Number of found documents: 9702
Published from to

MLOSINT: Klasifikace ztrát techniky na Ukrajině
Kanát, Antonín; Špelda, Petr; Střítecký, Vít
2024 - English
This thesis explores the potential of applying machine learning (ML) to assist with open source intelligence (OSINT) analysis. As the shared input of both disciplines, data is the primary lens through which the topic is examined. To understand the entire process of deploying an ML model from data collection to analysis, an image classifier of Russian vehicle losses in the invasion of Ukraine was trained and tested. Trained on a dataset of over 50,000 labelled images from the WarSpotting database, the classifier achieved a decent accuracy of 79% on evaluation data on the five most populous categories of images. On testing data from a later period, the performance dropped to 62%. One explanation offered is that the static frontlines and the prominence of drones led to most of the recent imagery being aerial, while the training data was captured mainly from the ground. That result demonstrated how inevitable changes, even in seemingly well-curated data, can lead to the low performance of ML models in deployment. Beyond changes on the battlefield, deeper data issues came to light, including the cascading effects of early data management decisions and dataset imbalance. Overall, current image classification methods do not work well on the noisy data available. Tato práce se zabývá možnostmi využití strojového učení (ML) při analýze zpravodajských informací z otevřených zdrojů (OSINT). Vzhledem k tomu, že data jsou společným vstupem obou oborů, jsou data hlavní optikou, kterou je téma zkoumáno. Pro pochopení celého procesu nasazení ML modelu od sběru dat až po jejich analýzu byl vycvičen a otestován obrazový klasifikátor ztrát ruských vozidel při invazi na Ukrajinu. Tento klasifikátor, vycvičený na více než 50 000 obrázcích z databáze WarSpotting, dosáhl slušné přesnosti 79 % na tréninkových datech pěti nejpočetnějších kategorií snímků. Na testovacích datech z pozdějšího období klesl výkon na 62 %. Jedno z nabízených vysvětlení je, že statické frontové linie a rozšíření dronů vedly k tomu, že většina nedávných snímků byla pořízena ze vzduchu, zatímco tréninková data byla pořízena převážně ze země. Tento výsledek ukázal, jak nevyhnutelné změny i ve zdánlivě dobře spravovaných datech mohou vést k nízkému výkonu ML modelů při nasazení. Kromě změn na bojišti vyšly najevo i hlubší problémy s daty, včetně kaskádových účinků raných rozhodnutí o procesování dat a jejich nevyváženosti. Celkově lze říci, že současné metody klasifikace obrazu nefungují dobře na dostupných nedokonalých datech. Keywords: OSINT; Strojové učení; Klasifikace obrazu; Válka na Ukrajině; Data; Sledování ztrát; OSINT; Machine Learning; Image Classification; Ukraine War; Data; Loss Tracking Available in a digital repository NRGL
MLOSINT: Klasifikace ztrát techniky na Ukrajině

This thesis explores the potential of applying machine learning (ML) to assist with open source intelligence (OSINT) analysis. As the shared input of both disciplines, data is the primary lens through ...

Kanát, Antonín; Špelda, Petr; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2024

Od závislosti k nezávislosti: Jak Spojené státy podporují tchajwanskou armádu při obraně proti potenciální čínské invazi
Yang, Liang-Jun; Karásek, Tomáš; Florea, Adrian
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Od závislosti k nezávislosti: Jak Spojené státy podporují tchajwanskou armádu při obraně proti potenciální čínské invazi

Yang, Liang-Jun; Karásek, Tomáš; Florea, Adrian
Univerzita Karlova, 2024

Evropská unie a FRONTEX: Analýza občansko-bezpečnostních vztahů
Netopil, Petr; Kučera, Tomáš; Karásek, Tomáš
2024 - English
This research focuses on the Civil-Security Relations between the EU and its border agency, FRONTEX. Relationships between the state and its border guards vary wildly in space and time in terms of the level of militarization, which is why this thesis set out to define the situation of the EU's first uniformed and armed service. A single case study was used, as FRONTEX as a transnational border agency is a deviant case. This research creates a typology of security services within the state and then places FRONTEX within it. In the discussion that follows, the relationship between the EU and FRONTEX seems to be matched best by the relationship between a state and its gendarmerie, though the police force is also very close. Furthermore, there are exceptions where the agency behaves more like an army or a civilian service. In terms of real-world analogues, it tracks most closely with the relationships between Latvia, Finland, and their respective border guards. Tato práce se zabývá vztahem mezi Evropskou unií a její pohraniční stráží, FRONTEX. Pohraniční stráže mají se státy velmi rozdílné vztahy, např. v ohledu militarizace, příkladem může být česká situace v roce 1975 kontrastovaná s dneškem. Proto je nutné pokusit se precizně definovat vztah této první ozbrojené a uniformované evropské agentury. Jako vhodná metoda byla zvolena jednopřípadová studie. Situace FRONTEXu jakožto transnacionální pohraniční stráže je totiž unikátní a porovnávání by analýze nic nepřineslo. Tento výzkum nejprve vytvořil typologii bezpečnostních složek státu, do které poté umístil FRONTEX. Na tomto základě vyplynulo, že agentura je svým vztahem k EU nejblíže vztahu stát-četnictvo, byť vztah s policií je také velmi podobný. Výjimky směrem k civilnímu sektoru i armádě však také existují. Z pohledu praktických analogií je tento vztah nejpodobnější vztahům Lotyšska a Finska ke svým pohraničním strážím. Keywords: FRONTEX; ochrana hranic; pohraniční stráž; občansko-bezpečnostní vztahy; občansko-vojenské vztahy; Evropská unie; FRONTEX; border control; border agency; civil-military relations; border security; European Union; civil-security relations Available in a digital repository NRGL
Evropská unie a FRONTEX: Analýza občansko-bezpečnostních vztahů

This research focuses on the Civil-Security Relations between the EU and its border agency, FRONTEX. Relationships between the state and its border guards vary wildly in space and time in terms of the ...

Netopil, Petr; Kučera, Tomáš; Karásek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Odraz československé měnové politiky v myšlenkách a spisech německy mluvícího ekonoma působícího na Karlo-Ferdinandově univerzitě v letech 1918 - 1938
Zatřepálková, Hana; Baxa, Jaromír; Doležalová, Antonie
2024 - English
The thesis focuses on German-speaking economists, specifically Oskar Engländer, Alfred Amonn, and Hugo Müller, who taught economically oriented subjects at the German University in Prague during the interwar period. Through a combination of historical research and textual analysis of their works, the thesis explores the extent to which these economists expressed interest in the monetary policy of Czechoslovakia and its notable figures, Alois Rašín and Karel Engliš. Additionally, it investigates the predominant themes in their works during this period and provides insights into the potential applications of computer-based textual analysis in the field of the history of economic thought. Práce se zaměřuje na německy mluvící ekonomy, konkrétně Oskara Engländra, Alfreda Amonna a Huga Müllera, kteří vyučovali ekonomicky orientované předměty na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období. Skrze kombinaci historického výzkumu a textové analýzy děl těchto ekonomů se práce zabývá otázkou, do jaké míry projevovali zájem o měnovou politiku Československa a její významné představitele, Aloise Rašína a Karla Engliše. Zároveň zkoumá, jaká témata převažovala v jejich pracích během tohoto období, a poskytuje náhled na možnosti využití počítačové textové analýzy v oblasti historie ekonomického myšlení. Keywords: Alfred Amonn; Hugo Müller; Oskar Engländer; Československo 1918 - 1938; Karel Engliš; Alois Rašín; měnová politika; text miningová analýza; Alfred Amonn; Hugo Müller; Oskar Engländer; Czechoslovakia; 1918 - 1938; Karel Engliš; Alois Rašín; monetary policy; text minig analysis Available in a digital repository NRGL
Odraz československé měnové politiky v myšlenkách a spisech německy mluvícího ekonoma působícího na Karlo-Ferdinandově univerzitě v letech 1918 - 1938

The thesis focuses on German-speaking economists, specifically Oskar Engländer, Alfred Amonn, and Hugo Müller, who taught economically oriented subjects at the German University in Prague during the ...

Zatřepálková, Hana; Baxa, Jaromír; Doležalová, Antonie
Univerzita Karlova, 2024

Poptávka po plynu: Důkazy z energetické krize z roku 2022
Stuchlík, Jan; Pertold-Gebicka, Barbara; Opatrný, Matěj
2024 - English
This thesis analyzes the effects of the 2022 energy crisis on changes in consump- tion patterns among Czech households, with the main focus on natural gas and other energy sources. We captured the effects using income and cross-price elas- ticity of expenditure shares of various goods. We calculated these elasticities from estimated parameters of a quadratic almost ideal demand system. The system parameters were estimated using the iterated feasible generalized non- linear least squares method on household-level data collected by PAQ Research. Demand for gas is income-elastic during the energy crisis, contrasting with other energy sources. Households made significant adjustments to their consumption of luxury goods and necessities in response to the high energy prices. The cross- price elasticity estimates show a decrease in expenditure shares of luxury goods and distant heat in relation to higher gas prices. Reduced healthcare and trans- port expenditure shares and increased solid fuels expenditure shares are related to higher electricity prices. In response to rising prices of necessities, households generally decrease expenditure shares of luxury goods. Households' reactions to the energy crisis are heterogeneous among socio-economic groups. Tato práce analyzuje dopady energetické krize z roku 2022 na změny ve spotřebním chování českých domácností s hlavním zaměřením na zemní plyn a další zdroje energie. Dopady jsme zachytili pomocí příjmových a křížových cenových elas- ticit výdajových podílůrůzného zboží. Tyto elasticity jsme získali z odhadovaných parametrů kvadratického téměř ideálního poptávkového systému. Parametry systému jsme odhadli pomocíiterované proveditelné zobecněné nelineárnímetody nejmenších čtverců na datech na úrovni domácností sbíraných společností PAQ Research. Poptávka po plynu je během energetické krize příjmově elastická na rozdíl od jiných zdrojů energie. Domácnosti významně upravily svou spotřebu luxusního i nezbytného zboží v reakci na vysoké ceny energií. Odhady křížové cenové elasticity ukazují pokles podílu výdajů na luxusní zboží a dálkové teplo v souvislosti s vyššími cenami plynu. Snížený podíl výdajů na zdravotní péči a dopravu a zvýšený podíl výdajů na tuhá paliva souvisí s vyššími cenami elektřiny. V reakci na rostoucí ceny nezbytného zboží domácnosti obecně snižují podíly výdajů na luxusní zboží. Reakce domácností na energetickou krizi jsou různorodé mezi... Keywords: energetická krize; domácnosti; Česko; QUAIDS; elasticita poptávky; energy crisis; households; Czechia; QUAIDS; elasticity of demand Available in a digital repository NRGL
Poptávka po plynu: Důkazy z energetické krize z roku 2022

This thesis analyzes the effects of the 2022 energy crisis on changes in consump- tion patterns among Czech households, with the main focus on natural gas and other energy sources. We captured the ...

Stuchlík, Jan; Pertold-Gebicka, Barbara; Opatrný, Matěj
Univerzita Karlova, 2024

Implemenentace evropské směrnice o slaďování provného a soukromého života v genderovém diskurzu v Polsku.
Golik, Emilia; Kobová, Ĺubica; Pavlík, Petr
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Implemenentace evropské směrnice o slaďování provného a soukromého života v genderovém diskurzu v Polsku.

Golik, Emilia; Kobová, Ĺubica; Pavlík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Použití situační prevence kriminality na nelegální těžbu dřeva: Srovnávací politická analýza mezi Rumunskem a Brazílií
Troneci, Andreea; Unkovski-Korica, Vladimir; Fitzgerald, James
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Použití situační prevence kriminality na nelegální těžbu dřeva: Srovnávací politická analýza mezi Rumunskem a Brazílií

Troneci, Andreea; Unkovski-Korica, Vladimir; Fitzgerald, James
Univerzita Karlova, 2024

Posilování Evropské unie: Řešení krize v energetické bezpečnosti
Munarriz Gistau, Clara; Ó Beacháin, Donnacha; Butler, Eamonn
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Posilování Evropské unie: Řešení krize v energetické bezpečnosti

Munarriz Gistau, Clara; Ó Beacháin, Donnacha; Butler, Eamonn
Univerzita Karlova, 2024

Postupy českých znalců při odhadu diskontních sazeb v případech vytěsnění menšinových akcionářů
Bobysud, Jakub; Novák, Jiří; Čech, František
2024 - English
This thesis examines the environment of expert appraisals in the Czech Republic and studies the conflict of interests arising from a setting when a valuation expert is contracted to provide valuation for the purpose of a minority shareholder squeeze-out. This underlying conflict of incentives stems from the fact the expert is paid by the majority shareholder and also from possible efforts relationship building (resulting in securing future engagements) from the expert's side with the majority shareholder that would arise from discretionary adjustments to discount rate calculations and decreased squeeze-out price. This opportunistic behavior is deterred by reputational and legal consequences upon discovery of such practices which can be facilitated by institutional barriers such as a requirement for an approval of the squeeze-out by the Czech National Bank. The previous quantitative research into fields of expert appraisals, methodologies used by valuation experts, and minority squeeze-outs is limited in both Czech and international setting. We rely on previous research into litigation and reputational risks and based on its findings introduce checks for structural differences in behavior of expert groups in discount rate estimation practices. We combine data provided by a valuation team of one of... Tato práce zkoumá prostředí znaleckých posudků v České republice a zaměřuje se na konflikt zájmů plynoucí ze situací, kdy jsou znalci v oboru oceňování najímáni pro potvrzení přiměřenosti nabízeného protiplnění při vytěsnění minoritních akcionářů. Tento konflikt zájmů je motivován tím, že plátcem za posudek je majoritní akcionář a zároveň možnými snahami o budováním vztahů (které by mohly vyústit v budoucí zakázky) s většinovým akcionářem, kterého by bylo docíleno pomocí účelných úprav v metodologii stanovení diskontní sazby a snížení hodnoty vyplaceného protiplnění. Proti takovému oportunistickému jednání stojí potenciální reputační a právní problémy, které mohou následovat v případě jeho odhalení. V procesu vytěsnění existují institucionální kontroly které mohou oportunistické jednání odhalit - například požadavek na schválení vytěsnění ze strany ČNB. Předchozí kvantitativní výzkum zaměřující se na znalecké posudky, metodologii používanou znalci a vytěsnění minoritních akcionářů je omezený jak v České republice, tak celosvětově. Opíráme se tedy o předchozí výzkum v oblasti dopadu litigačního a reputačního rizika a na základě jeho nálezů testujeme, zdali mezi skupinami znalců existují strukturální rozdíly v praxi stanovovan discounting míry. Využíváme souboru posudků pro stanovení přiměřeného... Keywords: Oceňování společností; znalecké posudky; dopad legislativy; diskontní míra; natural language processing; Company valuation; expert appraisals; legislative impact; discount rate; natural language processing Available in a digital repository NRGL
Postupy českých znalců při odhadu diskontních sazeb v případech vytěsnění menšinových akcionářů

This thesis examines the environment of expert appraisals in the Czech Republic and studies the conflict of interests arising from a setting when a valuation expert is contracted to provide valuation ...

Bobysud, Jakub; Novák, Jiří; Čech, František
Univerzita Karlova, 2024

Mileniálky a pornografie: Unikátní dobová a sociální perspektiva
Zivot, Olivia Alphonsine; Černý, Karel; Císař Brown, Lucy Elizabeth
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Mileniálky a pornografie: Unikátní dobová a sociální perspektiva

Zivot, Olivia Alphonsine; Černý, Karel; Císař Brown, Lucy Elizabeth
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases