Number of found documents: 16334
Published from to

Osobnosti - cyklus portrétních fotografií
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá portrétní fotografií, především tedy i psychologií člověka a její možné spojení s tímto uměleckým médiem. Jedná se o cyklus dvanácti fotografií, které zobrazují tři rozdílné lidské duše (osoby), a za pomoci portrétní fotografie zachycuje jejich vlastní osobnosti pomocí výrazu, emocí, způsobu fotografie, osvětlení a úpravy. Každé zachycené osobě se věnují čtyři fotografie, jež by společným kontrastem měly vyjádřit podstatu a osobnost daného jedince. Výsledné fotografie se pak také pohybují na pomezí částečně aranžované, portrétní a dokumentární fotografie. V rámci textové části této práce se budu věnovat hlavní a vedlejší inspiraci, portrétní fotografii (obecně), fotografii jako takové, její historii a psychologii lidské osobnosti, která pro mou práci byla takřka stěžejní, přestože se zdá být poněkud okrajová. V její praktické části nastíním způsob své práce, své cíle a představím konečný výsledek. Keywords: fotografie; psychologie; osobnost; historie fotografie; emoce; portrét Available in the ZČU Library.
Osobnosti - cyklus portrétních fotografií

Tato bakalářská práce se zabývá portrétní fotografií, především tedy i psychologií člověka a její možné spojení s tímto uměleckým médiem. Jedná se o cyklus dvanácti fotografií, které zobrazují tři ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vliv rovnoměrnosti osvětlení na pracovní pohodu a výkon pracovníka
2021 -
Bakalářská práce se zabývá sestavením světelné mapy a měřením reakčních časů na přiděleném pracovišti. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Výsledkem jsou světelné mapy přiděleného pracoviště a graf vývoje rychlosti reakcí během směny. Součástí této práce je také navržení možností, jak snížit zrakovou zátěž. Keywords: světelná mapa; pracovní snímek dne; reakční čas; rizikové faktory; měření; intenzita osvětlení Available in the ZČU Library.
Vliv rovnoměrnosti osvětlení na pracovní pohodu a výkon pracovníka

Bakalářská práce se zabývá sestavením světelné mapy a měřením reakčních časů na přiděleném pracovišti. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Výsledkem jsou světelné mapy přiděleného pracoviště ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Racionalizace pracoviště podle moderních metod ergonomie
2021 -
Bakalářská práce obsahuje analýzu pracoviště z hlediska ergonomie. Analýza pracoviště probíhala pomocí moderních metod ergonomie. Byla použita dotazníková forma, a výstupem z ní jsou grafické a tabulkové výsledky dotazníku. Následně probíhala ergonomická analýza pomocí metody RULA. Byla vyhodnocena naléhavost opatření a navrženy vhodné kroky pro zlepšeních pracovních podmínek pracoviště. Keywords: ergonomie; racionalizace; výroba; hd; rula; iea Available in the ZČU Library.
Racionalizace pracoviště podle moderních metod ergonomie

Bakalářská práce obsahuje analýzu pracoviště z hlediska ergonomie. Analýza pracoviště probíhala pomocí moderních metod ergonomie. Byla použita dotazníková forma, a výstupem z ní jsou grafické a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Schopnost dětí řešit různé typy Sudoku
2021 -
Bakalářská práce nese název "Schopnost dětí řešit různé typy SUDOKU". Jejím cílem bylo zjistit, zda předškolní děti zvládají vyřešit různé typy SUDOKU, ať už jde o SUDOKU v rovině, či v prostoru. Práce je rozdělena na tři části. První, teoretická část, se věnuje orientaci v prostoru a v rovině, samotnému SUDOKU, a jak se dá magický čtverec využít v mateřské škole. Ve druhé metodologické části, nalezneme cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, scénář experimentu, terminologii a zadání experimentu. Experimentální část obsahuje charakteristiku mateřské školy, ve které byl prováděn experiment a charakteristiku jednotlivých tříd a dětí, které se účastnily experimentu, scénář experimentu, jeho průběh a vyhodnocení. Keywords: sudoku; předmatematický rozvoj; logické myšlení; orientace v rovině; orientace v prostoru Available in the ZČU Library.
Schopnost dětí řešit různé typy Sudoku

Bakalářská práce nese název "Schopnost dětí řešit různé typy SUDOKU". Jejím cílem bylo zjistit, zda předškolní děti zvládají vyřešit různé typy SUDOKU, ať už jde o SUDOKU v rovině, či v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Práce dětí v mateřské škole s výroky
2021 -
Bakalářská práce je rozdělena na 3 části, teoretickou, metodologickou část a experimentální část. V teoretické části se nachází popis předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku, výrokové logiky, její rozdělení, výroková forma, kvantifikované výroky a také práce s výroky v mateřské škole. Část metodologická obsahuje cíle experimentu, použité metody, jeho podmínky, terminologii. Obsahuje i přípravu, osnovu scénáře, zadání aktivit a kritéria hodnocení. Poslední experimentální část se skládá z charakteristiky mateřské školy, respondentů, scénáře a realizace aktivit a vyhodnocení experimentu. Keywords: předmatematická gramotnost; předškolní děti; výroková logiky; kvalifikované výroky; výroková forma Available in the ZČU Library.
Práce dětí v mateřské škole s výroky

Bakalářská práce je rozdělena na 3 části, teoretickou, metodologickou část a experimentální část. V teoretické části se nachází popis předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku, výrokové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Bee-bot jako prostředek pro výuku v předškolním vzdělávání
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje na téma "Bee-Bot jako prostředek pro výuku v předškolním vzdělávání". V teoretické části najdeme využití robotů ve výuce a její zastoupení v RVP PV, v ŠVP PV, a dokonce i v RVP ZV. Další kapitola popisuje edukační robotiku a její charakteristické vlastnosti. Poslední kapitolou v teoretické části jsou robotické hračky vhodné do předškolního vzdělávání. Najdeme zde informace o robotických hračkách Bee-Bot, Blue-Bot, robotická myš Code & Go, Dash Bot, Pro-Bot autíčko a Ozobot. Na konci kapitoly jsou popsány klady a zápory těchto robotů. V praktické části jsme realizovali s dětmi připravené aktivity ve dvou variantách - s včelkou Bee-Bot a s pracovními listy, úkoly byly totožné. Po realizaci následovalo srovnání výuky, kde se zjistilo, zda se děti naučily více s včelkou Bee-Bot nebo s pracovním listem. Na závěr se uskutečnil s dětmi řízený rozhovor, jehož cílem bylo zjistit, zda děti bavily aktivity a práce s včelkou. V poslední kapitole je návrh nových aktivit, které jsme vytvořili na základě ověření aktivit a řízeného rozhovoru s dětmi mateřské školy. Keywords: vzdělávací roboti; výuka; bee-bot; předškolní vzdělávání; řízený rozhovor Available in the ZČU Library.
Bee-bot jako prostředek pro výuku v předškolním vzdělávání

Bakalářská práce se zaměřuje na téma "Bee-Bot jako prostředek pro výuku v předškolním vzdělávání". V teoretické části najdeme využití robotů ve výuce a její zastoupení v RVP PV, v ŠVP PV, a dokonce i ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vyhodnocení provozu energetických zdrojů
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zabývá zdroji elektrické energie, vyhodnocením jejich provozu a efektivity. Podkladem pro vytvoření práce jsou konkrétní data, měřená na energetických zdrojích instalovaných v ČR. Tyto jsou následně srovnány podle vhodných provozních ukazatelů a vzájemně porovnány. V závěru práce jsou diskutovány rozdíly konkrétních ukazatelů provozu a efektivity u jednotlivých zdrojů, a následně porovnány s obecně uváděnými hodnotami svých ekvivalentů, uváděných ve výročních zprávách o provozu ES ČR, vydávaných ERÚ. Keywords: energetický zdroj; elektrárna; větrná elektrárna; ukazatel provozu; efektivita provozu; instalovaný výkon; diagram výroby Available in the ZČU Library.
Vyhodnocení provozu energetických zdrojů

Předkládaná bakalářská práce se zabývá zdroji elektrické energie, vyhodnocením jejich provozu a efektivity. Podkladem pro vytvoření práce jsou konkrétní data, měřená na energetických zdrojích ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Modelování provozu elektroenergetického zdroje v ostrovním provozu
2021 -
Předložená bakalářská práce se zabývá modelováním stability elektroenergetického systému plynové turbíny v ostrovním provozu. Cílem práce je pomocí matematického modelování Rowenova modelu a práce s programem Matlab a jeho rozšířením Simulink namodelovat vlastní případ ostrovního systému, posoudit dostupnost, přínosy, realizaci ve vybraném případě a následně provést analýzu rizik. Keywords: ostrovní provoz; stabilita elektroenergetického systému; plynová turbína; otáčková regulace; rowenův model Available in the ZČU Library.
Modelování provozu elektroenergetického zdroje v ostrovním provozu

Předložená bakalářská práce se zabývá modelováním stability elektroenergetického systému plynové turbíny v ostrovním provozu. Cílem práce je pomocí matematického modelování Rowenova modelu a práce s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Aplikace pro podporu výuky regulační techniky
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu výuky regulační techniky. Práce obsahuje teoretickou část, která je nutná pro vytvoření samotné aplikace. Vysvětluje základy Laplaceovy transformace a k čemu se používá, obeznámí čtenáře se základy teorie řízení lineárních spojitých systémů. Na to navazuje náhled, jak takový systém vypadá, co je to přenos soustavy a jak se vypočítá, co je to stabilita systému a jaká kritéria stability lze použít. V praktické části je představeno prostředí MATLAB App Designer, ve kterém je aplikace vytvořena. V závěru práce je vytvořená aplikace vyzkoušena na regulaci proudu stejnosměrného cize buzeného motoru. Keywords: systém automatického řízení; regulátor; frekvenční amplitudová charakteristika; frekvenční fázová charakteristika; kretérium stability; regulave proudu dc motoru Available in the ZČU Library.
Aplikace pro podporu výuky regulační techniky

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu výuky regulační techniky. Práce obsahuje teoretickou část, která je nutná pro vytvoření samotné aplikace. Vysvětluje základy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Modelování jevů na vedení
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problémem jevů, vznikajících na vedení. V práci je rozebrán jejich význam v elektroenergetice a problémy, které tyto jevy způsobují. Za tímto účelem bylo navrženo v rámci této práce zařízení, na kterém je možné vybrané jevy demonstrovat. Keywords: elektrické vedení; jevy na vedení; demonstrátor; elektroenergetika; problémy na vedení Available in the ZČU Library.
Modelování jevů na vedení

Bakalářská práce se zabývá problémem jevů, vznikajících na vedení. V práci je rozebrán jejich význam v elektroenergetice a problémy, které tyto jevy způsobují. Za tímto účelem bylo navrženo v rámci ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases