Number of found documents: 68641
Published from to

Administrativní budova - polyfunkce
Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova - polyfunkce

Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu
Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na traťovou rychlost do 250 km/h. Konvenční trať je navržena na traťovou rychlost 160 km/h a převážně vedena v souběhu s RS4 Praha – Drážďany. U obou tratí je rychlost nákladních vlaků uvažována 100 km/h. The aim of the master’s thesis is to design a new high-speed line between junction Nova ves and railway station Louny and conventional line between junction Úžice and junction Nová Ves. HSL is designed for mixed transport. Track speed of HSL is 250 kph. Conventional line is designed for track speed 160 kph and track is designed in concurrence with RS4. Speed of freight trains is 100 kph. Keywords: VRT; sjezd; studie proveditelnosti; železniční trať; Louny; smíšená doprava; HSR; junction; feasibility study; railway track; Louny; mixed transport Available in a digital repository NRGL
Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu

Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na ...

Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou
Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými domy chybí ucelené chodníky, které by na sebe navazovaly a byly by bezbariérové, nenachází se zde ani žádná zpevněná plocha určená pro umístění kontejnerů. V řešeném území je rovněž nedostatečná kapacita parkovacích stání. Projekt bude řešit napojení účelové komunikace ulice Školní na místní komunikaci ulice Školní. Tato diplomová práce by proto měla přinést možné varianty řešení, pomocí kterých bude možné nejen tyto nedostatky odstranit. The aim of the master´s thesis is the design of a transport solution for the surroundings and inner block of Školní street in Horka nad Moravou. Školní Street is a purpose-built road that passes through the courtyard and leads to the garages. There are no integrated sidewalks between the apartment buildings that would connect to each other and would be barrier-free, and there is no paved area intended for the placement of containers. There is also an insufficient capacity of parking spaces in the addressed area. The project will address the connection of the purpose-built road of Školní Street to the local road of Školní Street. This diploma thesis should therefore bring possible variants of solutions, with the help of which it will be possible not only to eliminate these shortcomings. Keywords: Účelová komunikace; vnitroblok místní komunikace; chodník; parkovací místo; zpevněná plocha; vjezd; mobiliář; obratiště; inventarizace zeleně; Purpose-built road; inner-block; local road; sidewalk; parking space; paved area; entrance; furniture; turnpike; inventory of greenery Available in a digital repository NRGL
Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou

Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými ...

Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí
Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a cyklistů. Lávka se nachází v Hradci nad Moravicí a vede mezi ulicí Žimrovická a sportovním areálem na ulici Na Potůčku. Nejprve byly uvažovány čtyři různé varianty, ze kterých byla vybrána nejvýhodnější konstrukce, a ta byla dále detailněji řešena. Vítězná varianta je ocelová oblouková lávka s dolní mostovkou, přičemž mostovka je zavěšena na dvou tuhých obloucích pomocí táhel. Rozpětí lávky je 28 m, vzepětí oblouku je 5,5 m a celá konstrukce je kromě šroubů a systémových táhel z oceli S 235. The aim of this thesis was to design and assess a footbridge over the Moravice River for pedestrians and cyclists, as the existing footbridge is in poor condition and it is narrow, so it doesn't allow convenient movement of pedestrians and cyclists. The footbridge is located in Hradec nad Moravicí and connects Žimrovická Street with the sports complex on Na Potůčku Street. First, four different variants were considered, from which the most advantageous design was selected, and it was then solved in more detail. The winning variant is a steel arch footbridge with a lower bridge deck, while the bridge deck is suspended on two rigid arches by means of tie bars. The span of the footbridge is 28 m, the span of the arch is 5.5 m, and the entire structure is made of S 235 steel except for the screws and system tie bars. Keywords: lávka pro pěší a cyklisty; oblouková konstrukce; dolní mostovka; tuhý oblouk; volně stojící oblouk; ocel; footbridge for pedestrian and cyclists; arched structure; lower bridge deck; rigid arch; free standing arch; steel Available in a digital repository NRGL
Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a ...

Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně
Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
2024 - Czech
Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza hromadná garáž pre 88 parkovacích miest, technické zázemie. Nadzemné podlažia objektu sú rozdelené do 3 blokov. V západnej časti – bloku A sa nachádzajú kancelárske priestory s kaviarňou a hygienickým zázemím, v bloku B čisto kancelárske priestory s hygienickým zázemím a v bloku C posilňovňa s hygienickým zázemím. 1. PP a 1. NP sú tvorené železobetónovým skeletom, 2. NP sa jedná o drevostavbu z masívnych drevených panelov z krížom lepeného dreva. Fasáda budovy je riešená ako prevetrávaná v 1. NP a v časti 2. NP. V prípade drevených panelov sú tieto zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Súčasťou práce je aj projektová dokumentácia novej novostavby a technického vybavenia budovy. Projekt bol realizovaný v programe ArchiCad. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi. The aim of this thesis is to assess the selected details from the structural and thermo-technical point of view in the design of a co-working centre building in the Olomouc-Slavonín city district. It is a building with one underground and two above-ground floors. In the basement there is a collective garage for 88 parking spaces, technical facilities. Above-ground floors of the building are divided into 3 blocks. In the western part - block A there are office premises with a cafe and sanitary facilities, in block B purely office premises with sanitary facilities and in block C a gym with sanitary facilities. PP and 1. NP are made of reinforced concrete skeleton, 2. NP is a wooden building made of solid wooden panels of crosslaminated timber. The façade of the building is designed as ventilated in the 1st floor and in part 2. NP. In the case of wooden panels, they are insulated with a contact insulation system. The work also includes the project documentation of the new new building and the technical equipment of the building. The project was implemented in ArchiCad. The project documentation was prepared in accordance with the applicable legal and technical regulations. Keywords: Vodostavebný betón; železobetónový skelet; zelená strecha; predpäté stropné panely; oceľový delta nosník; panely z krížom lepeného dreva; Waterproof concrete; reinforced concrete skeleton; green roof; prestressed ceiling panels; steel delta beam; cross-laminated timber panels Available in a digital repository NRGL
Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně

Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným ...

Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí
Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2024 - Czech
Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí které byla provedena simulace srážko-odtokového procesu. Simulace byly provedeny na vybraných epizodách, během kterých došlo ke změně vlastností lesa v důsledku odlesnění. Dále byly provedeny simulace, při nichž se lesní porosty změnily na pole a louky. Simulovány byly také varianty, při nichž byl použit systém RAIN-6H. Model byl sestaven v programu HEC-HMS, v němž byly pro výpočet zvoleny metody SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph a Muskingum. V závěru práce je shrnuto sestavení modelu a průběh simulovaných epizod. Dále je vyhodnocena retenční schopnost zájmového území. The thesis deals with the influence of forest on n-year flows in the catchment near Staré Město pod Landštejnem. The aim of the thesis was to perform a schematization of the selected catchment and to determine the necessary parameters for the selected method, with the help of which the simulation of the rainfall-runoff process was carried out. The simulations were carried out on selected episodes during which the forest characteristics changed due to deforestation. Furthermore, simulations were performed in which the forest vegetation was changed to fields and meadows. Variants where RAIN-6H was used were also simulated. The model was built in the HEC-HMS program, in which the SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph and Muskingum methods were selected for the calculation. In the conclusion of the thesis, the model building and the course of the simulated episodes are summarized. Furthermore, the water retention capacity of the area of interest is evaluated. Keywords: srážkoodotkový model; HEC-HMS; N-letý průtok; odlesňování; hydrologie lesního povodí; povodně; rainfall-runoff model; HEC-HMS; N-year flow; deforestation; forest basin hydrology; floods Available in a digital repository NRGL
Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí

Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí ...

Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH
Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
2024 - Czech
Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných fyzikálnych a mechanických vlastností s odporovou charakteristikou získanou z odporového vŕtania. Nakoniec je prevedené statické posúdenie s využitím výsledkov z merania v praktickej časti. The theoretical part of the thesis focuses on a basic overview of wood properties, damage, protection and used diagnostic methods. In the practical part, it focuses on the comparison of selected physical and mechanical properties with the resistance characte-ristics obtained from resistance drilling. Finally, a design calculation is performed using the results from the measurements in the practical part. Keywords: drevo; diagnostika drevených konštrukcií; diagnostické metódy; odporové vŕtanie; Resistograph; fyzikálne vlastnosti; mechanické vlastnosti; odporová charakteristika; statické posúdenie; wood; diagnostics of wooden structures; diagnostic methods; resistance drilling; Resistograph; physical properties; mechanical properties; resistance characteristic; static assessment Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných ...

Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Keywords: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech
Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl posuzován i vliv náhrady cementu alternativními složkami. V rámci teoretické části je zpracován průzkum poznatků odborné literatury se zaměřením na stabilizaci dřeva v těchto kompozitech. Teoretické poznatky byly vyhodnoceny a následně navrženy typy a koncentrace stabilizátorů, resp. modifikátorů pro experimentální část práce. V experimentální části byl nejprve z analyzován účinek stabilizátorů na vybrané parametry dřeva. Dále byly posouzeny hydratační parametry jednotlivě stabilizovaných dřevocementových směsí. Tyto parametry byly vyhodnoceny a dále byly navrhnuty receptury dřevocementových směsí, ze kterých byly vyrobeny cementotřískové desky. Na těchto deskách byly stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, které byly vyhodnoceny a posouzeny vč. analýzy mikrostruktury. The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis. Keywords: Dřevocementový kompozit; cementotřísková deska; stabilizace dřeva; modifikace; substituce cementu; Wood-cement composite; cement-bonded particleboard; wood stabilization; modification; cement substitution Available in a digital repository NRGL
Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech

Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl ...

Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases