Number of found documents: 38356
Published from to

DEVIZOVÉ REZERVY A JEJICH VLIV NA HOSPODAŘENÍ ČNB
Sýkora, Tomáš; Koderová, Jitka; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku devizových rezerv, která úzce souvisí s hospodařením centrální banky, a to konkrétně v pojetí České národní banky. Teoretická část nastiňuje obecné pojetí devizových rezerv a také to, jak je v bilanci centrální banky chápat. Dále ukazuje, jaký mají význam v jednotlivých systémech měnových kurzů, které jsou zde blíže popsány a jaký vliv mají na hospodaření centrální banky. Praktická část již ukazuje vývoj devizových rezerv v bilanci České národní banky od roku 1993, tedy od měnové odluky. Česká národní banka nejdříve pomocí pevného měnového kurzu a poté od roku 2013 z důvodu intervenčního závazku naakumulovala ve své bilanci velké množství devizových rezerv. Tím se dostala do otevřené devizové pozice a tato práce analyzuje vztah devizových rezerv a hospodaření České národní banky, které z velké míry závisí na kurzových rozdílech z přecenění právě těchto rezerv. Práce se také zaměřuje na to, jestli je případná ztráta České národní banky z důvodu předpokládané apreciace koruny po opuštění kurzového závazku skutečně problém. This bachelor's thesis focuses on foreign exchange reserves, which are closely related to performance of central bank, namely Czech National Bank. Theoretical part sketches out general concept of foreign exchange reserves and how to understand them in a balance sheet. Additionally, it shows their purpose in foreign exchange rate systems which are more detailed described bellow and what influence they have on performance of national bank. Practical part shows a development of foreign exchange reserves of Czech National Bank since 1993. First, due to fixed foreign exchange rate and then since 2013 due to intervention of Czech National Bank, it accumulated a huge amount of foreign exchange reserves in its balance sheet. That was the cause of open foreign exchange position. The thesis analyses the relation between foreign exchange reserves and performance of Czech National Bank, which hugely depends on revaluation differences of foreign exchange reserves. It also focuses on a dilemma, whether it truly is a problem for Czech National Bank to suffer a loss from expected appreciation of Czech Koruna after leaving the intervention obligation. Keywords: devizové intervence; systémy měnových kurzů; hospodaření ČNB; ztráta centrální banky; devizové rezervy; foreign exchange rate systems; performance of Czech National Bank; loss of central bank; foreign exchange interventions; foreign exchange reserves Available in digital repository of the Library of University of Economics.
DEVIZOVÉ REZERVY A JEJICH VLIV NA HOSPODAŘENÍ ČNB

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku devizových rezerv, která úzce souvisí s hospodařením centrální banky, a to konkrétně v pojetí České národní banky. Teoretická část nastiňuje obecné pojetí ...

Sýkora, Tomáš; Koderová, Jitka; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech
Čermák, Matyáš; Hoffman, Andrej; Janda, Karel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody analyzovat, nastínit hlavní trendy, které ovlivňují jejich další vývoj a aplikovat zjištěné poznatky v oblasti internetových e-shopů. Při zkoumání trendů je kladen důraz na vliv moderních chytrých telefonů na budoucí provedení plateb. The main target of this work is to analyse current payment methods and their use in both domestic and foreign markets. The objective is not only to analyse the methods, but also to try and predict their future trends. Great part of the trend analysis is revolving around contactless mobile payments. All of the above is ultimately apllied in a case study of an imaginary online store. Keywords: platební metody; e-shop; bezhotovostní; payment methods; online store; contactless Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech

Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody ...

Čermák, Matyáš; Hoffman, Andrej; Janda, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza družstevních záložen v ČR
Hynková, Kristýna; Teplý, Petr; Hejdová, Martina
2017 - Czech
Sektor družstevních záložen v České republice prošel poměrně pestrým vývojem. Po období nestability v 90. letech se situace zdánlivě zlepšila, ovšem krach Unibonu, Metropolitního spořitelního družstva a WPB Capital dokázal, že kampeličky stále představují potenciální nebezpečí pro finanční trh. V roce 2014 byla schválena Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jež pravděpodobně bude mít za následek změnu struktury trhu těchto finančních institucí. Od 1. 1. 2018 navíc vejdou v platnost další omezení pro družstevní záložny, týkající se například velikosti bilanční sumy. Vzhledem k faktu, že jejich cílem je v podstatě eliminovat či odstranit tento typ finanční instituce v ČR, lze očekávat pokles subjektů, a to buď následkem transformace v banku, anebo jejich zánikem. Tato bakalářská práce analyzuje současný stav sektoru družstevních záložen a pokouší se nastínit jejich pravděpodobný vývoj s východiskem tří možných scénářů. The sector of credit unions has undergone a remarkable evolution. The situation had seemingly changed after the period of instability in the late 1990's but the bankruptcy of Unibon, Metropolitní spořitelní družstvo and WPB Capital proved that the credit unions still pose a potential threat for financial market. In 2014, a Novel of the Savings and Credit Cooperatives Law, which will probably lead to change of the structure of these financial institutions´ markets, was passed. Furthermore, another limitation on credit unions, related e.g. to their balance sheet total is going to be imposed 1.1.2018. According to the fact that in general they aim to either eliminate or dispose of this type of financial institution, the amount of these subjects is likely to decrease, as a consequence of transformation into a bank or termination of business. This bachelor thesis analyses contemporary condition of the sector of credit unions and intends to predict their presumable development, which leads to three possible eventualities. Keywords: analýza; zánik; transformace; krach; družstevní záložna; analysis; termination; bankruptcy; credit union; transformation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza družstevních záložen v ČR

Sektor družstevních záložen v České republice prošel poměrně pestrým vývojem. Po období nestability v 90. letech se situace zdánlivě zlepšila, ovšem krach Unibonu, Metropolitního spořitelního družstva ...

Hynková, Kristýna; Teplý, Petr; Hejdová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Pojištění cestovních kanceláří
Coňková, Monika; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá povinným pojištěním záruk pro případ úpadku cestovních kanceláří v podmínkách České republiky. V jednotlivých částech práce jsem popsala vývoj právní úpravy a zhodnotila její současný stav, který jsem vyhodnotila jako ne příliš vyhovující. Pojištění pro případ úpadku CK jsem zařadila do klasifikace obecného pojištění a popsala všechny jeho části: pojistná smlouva, doba, částka atd. V jedné kapitole jsem se zabývala pouze pojišťovnami, které nabízejí tento pojistný produkt a rozdělila jsem trh pojištění záruky pro případ úpadku CK dle jednotlivých pojišťoven. Z důvodu stávajících problémů v tomto pojištění, jsem přesvědčena o nutnosti další podstatné novelizace zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje tuto problematiku. This bachelor thesis deals with compulsory insurance of guarantees in case of bankruptcy of travel agencies in the Czech Republic. In the individual parts of the thesis I described the development of legal regulations and evaluated its current state, which I assessed as not very satisfactory. I classified insurance in the case of bankruptcy as the general insurance and described all its parts - insurance contract, policy period, capital sum, etc. In one chapter I dealt solely with the insurance companies offering this insurance product, when I sorted out the insurance market by the individual insurance companies offering the insurance against bankruptcy of travel agencies. Due to the current problems with this type of insurance, I am convinced that further substantial amendment of Act No. 159/1999 Coll. As amended, is necessary. Keywords: pojištění záruky pro případ úpadku; cestovní kancelář; bankovní záruka; guarantee insurance in case of tour operator bankruptcy; tour operatour; surety bond Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Pojištění cestovních kanceláří

Tato bakalářská práce se zabývá povinným pojištěním záruk pro případ úpadku cestovních kanceláří v podmínkách České republiky. V jednotlivých částech práce jsem popsala vývoj právní úpravy ...

Coňková, Monika; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparativní analýza Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky
Fomina, Ksenia; Mandel, Martin; Metrah, Samy
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřená na komparativní analýzu dvou centrálních bank, a to Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. První i druhá kapitola jsou věnovány institucionální analýze, která dává stručný přehled o legislativním vymezení, organizační struktuře, cílech a nástrojích měnové politiky Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. Na závěr je provedeno porovnání jednotlivých systémových charakteristik sledovaných centrálních bank. Poslední kapitola reprezentuje praktickou část této práce, kde je provedená komparace činnosti Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky pomocí analýzy aktiv a pasiv před finanční krizí v roce 2007 a v posledním statisticky dostupném roce 2016. The Bachelor thesis is focused on the comparative analysis of two central banks, the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank. The first and the second chapters are dedicated to the institutional analysis that gives a brief overview of the legislative definition, organizational structure, objectives and instruments of the monetary policy of the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank. In conclusion, there is a comparison of the individual systematic characteristics of the monitored central banks. The last chapter represents the practical part of this thesis, which compares activities of the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank with the analysis of assets and liabilities before the financial crisis in 2007 and in the last statistically accessible year 2016. Keywords: Centrální banka Ruské Federace; měnová politika; legislativa; Evropská centrální banka; rozvahová aktiva a pasiva; Komparativní analýza; balance sheet assets and liabilities; Comparative analysis; monetary policy; legislation; the European Central bank; the Central bank of the Russian Federation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparativní analýza Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky

Bakalářská práce je zaměřená na komparativní analýzu dvou centrálních bank, a to Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. První i druhá kapitola jsou věnovány institucionální ...

Fomina, Ksenia; Mandel, Martin; Metrah, Samy
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

On-line srovnávače v pojišťovnictví
Slavík, Jakub; Ducháčková, Eva; Cibulka, Jakub
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line srovnávačů pojištění. Teoretická část práce je věnována významu pojistných produktů, stavbou ceny pojistného, distribučními kanály pojistných produktů, on-line srovnávači samotnými a pojistnými produkty, které na nich lze sjednat. Praktická část práce se zabývá hloubkovou analýzou povědomí, chování a potřeb klientů na trhu on-line srovnávačů a zkušeností klientů se srovnávači, vyhodnocuje priority, proč si sjednávají pojištění tímto způsobem a mapuje výhody pro klienty. Výsledky dotazníkového průzkumu jsou formulovány ve vyhodnocení hypotéz. Závěr shrnuje vlastní poznatky a zhodnocení. This bachelor thesis deals with problems of on-line insurance comparators. The theoretical part is devoted to the importance of insurance products, the pricing of insurance products, distribution channels of insurance products, on-line comparators and insurance products that can be arranged on them. Practical part deals with depth analysis of clients' awareness, behaviour and needs on the market of on-line comparators and the experience of clients with comparators, evaluates priorities, why they arrange insurance in this way and maps benefits to clients. The results of the questionnaire survey are formulated in the hypothesis evaluation. The conclusion summarizes its own findings and evaluation. Keywords: dotazníkový průzkum; distribuční kanály; pojistné produkty; on-line srovnávače; on-line comparators; questionnaire survey; distribution channels; insurance products Available in digital repository of the Library of University of Economics.
On-line srovnávače v pojišťovnictví

Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line srovnávačů pojištění. Teoretická část práce je věnována významu pojistných produktů, stavbou ceny pojistného, distribučními kanály pojistných produktů, ...

Slavík, Jakub; Ducháčková, Eva; Cibulka, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza akcie BHP Billiton
Lapčík, Filip; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti BHP Billiton, jejíž akcie jsou kotovány na burzách v Johannesburgu, Londýně, New Yorku a Sydney. Práce by měla ve třech kapitolách posoudit vliv globálních, odvětvových a firemních faktorů na cenu akcie společnosti. První kapitola posuzuje vliv makroveličin na změny vnitřní hodnoty, druhá stav, regulaci a inovace v odvětví a třetí obsahuje výpočty vnitřní hodnoty. Výsledkem zhodnocení těchto faktorů by mělo být doporučení nákupu nebo prodeje. This thesis deals with a fundamental analysis of BHP Billiton company, whose shares are listed on exchanges in Johannesburg, London, New York and Sydney. The thesis in its three chapters aims to assess the impact of global, sector, and company factors on the stock price. The first chapter focuses on macro factors that affect the stock price, the second chapter focuses on the state of the sector, regulations, and innovations in the sector, and the third chapter includes calculations of the intrinsic value. An assessment of these factors will result in a recommendation whether the company's shares should be bought or sold. Keywords: vnitřní hodnota; akcie; BHP Billiton; fundamentální analýza; fundamental analysis; shares; BHP Billiton; intrinsic value Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza akcie BHP Billiton

Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti BHP Billiton, jejíž akcie jsou kotovány na burzách v Johannesburgu, Londýně, New Yorku a Sydney. Práce by měla ve třech kapitolách ...

Lapčík, Filip; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Srovnání burz v Austrálii a Indii
Fencl, František; Veselá, Jitka; Mazáček, David
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním burz v Austrálii a Indii. V Austrálii se jedná o burzu Australian Securities Exchange a v Indii o burzy Bombay Stock Exchange a National Stock Exchange of India. Práce rozebírá a srovnává burzy z hlediska průběhu běžného obchodování. Důraz je kladen i na posouzení a porovnání velikosti těchto burz dle rozličných faktorů. Důležitou součástí této práce je i identifikace a srovnání příčin, které ovlivňují vývoj těchto burz. K tomuto porovnání práce využívá jejich hlavní burzovní indexy. The bachelor thesis presents a comparison of stock exchanges in Australia and India. More specifically it focuses on the Australian Securities Exchange in Australia and on Indian stock exchanges, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange of India. The thesis analyses and compares stock exchanges in terms of the system of trading. Emphasis is also put on the assessment and comparison of the size of these stock exchanges according to various factors. An important part of this thesis is an identification and comparison of effects that influence the development of these stock exchanges. For this comparison, their biggest stock market indices are used. Keywords: srovnání; Australian Securities Exchange; burzovní index; indická burza; australská burza; vliv faktorů na vývoj burz; průběh běžného obchodování; National Stock Exchange of India; Bombay Stock Exchange; Bombay Stock Exchange; stock market index; Australian Securities Exchange; comparison; system of trading; National Stock Exchange of India; influence of factors on development of stock exchanges Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Srovnání burz v Austrálii a Indii

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním burz v Austrálii a Indii. V Austrálii se jedná o burzu Australian Securities Exchange a v Indii o burzy Bombay Stock Exchange a National Stock Exchange of ...

Fencl, František; Veselá, Jitka; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bankovní regulace a dohled v Bělorusku
Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, aktuální situace bankovního sektoru v kontextu regulace. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola obsahuje základní pojmy regulace a dohledu. Druhá část popisuje historický vývoj dohledu a regulace v kostce na území Běloruska. Třetí kapitola je věnována současnému stavu regulatorního systému v Běloruské republice. Obsahem závěru je shrnutí získaných poznatků. The bachelor thesis focuses on issues of regulation and supervision of banks in Belarus. The main objective is the characterization of the supervision and regulation system in the Republic of Belarus, its basic features and attributes, the current situation of the banking sector in the context of regulation. The thesis consists of three chapters. The first one contains the basic concepts of regulation and supervision. The second part describes the historical development of supervision and regulation in epitome in the territory of Belarus. The third chapter is devoted to the current state of the regulatory system in the Republic of Belarus. The content of the conclusion is a summary of the acquired knowledge. Keywords: Regulace a dohled; Bankovní systém; Bělorusko; Regulation and supervision; Belarus; Banking system Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Bankovní regulace a dohled v Bělorusku

Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, ...

Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza FAST ČR,a.s.
Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl obsahuje úvod do finanční analýzy a vymezuje jednotlivé ukazatele a modely, které jsou následně využity ve druhém oddílu, nazývaný též jako praktický oddíl. V tomto praktickém oddílu je nejprve charakterizována společnost, následně je zde provedena samotná finanční analýza firmy FAST ČR, a.s. vycházející z veřejně dostupných informací. Ve druhém oddílu je také zachyceno srovnání s největším konkurentem FAST ČR, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. V posledním oddílu je sestavena prognóza budoucího vývoje tržeb společnosti odvozená od vývoje tržeb na trhu společně s plánovaným výkazem zisku a ztráty pro období od roku 2016 do 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. Keywords: maloobchod; velkoobchod; finanční analýza; prognóza tržeb; elektronika; electronics; retail; wholesale; financial analysis; sales forecast Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza FAST ČR,a.s.

Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl ...

Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases