Number of found documents: 13177
Published from to

A generic model of hyperspace curvature preservation for a dynamic radial basis function implicit surface
2023 -
Keywords: implicitní povrch; radiální základní funkce; dynamické chování; hyperprostorové zakřivení Available in the ZČU Library.
A generic model of hyperspace curvature preservation for a dynamic radial basis function implicit surface

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Classification of Event-Related Potential Signals with a Variant of UNet Algorithm Using a Large P300 Dataset
2023 -
Keywords: P300; dataset; UNet; klasifikace Available in the ZČU Library.
Classification of Event-Related Potential Signals with a Variant of UNet Algorithm Using a Large P300 Dataset

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Model Parameters Estimation for Multitarget Tracking
2023 -
Keywords: sledování více cílů; parametr; model; dataset MOT17 Available in the ZČU Library.
Model Parameters Estimation for Multitarget Tracking

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Cross-lingual Aspect-Based Sentiment Analysis
2023 -
Keywords: analýza sentimentu založená na aspektech; ABSA; pojem; kategorie Available in the ZČU Library.
Cross-lingual Aspect-Based Sentiment Analysis

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Výzkum citovanosti publikací na různých institucích podle počtu autorů
2023 -
Keywords: publikace; citace; instituce; výzkum Available in the ZČU Library.
Výzkum citovanosti publikací na různých institucích podle počtu autorů

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Conservative Solution Transfer Between Anisotropic Meshes for Adaptive Time-Accurate Hybridized Discontinuous Galerkin Methods
2023 -
Available in the ZČU Library.
Conservative Solution Transfer Between Anisotropic Meshes for Adaptive Time-Accurate Hybridized Discontinuous Galerkin Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Možnosti navádění a řízení AGV používaných v praxi
2023 -
Článek se zabývá typy navigování/navádění automaticky naváděných vozíků často označovaných jako AGV (automatically guided vehicle). V první částí je definovaný pojem AGV a následně je provedena rešerše možností navádění automaticky řízených vozíků vyskytujících se na trhu a využívaných v praxi a stručná charakteristika těchto využívaných způsobů navádění AGV. Součástí rešerše je i přehled kladů a záporů jednotlivých technologií pro navigování AGV. Tato rešerše je prvním krokem pro návrh a realizaci AGV vhodného pro training factory zaměřenou na využívání průmyslovými inženýry pro vzdělávání, výzkum a ověřování hypotéz a algoritmů. Keywords: AGV; navigace; rešerše Available in the ZČU Library.
Možnosti navádění a řízení AGV používaných v praxi

Článek se zabývá typy navigování/navádění automaticky naváděných vozíků často označovaných jako AGV (automatically guided vehicle). V první částí je definovaný pojem AGV a následně je provedena ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Složky faktorů ovlivňující návratnost investice do robotizace
2023 -
Tento článek se zabývá identifikací složek faktorů pro výpočet návratnosti robotizace pracoviště. Článek nejprve přestaví současný stav bádání na téma robotizace a návratnosti. Následně seznámí s potřebností kvalitního výpočtu návratnosti při rozhodování o investici do robotizace a nakonec představí strukturu členění identifikovaných faktorů na základě šesti případových studií robotizace v průmyslových podnicích. Keywords: robotizace; výpočet; návratnost Available in the ZČU Library.
Složky faktorů ovlivňující návratnost investice do robotizace

Tento článek se zabývá identifikací složek faktorů pro výpočet návratnosti robotizace pracoviště. Článek nejprve přestaví současný stav bádání na téma robotizace a návratnosti. Následně seznámí s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Možnosti využití virtuální reality v oblasti bezpečnosti práce
2023 -
Tento článek se věnuje rešerši odborných publikací, jež se zabývají problematikou virtuální reality, a sice se zaměřením na zkoumání možností, jak virtuální realitu využít v oblasti bezpečnosti práce. Článek analyzuje a sumarizuje různé přístupy a aplikace, které přináší inovativní pohled na zlepšení pracovního prostředí a minimalizaci rizik souvisejících s pracovní činností pomocí technologie virtuální reality. Výstupem, který byl derivován na základě zkušeností s praktickou přípravou a implementací podobných simulací, je diskuse, která zahrnuje výhody a nevýhody využití, dále je to popis výzkumných trendů a doporučeních pro efektivní využití virtuální reality v kontextu bezpečnosti práce. Keywords: virtuální realita; bezpečnost práce; trendy Available in the ZČU Library.
Možnosti využití virtuální reality v oblasti bezpečnosti práce

Tento článek se věnuje rešerši odborných publikací, jež se zabývají problematikou virtuální reality, a sice se zaměřením na zkoumání možností, jak virtuální realitu využít v oblasti bezpečnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Sledování prevalence výskytu dekubitů u 65letých a starších mužů a žen ve vztahu ke kategoriím bmi hospitalizovaných na interním oddělení
2023 -
Dekubity jsou stále celosvětovým onemocněním, jejichž riziko vzniku je zvýšeno jak podváhou, tak obezitou, ovšem obezita je u populace oproti podvýživě častější a počet lidí s nadváhou či obezitou stále roste. Cílem výzkumu bylo zjistit vztah mezi výskytem dekubitů a jednotlivými kategoriemi BMI u 65letých a starších pacientů (n=122, 51,6 % žen, 48,4 % mužů) hospitalizovaných na interním oddělení. Data byla získána ze zdravotnické dokumentace a z nemocničního informačního systému nežádoucích událostí a z vlastního antropometrického měření. Do výzkumného vzorku byli zařazeni pacienti, kteří splňovali vstupní kritéria (věk nad 65 let, vzniklý dekubitus, hospitalizace na interním oddělení). Ze zjištěných výsledků vyplývá, že vyšší četnost dekubitů byla zaznamenána u pacientů s nadváhou (34,6 %). Nejčastější lokalizací dekubitu jak u mužů, tak u žen byla oblast kosti křížové (66,91 %). Z výsledků vyplývá potřeba více vyspecifikovat rizikové faktory v souvislosti s antropometrickými ukazateli pro snížení výskytu dekubitů, popř. zamezení zhoršování jednotlivých stupňů proleženin. Keywords: seniorský věk; dekubitus; BMI Available in the ZČU Library.
Sledování prevalence výskytu dekubitů u 65letých a starších mužů a žen ve vztahu ke kategoriím bmi hospitalizovaných na interním oddělení

Dekubity jsou stále celosvětovým onemocněním, jejichž riziko vzniku je zvýšeno jak podváhou, tak obezitou, ovšem obezita je u populace oproti podvýživě častější a počet lidí s nadváhou či obezitou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases