Number of found documents: 1487
Published from to

Využitie techník a princípov data miningu v rámci business intelligence riešenia
Štefke, Martin; Chudán, David; Novotný, Ota
2017 - Slovak
Táto práce se zaobírá využitím data mining-u v rámci Business Intelligence řešení. Cílem diplomové práce je implementace procesu dobývání znalostí z databází v rámci Business Intelligence. Integrací vzpomínaných technologii je možné dosáhnout synergického efektu. Práce je řešená pro projekt Farfalia a výsledky práce jsou využité v rámci projektu. Jeho cílem je vytvořit komponent pro novou formu reportingu, a která bude využívat data mining jako formu analýzy dát. Přínosem vzpomínané implementace je automatické procházení multidimenzionální datové kostky / multidimenzionálního datového modelu za účelem vyhledání zajímavých trendů KPI, zajímavých vztahů nebo anomálií v datech. Úkoly dolování dat jsou realizovány pomocí v práci připravených analytických modelů. Tito modely jsou připravené v jazyku R. Vytvořené skripty jsou univerzální a po jich úpravě dle konkrétního zadání projektu je jich možné použit v libovolném BI řešení. This thesis is focused on using data mining in Business Intelligence solution. The goal of this thesis is implementation of data mining in Business Intelligence solution. Integration of these technologies is posible to obtain synergic effect. The thesis is made in context of academic project Farfalia and results are used in the project. The goal of project is to create component for a new form of reporting and that is using data mining as a tool for data analysis. The benefit of the implementation is automatic browsing of multidimensional data cube / multidimensional data model to find interesting KPI trends, interesting patterns or anomalies in the data. Tasks of data mining are realized by analytic models that are created in this thesis. These models are prepared in R language. Developed scripts of models are universal and after their adjustment by constraints of specific project are useable in any BI solution. Táto práca sa zaoberá využitím data mining-u v rámci Business Intelligence riešení. Cieľom diplomovej práce je implementácia procesu dobývania znalostí z databáz v rámci Business Intelligence. Integráciou spomínaných technológii je možné dosiahnuť synergického efektu. Práca je riešená pre projekt Farfalia a výsledky práce sú využité v rámci projektu. Jeho cieľom je vytvoriť komponent pre novú formu reportingu, a ktorá bude využívať data mining ako formu analýzy dát. Prínosom spomínanej implementácie je automatické prechádzanie multidimenzionálnej dátovej kocky / multidimenzionálneho dátového modelu za účelom vyhľadania zaujímavých trendov KPI, zaujímavých vzťahov alebo anomálií v dátach. Úlohy dolovania dát sú realizované pomocou v práci pripravených analytických modelov. Tieto modely sú pripravené v jazyku R. Vytvorené skripty sú univerzálne a po ich úprave podľa konkrétneho zadania projektu je ich možné použiť v ľubovoľnom BI riešení. Keywords: Business Intelligence; OLAP; Farfalia; jazyk R; Data mining; Data mining; Business Intelligence; OLAP; R language; Farfalia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využitie techník a princípov data miningu v rámci business intelligence riešenia

Táto práce se zaobírá využitím data mining-u v rámci Business Intelligence řešení. Cílem diplomové práce je implementace procesu dobývání znalostí z databází v rámci Business Intelligence. Integrací ...

Štefke, Martin; Chudán, David; Novotný, Ota
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv emócií na produkty individuálnej kreatívnej práce
Salehová, Petra; Hochel, Matej; Vranka, Marek
2017 - Slovak
Hlavním cílem diplomové práce je na základě realizace psychologického experimentu zjistiť, zda je kreativita jedince ovlivnitelná emocionálními stimuly. Následně navrhnout doporučení, které vyplývají z výsledků výzkumu, pro ekonomické subjekty, které využívajú kreativní potenciál svých pracovníků. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zaobírá teoretickými poznatky o kreativite, její definici a různými přístupy ke kreativitě v průběhu času od 18. storočí až po současné vnímání její významnosti, například při získávání komkurenční výhody organizací v rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Druhá část práce se věnuje metodice výzkumu, hypotéze a principům, ze kterých vycházíme. Poslední část se zaobírá opisem přípravy experimentu, jeho realizací, analýzou výsledků, jejich interpretaci a formulaci doporučení, které z nich vyplývají. The main aim of the diploma thesis is to find out whether the creativity of the individual is influenceable by emotional stimuli, based on the realization of the psychological experiment. Consequently, to propose recommendations based on the research results for economic entities which are using the creative potential of their employees. The diploma thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical knowledge about creativity, its definition, and various approaches to creativity from the 18th century up to the present perception of its significance for organisations, while trying to gain the competitive advantage in a rapidly changing business environment. The second part of the thesis deals with the methods of the research, the hypothesis and the principles of the research The last part of the thesis deals with a description of the preparation of the experiment, the process of its realization. the analysis of the research output data, the interpretation of the results and the formulation of the recommendations for organizations. Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe realizácie psychologického experimentu zistiť, či je kreativita jedinca ovplyvniteľná emocionálnymi stimulmi. Následne navrhnúť odporúčania, ktoré z výsledkov výskumu vyplývajú, pre ekonomické subjekty, vyuţívajúce kreatívny potenciál svojich pracovníkov. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť sa zaoberá teoretickými poznatkami o kreativite, jej definícii a rôznymi prístupmi ku kreativite v priebehu času od 18. storočia aţ po súčasné vnímanie jej významnosti, napríklad pri získavaní konkurenčnej výhody organizácií v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí. Druhá časť práce sa venuje metodike výskumu, hypotéze a princípov, z ktorých vychádzame. Posledná časť sa zaoberá opisom prípravy experimentu, priebehu jeho realizácie, analýzou výsledkov výskumu, ich interpretácii a formulácii odporúčaní, ktoré z nich vyplývajú. Keywords: emoce; kreativita; produkt individuální kreativní práce; emotion; creativity; product of individual creative work Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv emócií na produkty individuálnej kreatívnej práce

Hlavním cílem diplomové práce je na základě realizace psychologického experimentu zjistiť, zda je kreativita jedince ovlivnitelná emocionálními stimuly. Následně navrhnout doporučení, které vyplývají ...

Salehová, Petra; Hochel, Matej; Vranka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza business modelu spoločnosti Aircraft Industries, a.s. a návrhy na jeho zlepšenie
Maturkanič, Michal; Neumaierová, Inka; Hájek, Jiří
2017 - Slovak
Diplomová práce se věnuje analýze podnikatelského modelu společnosti Aircraft Industries, a.s., která působí v oblasti výroby a následného prodeje malých civilních letadel L-410. Společnost v současnosti prochází turbulentním obdobím, které zapříčinilo propad prodejů omezení výroby i ztráty ve výsledcích hospodaření. Jak ale prokazují i některé analýzy vykonané v rámci diplomové práce, problémy společnosti nezpůsobily jen poslední události, ale dlouhodobé neadekvátní nastavení určitých vnitřních procesů v podniku. Ve finále tak diplomová práce poukazuje na možný vývoj v blízké budoucnosti, jeho vliv na společnost a v neposlední řadě i doporučení, které by společnost měla přijmout, pokud se chce vyhnout dalším negativním dopadům na její podnikání. The graduation theses applies itself to business model analysis of the company Aircraft Industries, a.s. which run a business in production and sales of small civil aircrafts L-410. The company is struggling with period full of uncertainty which caused the fall of sales, fabrication restriction as well as loss in trading incomes. Unfortunately, according to some analysis performed in the diploma work, the current problems have not been caused just by contemporary events, though by long-term inappropriate set of processes in the firm, too. After all, the work shows possible development in the near future, its impact on the company, as well as suggestions which should be received and accepted by management to avoid any further negative impacts on the company. Diplomová práca sa venuje analýze podnikateľského modelu spoločnosti Aircraft Industries, a.s., ktorá pôsobí v oblasti výroby a následného predaja malých civilných lietadiel L-410. Spoločnosť v súčasnosti prechádza turbulentným obdobím, ktoré zapríčinilo prepad predajov, obmedzenie výroby i straty vo výsledkoch hospodárenia. Ako ale preukazujú i niektoré analýzy vykonané v rámci diplomovej práce, problémy spoločnosti nespôsobili len posledné udalosti, ale dlhodobé neadekvátne nastavenie určitých vnútorných procesov v podniku. Vo finále tak diplomová práca poukazuje na možný vývoj v blízkej budúcnosti, jeho vplyv na spoločnosť a v neposlednom rade i odporúčania, ktoré by spoločnosť mala prijať ak sa chce vyhnúť ďalším negatívnym dopadom na jej podnikanie. Keywords: Aircraft Industries, a.s.; Finanční analýza; Business model; Letectví; INFA; INFA; Financial Analysis; Aerospace; Business Model; Aircraft Industries, a.s. Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza business modelu spoločnosti Aircraft Industries, a.s. a návrhy na jeho zlepšenie

Diplomová práce se věnuje analýze podnikatelského modelu společnosti Aircraft Industries, a.s., která působí v oblasti výroby a následného prodeje malých civilních letadel L-410. Společnost v ...

Maturkanič, Michal; Neumaierová, Inka; Hájek, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza a návrh nových funkcionalít v inovačnom procese firmy
Csörgöová, Edina; Říhová, Zora; Fišer, Ondřej
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem nových funkcionalit pomocí, kterých společnost plánuje zvýšit svou konkurenceschopnost. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce se rozvíjejí teoretické východiska jako inovace, inovační proces a procesní řízení. Druhá, praktická část je postavena na analýze konkurence a SWOT analýze. Na základě těchto analýz se stanoví příležitosti dané organizace. Následně po sběru dat, vyhodnocení analýz nebo dotazníků, telefonních a osobních rozhovorů se navrhnou potřebné inovace. Po navrhnutí nových funkcionalit se vyhodnotí inovace pomocí balance scorecard, popíše se postup zavádění společně s vytvářením modelů procesů na základě BPMN a navrhnou se možná doporučení do budoucnosti. The purpose of this thesis is to analyze and propose new features in order to enhance the competitiveness of the company. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on theoretical framework such as innovation, innovation process and process management. The second part is based on the analysis of the companie s competitors and SWOT analysis. Based on the results of these analysis, the thesis further investigates the companys opportunities. Data for this research were gathered from analysis, surveys, phone and personal interviews Specific innovative steps are suggested by using the results of this research. These steps are measured through balance scorecard and then the implementation steps are described together with process models based on BPMN. The results reveal recommendation for future growth of the company. Diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom nových funkcionalít pomocou, ktorých spoločnosť plánuje zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Práca je rozdelená na dve základné časti. V prvej časti práce sa rozoberajú teoretické východiska ako inovácia, inovačný proces a procesné riadenie. Druhá, praktická časť je postavená na analýze konkurencie a SWOT analýze. Na základe týchto analýz sa určia príležitosti danej organizácie. Následne po zberu dát, vyhodnotení analýz či dotazníkov, telefónnych a osobných rozhovorov sa navrhnú potrebné inovácie. Po návrhu funkcionalít sa vyhodnotia inovácie pomocou balance scorecard, popíše sa postup zavedenia spolu s vytvorením modelov procesov na základe BPMN a navrhnú sa možné odporúčania do budúcnosti. Keywords: inovační proces; Inovace; trh taxislužby; analýza trhu; konkurenceschopnost; balance scorecard; taxi market; Innovation; innovation of process; competitiveness; market analysis; balance scorecard Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza a návrh nových funkcionalít v inovačnom procese firmy

Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem nových funkcionalit pomocí, kterých společnost plánuje zvýšit svou konkurenceschopnost. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části práce se ...

Csörgöová, Edina; Říhová, Zora; Fišer, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv aktuálnych trendov v stravovaní na chovanie spotrebiteľov v Českej republike v marketingu
Černý, Matej; Koudelka, Jan; Zamazalová, Marcela
2017 - Slovak
Tato diplomová práce analyzuje vliv alternativních trendů ve stravování na chování spotřebitelů v České republice. Alternativní strava a zdravý životní styl jsou v dnešní době populární témata a v této souvislosti velké množství spotřebitelů mění své preference přechodem k alternativním typům stravování. Tyto změny ovlivňují výrobce, kteří se musí přizpůsobit požadavkům trhu, což následně ovlivňuje marketingovou orientaci na dané spotřebitele. Cílem práce je proto zhodnotit aktuální trendy ve stravování a ukázat jejich vliv na chování spotřebitelů. Cílem práce je také navrhnout marketingové doporučení v souvislosti s novými trendy a zhodnotit jejich finanční náročnost. Práce se zaměřuje na podrobný popis aktuálních trendů ve stravování, zdravotní dopady vybraných typů stravování a jejich aktuální výskyt v České republice. Analýza je založena na kvalitativním výzkumu v podobě polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativním výzkumu v podobě dotazníkového šetření. V práci jsou taktéž využita agenturní data MML-TGI a aktuální vědecké studie. Na základě polostrukturovaných rozhovorů a metody otevřeného kódování jsou v práci odkryty významné kategorie, které ovlivňují vybrané spotřebitele. Následně je v práci pomocí mnohonásobné regresní rovnice odhadnut vliv konkrétních stylů stravování na zdravý životní styl spotřebitelů. Výsledky ukazují, že aktuální trendy ve stravování mají významný vliv na orientaci spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu. V rámci regresní analýzy jsou také odkryty i další faktory, které ovlivňují orientaci spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu. Z výsledků vyplývá, že alternativní styly stravování nemusí být automaticky spojené s vyšší finanční náročností. Na základě výsledků z výzkumu jsou v práci navrhnuta komplexní marketingová doporučení. Doporučení jsou zaměřena na efektivní propagaci výrobků, potenciální podnikatelské příležitosti a doporučení, jak přistupovat ke spotřebitelům. This diploma thesis analyses the impact of alternative trends in dieting on consumer behaviour in Czech Republic. Alternative diets and healthy lifestyle are nowadays very popular topics and a lot of consumers are changing their preferences towards alternative types of dining. These changes are affecting producers which need to adapt their supply to market needs which is also affecting their marketing orientation towards these consumers. The aim of this thesis is to review actual trends in dieting and to show their impact on consumer behaviour. The aim of the thesis is also to suggest marketing recommendations which are connected with new trends and evaluate financial burden of particular trends on consumers. The thesis is focused on detailed description of actual trends in dieting, health impacts connected with the new trends and their actual occurrence in Czech Republic. Analysis is based on qualitative research in the form of semi-structured interviews and quantitative research in the form of questionnaire. The MML-TGI data and actual research papers are also used in the thesis. Based on the semi-structured interview and method of open coding are uncovered important categories which are affecting particular consumers. Subsequently based on the multi-regression analysis is estimated the impact of particular trends in dieting on healthy lifestyle of consumers. The results show that actual trends have significant impact on orientation of consumers towards healthy lifestyle. Based on the multi-regression analysis also other factors affecting consumers in a way to live healthier are discovered. From the results can be seen that the alternative trends do not need to be automatically connected with higher financial burden. According to the research results are suggested complex marketing recommendations. Marketing recommendations are focused on effective promotion of products, potential business opportunities and recommendations how to approach the consumers. Táto diplomová práca analyzuje vplyv alternatívnych trendov v stravovaní na chovanie spotrebiteľov v Českej republike. Alternatívna strava a zdravý životný štýl sú v dnešnej dobe populárne témy a v súvislosti s tým veľa spotrebiteľov mení svoje preferencie prechodom k alternatívnym typom stravovania. Tieto zmeny ovplyvňujú výrobcov, ktorí sa musia prispôsobovať požiadavkám trhu, čo následne ovplyvňuje marketingovú orientáciu na daných spotrebiteľov. Cieľom práce je preto zhodnotiť aktuálne trendy v stravovaní a ukázať ich vplyv na chovanie spotrebiteľov. Cieľom práce je tiež navrhnúť marketingové odporučenia v súvislosti s novými trendmi a zhodnotiť ich finančnú náročnosť. Práca sa zameriava na podrobný popis aktuálnych trendov v stravovaní, zdravotné dopady vybraných typov stravovania a ich aktuálny výskyt v Českej republike. Analýza je založená na kvalitatívnom výskume v podobe pološtruktúrovaných rozhovorov a kvantitatívnom výskume v podobe dotazníkového šetrenia. V práci sú tiež využité agentúrne dáta MML-TGI a aktuálne vedecké štúdie. Na základe pološtruktúrovaných rozhovorov a metódy otvoreného kódovania sú v práci odkryté významné kategórie, ktoré ovplyvňujú vybraných spotrebiteľov. Následne je v práci pomocou mnohonásobnej regresnej rovnice odhadnutý vplyv konkrétnych štýlov stravovania na zdravý životný štýl spotrebiteľov. Výsledky ukazujú, že aktuálne trendy v stravovaní majú významný vplyv na orientáciu spotrebiteľov ku zdravému životnému štýlu. V rámci regresnej analýzy sú tiež odkryté aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú orientáciu spotrebiteľov ku zdravému životnému štýlu. Z výsledkov vyplýva, že alternatívne štýly stravovania nemusia byť automaticky spájané s vyššou finančnou náročnosťou. Na základe výsledkov z výskumu sú v práci navrhnuté komplexné marketingové odporučenia. Marketingové odporučenia sú zamerané na efektívnu propagáciu výrobkov, potenciálne podnikateľské príležitosti a odporučenia, ako pristupovať ku spotrebiteľom. Keywords: Regresní analýza; polostrukturované rozhovory; zdravý životní styl; marketing; trendy; marketing; healthy lifestyle; semi-structured interviews; Regression analysis; trends Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv aktuálnych trendov v stravovaní na chovanie spotrebiteľov v Českej republike v marketingu

Tato diplomová práce analyzuje vliv alternativních trendů ve stravování na chování spotřebitelů v České republice. Alternativní strava a zdravý životní styl jsou v dnešní době populární témata a v ...

Černý, Matej; Koudelka, Jan; Zamazalová, Marcela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikácia princípov a technológií telemedicíny v oblasti životného poistenia
Stašek, Filip; Pavlíček, Antonín; Bach, Štěpán
2017 - Slovak
Cílem diplomové práce je popis a aplikace nového produktu v oblasti životního pojištění, založena na monitorování telesných parametrů a fyzický aktivity pojištěnců a to pomocí nositelných zařízení. Na základě analýzy získaných dat ze strany pojišťovny může být pojištěncům nastavená odpovedající cena jejich životního pojištění. V úvodu práce bude popsán princip internetu věcí, kterého myšlenka se odráží v další části popisovaných oboroch eHealth a telemedicíny, kde budou primárně definovaný možnosti využití informačních a komunikačních technologií v těchto oboroch. Jednou z technologií, kterou je možno aplikovat v těchto oboroch jsou již spomínaný nositelný zařízení, které je možné využít k základnímu monitorovaní zdravotního stavu jedinců. Kromně zdravotníctví je možný tyto zařízení využít i v pojišťovnictví, kde je možné pomocí nich sledovat fyzickou aktivitu a vybrané telesný parametre jedinců a motivovat je k pohybu a zdravému životnímu stylu vo formě slev z pojištění. Práca poukáže na současný stav využití těchto zařízení na zdejším, ale i celosvětovém pojistném trhu a představí možný princip fungování modelu monitorování a analyzování telesných parametrů a životního sylu na českém pojistném trhu v podobě nového produktu životního pojištění. The aim of diploma thesis is description and application of new product in life insurance area. This product is based on insured body parameters and physical activity monitoring with the assistance of wearables. Based on analysis of the data obtained by the insurance company, it can be setting appropriate and fair price of life insurance. Introduction describes principle of Internet of Things, which idea is reflected in next part described eHealth and telemedicine industries, where will be defined the possibilities of use information and communication technologies in these industries. One from the technologies using in these industries are already mentioned wearables, which can be used into the basic monitoring of individuals health condition. Except of health services is possible use these wearables in insurance industry too, where can monitor physical activity and selected body parameters of individuals and motivate them to exercise and healthy lifestyle in form of insurance discounts. The thesis points to current situation of using these devices at the local as well as global insurance market and possible principle of monitoring and analysis body parameters and lifestyle at Czech insurance market in the form of a new life insurance product. Cieľom diplomovej práce je popis a aplikácia nového produktu v oblasti životného poistenia, založeného na monitorovaní telesných parametrov a fyzickej aktivity poistencov a to pomocou nositeľných zariadení. Na základe analýzy získaných dát zo strany poisťovne môže byť poistencom nastavená odpovedajúca cena ich životného poistenia. V úvode práce bude opísaný princíp Internetu vecí, ktorého myšlienka sa odzrkadľuje v ďalšej časti popisovaných oboroch eHealth a telemedicíny, kde budú primárne definované možnosti využitia informačných a komunikačných technológií v týchto oboroch. Jednou z technológií, ktorú je možno aplikovať v týchto oboroch sú už spomínané nositeľné zariadenia, ktoré je možné využiť k základnému monitorovaniu zdravotného stavu jedincov. Okrem zdravotníctva je možné tieto zariadenia využiť i v poisťovníctve, kde je možné pomocou nich sledovať fyzickú aktivitu a vybrané telesné parametre jedincov a motivovať ich k pohybu a zdravému životnému štýlu vo forme zliav z poistenia. Práca poukáže na súčasný stav využitia týchto zariadení na tunajšom, ale i celosvetovom poistnom trhu a predstaví možný princíp fungovania modelu monitorovania a analyzovania telesných parametrov a životného štýlu na českom poistnom trhu v podobe nového produktu životného poistenia. Keywords: eHealth; telemedicína; životní pojištění; internet věcí; nositelné zařízení; fitness náramek; fitness bracelet; wearables; internet of things; eHealth; telemedicine; life insurance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Aplikácia princípov a technológií telemedicíny v oblasti životného poistenia

Cílem diplomové práce je popis a aplikace nového produktu v oblasti životního pojištění, založena na monitorování telesných parametrů a fyzický aktivity pojištěnců a to pomocí nositelných zařízení. Na ...

Stašek, Filip; Pavlíček, Antonín; Bach, Štěpán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv vernostných programov na lojalitu zákazníkov
Ištvancová, Dominika; Zamazalová, Marcela; Mahdal, Miroslav
2017 - Slovak
Věrnostní programy jsou jedním z nástrojů, které slouží na vytváření zákaznické loajality. Cílem práce je proto zjistit, jestli věrnostní programy parfumérií a jejich spokojnost s nimi vplývají na loajalitu zákazníků. Teoretická rešerše sumarizuje dostupné poznatky o chování spotřebitelů, loajalitě a věrnostních programech. Analýza trhu parfumérií v ČR a obsahová analýza MML TGI poskytují dostatečné informace o zavedených věrnostních programech a o cílové skupině parfumérií. Praktická část ve formě dotazníkového šetření zkoumá jednotlivé výhody věrnostního programu a zákaznickou spokojnost. Na základě výsledků práce jsou v závěrečné části uvedené doporučení pro zefektivnění věrnostního programu. Loyalty programs are one of the tools that serve to create customer loyalty. The aim of this thesis is to determine whether loyalty programs of perfumeries and satisfaction with their impact on customer loyalty. The theoretical research summarizes the available knowledge about consumer behavior, loyalty and loyalty programs. The parfumeria market analysis in the Czech Republic and the content analysis of the MML TGI provide sufficient information about the established loyalty programs and the target group of perfumeries. The practical part, in the form of a questionnaire survey, examines in particular the advantages of the loyalty program and customer satisfaction. Based on the results of the work are in the final part recommendations for more effective loyalty program. Vernostné programy sú jedným z nástrojov, ktoré slúžia na vytváranie zákazníckej lojality. Cieľom práce je preto zistiť, či vernostné programy parfumérií a ich spokojnosť s nimi vplývajú na lojalitu zákazníkov. Teoretický rešerš sumarizuje dostupné poznatky o chovaní spotrebiteľov, lojalite a vernostných programoch. Analýza trhu parfumérií v ČR a obsahová analýza MML TGI poskytujú dostatočné informácie o zavedených vernostných programoch a o cieľovej skupine parfumérií. Praktická časť vo forme dotazníkového šetrenia skúma najmä jednotlivé výhody vernostného programu a zákaznícku spokojnosť. Na základe výsledkov práce sú v záverečnej časti uvedené odporúčania pre zefektívnenie vernostného programu. Keywords: spokojnost; parfumerie; loajalita; věrnostní programy; satisfaction; perfumery; loyalty; loyalty program Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv vernostných programov na lojalitu zákazníkov

Věrnostní programy jsou jedním z nástrojů, které slouží na vytváření zákaznické loajality. Cílem práce je proto zjistit, jestli věrnostní programy parfumérií a jejich spokojnost s nimi vplývají na ...

Ištvancová, Dominika; Zamazalová, Marcela; Mahdal, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenenie spoločnosti Crocodille ČR, spol. s.r.o.
Kontuľová, Dominika; Špička, Jindřich; Štamfestová, Petra
2017 - Slovak
Cílem této práce je odhad objektivizované hodnoty společnosti Crocodille ČR, spol. s.r.o. pro management a vlastníky k dni 31. 12. 2015, pro účely identifikace faktorů tvorby hodnoty z pohledu konkurenceschopnosti podniku. V teoretické části jsou popsány pojmy spojené s oceňováním podniku jakož i samotný postup ocenění. Praktická část obsahuje představení analyzovaného podniku, strategickou analýzu vnějších a vnitřních faktorů, které podnik ovlivňují, prognózu generátorů hodnoty následovanou sestaveným finančním plánem a nakonec samotné ocenění podniku výnosovými metodami na základě FCFF a EVA. The aim of this master's thesis is to estimate objectified value of the company Crocodille ČR, spol. s.r.o. for the needs of management and owners by the date 31st of December 2015 for the purposes of identifying value-creation factors from the point of view of the competitiveness of the company. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part describes the key concepts related to the valuation of company as well as process of valuation. The practical part contains a introduction of the company, strategical analysis, analysis and prognosis of value drivers, financial plan and finally valuation of the company based on revenue methods FCFF and EVA. Cieľom tejto diplomovej práce je odhad objektivizovanej hodnoty spoločnosti Crocodille ČR, spol. s.r.o. pre management a vlastníkov k dňu 31. 12. 2015, pre účely identifikácie faktorov tvorby hodnoty z pohľadu konkurencieschopnosti podniku. V teoretickej časti sú popísané pojmy spojené s oceňovaním podniku ako aj samotný postup ocenenia. Praktická časť obsahuje predstavenie analyzovaného podniku, strategickú analýzu vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré na podnik vplývajú, prognózu generátorov hodnoty nasledovanú zostaveným finančným plánom a nakoniec samotné ocenenie podniku výnosovými metódami na základe FCFF a EVA. Keywords: Crocodille ČR, spol. s.r.o.; DCF; generátory hodnoty; finanční plán; ocenění; finanční analýza; strategická analýza; EVA; FCFF; EVA; DCF; FCFF; financial plan; Crocodille CR, spol. s.r.o.; financial analysis; strategic analysis; valuation; value drivers Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenenie spoločnosti Crocodille ČR, spol. s.r.o.

Cílem této práce je odhad objektivizované hodnoty společnosti Crocodille ČR, spol. s.r.o. pro management a vlastníky k dni 31. 12. 2015, pro účely identifikace faktorů tvorby hodnoty z pohledu ...

Kontuľová, Dominika; Špička, Jindřich; Štamfestová, Petra
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Výber autentizačnej metódy pri prihlasovaní do elektronického bankovníctva v nadväznosti na zrušenie autentizácie GRID kartou
Mazák, Matej; Doucek, Petr; Veber, Jaromír
2017 - Slovak
Cílem diplomové práce je výběr vhodné autentizační metody pro přihlašování do elektronického bankovnictví. Vybrané řešení bude sloužit jako doplňující faktor při autentizaci a autorizaci klienta a zároveň jako náhrada zastaralého bezpečnostního prvku GRID karty. V teoretické části je podrobně vysvětlen vývoj a směřování elektronického bankovnictví. Dále jsou popsány výhody, které tento kanál poskytuje klientům a zároveň bance. Z části jsou popsány některé trendy ovlivňující každodenní vývoj elektronického bankovnictví. Velmi důležitou částí je bezpečnost, která je při poskytování služeb elektronického bankovnictví nezbytná, a proto je zmíněna v každé části diplomové práce. Praktická část obsahuje navrhovaný postup zrušení autentizační metody GRID karty, na který navazuje návrh možných řešení, které by tento prvek v budoucnu nahradily. Praktická část dále obsahuje výběr a popis jednotlivých hodnotících kritérií a vícekriteriální hodnocení vybraných řešení. K určení vah vybraných kritérií je použita Saatyho metoda a při vícekriteriálním rozhodování bodovací metoda. Závěr práce popisuje srovnání dosažených výsledků jednotlivých autentizačních metod a přínosy práce. The aim of this Master thesis is to choose appropriate authentication method for logging in to the electronic banking. The chosen solution will serve as an additional factor for authentication and authorization of client and at the same time as the replacement of the outdated security method GRID card. Development and direction of the electronic banking is explained in the theoretical part of the thesis. Further on, the advantages of this channel that are provided to clients and bank, are described. Some of the trends which daily affect the direction of the electronic banking are also described. Security is very important part of the electronic banking and that is why it is mentioned in the each part of this thesis. The practical part contains proposed cancellation procedure of GRID cards and proposal of the new solutions that could replace them in the future. It also contains selection and description of evaluation criteria and multi-criteria evaluation of the selected solutions. Saaty method and scoring method were used to determine the weight of the particular criteria. Conclusion of the thesis compares achieved results of the individual authentication methods and assets of this Master thesis. Cieľom diplomovej práce je výber vhodnej autentizačnej metódy pre prihlasovanie do elektronického bankovníctva. Vybrané riešenie bude slúžiť ako doplňujúci faktor pri autentizácii a autorizácii klienta a zároveň ako náhrada zastaraného bezpečnostného prvku GRID karty. V teoretickej časti je podrobne vysvetlený vývoj a smerovanie elektronického bankovníctva. Ďalej sú popísané výhody, ktoré tento kanál poskytuje klientom a zároveň banke. Z časti sú popísané niektoré trendy ovplyvňujúce každodenné smerovanie elektronického bankovníctva. Veľmi dôležitou časťou je bezpečnosť, ktorá je pri poskytovaní služieb elektronického bankovníctva nevyhnutná, a preto je spomenutá v každej časti diplomovej práce. Praktická časť obsahuje navrhovaný postup zrušenia autentizačnej metódy GRID karty, na ktorý nadväzuje návrh možných riešení, ktoré by tento prvok v budúcnosti nahradili. Praktická časť ďalej obsahuje výber a popis jednotlivých hodnotiacich kritérií a viackriteriálne hodnotenie vybraných riešení. Na určenie váh vybraných kritérií je použitá Saatyho metóda a pri viackriteriálnom rozhodovaní bodovacia metóda. Záver práce popisuje porovnanie dosiahnutých výsledkov jednotlivých autentizačných metód a prínosy práce. Keywords: OTP kód; autorizace; autentifikace; Internet banking; token; PSD2; bankovnictví; GRID karta; autentizace; digitalizace; authentication; authorization; Internet banking; PSD2; token; OTP code; GRID card; banking; digitalization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Výber autentizačnej metódy pri prihlasovaní do elektronického bankovníctva v nadväznosti na zrušenie autentizácie GRID kartou

Cílem diplomové práce je výběr vhodné autentizační metody pro přihlašování do elektronického bankovnictví. Vybrané řešení bude sloužit jako doplňující faktor při autentizaci a autorizaci klienta ...

Mazák, Matej; Doucek, Petr; Veber, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využitie metód Competitive Intelligence pre vzdelávacie spoločnosti
Böhmer, Miroslav; Molnár, Zdeněk; Černý, Jan
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci činností týkajících se CI v této společnosti, identifikovat nejvhodnější informační zdroje pro získání informací o prostředí v němž působí a softwarové nástroje pro jejich monitorování. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury, věnuje se popisu konkurenčního zpravodajství a charakterizuje i jednotlivé fáze cyklu CI. Další části jsou věnovány typologií informačních zdrojů a softwarovým nástrojem na jejich monitoring. Posledními částmi jsou charakteristika kategorie malých a středních podniků, do které zapadá i zkoumána společnost a vzdělávácí organizace. Praktická část této práce se zabývá možným návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Na začátku je uskutečněna analýza podnikatelského prostředí i s jejími největšími omezeními. V další části se práce věnuje návrhu systému CI, který sestává z výběru varianty realizace spolu s charakteristikou odpovědného pracovníka, definování informačních zdrojů a doporučení softwarových nástrojů pro jejich pravidelné sledování. Praktickým přínosem této práce je zavedení návrhu systému CI, který spočívá ve sledování informačních zdrojů, získávání informací a jejich následného vyhodnocování v souvislosti s konkurenčním prostředím podniku. Dalším přínosem práce je ukázka zavedení takového systému do společnosti z kategorie malých a středních podniků, který respektuje jejich omezení. This thesis deals with the design of Competitive Intelligence for specific training company. The main objective of this work is to characterize and help choosing the person responsible for carrying out activities related to the CI in the company, to identify the most appropriate information sources to obtain information about the company and software tools for their monitoring. The theoretical part is drawn on the literature and is dedicated to the description of competitive intelligence and characteristics of different phases of the CI cycle. Other sections are devoted to typologies of information resources and software tools for their monitoring. Following parts are dealing with the characteristics of the category of small and medium-sized enterprises; the investigated company and education organizations fit in this category. The practical part of this thesis deals with the possible proposal of Competitive Intelligence for specific training company. As the first step we realized the analysis of the business environment and its major limitations. In the following part we deal with the CI system design, consisting of a selection of variant realization, along with the characteristics of the responsible person, the definition of information resources and recommending software tools for regular monitoring. The practical benefit of this work is to introduce CI system design, based on monitoring of information sources, obtaining information and their subsequent evaluation in relation to the competitive environment of the company. Another important asset of the work is a sample of implementation of such a system in the company of categories of small and medium-sized enterprises, which respects their limitations. Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému Competitive Intelligence pre konkrétnu vzdelávaciu spoločnosť. Hlavným cieľom práce je charakterizovať a poradiť pri výbere osoby zodpovednej za realizáciu činností týkajúcich sa CI v tejto spoločnosti, identifikovať najvhodnejšie informačné zdroje pre získanie informácií o prostredí, v ktorom podnik pôsobí a softvérové nástroje pre ich monitorovanie. Teoretická časť práce čerpá z odbornej literatúry, venuje sa opisu konkurenčného spravodajstva a charakterizuje aj jednotlivé fázy cyklu CI. Ďalšie časti sú venované typológií informačných zdrojov a softvérovým nástrojom na ich monitoring. Poslednými časťami sú charakteristika kategórie malých a stredných podnikov, do ktorej zapadá aj skúmaná spoločnosť a vzdelávacie organizácie. Praktická časť tejto diplomovej práce sa zaoberá možným návrhom systému Competitive Intelligence pre konkrétnu vzdelávaciu spoločnosť. Na začiatku je uskutočnená analýza podnikateľského prostredia aj s jej najväčšími obmedzeniami. V ďalšej časti sa práca venuje návrhu systému CI, ktorý pozostáva z výberu variantu realizácie spolu s charakteristikou zodpovedného pracovníka, definovaniu informačných zdrojov a odporučeniu softvérových nástrojov na ich pravidelné monitorovanie. Praktickým prínosom tejto práce je zavedenie návrhu systému CI, ktorý spočíva v sledovaní informačných zdrojov, získavania informácií a ich následného vyhodnocovania v súvislosti s konkurenčným prostredím podniku. Ďalším prínosom práce je ukážka zavedenia takéhoto systému do spoločnosti z kategórie malých a stredných podnikov, ktorý rešpektuje ich obmedzenia. Keywords: zvýšení konkurenceschopnosti; informační zdroje; malý podnik; vzdělávací společnosti; monitorování informací; konkurenční zpravodajství; konkurence; Competitive Intelligence; small enterprise; Competitive Intelligence; information sources; information monitoring; competition; competitiveness increase; training/education companies Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využitie metód Competitive Intelligence pre vzdelávacie spoločnosti

Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci ...

Böhmer, Miroslav; Molnár, Zdeněk; Černý, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases