Number of found documents: 4043
Published from to

Zmírnění poruch chování ve střediscích výchovné péče na Moravě
SALAČOVÁ, Markéta; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zmírněním poruch chování. Věnuje se středisku výchovné péče, jejímu klientovi, poruchám chování a také spolupráci mezi jednotlivým subjekty (rodina, škola, odbor sociálně právní ochrany dětí). Zjišťování zda má vliv práce ve střediscích výchovné péče na zmírnění poruch chování byl realizován ve střediscích na Moravě. The focus of this diploma thesis is the alleviation of behavioural disorder. It deals with the educational facility, its client, behavioural disorder and the cooperation among the individual subjects (family, school, department of social and legal children protection). The research dealing with the influence of work on alleviation of behavioural disorder was realized in educational facilities in Moravia. Keywords: Klient; rodina; středisko výchovné péče; porucha chování; odbor sociálně právní ochrany dětí; client; family; educational facility; behavioural disorder; department of social and legal children protection Available in the UPOL Library.
Zmírnění poruch chování ve střediscích výchovné péče na Moravě

Diplomová práce je zaměřena na zmírněním poruch chování. Věnuje se středisku výchovné péče, jejímu klientovi, poruchám chování a také spolupráci mezi jednotlivým subjekty (rodina, škola, odbor ...

SALAČOVÁ, Markéta; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Resocializace osvojených dětí z Kojeneckého ústavu Olomouc
MIKŠÍKOVÁ, Zuzana; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - Czech
Diplomová práce se zabývá procesem osvojení a resocializací osvojených dětí z Kojeneckého ústavu Olomouc. Předkládá základní informace o jednotlivých krocích osvojení. Dále se taktéž věnuje vznikem nové rodiny, vazbami v nich a dispozicemi, které si dítě do nové rodiny přináší. Empirická část obsahuje analýzu a interpretací získaných údajů z rozhovorů s adoptivními rodinami. Cílem bylo zjistit, jak se dítě resocializovalo. This thesis deals with the process of adoption and resocialization of adopted children from the Intant Institution in Olomouc. It presents the basic information concerning the individual steps towards adoption. Futher, the thesis also deals with the formation of a new family, family, relations and disposition, which the child brings with into a new family. The empirical part contains the analysis and interpretation of the data gained from the conversations with adoptive families. The aim of this thesis was to find out how the child has resocialized. Keywords: Osvojení; rodina; rodinné vazby; identita; psychické potřeby; psychická deprivace; resocializace; kojenecký ústav; Adoption; family; family relations; identity; mental needs; mental inanition; resocialization; infant institution. Available in the UPOL Library.
Resocializace osvojených dětí z Kojeneckého ústavu Olomouc

Diplomová práce se zabývá procesem osvojení a resocializací osvojených dětí z Kojeneckého ústavu Olomouc. Předkládá základní informace o jednotlivých krocích osvojení. Dále se taktéž věnuje ...

MIKŠÍKOVÁ, Zuzana; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Užití Tangramu ve výuce matematiky primární školy
ČÍŽKOVÁ, Jitka; STOPENOVÁ, Anna
2010 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je Tangram vhodnou matematickou pomůckou a jak nejpestřeji ho lze použít v hodinách matematiky. Teoretická část diplomové práce popisuje didaktickou hru, představivost, Tangram a jeho rovinné útvary a zařazení v RVP ZV. Byla použita metoda pozorování, didaktického testu a dotazníku. Po vyhodnocení výzkumného šetření můžeme tvrdit, že Tangram je vhodnou matematickou pomůckou. Tangram lze použít při zavádění nových matematických pojmů jako je trojúhelník, čtverec a kosodélník. Skládání obrázků z Tangramu je pro žáky zábavné, rozvíjí u nich prostorovou představivost a vlastní fantazii. The aim of the thesis was to find out if Tangram is a proper mathematical tool and to find out the most colourful ways of using it in mathematics lessons. The theoretical part of the thesis is describing didactic game, imagination, Tangram and its plane figures and its classification in Educational Framework Curriculum for Basic Education. I used the method of observation, didactic test and questionnaire. After the data evaluation of the survey we can assert that Tangram is a proper mathematics tool. Tangram can be used during introducing new mathematical terms like triangle, square and rhomboid. The composition of pictures from Tangram is amusing for pupils and it develops their space imagination and their own fancy. Keywords: didaktická hra; prostorová a geometrická představivost; trojúhelník; čtverec; kosodélník; metoda pozorování; didaktický test; dotazník; didactic game; space and geometrical imagination; triangle; square and rhomboid; the method of observation; didactic test; questionnaire Available in the UPOL Library.
Užití Tangramu ve výuce matematiky primární školy

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je Tangram vhodnou matematickou pomůckou a jak nejpestřeji ho lze použít v hodinách matematiky. Teoretická část diplomové práce popisuje didaktickou hru, ...

ČÍŽKOVÁ, Jitka; STOPENOVÁ, Anna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Kolekce plakátů pro zdravotnickou kampaň Poruchy příjmu potravy
TOULOVÁ, Kristýna; CHORÝ, Tomáš
2010 - Czech
Práce je složena ze tří částí: teoretické, pedagogické a praktické. Teoretická část charakterizuje problematiku poruch příjmu potravy, jejich historii a léčbu. Dále popisuje sociální a kulturní vlivy související s daným tématem, zabývá se kulturním fenoménem ideálu krásy a popisuje vliv masmédií. V rámci prvence je řešena pedagogická část, která nabízí školám s uměleckým zaměřením intermediální projekt jako primární případně sekundární preventivní program. Praktická část dokumentuje průběh a vývoj vzniku souboru plakátů pro zdravotnickou kampaň s tematikou poruch příjmu potravy. The work deals of the free parts: theoretical, education and practical. Theoretical part characterises rating disorders problem, hostory and treatment. Next it describes social and cultural influence of masmedia. Within preventiv is resolved education part, that offers to school with artistic specialized intermedial project as primary or secondary preventive program. Practical part documents course and development creation of the set posters for the healthy campaign with rating disorders theme. Keywords: Poruchy příjmu potravy; mentální anorexie; mentální bulimie; ideál krásy; prevence; Eating disorders; anorexia nervosa; bulima nervosa; dreamboat; prevention Available in the UPOL Library.
Kolekce plakátů pro zdravotnickou kampaň Poruchy příjmu potravy

Práce je složena ze tří částí: teoretické, pedagogické a praktické. Teoretická část charakterizuje problematiku poruch příjmu potravy, jejich historii a léčbu. Dále popisuje ...

TOULOVÁ, Kristýna; CHORÝ, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

EFEKTIVITA DOMÁCÍ A ÚSTAVNÍ PÉČE ANEB ŽÍT ČI NEŽÍT S TĚŽCE POSTIŽENÝM ,,dítětem? - ČLENEM RODINY?
HUDEČKOVÁ, Hana; KREJČÍŘOVÁ, Olga
2010 - Czech
Předkládaná diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na komparaci domácí a ústavní péče o osoby s tělesným postižením. Praktická část se zabývá vlastní kazuistikou ,,dívenky? s ICMP, sestavením každodenní péče, denním režimem a rozhovorem s rodiči dívky. My diploma work is devided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is focused on comparation home and institutional healthcare for people who are physical damaged. Practical part is devoted to causuality of the ,,small girl? with ischemics vein brain attach to set up the everyday regime at the healthcare by interviewing the girl parents. Keywords: Cévní mozková příhoda; Cévní mozková příhoda ischemická; Systém AAK; Afázie; Anartrie; Dysfagie; Terapie; Ischemic vein brain attach; Augumentative communication system; Alternative communication system; Aphasia; Anarthria; Dysphagia; Theraphy Available in the UPOL Library.
EFEKTIVITA DOMÁCÍ A ÚSTAVNÍ PÉČE ANEB ŽÍT ČI NEŽÍT S TĚŽCE POSTIŽENÝM ,,dítětem? - ČLENEM RODINY?

Předkládaná diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na komparaci domácí a ústavní péče o osoby s tělesným postižením. Praktická část se zabývá ...

HUDEČKOVÁ, Hana; KREJČÍŘOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Aktivizační metody ve výuce Ošetřovatelství ve 3.ročníku
SOUDKOVÁ, Jana; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody a frontální výuku, jejich pozitiva a negativa. Možnosti využití při výuce předmětu Ošetřovatelství ve 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent. V práci jsou uváděné příklady užití jednotlivých aktivizačních metod a metodické listy. Součástí je výzkumná práce. Základem je kvantitativní výzkum, srovnávací dotazník mezi žáky a pedagogy na užívání aktivizačních metod ve výuce, frontální výuku a komunikaci v Ošetřovatelství. The dissertation is focused on activation methods and frontal teaching and their advantages and disadvantages. It deals with various possibilities of their usage in teaching of Nursing care in the third grade, branch Nursing assistant. The dissertation shows usage of particular activation methods and method guidelines. The dissertation comprises research as well. The basis for it is quantitative research, comparative questionnaire among pupils and teachers concerning usage of activation methods in classes, frontal teaching and communication in Nursing care. Keywords: Ošetřovatelství; aktivizační metody; dělení aktivizačních metod; vhodné aktivizační metody ve výuce Ošetřovatelství; frontální výuka; styly učení; typy inteligence; tvořivé vyučování.; Nursing care; activation methods; activation methods - survey; activation methods in teaching of Nursing care; frontal teaching; teaching styles; intelligence types and creative teaching. Available in the UPOL Library.
Aktivizační metody ve výuce Ošetřovatelství ve 3.ročníku

Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody a frontální výuku, jejich pozitiva a negativa. Možnosti využití při výuce předmětu Ošetřovatelství ve 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent. V práci ...

SOUDKOVÁ, Jana; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Dějiny 20. století v učivu primární školy
GAJDOŠÍKOVÁ, Veronika; PETROVÁ, Jitka
2010 - Czech
Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část stručně pojednává o historii 1945-1989. Praktická část - výzkum byl realizován formou testu pro žáky 5. ročníku a dotazníku pro pedagogy, pracující na 1. st. ZŠ. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je správné, aby učební tematika 1945-1989 byla zařazena do předmětu Člověk a jeho svět v pátém ročníku ZŠ. A graduation thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part briefly discusses the history of years 1945-1989. Practical part - the research was carried out by test for fifth grade students and questionnaire for teachers who teach in at the first level of primary school. The aim was to determine whether it is right that didactic themes years 1945-1989 was included in the course man and his world in the fifth year of elementary school. Keywords: Rámcově vzdělávací program; Charta 77; rok 1968; sametová revoluce; rok 1989; Václav Havel;; general educational program; velvet revolution; harter 77; year 1968; year 1989 Václav Havel; Available in the UPOL Library.
Dějiny 20. století v učivu primární školy

Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část stručně pojednává o historii 1945-1989. Praktická část - výzkum byl realizován formou testu pro žáky 5. ročníku a ...

GAJDOŠÍKOVÁ, Veronika; PETROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ - Podmořský svět
NEJEDLÁ, Eva; EXLER, Petr
2010 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím výtvarné řady jako prostředku vyučování v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem diplomové práce je vytvořit s žáky prvního stupně ZŠ výtvarnou řadu na téma Podmořský svět. The diploma work deals with the use of visual range as a means of teaching lessons in the art education in the first grade of primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. The aim of the work is to create the art range ?Undersea World? with pupils in the first grade of primary school. Keywords: výtvarná řada; kreativita; motivace; problematika hodnocení; art range; creativity; motivation; issue of assessment Available in the UPOL Library.
Námětová řada ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ - Podmořský svět

Diplomová práce se zabývá využitím výtvarné řady jako prostředku vyučování v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem diplomové ...

NEJEDLÁ, Eva; EXLER, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Prevence sexuálního zneužívání u dětí na základních školách
BĚLÍKOVÁ, Vladimíra; PITNEROVÁ, Dagmar
2010 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice sexuálního zneužívání u dětí na základních školách. Tento problém je v současné době velmi rozšířeným jevem, o kterém se však nemluví, neboť se jedná o velmi citlivé a choulostivé téma. Cílem této práce je uvedení do problematiky sexuálního zneužívání, popis tohoto jevu a zjištění, zda může dostatečná prevence sexuálního zneužívání tento jev omezit či minimalizovat. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část seznamuje čtenáře s pojmem sexuálního zneužívání z historického hlediska, dále také s platnou legislativní úpravou, s formami sexuálního zneužívání, následky sexuálního zneužívání, s výslechem oběti. V teoretické části jsem věnovala rozboru prevence (primární, sekundární a terciární), diagnostice tohoto jevu, krizové pomoci a intervenci. Součástí diplomové práce je i přehled zařízení a institucí v regionu Jihomoravského kraje, které poskytují pomoc osobám sexuálně zneužívaných. Empirická část se věnuje průzkumu mezi pedagogy na vybraných základních školách. Cílem průzkumu bylo zjistit vliv primární prevence na výskyt sexuálního zneužívání u dětí na základních školách. Přílohy: Příloha č. 1: dotazník použitý pro výzkum Příloha č. 2: přehled pomáhajících institucí Příloha č. 3: informační leták "Co byste měli vědět o sexuálním zneužívání" Příloha č. 4: obrázek demonstračních panenek JÁJA a PÁJA This thesis pursues the sexual abuse of children at elementary schools. This issue is very enlarged these days but is not talked about as it is a very delicate and sensitive problem. The aim of this thesis is the introduction of the problems of sexual abuse, the description of this issue, and the survey if the sufficient prevention of sexual abuse could limit or minimize the problem. The thesis is divided into two parts ? the theoretical and empirical ones. The theoretical part gives us an introduction to the sexual abuse from the historical point of view, and also to the valid legislative arrangements, namely international and domestic ones. Furthermore, there are the descriptions of sorts of sexual abuse, their outgrowths, the children´s examinations. The theoretical part is also pursued the analysis of prevention (primary, secondary and tertiary ones), and then the diagnostics of this problem, the emergency aid and intervention. There is also a summary of institutions and organizations in the South Moravia region that provide help to the sexual abused people as a part of this thesis. The empirical part is devoted to the survey among the pedagogues at certain schools. The aim of this survey is to find out the influence of primary prevention on sexual abuse of children at elementary schools. Some of the research assumptions were affirmed, and some were denied by the survey outcomes. Keywords: Dítě; sexuální zneužívání; syndrom CAN; syndrom CSA; Úmluva o právech dítěte; formy; následky sexuálního zneužívání; oběť; pachatel; rodina; škola; výslech dětí; demonstrační pomůcky; prevence; diagnostika; pomáhající zařízení a instituce.; Child; Sexual abuse; CAN syndrome; CSA syndrome; The Children Rights Convention; the sorts of sexual abuse; the results of sexual abuse; a victim; a culprit; a family; a school; an examination of children; the demonstrational tools; a prevention; a diagnostics; the institutions and organizations providing help. Available in the UPOL Library.
Prevence sexuálního zneužívání u dětí na základních školách

Diplomová práce se věnuje problematice sexuálního zneužívání u dětí na základních školách. Tento problém je v současné době velmi rozšířeným jevem, o kterém se však nemluví, neboť se jedná o velmi ...

BĚLÍKOVÁ, Vladimíra; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni základních škol (u dětí ve věku 7-11 let
HUBÁČKOVÁ, Romana; SIGMUND, Erik
2010 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zjistit na základě dotazníku, jaké pomůcky se využívají v tělesné výchově na 1. stupni základních škol. Tyto pomůcky byly rozděleny na tradiční a netradiční. Následně byl vytvořen soubor pohybových her s netradičními pomůckami, který má přispět k rozšíření prakticky ověřených netradičních pomůcek využívaných především ve výuce tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Bylo zjištěno, že netradiční pomůcky jsou pro děti mladšího školního věku příznivým motivujícím činitelem k pohybové aktivitě. The goal of my diploma thesis was to find out what kind of teaching aids are used in physical education lessons (PE lessons) in primary schools (for children aged 7-11). This teaching aids were divided into two groups - traditional and special. Additionally there was established a group of physical games with special teaching aids, that is supposed to contribute to expansion of special practically verified teaching aids to physical education lessons in primary schools. It was found out that special teaching aids are essential motivators for children at the age of 7-11 to join the physical training activity. Keywords: Učitel; žák; vyučovací jednotka tělesné výchovy; netradiční pomůcky; pohybová hra; motivace; mezipředmětové vztahy; Teacher; pupil; physical education lesson; special teaching aids; movement game; motivation; school subject interdependencies Available in the UPOL Library.
Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni základních škol (u dětí ve věku 7-11 let

Cílem diplomové práce bylo zjistit na základě dotazníku, jaké pomůcky se využívají v tělesné výchově na 1. stupni základních škol. Tyto pomůcky byly rozděleny na tradiční a netradiční. Následně byl ...

HUBÁČKOVÁ, Romana; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases