Number of found documents: 50698
Published from to

Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku
HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, obvod břicha, gluteální obvod a obvody stehna. Biologický proporcionální věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Dívky byly rozděleny na věkové skupiny a v rámci těch rozděleny dle KEI na vývojově retardované (KEI1), průměrné ve vývoji (KEI2) a vývojově akcelerované (KEI3). V práci analyzujeme vybrané somatické parametry ve vztahu kategorií KEI. U dívek KEI1 a KEI3 se rozdíly v hodnotách ukázaly jako statisticky významné ve všech věkových skupinách u všech sledovaných parametrů. Při porovnání dívek KEI2 s KEI3 se rozdíl nedal statisticky významně prokázat u 11letých dívek v žádném ze sledovaných parametrů. Při porovnání KEI2 s KEI1 se signifikantní rozdíl nedal prokázat ani v jedné věkové skupině. This diploma thesis examines the influence of biological proportional age on selected somatic parameters in primary school age girls. Selected somatic parameters were bogy height, body weight, BMI, waist circumference, abdominal circumference, gluteal circumference and thigh circumferences. Biological proportional age was determined using the KEI index. The girls were divided into age groups and then divided according to the KEI. Girls in every age group were divided into groups of developmentally retarded (KEI1), average in development (KEI2) and developmentally accelerated (KEI3 In this thesis we analyze the values of somatic parameters which girls gained in individual categories according to age and KEI. In KEI1 and KEI3 girls were found the differences in values as statistically significant in all age groups for all selected parameters. When comparing girls KEI2 with KEI3, the difference was not statistically significant in 11-year-old girls in any of the monitored parameters. When comparing KEI2 with KEI1, a significant difference was not found in the somatic parameter BMI. Keywords: tělesná hmotnost; tělesná výška; BMI; obvodové parametry; KEI; 6-11leté dívky; růst; vývoj; body height; body weight; BMI; circumferential parameters; KEI; 6-11years old girls; growth; development Available in digital repository of UPOL.
Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku

Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, ...

HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Somatický profil současných českých a polských seniorek
KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin (české ženy, n = 1042 a polské ženy, n = 255). Tělesné složení bylo hodnoceno prostřednictvím bioimpedančního přístroje InBody 720. U jednotlivých skupin byly porovnávány a hodnoceny vybrané parametry tělesného složení, jako celková tělesná voda a její složky, svalová hmota, tuková hmota a viscerální tuk. Při porovnávání vybraných parametrů tělesného složení obou etnik byly statisticky významné rozdíly ve všech parametrech s výjimkou absolutní hodnoty tělesného tuku. Z výsledků současně vyplynulo, že u obou sledovaných skupin se objevuje obezita z důvodu výskytu zvýšených hodnot indikátorů obezity, tedy BMI, tělesného tuku a viscerálního tuku. This thesis deals with the analysis of selected parameters of body composition among Czech and Polish seniors over 60 years of age. The search sample consisted of 1297 women who were divided in two groups (Czech women, n = 1042 and Polish women, n = 255). Body composition was evaluated by using bioelectrical impedance device InBody 720. In each category were compared and evaluated selected parameters such as total body water and its components, muscle mass, body fat mass and visceral fat. When comparing selected body composition parameters, there were statistically significant differences in all parameters except for the absolute body fat value. At the same time, the results showed that obesity occurred in both groups due to increased obesity indicators, ie BMI, body fat and visceral fat. Keywords: české a polské seniorky Univerzity třetího věku; bioelektrická impedanční analýza; InBody 720; tělesná kompozice.; Czech and Polish seniors of the University of theThird Age; bioelectric impedance analysis; InBody 720; body composition. Available in digital repository of UPOL.
Somatický profil současných českých a polských seniorek

Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin ...

KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ
CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, úroveň motorické výkonnosti žáků na Fakultní základní škole na Tererově náměstí v Olomouci. Dílčími záměry předkládané práce je komparace žáků sportovních a nesportovních tříd a komparace motorické výkonnosti mezi pohlavími žáků. Dále pak posoudit diferenci ve výsledcích motorické výkonnosti dle vztahu k úrovni školního prospěchu z matematiky a porovnat námi naměřené výsledky motorické výkonnosti se zjištěnými normami pro stejně starou populaci před dvaceti lety. Pomocí nové testové sestavy, která obsahuje pět motorických testů a dvě somatická měření, jsme zjišťovali úroveň motorické výkonnosti u 77 chlapců a 66 dívek. K hodnocení výsledků této práce byly využity statistické metody. This master's thesis deals with the assessment of motor performance in Year 6 - 9 pupils of lower secondary school. The main objective of this master's thesis is to determine the motor performance of pupils of lower secondary school and the level of their motor performance between sports and non-sports gym classes at a chosen lower secondary school in the city of Olomouc. The levels of motor performance were tested by means of a new testing set of physical fitness tests created at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. The second aim of this master's thesis is to investigate gender differences related to physical fitness in pupils of lower secondary school, to examine an association between physical fitness tests and pupils' half-term grades in mathematics and to compare the measured motor performance results with those of 20 years ago. The research yielded a total of 77 boys and 66 girls (ranged in age from 11 to 15 years) who were tested by means of a new set of motor tests consisting of five motor tests and two measurements of somatic development parameters. Statistical methods were used to evaluate the thesis' results. Keywords: pubescence; motorická výkonnost; motorické testy; souběžná validita; pubescence; motor performance; motor ability tests; fitness testing; academic performance; youth fitness levels Available in digital repository of UPOL.
Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné ...

CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky
MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
2019 - Czech
Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci vybrány box, smíšená bojová umění a karate. U každého z úderů byly analyzovány rychlost a zrychlení. Dále byly hodnoceny rotace trupu a pánve. K záznamu pohybu byl využit kinematický systém VICON s osmi kamerami, které snímaly pohyb 35 značek, umístěných na různých segmentech těla testované osoby. Každá technika byla měřena šestkrát. Úder byl proveden třikrát maximální silou a rychlostí a třikrát pomaleji s ohledem na správné technické provedení. Ze všech těchto měření bylo poté pro každou techniku vybráno jedno nejlepší provedení. Výsledky ukázaly, že boxerská technika úderu se vyznačovala úderem s nejvyšší rychlostí, zrychlením i největším rozsahem pohybu sledovaných segmentů, přes které se přenáší síla z dolních končetin do ruky. Front punch is one of the most common technique in martial arts. Its technique differs in many ways because in each martial art there are different rules, aims and features. For the comparison there were chosen boxing, Mixed Martial Arts and karate. In every technique we analysed speed and acceleration of punch. In next step we evaluated the rotation of pelvic and trunk. For the capturing of movement there was used kinematic system VICON with eight cameras, which recorded the movement of 35 marks that were placed on different parts of test subjects body. Every technique was measured six times. Front punch was performed three times with maximum strength and speed and three times with slower execution and with aim on precision of technique. From all measurements there was finally chosen one best for each technique. Results indicated that the boxing technique of the front punch was the one with the highest speed, acceleration and with the largest range of movement among the body segments which transfer the force from legs to hands. Keywords: přímý úder; bojová umění; box; karate; MMA; rotace; rychlost úderu; zrychlení úderu; Front punch; martial arts; boxing; karate; MMA; rotation; speed of punch; acceleration of punch Available in digital repository of UPOL.
Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky

Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci ...

MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obouvání u dětí mladšího školního věku
PRCHALOVÁ, Kateřina; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení znalostí rodičů v oblasti výběru správné a kvalitní obuvi pro děti mladšího školního věku. V rámci výzkumu proběhlo měření somatických parametrů, kterými byli tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI a délka chodidel. This bachleor thesis was focused on the assessment of parent´s knowledge in the area of choosing the right and quality shoes for young-school aged children. The research included the measurement of somatic parameters such as body height, body weight, BMI and foot length. Keywords: obouvání; mladší školní věk; chodidlo; tělesná výška; tělesná hmotnost; BMI; deformity nohy; zdravotně nezávadná obuv; footwear; young-school aged children; foot; height; weight; BMI; foot deformities; healthy footwear Available in digital repository of UPOL.
Obouvání u dětí mladšího školního věku

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení znalostí rodičů v oblasti výběru správné a kvalitní obuvi pro děti mladšího školního věku. V rámci výzkumu proběhlo měření somatických parametrů, kterými byli ...

PRCHALOVÁ, Kateřina; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tsunami a ochrana obyvatelstva
VODIČKA, Radek; HALÁSOVÁ, Olga
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na tsunami a ochranu obyvatelstva proti událostem tsunami. V první části jsou popsány základní pojmy tsunami, vznik, výskyt a základní vlastnosti tsunami. Dále se zabývám popisem vybraných tsunami ve světě, jejich příčinami, průběhem a následky. Ve druhé části se zabývám ochranou obyvatelstva před tsunami, což zahrnuje prevenci, varovné systémy, informovanost obyvatelstva a ochranné stavby. The bachelor thesis is focused on tsunami and civic defense against tsunami events. The first part describes the basic concepts of tsunami, origin, occurrence and basic characteristics of tsunami. Next I deal with description of selected tsunami in the world, their causes, course and consequences. In the second part I deal with the civic defense against tsunami, which includes prevention, warning systems, population awareness and protective buildings. Keywords: tsunami; voda; ochrana obyvatelstva; zemětřesení; vlna; tsunami; water; Civic Defence; earthquake; wave Available in digital repository of UPOL.
Tsunami a ochrana obyvatelstva

Bakalářská práce je zaměřena na tsunami a ochranu obyvatelstva proti událostem tsunami. V první části jsou popsány základní pojmy tsunami, vznik, výskyt a základní vlastnosti tsunami. Dále se zabývám ...

VODIČKA, Radek; HALÁSOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj kondice v požárním sportu
ŽAMBOCH, Tomáš; HÁP, Pavel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rozvojem kondice v požárním sportu. Praktická část slouží jako zásobník cviků, které lze využít v přípravě závodníků. Zásobník cviků je koncipován tak, aby byly zastoupeny průpravné cviky pro každou disciplínu v požárním sportu. The bachelor thesis deals with the development of fitness in fire sport. The practical part serves as a stack of exercises that can be used to prepare competitors. The Exercise Tray is designed to represent training exercises for each discipline in fire sport. Keywords: pohybová aktivita; rychlost; síla; koordinace; vytrvalost; požární sport; physical activity; endurance; power; coordination; persistency; fire sport Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj kondice v požárním sportu

Bakalářská práce se zabývá rozvojem kondice v požárním sportu. Praktická část slouží jako zásobník cviků, které lze využít v přípravě závodníků. Zásobník cviků je koncipován tak, aby byly zastoupeny ...

ŽAMBOCH, Tomáš; HÁP, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Soubor pohybových her - honičky
PETROVÁ, Barbora; BĚLKA, Jan
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými hrami na principu hry na chytanou - honičky a jejich využití v tělesné výchově i ve volném čase. Součástí bakalářské práce bylo sestavení zásobníku 31 různých her na chytanou - Honičky, jejich možné modifikace a úpravy. Pro lepší přehled a pochopení jsem hry na chytanou - honičky graficky znázornila. This bachelor thesis deals with movement games, especially a game called tag and its usage in lessons of PE or in free time. An irreplaceable part of this thesis is also a complilation of 31 different kinds of the chase games, its possible modifications and adaptations. They are graphically explained as well for better undestanding. Keywords: hry na chytanou - honičky; pohyb; pohybová aktivita; hra; pohybová hra; vyučovací jednotka; chase; movement; physical activity; game; movement games; teaching unit Available in digital repository of UPOL.
Soubor pohybových her - honičky

Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými hrami na principu hry na chytanou - honičky a jejich využití v tělesné výchově i ve volném čase. Součástí bakalářské práce bylo sestavení zásobníku 31 ...

PETROVÁ, Barbora; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výchovné problémy dětí zaařazených do výchovného ústavu.
PAVLIK, Petr; MUSILOVÁ, Marcela
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchovné problémy dětí zaařazených do výchovného ústavu.

PAVLIK, Petr; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti
HLUBINKOVÁ, Nikola; POSPÍŠILOVÁ, Soňa; MELOTÍKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Diplomová práce nazvaná "Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti" se zabývá ochranou osobních údajů v prostředí obcí se základním rozsahem přenesené působnosti, zvláště pak podrobuje kritické analýze osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, výkon jeho funkce a plnění vybraných povinností obce při ochraně osobních údajů. Cílem práce je zjistit, jakou roli zastává pověřenec v novém systému ochrany osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti a zda se po účinnosti GDPR v prostředí obcí zvýšila ochrana osobních údajů. Diplomová práce pracuje s metodikami Ministerstva vnitra, stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokyny pracovní skupiny WP29 a také s odbornými publikacemi a články. Je členěna vedle úvodu a závěru do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vývojem ochrany osobních údajů, právní úpravou a výkladem základních pojmů. Následuje vymezení povinností vyplývajících ze základních zásad zpracování osobních údajů. Stěžejní část diplomové práce se zabývá osobou pověřence pro ochranu osobních údajů. Poslední kapitola se zabývá vybranými povinnostmi obce při ochraně osobních údajů. Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 28. června 2019. The diploma thesis titled "Protection of personal data within municipalities with a basic extent of delegated powers" deals with the protection of personal data within municipalities with a basic extent of delegated powers, especially it submits the data protection officer to critical analysis, performance of its job and the observance of municipality's selected obligations in the protection of personal data. The aim of my work is to find out what the role of the data protection officer is in a new system of the personal data protection within municipalities with a basic extent of delegated powers and if the personal data protection in the municipalities has increased after the efficiency of the GDPR. The diploma thesis operates with the documents of Ministry of the Interior of the Czech Republic, the Office for personal data protection of the Czech Republic, the Work Party 29 and other sources. The work is divided to chapters and also there are introduction and conclusion. The first chapter deals with the development of the personal data protection, legislation and interpretation of basic concepts. The second chapter defines obligations resulting from basic principles of personal data protection. The main part of the diploma thesis deals with the data protection officer. And the last chapter deals with the municipality's selected obligations in the protection of personal data. The diploma thesis is based on the current legislation as of 28th June 2019. Keywords: Ochrana osobních údajů; GDPR; pověřenec pro ochranu osobních údajů; správce; zpracovatel; subjekt údajů; osobní údaj; zpracování osobních údajů; zásady zpracování; záznamy o činnostech zpracování; posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.; Personal data protection; GDPR; Data Protection Officer; Administrator; Processor; Data Subject; Personal Data; Data Processing; Processing Principles; Records of Processing; Data Protection Impact assessment. Available in digital repository of UPOL.
Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti

Diplomová práce nazvaná "Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti" se zabývá ochranou osobních údajů v prostředí obcí se základním rozsahem přenesené působnosti, ...

HLUBINKOVÁ, Nikola; POSPÍŠILOVÁ, Soňa; MELOTÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases