vybraná témata vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Součástí diplomové práce je teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá zpracováním literárních pramenů z oblasti základního vzdělávání na malotřídních školách, charakterizuje dítě mladšího školního věku a seznamuje s výukovou formou - kooperativní vyučování. Praktická část se věnuje pedagogickému výzkumu, nabízí tematické projekty a analyzuje výsledky výzkumného šetření. Keywords: výchova a vzdělávání; málotřídní školy; skupinové vyučování; základní vzdělávání Available to registered users in the Library of TUL
Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období na malotřídní škole

Diplomová práce se zabývá propojením tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. období základního vzdělávání na malotřídní škole. Jejím cílem je identifikovat výuku tematických ...

Eva Voborníková; vedoucí práce Jana Johnová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Environmentální pílíř společenské odpovědnosti firem
Lucie Bártová; vedoucí práce Magdalena Zbránková
2014 - Czech
Cílem práce je analýza společenské odpovědnosti v automobilové firmě ŠKOD AUTO a.s. se zaměřením na environmentální politiku a navržení vhodných postupů pro zdokonalení. Tato práce má šest dílčích celků. V prvním z nich je přiblížena a popsána problematika společenské odpovědnosti firem. Druhá část se zaměřuje na environmentální politiku v podnicích. Praktická část, která je uvedena v ostatních kapitolách, analyzuje přístup a současný stav firmy ŠKODA AUTO a.s. ve vztahu k životnímu prostředí. Závěr je věnován doporučením, která by mohly vést ke zlepšení. Keywords: společenská odpovědnost firem; environmentální politika Available to registered users in the Library of TUL
Environmentální pílíř společenské odpovědnosti firem

Cílem práce je analýza společenské odpovědnosti v automobilové firmě ŠKOD AUTO a.s. se zaměřením na environmentální politiku a navržení vhodných postupů pro zdokonalení. Tato práce má šest dílčích ...

Lucie Bártová; vedoucí práce Magdalena Zbránková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Analýza vlivu daně z přidané hodnoty v oblasti volného pohybu služeb na české podnikatelské subjekty
Pavla Košátková; vedoucí práce Josef Horák
2014 - Czech
Tato diplomová práce na téma Analýza vlivu daně z přidané hodnoty v oblasti volného pohybu služeb na české podnikatelské subjekty je zaměřena na dopad daně z přidané hodnoty na české podnikatelské subjekty, které v rámci volného pohybu služeb v Evropské unii poskytují své služby do jiných členských států Evropské unie. Tato práce je konkrétně zaměřena na poskytování služeb na Slovensku, ve Francii, v Rakousku a v Německu. Základem správného řešení těchto obchodních transakcí z pohledu daně z přidané hodnoty je zejména znalost Směrnice Rady 2006/112/ES, českého zákona o DPH a zákonů o DPH jiných členských států Evropské unie. První kapitola této diplomové práce charakterizuje pojem volný pohyb služeb a základní principy společného systému DPH Evropské unie. V druhé kapitole jsou dále definovány základní principy DPH stanovené Směrnicí Rady 2006/112/ES. Třetí část práce je zaměřena na právní úpravu v DPH v České republice, která se týká subjektů, jež poskytují služby do jiných členských států Evropské unie, a dále vymezuje právní úpravy DPH na Slovensku, ve Francii, v Rakousku a v Německu, které musejí být dodrženy těmito podnikatelskými subjekty. V další části práce jsou charakterizovány zvolené obchodní transakce z pohledu DPH. Poslední kapitola je zhodnocením zjištěných výsledků a návrhem legislativních úprav vedoucích ke zlepšení stavu systému DPH v Evropské unii. Keywords: daň z přidané hodnoty Available to registered users in the Library of TUL
Analýza vlivu daně z přidané hodnoty v oblasti volného pohybu služeb na české podnikatelské subjekty

Tato diplomová práce na téma Analýza vlivu daně z přidané hodnoty v oblasti volného pohybu služeb na české podnikatelské subjekty je zaměřena na dopad daně z přidané hodnoty na české podnikatelské ...

Pavla Košátková; vedoucí práce Josef Horák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Hodnocení výkonnosti vybrané firmy a návrh zavedení vybraného modelu strategického řízení
Tereza Stuchlíková; vedoucí práce Helena Jáčová
2014 - Czech
V moderní době globalizovaného světa již nestačí spoléhat na tradiční přístupy měření a hodnocení výkonnosti podniku. Proto v průběhu posledních několika desetiletí dochází k využívání nových metod. Vedle tradičních finančních ukazatelů se vyvíjejí nové, moderní, jako např. ekonomická přidaná hodnota, které jsou schopny věrněji popsat situaci. Dochází také ke stále většímu vlivu nefinančních ukazatelů a k důrazu na strategické řízení firmy a jeho synergii s výkonností podniku. Cílem diplomové práce je aplikace jedné z moderních metod hodnocení podniku a strategického řízení EFQM na konkrétní vybraný podnik, navržení postupu jejího zavedení, posouzení současné situace, její zhodnocení a vytvoření východisek či souboru doporučení. Východiskem naplnění cíle je teoretická část zpracovaná na základě domácí i zahraniční odborné literatury. Součástí práce je základní shrnutí metod hodnocení výkonnosti podniku pomocí finančních i nefinančních ukazatelů, klasických i moderních, s důrazem na důležitost strategického řízení. Z nových strategických metod je práce zaměřena na Management by Objectives a EFQM, neboť první je ve firmě zavedena, druhá zmíněná bude aplikována v rámci praktické části. Praktická část obsahuje představení vybraného podniku a zhodnocení jeho současného stavu. Součástí je finanční analýza společnosti za roky 2010 - 2013. Dále je provedeno zhodnocení vypovídací schopnosti finanční analýzy a metody MBO a EFQM. Závěrem je provedeno zhodnocení dosažených výsledků, porovnání současného stavu vybrané společnosti se stavem dle EFQM modelu, zváženy možnosti budoucího vývoje, navrženy změny, popřípadě východiska pro podnik. Keywords: strategický management; ekonomická efektivnost; finanční analýza Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení výkonnosti vybrané firmy a návrh zavedení vybraného modelu strategického řízení

V moderní době globalizovaného světa již nestačí spoléhat na tradiční přístupy měření a hodnocení výkonnosti podniku. Proto v průběhu posledních několika desetiletí dochází k využívání nových metod. ...

Tereza Stuchlíková; vedoucí práce Helena Jáčová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Charakteristika adaptačního procesu ve vybrané firmě
Zdeněk Hloušek; vedoucí práce Kateřina Maršíková
2014 - Czech
V rámci této diplomové práce je řešeno hlavní téma týkající se charakterizování adaptačního procesu. Jednotlivé fáze adaptace nových zaměstnanců jsou zmiňovány v průběhu personálních činností týkajících se definování potřeby zaměstnanců až po jejich vzdělávání. Účelem bylo tento proces zmapovat právě od prvotního kontaktu zaměstnance se společností až po jeho plné adaptování. Zároveň část týkající se orientačního balíčku sloužila jako výchozí teoretický základ pro návrh informační příručky ve společnosti DGS Druckguss Systeme. Tato příručka ve společnosti doposud chyběla a bylo ji potřeba vytvořit, aby se zaměstnancům usnadnilo prvotní sžití se společností. Pomocí dotazníkového šetření byl zhodnocen adaptační proces ve společnosti a zároveň byly připomínky zaměstnanců týkající se příručky vzaty v potaz při jejím vytváření. Keywords: adaptace (psychologie); vzdělávání zaměstnanců Available to registered users in the Library of TUL
Charakteristika adaptačního procesu ve vybrané firmě

V rámci této diplomové práce je řešeno hlavní téma týkající se charakterizování adaptačního procesu. Jednotlivé fáze adaptace nových zaměstnanců jsou zmiňovány v průběhu personálních činností ...

Zdeněk Hloušek; vedoucí práce Kateřina Maršíková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Oceňování nehmotných aktiv, jeho aplikace v průmyslové praxi a využití pro finanční řízení podniku
Simona Petríková; vedoucí práce Olga Hasprová
2014 - Czech
Diplomová práce uvádí do problematiky oceňování nehmotných aktiv, jeho aplikace v průmyslové praxi a využití pro finanční řízení podniku. Nehmotná aktiva jsou vymezena z pohledu různých právních předpisů. Pozornost je věnována významu, podnětům a účetní regulaci oceňování nehmotných aktiv. Rozebrány jsou základní metody oceňování nehmotných aktiv sloužící k stanovení tržní hodnoty nehmotných aktiv včetně výhod a nevýhod jednotlivých metod. Na základě statistických údajů je analyzován současný stav a význam využívání nehmotných aktiv v České republice i na evropské a celosvětové úrovni. Praktická část práce je zaměřena na zhodnocení rozdílného způsobu oceňování a vykazování nehmotných aktiv ve vztahu k účetním pravidlům, zásadám a metodice, včetně zhodnocení vlivu rozdílného způsobu oceňování a vykazování nehmotných aktiv na ekonomiku podniku z hlediska ukazatelů fundamentální analýzy a porovnání s "ekonomickým" pojetím dle zákona o oceňování majetku. Přínosem práce je vytvoření nového způsobu práce s nehmotnými aktivy podniku včetně zhodnocení dopadů na ekonomiku a vnímání podniku. Práce je využitelná i na obecné úrovni pro získání základního přehledu ve složité problematice oceňování nehmotných aktiv. Keywords: oceňování majetku; finanční management; nehmotný majetek Available to registered users in the Library of TUL
Oceňování nehmotných aktiv, jeho aplikace v průmyslové praxi a využití pro finanční řízení podniku

Diplomová práce uvádí do problematiky oceňování nehmotných aktiv, jeho aplikace v průmyslové praxi a využití pro finanční řízení podniku. Nehmotná aktiva jsou vymezena z pohledu různých právních ...

Simona Petríková; vedoucí práce Olga Hasprová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Finanční analýza zvoleného investičního projektu
Gabriela Knapová; vedoucí práce Zdeněk Brabec
2014 - Czech
Předmětem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu ve třech verzích. Teoretická část je věnována deskripci pojmu investice, fázím investičního projektu, zdrojům financování investičních projektů, způsobu výpočtu peněžních toků z investice, postupu hodnocení efektivnosti investic a vybraným faktorům ovlivňujících investiční rozhodování, jako jsou daně, inflace a riziko projektu. V praktické části práce je při zohlednění těchto poznatků a faktorů provedena analýza poptávky, konkurenční nabídky a po projekci Cash Flow provedena finanční analýza realistické verze projektu. Po stanovení parametru citlivostní analýzy jsou stejnými vybranými metodami analyzovány i optimistická a pesimistická verze projektu. V závěru práce je provedena syntéza výsledku všech tří verzí investičního projektu a na jejich základě jsou podniku navrhnuta příslušná opatření. Keywords: finanční analýza; investice; produktový management Available to registered users in the Library of TUL
Finanční analýza zvoleného investičního projektu

Předmětem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu ve třech verzích. Teoretická část je věnována deskripci pojmu investice, fázím investičního projektu, zdrojům financování ...

Gabriela Knapová; vedoucí práce Zdeněk Brabec
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases