Number of found documents: 18208
Published from to

Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu
Vodrážka, Martin; Ducháčková, Eva; Fleischmann, Luboš
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím kontroly pojistných podmínek. Dále práce porovnává informace požadované jednotlivými pojišťovnami pro tvorbu kalkulace pojištění a analyzuje faktory, na základě kterých se klient rozhoduje mezi navrženými pojištěními. V průběhu je mapována činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jehož aktivita odpovídá jednotlivým úkonům provedeným v práci. This Master's thesis deals with analysis of the Czech business liability insurance market, while using a predefined client for preparation of insurance proposals. It then performs an analysis of fulfilling the requirements through control of insurance terms and conditions. Furthermore, the thesis compares the information required by individual insurance companies for the insurance calculations and examines the factors on which the client decides among the proposed insurances. In the course of the thesis is mapped the work of insurance broker, whose activity corresponds to the individual tasks performed by the thesis. Keywords: analýza pojistných podmínek; kalkulace pojistného; český pojistný trh; pojištění odpovědnosti; pojištění podnikatelů; pojišťovací zprostředkovatel; insurance terms and conditions analysis; calculation of premiums; Czech insurance market; liability insurance; business insurance; insurance broker Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu

Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím ...

Vodrážka, Martin; Ducháčková, Eva; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Market Making jako obchodní strategie
Bartík, Jan; Stádník, Bohumil; Diviš, Martin
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou ziskovosti market-making strategie testované na simulaci centrální objednávkové knihy. V teoretické části je popsáno, jakým způsobem market-maker kotuje cenu nabídky a poptávky a je matematicky dokázáno, za jakých okolností je tato strategie zisková. V praktické části je představena simulace centrální obchodní knihy. Výhodou simulace celé obchodní knihy je, že v každém časovém okamžiku dává informaci o počtu účastníků na trhu a jejich kotacích. Dále je představen fiktivní market-maker kotující cenu nabídky a poptávky v každém okamžiku, přičemž cenu stanovuje dle ceny předešlého časového kroku. Obchodní kniha je simulována ve třech různých nastaveních - náhodná procházka, mean-reverze a leptokurtické rozdělení a je ukázáno, že očekávaná ziskovost strategie market-makera je pozitivní ve všech třech případech. This diploma thesis deals with the market-making strategy's profitability analysis, tested on simulation of central order book. The theoretical part describes how the market maker quotes the price of supply and demand and mathematically proves under which circumstances this strategy is profitable. The practical part introduces a simulation of the central order book. The advantage of simulating the entire order book is that we have information about the number of market participants and quotes at any given time. It also introduces a fictitious market maker quoting the price of supply and demand at any given moment, the price being determined by the price of the previous time step. The order book is simulated in three different settings - random walk, mean-reversion and leptokurtic distribution, and it is shown that the expected profitability of the market-maker strategy is positive in all three cases. Keywords: Market-maker; Obchodní kniha; Náhodná procházka; Leptokurtické rozdělení výnosů; Market-maker; Order book; Random walk; Leptokurtic distribution of returns Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Market Making jako obchodní strategie

Tato diplomová práce se zabývá analýzou ziskovosti market-making strategie testované na simulaci centrální objednávkové knihy. V teoretické části je popsáno, jakým způsobem market-maker kotuje cenu ...

Bartík, Jan; Stádník, Bohumil; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Drábek, Matěj; Witzany, Jiří; Málek, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická regrese. Také zde popisuji způsoby stanovení úspěšnosti těchto modelů. Ve třetí části pak uvádím postup, kterým se tyto metody převádí do praxe, a to od přípravy dat přes optimalizaci parametrů až po zhodnocení úspěšnosti modelu. This master's thesis is divided into three parts. In the first part I described P2P lending, its characteristics, basic concepts and practical implications. I also compared P2P market in the Czech Republic, UK and USA. The second part consists of theoretical basics for chosen methods of machine learning, which are naive bayes classifier, classification tree, random forest and logistic regression. I also described methods to evaluate the quality of classification models listed above. The third part is a practical one and shows the complete workflow of creating classification model, from data preparation to evaluation of model. Keywords: P2P úvěrování; klasifikační strom; strojové učení pro klasifikaci; náhodný les; logistická regrese; naivní bayesovský klasifikátor; classification tree; logistic regression; machine learning for classification; P2P lending; naive bayes classifier; random forest Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika

Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve ...

Drábek, Matěj; Witzany, Jiří; Málek, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Návrh komunikační strategie spolku Iniciativy Dokořán
Šmýrová, Barbora; Postler, Milan; Mikeš, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá komunikační strategií spolku Iniciativy Dokořán. Iniciativy Dokořán je nezisková organizace působící v oblasti kultury. Cílem práce je navrhnout komunikační strategii tak, aby byla efektivní a zároveň překonala všechny bariéry a specifika neziskového sektoru, zvláště pak toho kulturního. Práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První dvě kapitoly poskytují teoretický základ pro vypracování praktické části. Od marketingu všeobecně postupně studuje všechna specifika oblasti kultury a neziskového sektoru až konkrétně ke komerčním komunikacím. Třetí kapitola obsahuje podrobnou analýzu spolku. Pomocí syntézy těchto analýz v závěru práce najdeme komplexní návrh na komunikační strategii pro sezónu 2017. The diploma thesis deals with the communication strategy of the association Dokořán Initiative. Dokořán Initiative is a nonprofit organization working in the field of culture. The goal of the thesis is to design a communication strategy which will be effective, and at the same time overcome all barriers specific for non-profit sector, especially the field of the culture. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters provide a theoretical basis for the development of the practical part. It deals with marketing in general, eventually it gets to all commercial communications and specifics of non-profit organizations and Culture. The third chapter contains a detailed analysis of the association. In the conclusion of these analyzes we can find a comprehensive proposal on a communication strategy for the season 2017. Keywords: komerční strategie; Lodičky; performativní umění; kultura; komerční komunikace; commercial communication; Lodičky; performative art; culture; commercial strategy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Návrh komunikační strategie spolku Iniciativy Dokořán

Diplomová práce se zabývá komunikační strategií spolku Iniciativy Dokořán. Iniciativy Dokořán je nezisková organizace působící v oblasti kultury. Cílem práce je navrhnout komunikační strategii tak, ...

Šmýrová, Barbora; Postler, Milan; Mikeš, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Druhý pilíř - kritická analýza
Šuták, Pavel; Klazar, Stanislav; Trgiňa, Gejza
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá reformou penzijního systému v České republice se zaměřením na druhý důchodový pilíř. Cílem práce je zhodnotit dnes již zrušený druhý pilíř, identifikovat příčiny selhání a nastínit, v kterých aspektech by bylo možné se poučit ze zkušeností jiných zemí. V práci je popsán vývoj reformy, její hlavní parametry a postoje jednotlivých aktérů. Hlavní příčinou pádu byl mizivý zájem občanů o účast v druhém pilíři, který byl způsoben především politickými faktory, nevhodným nastavením a špatnou informovaností občanů. Pro budoucí reformy by bylo vhodné vzít si poučení z reforem prováděných jinými státy. V této práci byly popsány reformy v Maďarsku, Nizozemsku a Švédsku. This deals with the pension system reform in the Czech Republic with a focus on the second pension pillar. The aim of the thesis is to evaluate the already canceled second pillar, to identify the causes of the failure and to outline in which aspects it could be learned from the experiences of other countries. The thesis describes the development of the reform, its main parameters and the attitudes of individual actors. The main cause of the fall was the low interest of citizens in participation in the second pillar, which was caused mainly by political factors, inappropriate settings and poor citizens' awareness. For future reforms, it would be advisable to take lessons from reforms implemented by other states. This paper describes the reforms in Hungary, the Netherlands and Sweden. Keywords: Maďarsko; Nizozemsko; Švédsko; penze; druhý pilíř; Sweden; second pillar; Netherlands; Hungary; pensions Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Druhý pilíř - kritická analýza

Tato diplomová práce se zabývá reformou penzijního systému v České republice se zaměřením na druhý důchodový pilíř. Cílem práce je zhodnotit dnes již zrušený druhý pilíř, identifikovat příčiny selhání ...

Šuták, Pavel; Klazar, Stanislav; Trgiňa, Gejza
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Místní poplatky v ČR
Bublíková, Ilona; Sedmihradská, Lucie; Morávková, Jana
2017 - Czech
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit navrhovanou novelu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela navrhuje změny dvou místních poplatků, přičemž diplomová práce je zaměřena na poplatek z ubytovací kapacity. Předmětem této práce je rozbor místního poplatku z ubytovací kapacity, a to na vybraných dvaceti městech v okresu města Cheb. Proto je v první části práce vysvětlen systém místních poplatků v České republice, dále je popsán historický vývoj místních poplatků a vymezen rozdíl mezi pojmy daň a poplatek. Následně jsou vymezeny základní pojmy nutné pro pochopení dané problematiky, jako rozpočet obce, prvky místních poplatků, obecně závazná vyhláška a poslední část teoreticky vymezuje samotný poplatek z ubytovací kapacity. Praktická část práce se zaměřuje na deset vybraných měst z okresu Cheb, které vybírají poplatek z ubytovací kapacity a dále se zaměřuje na deset vybraných měst z okresu města Cheb, které poplatek z ubytovací kapacity nevybírají. Závěr práce se věnuje shrnutí poznatků o místním poplatku z ubytovací kapacity u jednotlivých měst a na základě nich hodnotí navrhovanou novelu. The diploma thesis aims to evaluate a proposed amendment to Act No. 565/1990 Coll. Local Fees. This amendment proposes changes to two local fees, while the diploma thesis is focused on a fee from the accommodation capacity. The subject of this work is an analysis of the local fee from the accommodation capacity in selected twenty cities in Cheb district. Therefore, the first part of the thesis explains the system of local fees in the Czech Republic, describes the historical development of local fees and delimits the difference between the concepts of tax and fee. Subsequently, the basic terms necessary for understanding the given issue are defined, such as municipality budget, elements of local fees, generally binding decree and the last part theoretically defines the amount of accommodation capacity itself. The practical part of the thesis focuses on ten selected towns in the Cheb District, which collect the fee from the accommodation capacity and also focuses on ten selected towns from the district town of Cheb which do not charge for the accommodation capacity. The conclusion of this work is focused on summing up knowledge of the local fee from the accommodation capacity of individual cities and on the basis of them evaluates the proposed amendment. Keywords: novela zákona; poplatek z ubytovací kapacity; systém místních poplatků; system of local fees; fee from accommodation capacity; amendment to the law Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Místní poplatky v ČR

Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit navrhovanou novelu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela navrhuje změny dvou místních poplatků, přičemž diplomová práce je zaměřena na ...

Bublíková, Ilona; Sedmihradská, Lucie; Morávková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využívání sociální sítě Facebook obcemi ČR
Turková, Kateřina; Kouřilová, Jana; Říhová, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá zhodnocením rozsahu a formy využití sociální sítě Facebook obcemi Středočeského kraje, zapojenými do programu místní Agenda 21. Zkoumány jsou tedy oficiální facebookové stránky municipalit na uvedené sociální síti. Důraz je při tom kladen na odhalení vztahů mezi charakteristikami jednotlivých obcí a jejich aktivitou, potažmo způsobem užívání Facebooku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a teoretická východiska diplomové práce. Za pomoci aplikace kombinace metod jsou v praktické části zodpovězené výzkumné otázky, nastolené v kapitole věnované metodologii. Z dvanácti obcí a malých obcí, zapojených programu místní Agenda 21 ve Středočeském kraji, měla založenou oficiální facebookovou stránku k 1. lednu 2016 čtveřice municipalit. Dle výsledků ekonometrické analýzy platí, že čím vyšší je míra nezaměstnanosti v těchto municipalitách, tím větší je pravděpodobnost, že má obec oficiální facebookovou stránku. This diploma thesis discusses the evaluation of the extent and way of using the social network called Facebook by the municipalities of the Central Bohemia Region, participating in the local Agenda 21. The subjects of the research are official Facebook pages of the municipalities on the mentioned social network. Emphasis is placed on revealing the relationships between the characteristics of individual municipalities and their activity, or the way of using Facebook. The theoretical part of the thesis provides definitions of the basic terms and the theoretical background. The research questions are formulated in the Methodology chapter. They are answered in the research section of this thesis by using combination of research methods. Official Facebook pages were created by four municipalities (until the 1 January 2016) from total number of twelve municipalities and small municipalities, participating in the local Agenda 21 in the Central Bohemian Region. According to the results of the econometric analysis, the higher the unemployment rate in these municipalities, the more likely it is that the municipality has an official Facebook page. Keywords: Regresní analýza; Dotazníkové šetření; Facebook; Místní agenda 21; Případová studie; Ekonometrická analýza; Municipality; Středočeský kraj; Polostrukturované rozhovory; Sociální sítě; Regression analysis; Municipalities; Questionnaire survey; Semi-structured interview; Social networks; Case study; Econometric analysis; Central Bohemia Region; Local Agenda 21; Facebook Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využívání sociální sítě Facebook obcemi ČR

Diplomová práce se zabývá zhodnocením rozsahu a formy využití sociální sítě Facebook obcemi Středočeského kraje, zapojenými do programu místní Agenda 21. Zkoumány jsou tedy oficiální facebookové ...

Turková, Kateřina; Kouřilová, Jana; Říhová, Gabriela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Místní poplatky v ČR
Papay, Jindřich; Sedmihradská, Lucie; Hovorka, Petr
2017 - Czech
V posledních letech se v souvislosti s možnou novelou zákona o místních poplatcích hovoří o změně poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Předkládaná diplomová práce si dává za cíl analyzovat současný stav místních poplatků s detailním zaměřením na oba turistické poplatky a posoudit dopad případné novelizace na rozpočty obcí. Při analýze dopadu na jednotlivé obce je vycházeno z údajů z informačního portálu Ministerstva financí Monitor. Jako hlavní zdroj byl zvolen z důvodu toho, že by z něho mělo vycházet při své analýze také Ministerstvo pro místní rozvoj. Zvláštní část je pak věnována obci Janov. Analýza obce je provedena na základě informací, které byly získány od zástupců obce při osobním rozhovoru. Diplomová práce dochází k závěru, že dopady na jednotlivé obce jsou velmi disparitní a při posuzování dopadu se musí postupovat individuálně. Plošná změna poplatku by mohla mít negativní vliv zejména na malé obce. Dále se jako problematické ukázalo definování investic do cestovního ruchu. Mnoho obcí své výdaje, které svým charakterem patří do položky cestovního ruchu, uvádějí v jiných nákladových položkách a nelze tak přesně odhadnout, kolik prostředků skutečně do cestovního ruchu obce investují. Jako nejlepším řešení vychází pouhá úprava sazeb s tím, že oba poplatky zůstanou fakultativní. In last years, in connection with a possible amendment to the Law on Local Fees, there has been talk of a change in spa or recreation fees and a charge on accommodation capacity. This diploma thesis aims to analyze the current state of local fees with a detailed focus on both tourist fees and to assess the impact of a possible change on Municipal budgets. The analysis is based on data from the Ministry of Finance's Information Portal Monitor. The data from the Ministry of Finance's Information Portal Monitor was chosen because the Ministry of Regional Development draws upon its analysis. A special part is devoted to the municipality of Janov. The analysis of the village is based on information, which was obtained from the representatives of the municipality during a personal interview. The diploma thesis concludes that impacts on individual municipalities are very disparate and that the impact assessment must be carried out individually. Surface modification fee change could have a negative impact on small municipalities. Furthermore, defining investment in tourism has also been problematic. Many municipalities report inaccurate data on tourism expenditure. Expenditure that is directly related to tourism is often not included in the cost items. It is therefore not possible to estimate how much municipalities invest in traveling. The best solution is to adjust rates where both fees remain optional. Keywords: rozpočet obce; Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt; Místní poplatky; Místní poplatek z ubytovací kapacity; cestovní ruch; Municipal Budget; Tourist Taxes; Local Charges; Tourism Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Místní poplatky v ČR

V posledních letech se v souvislosti s možnou novelou zákona o místních poplatcích hovoří o změně poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Předkládaná diplomová práce ...

Papay, Jindřich; Sedmihradská, Lucie; Hovorka, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zánik soukromého podnikání v Československu v kontextu právních změn v letech 1948--1964
Danielovský, Martin; Szobi, Pavel; Jakubec, Ivan
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat postupný zánik soukromého podnikání v Československu v letech 1948 - 1964 a to na základě rozboru příslušných právních norem. Teoretická část práce se zabývá rozborem právních předpisů zakotvujících znárodnění, přičemž tyto právní předpisy zasazuje do politického a ekonomického rámce tehdejšího Československa. Práce se soustředí nejen na druhou vlnu znárodnění a státní zásahy do ekonomiky, ke kterým došlo po únoru 1948, ale akcentuje, že k prvním významným změnám v národním hospodářství došlo v Československu ještě v období před únorem 1948 prostřednictvím dekretů prezidenta republiky z října 1945. Analytická část práce hodnotí průběh znárodnění na příkladu osmi vybraných podniků. Práce přináší zjištění, že průběh znárodnění zkoumaných podniků z velké části odpovídal zákonným požadavkům na znárodnění. Na druhé straně je však nutné vzít v potaz, že právní předpisy upravující znárodnění byly silně ovlivněny politickou situací v Československu, to znamená, že jejich cílem byla likvidace soukromého podnikání. The aim of this thesis is to describe and analyze the gradual disappearance of private enterprise in Czechoslovakia in the years 1948 - 1964 based on the analysis of relevant laws and regulations. The theoretical part deals with the analysis of legislation giving effect to nationalization, these laws puts into political and economic framework of the former Czechoslovakia. Thesis will concentrate not only on the second wave of nationalization and the state interventions in the economy that occurred after February 1948, but it emphasizes that the first significant changes in the national economy appear in the Czechoslovakia in the period before February 1948 through presidential decrees from October 1945. The analytical part of thesis evaluates the progress of the nationalization on the example of the eight selected enterprises. Thesis brings finding that the conduct of the nationalization of chosen companies largely meet legal requirements on nationalization. On the other hand, it is necessary to take into account that the legislation governing the nationalization was strongly influenced by the political means that their aim was to destroy private enterprise. Keywords: Československo; znárodnění; soukromé podnikání; centrálně plánovaná ekonomika; private enterprise; nationalization; centrally planned economy; Czechoslovakia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zánik soukromého podnikání v Československu v kontextu právních změn v letech 1948--1964

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat postupný zánik soukromého podnikání v Československu v letech 1948 - 1964 a to na základě rozboru příslušných právních norem. Teoretická část práce se ...

Danielovský, Martin; Szobi, Pavel; Jakubec, Ivan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Návrh controllingové koncepce s využitím systému "Business intelligence"
Hejdánek, Michal; Král, Bohumil; Houser, Václav
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím koncepce controllingu pro řízení společnosti, systémy Business Inteligence a jejich propojením. Cílem je navrhnout toto integrační propojení na příkladu konkrétní společnosti a současně dát doporučení managementu v oblastech, které budou vyhodnoceny v analýze jako nedostatečné. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První se věnuje vymezením controllingu, jeho nástroji a organizací. Druhá se zabývá konceptem business intelligence, přičemž jsou zde kromě pojmu vysvětleny základní principy této technologie, výběr nástroje a postup implementace. V následující kapitole jsou uvedeny dva softwarové nástroje, které představují propojení controllingu a business intelligence v praxi. Praktická část je následně rozčleněna na obecný popis společnosti, analýzu uplatňovaných prvků controllingu a poté návrh řešení nedostatečných oblastí a postup implementace BI, který obsahuje 12 kroků, které by umožnily uvedený koncept úspěšně zavést. The Master Thesis deals with the use of the controlling concept in business management, Business Intelligence systems and their interconnection. The aim is to propose this integration link on the example of a particular company and at the same time to give management recommendations in areas that will be evaluated in the analysis as insufficient. The theoretical part of this thesis is divided into three main chapters. The first deals with the definition of controlling, its tools and organizations. The second one describes business intelligence, not just the basic principles of this technology, but also the choice of tools and the implementation process are explained. The following chapter lists two software tools that combine controlling and business intelligence in practice. The practical part is divided into a general description of the company, analysis of the applied elements of controlling and then the proposal of solution of insufficient areas and the process of BI implementation, which contains 12 steps which would enable to implement the BI concept. Keywords: Datový model; Business Intelligence; Tableau; Dashboard; Controllingová koncepce; BNS; Business Navigation; Procesní model; Tableau; Dashboard; Data model; Controlling concept; BNS; Business Navigation; Process model; Business Intelligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Návrh controllingové koncepce s využitím systému "Business intelligence"

Diplomová práce se zabývá využitím koncepce controllingu pro řízení společnosti, systémy Business Inteligence a jejich propojením. Cílem je navrhnout toto integrační propojení na příkladu konkrétní ...

Hejdánek, Michal; Král, Bohumil; Houser, Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases