Number of found documents: 208
Published from to

Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu
Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - Russian
(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and studied. In other words - interference. In this diploma thesis we will examine the particularity in written communication of young people who live in Czech Republic. Based on learned academic literature, we will reveal the main errors and miscommunication, which will be then sorted out in groups and sub-groups. (český) V České republice žije velké množství mladých ruskymluvících lidí, kteří studují český jazyk. Při důkladném zkoumání systému cizího jazyka se setkavájí s problémem jazykové kontaminace (interference) - mateřského a nového jazyku. V této práci bude prostudována specifika písemné komunikace ruské mládeže, která dlouhodobě žije v České republice. Příkladem bude písemná komunikace mládeže na ruské webové stránce vk.com, konkretně ve skupině "Kdoví", kde se ve formě otázka - odpověď dozvídají o životě v České republice. S pomocí odborné literatury bude proveden pokus popsat nejčastější chyby a problémy v komunikaci, které budou později roztříděny do určitých skupin a podskupin. Keywords: молодёжная речь|интернет|богемизмы|словообразование|интерференция|калькирование|ассимиляция|социальные сети; slang|internet|bohemisms|wold formation|interference|calquing|assimilation|social media Available in a digital repository NRGL
Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu

(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and ...

Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Lékařský slang v Rusku a České Republice
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2020 - Russian
Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized literature; the practical part is focused on various ways of enriching the medical officers' vocabulary, and also on comparison of this slang in two languages. The purpose of writing this work is to study medical slang, determine reasons, why it is used, study its word- formation, and to form semantic classification in two languages. As well, there were dictionaries of gathered words and phrases (in Russian and Czech) with their interpretation enclosed to this work. Lékařský slang v Rusku a České Republice V této práci se probírá analýza a srovnání lékařského slangu v ruské a české společnosti. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby obohacení slovní zásoby lékařů, a taky na srovnání daného slangu ve dvou jazycích. Cílem napsání je zkoumát lékařský slang, definovat důvody, proč se používá, jeho slovotvorbu a taky sestavit sémantickou klasifikaci ve dvou jazycích. Taky k této práci byly přiložené slovníčky sebraných slov a výrazů (v ruštině a češtině) s jejich vysvětlením. Keywords: lékařský sleng|medicína|stylistická analýza|klasifikace|tajný jazyk; Medical slang|medicine|stylistic analysis|classification|secret language Available in a digital repository NRGL
Lékařský slang v Rusku a České Republice

Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2020

Názvy filmů: překladatelský problém
Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - Russian
The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to determine the specifics of the translation of films names from English into Russian and Czech, to explain the reasons for the differences in the translation, to describe the specifics of the emerging trends in the translation of film names. This work consists of two parts: theoretic and practical. The theoretical part describes the problem of translating films titles and its features. In the practical part, specific examples of movie namesselected by rating and release date of the film are. Materials were taken from the websites of IMDb and Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce na téma "Názvy filmů: překladatelský problém" studuje a popisuje pragmatiku názvů anglických filmů do ruštiny a češtiny.Účelem tohoto výzkumu je určit specifika překladu názvů filmů z angličtiny do ruštiny a češtiny, vysvětlit důvody rozdílů v překladu, popsat specifika vznikajících trendů v překladu názvů filmů.Tato práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje problematiku překladu filmových titulů a jejich rysy. V praktické části jsou uvedeny konkrétní příklady názvů filmů vybraných podle hodnocení a data 6vydání filmu. Materiály byly převzaty z webových stránek IMDb a Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: названия фильмов|заголовок|проблематика перевода|прагматика перевода; film titles|title|translation problem|pragmatics of translation Available in a digital repository NRGL
Názvy filmů: překladatelský problém

The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to ...

Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)
Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
2020 - Russian
This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian formalism in the process of reception becomes an important tool for the "modernization" of national culture and, as a result, an instrument for a new phase in the construction of national cultural identity. On that basis, the cultural-historical and ideological context of the development of Ukrainian literary criticism, criticism and (partially) literature of the late 19th - first decades of the 20th century is consistently reconstructed in eight chapters of the work. The first chapter highlights theoretical aspects of the study, reviews critical literature, reconstructs the history of reception of Russian formalism in Russian and Western criticism and the history of literature. The second chapter addresses the historical and theoretical premises of the reception of Formal theory in Ukrainian culture. The next chapter discusses historical and political context of the development of literature and literary criticism in 1917-1920 using the example of multinational post-revolutionary Kiev; a brief review of the theoretical and historical works of the 1920s also appears here. A special focus is put on the... Tato práce se věnuje zkoumání recepce ruského formalismu a vývoje formální metody v sovětské ukrajinské kultuře ve 20. a na začátku 30. let 20. století. Ruský formalismus se v procesu recepce na sovětské Ukrajině stává důležitým nástrojem "modernizace" národní kultury a v důsledku toho - nástrojem nové fáze budování národní kulturní identity. Z tohoto pohledu je v osmi částech rekonstruován kulturně-historický a ideologický kontext vývoje ukrajinské literární vědy, kritiky a (okrajově) literatury konce 19. - prvních desetiletí 20. století. První část upozorňuje na teoretické aspekty práce, představuje přehled kritické literatury, a rekonstruuje historii recepce ruského formalismu v ruské a západní kritice a literární vědě. Druhá část je věnována zkoumání historických a teoretických předpokladů recepce formální teorie v ukrajinské kultuře. Následující část se zamýšlí nad historickým a politickým kontextem vývoje literatury, kritiky a literární vědy v letech 1917-1920 na příkladu mnohonárodnostního porevolučního Kyjeva; je zde představen krátký přehled poetik a literárněvědných prací 20. let 20. století. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým výzkumům Boryse Jakubského a Majka Johansena. Čtvrtá část se zabývá analýzou diskusí o formální metodě, které probíhaly v průběhu 20. let na stránkách... Keywords: ruský formalismus|formální metoda|formální škola|marxismus|komunismus|národní identita|ukrajinská literatura|ukrajinská literární věda|ukrajinská kritika 20. století; Russian formalism|formal method|formal school|marxism|communism|national identity|Ukrainian literature|Ukrainian literary history|Ukrainian criticism of the 20th century Available in a digital repository NRGL
Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)

This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian ...

Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Analýza výslovnostních stylů ruského jazyka na základě promluv televizních hlasatelů
Razinkova, Ekaterina; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
2020 - Russian
Keywords: výslovnostní styly; ortoepie; ortoepické normy; intonace; melodie; analýza; speech style; orthoepy; standard pronunciation; intonation; melody; analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza výslovnostních stylů ruského jazyka na základě promluv televizních hlasatelů

Razinkova, Ekaterina; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2020

Vlog jako prostor pro vyjádřeni jazykové osobnosti (popis a analýza ruskojazyčných videoblogů)
Mushchinina, Polina; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
2020 - Russian
Keywords: internet; youtube; komunikace; video; jazyková osobnost; internet; youtube; communication; video; linguistic identity Available in a digital repository NRGL
Vlog jako prostor pro vyjádřeni jazykové osobnosti (popis a analýza ruskojazyčných videoblogů)

Mushchinina, Polina; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Srovnání způsobů překladu anglických reklamních sloganů v ruském a českém jazyce
Babisheva, Olesya; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2020 - Russian
An advertising slogan is one of the main ways how a brand communicates with a customer. The success of the company in the market depends on how it will be formulated. In the current economic situation, when brands operate internationally, the translation of advertising slogans is an equally important aspect. The purpose of this work is to find out which methods of translation of English advertising slogans exist, and also to find out which of them are most often used in Russian, and which are in Czech languages. Key words: advertising, advertising text, advertising slogan, translation, translation methods, translation of advertising slogan, English language, Russian language, Czech language Reklamní slogan je jedním z hlavních způsobů komunikace obchodní značky se zákazníkem. Na tom, jak bude formulován, závisí úspěch společnosti na trhu. V současné ekonomické situací, kdy značky působí mezinárodně, je také důležitým aspektem jejich propagace i překlad reklamních sloganů. Cílem této práce je zjistit, jaké metody překladu anglických reklamních sloganů existují, a také určit, které z nich se nejčastěji vyskytují v ruštině a které jsou v češtině. Klíčová slova: reklama, reklamní text, reklamní slogan, překlad, způsoby překladu, překlad reklamního sloganu, anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk Keywords: překlad|komparace|srovnávácí metody|reklamní slogany|čeština|ruština; translation|komparation|russian and czech languages Available in a digital repository NRGL
Srovnání způsobů překladu anglických reklamních sloganů v ruském a českém jazyce

An advertising slogan is one of the main ways how a brand communicates with a customer. The success of the company in the market depends on how it will be formulated. In the current economic ...

Babisheva, Olesya; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2020

Slovesný vid v ruštině a hornolužické srbštině
Travnitskaya, Maria; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2020 - Russian
This bachelor thesis is addressing the topic of the distinctive usage of the verbal aspectual forms in Russian and Upper-Sorbian languages. The thesis is aiming to describe the use cases of these forms, point out the similarities and distinctions as well as to attempt to explore the possible reasons for those distinctions. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and practical part. In the theoretical part is provided general descriptions of the Russian verbal aspect along with a detailed description of the Upper-Sorbian verbal aspect. Next, the thesis is focusing on the distinctions in their use cases, and in the practical part the specific examples are being analyzed. The examples for the analysis are found in the literature and include parallel texts. In the conclusion there is an attempt to summarize the results of the analysis conducted and suggest the topics for the future research. Tématem dané práci je zkoumání odlišných případů použití slovesných vidových tvarů v ruštině a hornolužické srbštině. Její hlavním účelem je popsat případy použití těchto tvarů, poukázat na společné body a objevit rozdíly a rovněž pokusit se o vyhledávání důvodů pro této rozdíly. Práce bude rozdělená do dvou částí - praktickou a teoretickou. V teoretické časti bude předložen obecný popis ruského vidu slovesa spolu s detailním popisem vidu slovesa v hornolužické srbštině. Dále se práce věnuje odlišnostem v jejich použití a v praktecké časti se zaměřuje na analýzu konkrétních příkladů. Příklady pro analýzu se čerpají z krásné literatury a zahrnují paralelní texty. V závěru se práce snaží shrnout výsledky provedené analýzy a označit témata pro další potenciální výzkum. Keywords: vid|aspektologie|sloveso|ruština|hornolužická srbština; aspect|aspectology|verb|Russian|Upper Sorbian Available in a digital repository NRGL
Slovesný vid v ruštině a hornolužické srbštině

This bachelor thesis is addressing the topic of the distinctive usage of the verbal aspectual forms in Russian and Upper-Sorbian languages. The thesis is aiming to describe the use cases of these ...

Travnitskaya, Maria; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Precedentní jména v současném ruském mediálním diskurzu (na základě precedentních jmén z díla "Mrtvé duše" N.V. Gogola)
Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - Russian
Keywords: diskurz|mediální diskurz|precedentní jev|precedentní jména; discourse|media discourse|precedent phenomena|precedent names Available in a digital repository NRGL
Precedentní jména v současném ruském mediálním diskurzu (na základě precedentních jmén z díla "Mrtvé duše" N.V. Gogola)

Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2020 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227-257) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská́ analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicína, Středověk. Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by ...

Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases